Най-големият синдикат в МВР иска помощ от Висшия съдебен съвет (ВСС), Инспектората към него и омбудсмана проф. Диана Ковачева, за да спре „тормозът и унижението“ над служителите от Националния институт по криминалистика (НИК), срещу които ръководството на вътрешното ведомство води десетки дела за получени от тях възнаграждения като вещи лица, по които вече има и противоречива съдебна практика.

Искрено се надяваме, че вие оценявате труда, квалификацията и уменията на служителите от НИК при МВР и ще направите така, че този тормоз от страна на техния работодател да бъде преустановен и тези високоспециализирани специалисти да не бъдат публично унижавани, заради тяхната добросъвестност!“, призовава Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

По повод противоречивата съдебна практика от синдиката казват в писмото си, че колегите им от НИК са объркани и започват да губят доверие в българското правосъдие, защото от една страна съдът им присъжда поименно възнаграждения за явяването им и защитата на изготвените от тях експертизи, но от друга – отново съдът им казва, че тези средства всъщност са дължими на МВР и служителите неоснователно са се обогатили за сметка на своя работодател, какъвто се явява министерството.

Предисторията

Спорът между служителите в НИК и МВР е от пет години.

През 2017 г. инспекторатът на МВР извършва проверка в НИК за това кои служители и какви суми са получили като възнаграждения за явяването си по дела от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2017 г. Според инспекторите техните колеги от НИК не следва да получават пари за това, а сумите трябва да се превеждат по сметка на министерството.

В доклада от проверката са установени около 50 души, които са получавали възнаграждения, като те варират от 20 лв. до 1000 лв. за година и половина. На всички експерти са изпратени покани доброволно да възстановят сумите. Една малка част от тях връщат парите, но повечето отказват, защото възнагражденията са регламентирани в Наредба №2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

След проверката се случват две неща. Първо по инициатива на МВР през октомври 2018 г. е променена Наредба №2 като в чл. 22 от нея изрично вече е записано, че когато вещо лице по дело е служител на вътрешното ведомство, възнагражденията се заплащат на министерството.

След това МВР завежда десетки дела за неоснователно обогатяване (по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите) срещу експерти от НИК, с които претендира възстановяване на получените от тях суми в периода 1 януари 2016 г. – 30 юни 2017 г., т.е. преди измененията в наредбата. От министерството казват, че експертите в НИК са служители в МВР на трудов договор и част от задълженията им са да изготвят експертизи по дела, за което получават заплата. От ведомството изтъкват, че експертите се явяват по дела в работно време, не излизат в отпуск и използват ресурсите на МВР, за да подготвят заключенията си.

Служителите в НИК обаче възразяват, че средствата за изготвянето на експертизата се полагат на МВР, а за защитата в съда – на вещото лице, защото то носи наказателна отговорност за даване на невярно заключение. Освен това посочват, че вещите лица пътуват из цялата страна, но с техни средства плащат пътя, хотела и дневните разходи. От МВР отказват да ги командироват, защото според наредбата за вещите лица тези суми трябва да бъдат покрити от органа, назначил експертизата. Съдилищата разпореждат на експертите да бъдат заплатени разходите за път, хотел и дневни, но на практика тези суми се превеждат с месец-два закъснение.

Какво се случва в съда

До момента районните съдилища са се произнесли по 27 от делата, като в 25 от тях претенциите на МВР са отхвърлени. Съдебните състави приемат, че на чл. 22 от наредбата не е придадено обратно действие, поради което разпоредбата не може да се прилага по отношение на всички определени възнаграждения преди това. Съдиите посочват още, че в периода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2017 г. е налице годно законово основание специалистите да получават определените им възнаграждения за явяване и изслушване на експертизи в открити съдебни заседания, дори към този момент да са служители на МВР, т.е. тези суми не се следват на министерството, а на самите служители, изготвили заключенията в качеството си на назначени вещи лица. Заради това магистратите не намират, че има обедняване в правната сфера на МВР, защото липсва основание тези възнаграждения да бъдат изплатени на него.

Засега има само четири произнасяния на въззивни състави по тези казуси като в два от случаите съдът отхвърля исковете на МВР, а в други два – ги уважава.

На 7 март т.г. Софийският градски съд (СГС) потвърждава решението на Софийския районен съд, който се произнася в полза на експерт от НИК, срещу когото МВР е завело иск за 994,50 лв.

Въззивният съд приема за неоснователен довода на МВР, че сумата е трябвало да бъде изплатена на министерството, което се е позовало на чл. 22 от Наредба №2 на министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. „Съгласно цитираната разпоредба, в редакция, действаща през исковия период, т.е. преди изменението от 5 октомври 2018 г., когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител на МВР, органите, назначили експертизата, заплащат на министерството направените разходи за труд, консумативи и режийните разноски. В случая от събраните по делото писмени доказателства се установява, че по всяко от посочените от ищеца наказателни дела през процесния период са представени сметки (по образец, на основание чл.23, ал.3 от Наредбата), изготвени от НИК-МВР към съответния орган на досъдебното или съдебно производство, назначил експертизата, в които са описани всички направени разходи за труд, консумативи и режийни разноски и същите са били изплатени по банков път на МВР, като в този смисъл ищецът не е претърпял вреда – разходите са били изплатени именно на него. В случая получените от ответника като вещо лице суми не касаят поетите от МВР разноски, същите са били изплатени на основание чл. 21 от Наредбата (в актуалната към процесния период редакция), поради което не може да бъде обоснован изводът, че ищецът е обеднял поради обстоятелството, че сумата е следвало да бъде изплатена на него. Независимо от обстоятелството, че ответникът е служител на МВР, той е следвало да получи определеното му в качеството на експерт по наказателни дела възнаграждение за явяване и изслушване в открити съдебни заседания, поради което за процесния период от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2017 г. следва да се приеме, че е налице годно основание, ответникът да получи тези суми. Изплатените възнаграждения са добросъвестно получени от ответника“, казва СГС. И допълва, че сумите са определени със съответния съдебен акт от решаващия съд и са предназначени поименно за вещите лица, взели участие по делото.

СГС посочва, че едва с промени през октомври 2018 г. в наредбата изрично е записано, че възнагражденията се изплащат на МВР, но на въпросната разпоредба не е придадено обратно действие, поради което тя действа от влизането в сила на изменението – т.е. от 9 октомври 2018 г.

На 16 август 2021 г. друг състав на СГС отменя решение на СРС и отхвърля иска на МВР за 1076.25 лв. срещу служител в министерството, изготвял експертни заключения под дела.

Обратните аргументи

На 4 март т.г. трети състав на СГС пък потвърждава първоинстанционното решение на СРС, с което е уважен иск за 285 лв. на МВР срещу експерт от НИК.

СГС изтъква, че според чл. 60, ал. 3 от ЗМВР, когато за извършването на експертиза е определен служител на МВР, ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на министерството направените разходи за труд, консумативи и режийните разноски. А в периода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2017 г. въпросният експерт е бил в служебно правоотношение с МВР, пояснява СГС.

Отделно от това, в същия този период дейността на вещите лица е регулирана от Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. В чл. 21 от нея е уредено възнаграждението на вещите лица при отлагане на делата, по които са изготвили заключения, по независещи от тях причини.

А според чл. 22 от наредбата (преди промяната през 2018 г.), когато за извършване на експертиза е определено вещо лице, което е служител на МВР, органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд, консумативи и режийни разноски.

Тази норма, в приложимата редакция внася изключение от общото правило в случаите, когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител на МВР. Тогава органите, назначили експертизата, следва да заплащат на МВР направените разходи за труд, консумативи и режийните разноски. В този смисъл правната възможност възнагражденията за явяване пред съд на вещите лица да бъдат присъждани на МВР е предвидено и преди изменението на чл. 22 от Наредбата.

В чл. 150, ал. 1 НПК е регламентирано правото на вещото лице да получи възнаграждение за положения труд и да му се заплатят разходите, които е направило, но не е посочена конкретната форма на това плащане. На служителите на МВР обаче, видно и от представените длъжностни характеристики на ответницата, е вменено в преките им служебни задължения да участват като вещи лица в съответните процесуални действия, като за осъществяваната от тях служба получават възнаграждение, което се полага за изпълнение на всичките им задължения, в това число и за изготвяне на експертни заключения като вещи лица“, казва СГС.

И още: „Процесуалното действие по явяване пред съда за изслушване и защита на експертното заключение, представлява последния заключителен етап от извършването на експертизата, тоест се включва в понятието „труд“ по смисъла на чл. 60, ал. 3 ЗМВР. В съответствие със законовата норма е регламентирано всички разходи, свързани с извършване на експертизата – от изготвяне на експертното заключение до изслушването му пред съда, да се подчиняват на един и същи режим, а именно да се заплащат на МВР, когато вещото лице е служител на министерството. Възнаграждението за явяване на вещото лице в съдебно заседание, също се дължи на МВР, доколкото то е предвидено за дейност, част от процеса по защита на изготвеното заключение пред съда“.

С тези аргументи СГС стига до извода, че въпросният експерт от НИК се е обогатил неоснователно за сметка на МВР и искът на министерството за 285 лв. е основателен.

Двадесетина дни по-късно окръжният съд в Перник с почти идентични мотиви уважава иск за 1007 лв. на МВР срещу друг експерт от НИК.

За какво настоява най-големият синдикат в МВР

В писмото си Синдикалната федерация на служителите в МВР задава няколко въпроса към ВСС, ИВСС, омбудсмана и ССБ.

Първият е, предвид, че десетки съдебни състави на районно, окръжно и апелативно ниво са определяли със свои актове възнагражденията на експертите от НИК, означава ли това, че тези състави неправилно са тълкували закона и определенията им са незаконни? Председателите на съдилища нарушили ли са законови разпоредби като не са издали съответните указания как да бъдат изплащани възнагражденията на вещите лица, служители на МВР за явяване и защита на експертизи в съдебни заседания?

Вторият въпрос е дали при прекратяване на трудовите правоотношения със специалисти от НИК, които са изготвили експертизи, МВР трябва да назначи нови вещи лица, които да защитят същите тези изготвени заключения пред съда. СФСМВР обяснява този въпрос така: „Това, за да бъде в синхрон със заключението, че защитата на експертизата е „процесуално действие“ и се явява част от нейното изготвяне“.

Третото питане е дали ВСС би инициирал промени в Наредба №2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, в частта ѝ за изплащане на командировъчните разходи при командироването на вещи лица – служители на МВР за защита на експертизи в съдебно заседание.

Според нас, в синхрон с мотивите на двете решения е необходимо да се запише, че работодателят на тези вещи лица следва да командирова служителите при изпълнението на техните служебни ангажименти за своя сметка. Не е нормално при изпълнение на служебни задължения, тези вещи лица да харчат собствени средства, които да очакват да им бъдат изплатени понякога в продължение на повече от месец“, посочват от СФСМВР.

От синдиката уточняват, че от началото на май т.г. експертите от НИК, срещу които има заведени дела, ще се явяват на заседанията със значка с надпис „Аз не се обогатявам неоснователно. Протест“. По този начин искат да демонстрират обидата си от отношението към тях.

 

42
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Валентин Ангелов
Валентин Ангелов
04 май 2022 17:11
Гост

Какъв синдикат в тази мафиотска структура МВР , синдикат на Престъпниците е вероятно .МВР , трябва да бъдат уволнени , всички за една нощ , и да се назначат нови , така както направиха в Грузия , преди години.Всичката сган в МВР , са престъпници и простаци , полуидиоти и цели шизофреници , крадци , обирджии , наркоразпространители , сводници , телефонни измамници , схемаджии , мародери и при.

Shadow
Shadow
02 май 2022 11:53
Гост

Защо губят времето на съда? Кой служител завежда тези дела, за 20 до 1000лв, това са джобни пари, в случая дори биват оправдани обвиняемите но дори и да бяха виновни пак е изключителен разход на ресурс да се водят тези дела.

Анонимен
Анонимен
01 май 2022 12:40
Гост

А синдиката чували ли са за разследващите полицаи, които вършат същата работа като следователите-магистрати с ранг на окръжно ниво, но в много, много по-голям обем от тях и в същото време са приравнени със статута на един квартален полицай.
Извод: Според НПК следовател=разследващ полицай, според МВР – разследващ полицай = квартален полицай.

И като започнах да бягам
И като започнах да бягам
30 април 2022 15:30
Гост

Ако погледнете примамливите условия, а и включите час от детските си мечти, няма тийнейджъри, който макар и веднъж да не е пожелал да стане полицай, напоследък и много тийнейджърики. Лошо няма и както винаги има едно досадно НО. Отвън е едно, а отвътре съвсем друго. МВР не дава, а взима драги ми младежи. Взема ти значителна част от правата, заблуждавайки те с някаква фалшива сигурност, взема ти цялото време, обсебва те, взема ти нервите, психиката, а не рядко и приятелите и семейството. Ако искаш да си добър, кадърен и истински професионалист трябва да се лишил от всичко това. Какво получих… Покажи целия коментар »

Гост.
Гост.
30 април 2022 9:49
Гост

След като МВР желае да взема полагащиа се на вещото лице хонорар за защитата на заключенията, то следва и наказателната отговорност за невярно заключение да се присъжда на МВР! Както и глобата за неявяване също! Не може да се смесва трудът за изготвяне с труда по защитата в съдебно заседание. Какъв мотив ще има вещото лице да извърши задълбочено и качествено изследване и да го защити с името си в съда, когато му се вземе хонорара!? Да не говорим, че дори и когато е в отпуск, също се явява в съдебни заседания, кой ще му обозщети тоя извънреден труд? Министерството… Покажи целия коментар »

2 ОТКРАДНАТИ ГОДИНИ ЗАРАДИ ФАЛШИВА ЕКСПЕРТИЗА!
2 ОТКРАДНАТИ ГОДИНИ ЗАРАДИ ФАЛШИВА ЕКСПЕРТИЗА!
29 април 2022 20:48
Гост

КЪДЕ Е ПОЗИЦИЯТА НА ТОЗИ СИНДИКАТ, КОГАТО ВЕЩИ ЛИЦА от СИСТЕМАТА НА МВР ДАДОХА ФАЛШИВА ЕКСПЕРТИЗА И НЕВИННО ЛИЦЕ ИЗКАРА 2 ГОДИНИ В АРЕСТА? И до днес виновниците не са осъдени! 2 откраднати години, заради невярна експертиза, от пишман МВР експерти-и позиция нулева. Защо тези „експерти“ не са в затвора? Защо милиционерския синдикат не излрезе с позиция на възмущение против беззаконието с фалшивата експертиза? Невярна експертиза праща мъж за година и половина в затвора за хранителна добавка А къде е позицията на най-големия синдикат на МВР ,когато милиционер през 2012г уби Ива на 22 г от Ловеч? Или когато милиционер… Покажи целия коментар »

МВР експерти дадоха фалшива ЕКСПЕРТИЗА!
МВР експерти дадоха фалшива ЕКСПЕРТИЗА!
29 април 2022 20:50
Гост

Мъж от Стара Загора лежи година и половина в ареста и затвора за притежание на хранителна добавка, която може да се купи от всяка аптека. До този абсурд се стига заради експертиза, която обявява веществото за амфетамин, вместо за фенилетиламин, разказва Нова телевизия. Главният герой на историята е художникът Мариян Иванов. Той от години има проблем с алкохола. „След дълга ремисия от 4 години пак се бях се запил и мислех да влиза на лечение. В кв. „Железник“ в Стара Загора съм влязъл в аптека и съм поискал спирт. За пиене, явно“, разказва мъжът. Аптекарката отказала да му продаде спирт,… Покажи целия коментар »

2 откраднати години заради фалшива експертиза
2 откраднати години заради фалшива експертиза
29 април 2022 20:51
Гост
2 откраднати години заради фалшива експертиза
2 откраднати години заради фалшива експертиза
29 април 2022 20:54
Гост

“ колко анализа още е сгрешила лабораторията на МВР в Стара Загора“

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 23:40
Гост

Ами точно в статията, която отдолу е споделена, пише, че именно експерти от НИК-МВР са издали втората експертиза, която определя таблетката като хранителна добавка. Именно тези висококвалифицирани служители, на НИК, защитава синдикалната организация.
Но чукча не читател, чукча писател!

До 29 април 2022 23:40
До 29 април 2022 23:40
01 май 2022 6:47
Гост

До 29 април 2022 23:40 Никой не е казал друго. А е зададен въпрос, като експерти от МВР-лаборатория в Стара Загора издадоха фалшива експертиза ,и това има за резултат 2 откраднати години на невинен човек-къде е позицията на най-големия синдикат на МВР? Къде е позицията на синдиката на МВР и при конкретните случай на бандитизъм в системата на МВР-например случая с фалшивия паспорт на Куювич-случаят е доказан ОПГ от три РДВР-та издадоха фалшив паспорт на наркотрафикант? Няма прошка, няма оправдание некомпетентността- законна хранителна добавка, свободно продавана в аптеки да бъде обявена за дрога, и невинен да бъде арестуван. ИЗУМИТЕЛНО Е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 14:33
Гост

Хайде стига вече. В наредбата са уредени три вида плащания към вещите лица: по чл. 19 – възнаграждение за изготвяне на експертизата, покриващо труда на вещото лице и разходите за материали; по чл. 20 – за пътни и квартирни разходи, когато вещото лице трябва да пътува, за да се яви на заседание, и по чл. 21 – за явяване на вещото лице пред съда и защита на експертното заключение. Нормата на чл. 22 преди изменението от 2018г. предвижда, че от тези три вида плащания, на МВР се дължи единствено възнаграждението на вещото лице за труд и разходите му за консумативи… Покажи целия коментар »

ганю
ганю
29 април 2022 14:42
Гост

Има решение на ВАС по въпроса, ама май не сте го чели!

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 14:46
Гост

Решението на ВАС е задължително за кого? Със сигурност не и за гражданските съдилища. Да не говорим, че произнасянето на ВАС е по малко по-различен въпрос, което щяхте да знаете, ако го бяхте прочели по-внимателно.

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 16:16
Гост

След периода за който съдят служителите. Май Вие не сте го чели

ганю
ганю
29 април 2022 21:06
Гост

Май и ЗМВР не сте чели

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 22:59
Гост

Хайде като сте голям читател, чакам да чуя за чл.60, ал. 3 ЗМВР, къде конкретно е предвидено, че възнаграждението за явяване се дължи на МВР, че нещо не го виждам? Или пак ще разсъждаваме на тема какво е „труд“.

ганю
ганю
30 април 2022 16:32
Гост

Като искате нещо, искайте извънреден труд, а не възнаграждение за явяване, което често е мизерните 20 лева!
И го искайте това от Рашков и Добринка, не от ВСС!

Дичо
Дичо
29 април 2022 12:09
Гост

Е, как така ще карат хората да връщат парите!

Чочо
Чочо
29 април 2022 12:11
Гост

Все едно вещите лица да не получават възнаграждения.

Пурко
Пурко
29 април 2022 14:57
Гост

Те получават заплата.

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 16:20
Гост

Да получават, но за да изготвят експертизи, парите за което отиват в МВР и това никой не го спори!
Когато са по майчинство, например, и се явяват за защита на експертиза в съда, не получават заплата, ама МВР пак иска парите за явяването и защитата.

Биджан
Биджан
29 април 2022 11:42
Гост

А защо просто не се иска да се премахнат началниците, които всяват смут.

Арнаудов
Арнаудов
29 април 2022 11:41
Гост

Познавам човек от НИК и той казва, че положението не е хубаво.

Мики
Мики
29 април 2022 12:15
Гост

Така е. Скъсват се от работа, а не получават кой знае какви пари.

ганю
ганю
29 април 2022 14:16
Гост

Това някаква шега ли е, че се скъсвали от работа?!!
А парите им са от около 1800 до над 2500 на месец чисто.

Любител
Любител
29 април 2022 14:34
Гост

Ганьо, то в статията си пише – от 20 лева до 1000 лева за година и половина. Има зло Вещи лица, които вадят и по 100 000 годишно, но не са тия от НИК.

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 16:24
Гост

А в Европа, в нормалните държави, знаете ли такива специалисти колко вземат? И да скъсват се, особено, когато журналистите подпалят петите на началниците им с тъпи въпроси. Когато Вие празнувате, но са убили поредната мутра, те работят денонощно, щото някой трябва да се изяви в медиите. И всичко, което другите не искат или не могат да работят отива в НИК.

Чепилов
Чепилов
29 април 2022 11:41
Гост

Дано всичко се оправи там, защото това са тревожни новини.

Дидо
Дидо
29 април 2022 12:17
Гост

Подиграват се с хората.

Нешев
Нешев
29 април 2022 11:41
Гост

Както е тръгнало освен доктори, скоро и криминалисти няма да имаме.

Фики
Фики
29 април 2022 12:23
Гост

Е, остава до там да я докараме.

Инколе
Инколе
29 април 2022 11:39
Гост

И в НИК явно вървят някакви боричкания за власт ли за какво ли, не знам.

Лозан
Лозан
29 април 2022 12:24
Гост

Както навсякъде.

Пешко
Пешко
29 април 2022 11:39
Гост

Аз от това ВСС не бих очаквал да се намеси адекватно в казуса.

Темелков
Темелков
29 април 2022 11:38
Гост

Е не, то като бъдат публично унижавани ще стане така, че ще напуснат страната. Такива кадри се търсят в чужбина и се отнасят към тях с уважение

Харизанов
Харизанов
29 април 2022 11:40
Гост

Нямам съмнения, че тези хора са големи професионалисти и ловят с трици маймуни. Последното, което заслужават е да се гаврят с тях.

Кики
Кики
29 април 2022 12:27
Гост

Ходил съм в института по работа. Базата им е под всякакво ниво- от времето на соца.

Нешев
Нешев
29 април 2022 11:40
Гост

Скоро и креминалисти няма да имаме.

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 12:45
Гост

Нешев, за креминалисти (това производна думичка на крем ли е?) не знам, но без крИминалисти със сигурност ще останем.

ганю
ганю
29 април 2022 14:18
Гост

Темелков, законите трябва да се спазват.
Къде ти се привидя унижение? Това са съдебни процедури.

Анонимен
Анонимен
29 април 2022 16:26
Гост

Точно, законите трябва да се спазват. Периода за който ги съдят, закона по който съдии са им присъждали възнаграждението е казвал, че са за вещото лице. Четете като дявола евангелието!