Наредбата за конкурсите на Висшия съдебен съвет (ВСС) не дописва Закона за съдебната власт (ЗСВ) като въвежда допълнителни критерии за оценяване на работата на магистратите. Напротив, тя гарантира безпристрастна преценка на професионалните качества на съдиите и прокурорите, участници в конкурсите. С тези мотиви тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Мария Вранеску от Софийския градски съд (СГС) срещу текст от наредбата за конкурсите.

Съдия Вранеску беше сред кандидатите за повишаване в Гражданската колегия на Върховния касационен съд. Но беше класирана под чертата и съответно не беше назначена.

Тя подаде жалба до ВАС, с която поиска чл. 40 от наредбата да бъде обявен за нищожен или да бъде отменен като незаконосъобразен.

Във въпросния текст се казва, че конкурсната комисия извършва комплексна преценка и анализ на всички данни от последното атестиране, проверките от по-горестоящите органи и от ИВСС, както и от кадровото досие на кандидатите. Като се посочва, че преценката за професионалните качества на съдиите в конкурса за повишаване се прави въз основа на два вида критерии. Първият е общ и се взема предвид следното: практически познания на кандидатите в областта на материалното и процесуалното право; умения за анализ на правнорелевантни факти и доказателства; способност на кандидатите да боравят с нормативни актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат решения и да ги аргументират.

Специфични критериите за съдии, изброени в наредбата, са: умение за оптимална организация на работата, способност за своевременно и адекватно планиране на съдебните заседания; подготовка на съдебно заседание; умения за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол.

Въз основа на тези данни конкурсната комисия поставя обща оценка, която представлява средноаритметично на оценките по двата критерия.

Според Мария Вранеску по този начин ВСС не е предвидил и уредил ред за провеждането на конкурсите, а е променил законовите критерии за преценка на качествата на магистратите в противоречие с чл. 192, ал. 1 от ЗСВ (виж карето).

Тричленният състав на ВАС – Бисерка Цанева (председател и докладчик), Димитър Първанов и Емилия Иванова, обаче не е съгласен с нея.

При създаването на правилата е отчетено (от ВСС – б.а.) законодателното изискване за провеждане на два вида вътрешни конкурси – такива за преместване и такива за повишаване. Посочва се, че нормите са стриктно подчинени на законодателните критерии за тяхното провеждане и отпадане на събеседването като етап от процедурите. По този начин оценката на качествата на магистрата се основава единствено на показаните от него професионални умения в хода на професионалното му развитие“, напомня ВАС.

Върховните съдии изтъкват още, че чл. 40, ал. 1 от наредбата регламентира начина на оценяване за съответния кандидат, който включва общи данни, базирани на атестацията, проверки и кадровото досие. Втората алинея на текста пък въвежда по-детайлно оценяване на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, „тъй като за установяване на професионалните качества на магистрата се изследва движението на делата, процесуалните действия на съда и се извършва анализ на постановените съдебни актове“.

ВАС посочва, че, за да се извърши пълна преценка на работата на магистрата, трябва да се вземат предвид всички критерии в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от наредбата.

По този начин цитираните разпоредби кореспондират с нормата на чл. 192, ал. 1, изр. първо, съгласно която конкурсната комисия класира кандидатите за повишаване в длъжност според резултатите от последната атестация и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от ИВСС данните от кадровите им дела и преценка на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.

За да бъде обективна и справедлива посочената обща оценка, ал. 3 на чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. урежда формирането ѝ като средноаритметична от двете цифрови оценки по чл. 40, ал. 1 и 2, а в случаите на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ – плюс оценката от писмения изпит. Този начин на формиране на общата оценка не само, че не измества тежестта на критериите и не способства за засилване на субективизма при оценяването, а напротив – гарантира, че ще бъдат взети предвид всички критерии регламентирани в ал. 1 и ал. 2 на чл. 40 от Наредбата, което създава гаранции за безпристрастна преценка на членовете на конкурсната комисия на професионалните качества на всички допуснати до участие в конкурс кандидати“, отбелязва ВАС.

Върховните съдии не споделят и довода на Мария Вранеску, че ВСС е излязъл извън нормотворческата си компетентност, предоставена по силата на чл. 194г от ЗСВ.

Наредбата е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 2 от ЗНА, като урежда само материята, за която е предвидена да бъде издадена, а това е редът за провеждане на конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт; избор на административни ръководители на органите на съдебната власт. Редът за провеждане на конкурсите, установен в Наредба № 1 от 09.02.2017 г. обхваща всички правила и норми, които са относими към етапите на тези процедури, до приключването им със съответното решение на кадровия орган“, заключава ВАС.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гешев
Гешев
14 януари 2020 15:29
Гост

Да вярваш в обективността на наредбата за конкурсите е все едно да вярваш в Неси , Дядо Коледа и Феята на зъбките едновременно .

анонимен
анонимен
14 януари 2020 14:13
Гост

Нямаше никакъв смисъл от това дело, критериите са за по-обективна и справедлива оценка. Но като е решила да плаща разноски на ВСС, да действа.

киселец
киселец
14 януари 2020 14:08
Гост

Бойко едно време беше казал – всичко опира до човешкия материал. Има ли човек, има и субективизъм. И най-прекрасните правила, критерии, наредби и закони да напишат, нали хора ги прилагат. Това в никакъв случай не означава, че споделям доводите на Вранеску. Според мен не става за ВКС, но пък всеки има право да се пробва.

озадачен
озадачен
14 януари 2020 14:06
Гост

Нищо им няма на критериите, не разбирам драмата на колегата?

вран
вран
14 януари 2020 14:07
Гост

Протакаш конкурси с безсмислени жалби срещу подзаконов нормативен акт, туй то

анонимен
анонимен
14 януари 2020 14:11
Гост

Не знам защо се пъне. Така или иначе повишените в ГК на ВКС вече встъпиха, а жалбите на трима участници в конкурсите, в това число и на Вранеску бяха отхвърлени от ВАС.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2020 14:02
Гост

Наредбата дава възможност посочената обща оценка да бъде обективна и справедлива.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2020 13:58
Гост

Просто ВСС с тези допълнителни критерии направиха условията по-взискателни. Няма лошо.

Григор
Григор
14 януари 2020 13:58
Гост

И все пак Мария Вранеску е в правото си да обжалва.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2020 14:04
Гост

Не е съвсем така. Но съм сигурен, че ще обжалва пред петчленка.

анонимен
анонимен
14 януари 2020 14:07
Гост

Съвсем така си е – има право да обжалва. А че ще стигне до петчленка, никой няма съмнение.