Може ли районен съдия да бъде командирован на незает щат в друг съд? Въпросът, който имаше ясен отговор години наред, се оказа спорен заради една промяна в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2020 г., останала встрани не само от общественото внимание, но и това на Висшия съдебен съвет. Наскоро тя накара члена му Атанаска Дишева да заяви: „Честно казано, аз самата бях шокирана от това изменение“ и да признае, че е научила за промяната повече от година след влизането ѝ в сила.

Проблемът е в актуалната редакция на чл. 81, ал 1 ЗСВ. До 7 февруари миналата година разпоредбата е предвиждала следното: „Когато съдия от районен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на съответния окръжен съд може да командирова на негово място съдия от друг районен съд, съдия от окръжния съд или младши съдия със стаж не по-малко от две години. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227. По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9. След това обаче последното изречение отпада.

Въпросът дали след заличаването му е допустимо районен съдия на незает щат в друг съд е на дневен ред в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), която е сезирана от магистрати от РС-Търговище и се очаква да му даде отговор днес.

Поводът за писмото на съдиите до СК на ВСС е заповед на председателката на окръжния съд в града Татяна Даскалова, която на основание чл. 81, ал. 1 от ЗСВ командирова гражданската съдийка Йоханна Антонова от РС-Търговище на свободен щат в РС-Омуртаг за три месеца.

В заповедта се казва, че съдия Антонова трябва да бъде включена в разпределението на всички граждански дела на 100% и да дава дежурства, като трябва да гледа и някои видове наказателни дела – мерки за неотклонение, разпити, одобряване на следствени действия и други, когато другият съдия е в отпуск или е в командировка (В РС-Омуртаг има само един съдия).

Татяна Даскалова разпорежда още съдия Антонова да довърши всички дела, които са ѝ на доклад в РС-Търговище, а нови да не ѝ се разпределят докато е в Омуртаг. Но след изтичане на срока за командироване, Йоханна Антонова ще трябва да довърши и производствата, които е започнала в Омуртаг.

Именно основанията и мотивите в заповедта, са причината съдии от РС-Търговище да се обърнат към Съдийската колегия на ВСС, като отбелязват, че има законови пречки за командироването на съдия Антонова в Омуртаг на незает щат.

Става дума за вече цитирания чл. 81, ал. 1 от ЗСВ, който след промените в ЗСВ от 2020 г. вече гласи: „Когато съдия от районен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на съответния окръжен съд може да командирова на негово място съдия от друг районен съд, съдия от окръжния съд или младши съдия със стаж не по-малко от една година. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227″.

Т.е. за районен съд Народното събрание е оставило възможността на свободна щатна длъжност да се командироват единствено младши съдии (чл. 240, ал. 3 от ЗСВ). Хипотезата за командироване на магистрати на незаета длъжност обаче остава възможна в съдилищата на всички останали нива – окръжни, административни, военни и апелативни (чл. 87, ал. 1, чл. 94, ал. 1, чл. 100, ал. 1 и чл. 107, ал. 1 от ЗСВ).

Проверка на „Лекс“ установи, че предложението за отпадане на последното изречение от чл. 81, ал. 1 ЗСВ е на Министерския съвет, но няма мотиви за него, промяната не е била дискутирана нито в правната комисия, нито в пленарната зала, за да стане ясно каква е била волята на законодателя.

Съдиите от Търговище сочат, че след измененията районен съдия може да бъде командирован в друг съд само когато магистрат от този друг съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от свой колега от същия съд. А това не е основанието, посочено в заповедта на шефката на окръжния съд.

Разпоредбата на чл. 227 от ЗСВ установява условията за самото командироване, тогава, когато то е изначално допустимо. Да се приеме противното означава, че изменението на чл. 81, ал.1 от ЗСВ е безпредметно, каквато очевидно не е била волята на законодателя. Считаме, че изричното изключване на възможността за командироване в районен съд на свободна щатна бройка с изменението на чл. 81, ал. 1 от ЗСВ сочи на изрична законодателна воля такова занапред да не бъде допускано. Считаме също, че командироване на незаета щатна бройка в районен съд е недопустимо и с оглед на изричната разпоредба на чл. 86, ал. 1, т. 12 от ЗСВ, съобразно която председателят на ОС командирова съдии при условията на чл. 81 от ЗСВ“, изтъкват магистратите от РС-Търговище.

Те поставят още два въпроса, свързани с командироване на съдия Антонова. Става дума за посоченото в заповедта изискване съдийката да довърши разпределените ѝ дела в РС-Търговище, независимо дали се отнасят до закрити или открити съдебни заседания, а след изтичане на срока за командироване в Омуртаг, да довърши и делата, които е започнала там. Това изискване е въведено, въпреки че съдия Йоханна Антонова разглежда граждански дела.

Колегите ѝ от РС-Търговище питат СК на ВСС дали е допустимо прилагането по аналогия на чл. 227, ал. 9 от ЗСВ, който гласи: „В случаите, когато съответният закон поставя изискване за неизменност на състава, съдията продължава да участва в делата на съда, в който работи, а след приключване на командироването довършва и делата в съда, в който е бил командирован“.

По този начин се установява принцип на неизменност на съдебния състав по граждански дела, каквото изискване липсва в ГПК, с изключение на хипотезата на чл. 253 от ГПК, и допустимо ли е това? Считаме още, че в случая не е налице празнота на закона, обуславяща необходимост от прилагане на други норми по аналогия, като отделен е и въпросът дали е допустимо прилагане по аналогия на процесуални норми. На следващо място, посоченото задължение за довършване на делата в РС-Търговище установява задължение на командирования вече съдия в РС-Омуртаг да работи едновременно и в РС- Търговище в срока на командироването и допустимо ли е това, доколкото изпълнение на функциите при командироване по изключение в друг съд, съгласно Правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи дефинитивно изключва изпълнение на функциите в съда, от който е командирован съдия, освен при законово изискване за неизменност на състава“, пишат съдиите и изтъкват, че за тях е недопустимо един магистрат да изпълнява функции в два органа едновременно и паралелно.

Що се отнася до задължаването на съдия Антонова, след изтичане на срока за командироване в Омуртаг, да довърши започнатите там дела, то колегите ѝ се чудят как точно ще стане това и няма ли да се стигне до заобикаляне на ЗСВ.

След приключването на командироването на един съдия с изтичане на тримесечния срок по чл. 227, ал. 1 от ЗСВ, на негово място ще се командирова друг, а първият ще трябва да бъде командирован за довършване на разпределените му в РС-Омуртаг дела. Тук е неясно не само как точно ще се осъществява това, предвид обстоятелството, че по делата непрекъснато постъпват документи и ще се налага многократно командироване, но и с оглед на обстоятелството, че когато първият съдия е командирован за такова довършване, на този щат вече ще е командирован вторият и така няма ли да се достигне в определени дни до командироване на двама (а с времето може и на повече) съдии на една и съща щатна бройка едновременно и доколко законосъобразно би било такова командироване. И още един въпрос в тази връзка е, че с това последващо многократно командироване на съдия за довършване на дела след изтичане на командироването, неизбежно ще се заобиколи императива на чл. 227, ал.1 от ЗСВ, установяващ максимален срок от три месеца за командироване без съгласието на магистрата и допустимо ли е това“, питат съдиите от Търговище.

Преди да се обърнат към СК на ВСС магистратите са поискали шефката на ОС-Търговище Татяна Даскалова да преразгледа заповедта си. Но тя е отказала. В отговора си Даскалова изтъква, че е запозната с техните аргументи във връзка с приложението на чл. 81, ал. 1 от ЗСВ, но е на мнение, че има правомощието да командирова на незает щат.

Очевидно е, че сме на различни правни становища и аз нямам основание да променям решение, което съм взела съвсем скоро и което съм мотивирала многократно и в устни разговори, и в самата заповед за командироване. Действително разпоредбата на чл. 81, ал. 1 от ЗСВ не е прецизна, но нека тълкуваме закона според неговия разум и целите на съответната правна норма“, посочва шефката на ОС-Търговище.

Тя обяснява и защо е разпоредила да се довършат делата съответно в районния съд в Търговище и после в този в Омуртаг.

От една страна, изтъква Даскалова, съдията, поел делото, най-добре е запознат с предмета и движението по него, отделя му нужното внимание и не му е необходимо много време, за да го администрира и да постанови последващите си актове. „Неизменност на състава на съда не е предвидена за гражданските дела, но това осигурява по-добро качество на правораздаването“, казва шефката на ОС-Търговище.

Другата причина е, че не се налага да бъдат преразпределяни делата в РС-Омуртаг, защото това допълнително ще утежни работата на единствения съдия там, а целта е облекчаване на натовареността му и скъсяване на сроковете за разглеждане на делата.

И последната е, че по този начин ще има по-равномерна натовареност за командированите съдии, сочи Даскалова. „Ако техните дела бъдат преразпределени на други съдии в РС-Търговище, това автоматично ще ги освободи от всякакви ангажименти по тези дела, а в РС-Омуртаг те няма да имат на доклад дела, които да разглеждат в открити заседания, поне в рамките на един месец. Това ще доведе до необосновано намаляване на натовареността“, мотивира се тя.

Проблемът, поставен в писмото на съдиите от РС-Търговище, за първи път беше засегнат, макар и косвено, при избора на председател на Районен съд-Омуртаг на 1 юни 2021 г. Тогава Атанаска Дишева посочи, че е разбрала за промяната в ЗСВ преди ден и е била шокирана. Тя заяви: „Ние ще се наложи да се занимаваме с този въпрос не само с оглед проблема, който се оказа, че възникна в Районен съд-Омуртаг, а и за всички районни съдилища, където има необходимост от командироване на районни съдии на незаета бройка с оглед изменението в чл. 81, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за което споменах по време на изслушването, и за който, за огромно мое неудобство аз констатирах едва вчера, някак си – да, не се притеснявам да го кажа, се е промъкнало някакво изменение, може би и случайно, поради техническа грешка, в този текст, който ограничава възможността за командироване в районните съдилища, само в районните съдилища, на съдии на незаети бройки“.

Обсъждането на въпроса изчакваше правната комисия, тя обаче отказа да тълкува закона, защото няма такива правомощия и така темата сега влезе в дневния ред на колегията.

Днес членовете на Съдийската колегия решиха да сезират Министерството на правосъдието, което, след конституиране на новото Народно събрание, да внесе предложение за промяна в Закона за съдебната власт.

Атанаска Дишева заяви, че с отпадането на този текст от ЗСВ, е отпаднало и основанието за вече осъществени командирования на районни съдии. „Това тангира и с дейността на съдиите, които правораздават на такива места“, каза още Дишева.

Даниела Марчева напомни, че Съдийската колегия има законово правомощие да прекратява командироването на даден съдия. Става дума за чл. 30, ал. 5, т. 18 от ЗСВ, който гласи: „Съдийската колегия прекратява командироването на съдия в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, когато при командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в този закон, или при възникнала необходимост за кадровото обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който съдията е командирован“.

Но преди да се вземе каквото и да е решение, Марчева предложи първо да се види колко са командированията на основание чл. 81, ал. 1 от ЗСВ.

Цветинка Пашкунова обясни, че действително има проблем със заповедите за командироване, издадени след 7 февруари 2020 г., когато е променен чл. 81, ал. 1 от ЗСВ. Тя подкрепи идеята на Марчева първо да се събере информация за колко районни съдии става дума и след това да се решава как да се действа, „за да не създадем проблеми в правораздаването в съдилищата и да подхождаме с еднакви стандарти към всички“.

32
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 9:14
Гост

Само може да ме радва – ако се разбере, че един съдия има нужда от спокойствие, поне за 24-часа, да си реши делата, без да слуша квакането на адвокати и вещи лица, всякакви речи и пледоарии, а и молби, искания. Какво да кажем – затрупват съдиите с писмени, устни и може би – телепатични искания, наистина – от една страна – съдът е арена – споровете са двубои, само един излиза удовлетворен, а защо става така. Впрочем именно затова ГПК (царицата на правото), въвежда едни понякога кратки срокове и формални рамки, стеснява възможността за надпяване, стреми се да има лекота… Покажи целия коментар »

anonimen
anonimen
22 юни 2021 13:46
Гост

Ако командироването е незаконно , съдебните актове на незаконно командирования законни ли са, или не…

Пижо Пендин
Пижо Пендин
22 юни 2021 15:48
Гост

Не е като да няма изобилна практика, относно актовете на незаконен съдебен състав …

АДВОКАТ
АДВОКАТ
22 юни 2021 19:38
Гост

Ако адвокатите се усетят, доста дела ще паднат на втора инстанция.

Anonimen
Anonimen
22 юни 2021 12:54
Гост

Не виждам тя как след изтичане на срока за командироване в Омуртаг, ще довърши започнатите там дела.

Ники
Ники
22 юни 2021 12:54
Гост

При това ще има други разпределени в Търговище.

Срам
Срам
22 юни 2021 9:30
Гост

Какъв е проблемът да се командироват? Имам чувството, че повечето магистрати се вживяват на недосегаеми и повече човеци от другите простосмъртни. Когато системата има недостиг на хора в даден момент, разбира се, че ще командироват отнякъде. По тази логика да започнат масови протести и другите обикновени хора, защото ги командироват.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 10:05
Гост

Законът бе, човек! Не четеш ли!?! Законът е проблемът! Или по навик да си измърморим, даже и да не ни е ясно за какво точно?

Съдия
Съдия
22 юни 2021 16:49
Гост

Рискът за независимостта поради възможността да се прекрати командировката от този, който я е наредил.
За повече информация: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241483&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3536593

Надя
Надя
22 юни 2021 8:41
Гост

Ако командированият в Омуртаг съдия би имал възможност да ползва ЕИСС чрез отдалечен достъп, от работното си място в Търговище, той би могъл да работи дистанционно по разпределените му дела и да посещава Омуртаг само за открити заседания. ЕИСС не позволява отдалечен достъп и това означава, че всяко едно разпореждане, което постановява командированият съдия, трябва да е от компютър в сградата на съда в Омуртаг. Проблем, който разпилява ресурси.

Карлос
Карлос
22 юни 2021 12:27
Гост

Това не е единственият проблем на тази недодялана система. Ама нали от ВСС ни я пробутаха.

Цветков
Цветков
22 юни 2021 8:31
Гост

Да се събират и да правят промяна на промяната.

Филип
Филип
22 юни 2021 12:58
Гост

И този път да не се промъква, а да я огласят. Стига вече с тези половинчати работи.

Ruen
Ruen
22 юни 2021 8:31
Гост

Извинявайте, но това не е сериозно. Да не се знае.

Абагард
Абагард
22 юни 2021 8:30
Гост

Случило се е изменението миналата година преди Ковида. Явно по време на пандемията на никой не му е било до този казус и сега се вижда резултата. Той е бил забравен ей така през месеците.

Ruen
Ruen
22 юни 2021 8:31
Гост

Това как точно го прави сериозно?

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 8:30
Гост

Съдийската колегия трябва да прекрати командироването и в първите дни на новото НС да сигнализира

Anonimen
Anonimen
22 юни 2021 12:30
Гост

Определено ЗСВ има нужда от промяна. И дано този път всички, които ги засяга това бъдат запознати.

AnimalMan
AnimalMan
22 юни 2021 8:30
Гост

Извинете, но това е меко казано нелепо. Говоря както за промяната, така и за това, че никой не е разбрал, че такава има. И се шокират чак сега. Година по-късно.

Падова
Падова
22 юни 2021 8:29
Гост

Поредната гавра с институцията. Поредната измислица. Поредната измама с хората.

Стаматова
Стаматова
22 юни 2021 8:29
Гост

Дългата ръка на „експертите“ на ГЕРБ ли съзирам тук?

Чавдар
Чавдар
22 юни 2021 12:32
Гост

Техните експерти са точно толкова качествени колкото и юристите им.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 8:29
Гост

Ега ти. Това наистина е проблем и засяга всички районни съдии. Но се чудя как една година никой не забеляза и не реагира

Руменов
Руменов
22 юни 2021 8:29
Гост

Е как може да се направи изменение без да разбере никой за него бе?

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 10:08
Гост

Е как – с герберската практика за изменение на закон през преходните и заключителни разпоредби в друг закон. То сигурно още 10 години ще има да „научаваме“ какво са натворили по тоя начин…

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 12:51
Гост

А Лозан къде е?

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 8:28
Гост

Хубаво, че това се е случило в Търговище, защото няма друга причина да отидеш в Търговище. Но ето, че и те са полезни с нещо.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
22 юни 2021 9:00
Гост

Не бъдете толкова суров, колега, винаги можете да идете до Търговище на път за София или Велико Търново, ако тръгвате от Варна, примерно. А най-интересната му дестинация е ОМВ-то 🙂

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 11:51
Гост

Много нелепо изказване. Ами посетете Търговище и съда, за да се научите на някои неща. Има какво. А има и какво да се види. Това, че Вие не знаете, е друг въпрос.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
22 юни 2021 12:40
Гост

Ходил съм често до Търговище, анонимни, продължавам да го посещавам! Познавам много народ от там, а голяма част от тях са хубави хора, колегите са сериозни … но с извинение, градът не става.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2021 9:30
Гост

А Вие откъде сте и как определяте кой град става и кой не? Ние си обичаме града и той не е по-лош от нито един областен град в България. Посещават го много чужденци, а и хора от други части на страната и те са приятно изненадани от красотата на природата, парковете, градската част. Не сме идеални, но много ме засегнахте.

anonimen
anonimen
22 юни 2021 13:55
Гост

По добре не ходи там, ще попаднеш на някой командирован съдия..