Може ли да се открие нов конкурс преди изтичането на 9-месечния срок за повишаване на магистрати, класирани под чертата? На този въпрос трябваше да отговори Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на днешното си заседание.

Поводът за това беше писмо от съдии от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, които предлагаха да се открие конкурс за повишаване за две места, които ще бъдат освободени тази година. Наказателните магистрати застъпват тезата, че това не противоречи на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, според който в 9-месечен срок от приключване на конкурса и при освободени места се повишават магистрати, класирани под чертата.

За какво всъщност става дума. През декември 2017 г. Съдийската колегия обяви конкурс за повишаване на четири места в Наказателната колегия на ВКС. Обявлението за това беше публикувано на 2 януари 2018 г. в Държавен вестник. На тези четири места бяха класирани Красимира Медарова, Невена Грозева и Надежда Трифонова от Софийския апелативен съд, както и Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище. Но след подадена жалба от участник в конкурса, Върховният административен съд (ВАС) отмени избора на Янкова заради конфликт на интереси, тъй като при участието ѝ в процедурата, тя е била и член на Комисията за атестирането и конкурсите. Мястото ѝ трябваше да бъде заето от първия класиран под чертата – военният съдия Даниел Луков, но Съдийската колегия реши, че той не притежава необходимите професионални качества, и повиши следващия в списъка – Петя Рушанова от Апелативния специализиран наказателен съд. Луков обжалва, но ВАС каза, че въпреки извършеното от конкурсната комисия класиране, кадровият орган в условията на оперативна самостоятелност може да прецени дали да го спази, или не.

Така на 10 януари 2020 г. Петя Рушанова официално встъпи като съдия във ВКС. От тази дата започва да тече 9-месечният срок за повишаване на магистрати, класирани под чертата при вече приключилия конкурс.

При него има една особеност и тя е, че се провежда по стария ред, т.е. преди изменението на наредбата на конкурсите в частта за приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Това означава, че трябваше да се изчака окончателното влизане в сила на решението на ВСС за повишаване, като се извърви и цялата съдебна процедура по обжалване и чак тогава да започнат да се броят 9-те месеца. След измененията в наредбата 9-месечният срок започва да тече от вземане на решението на ВСС за повишаване на класираните кандидати.

Членовете на съвета се разделиха по въпроса дали трябва да се изчака изтичането на този срок, или междувременно може да се обяви нов конкурс.

Вероника Имова, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова застъпиха тезата, че сега не може да се обяви конкурс.

Според тях чл. 193, ал. 6 от ЗСВ за назначаване на следващия по реда на класирането кандидат на освободена длъжност по време на провеждането на конкурса, е императивна с оглед предвиждане на бърз механизъм за преодоляване на кадрови дефицитите и ефективно използване резултатите на конкурсната процедура за своевременно попълване на свободните съдийски длъжности. „При наличие на освободена длъжност в съответния орган на съдебната власт за следващия по реда на класирането кандидат, получил оценка не по-ниска от много добър „5,00“, възниква субективното право да бъде назначен на нея, което право не може да бъде игнорирано, защото ще се наруши законът“, отбеляза Имова.

Тя напомни и за решението на Конституционния съд, с което беше отхвърлено искането на състав от ВАС за обявяване на чл. 193, ал. 6 ЗСВ за противоконституционен. В него КС казва, че в чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е уредено продължение на конкурсната процедура. Тя е част от специалните законови материалноправни и процедурни изисквания, уреждащи финализирането ѝ, предназначени да осигурят регламент в хипотезата на попълване на освободените в съответния орган на съдебната власт места, каза още Имова. От думите й стана ясно, че една от целите на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е да не се стига до „трудоустрояването на магистрати чрез командироване“.

Атанаска Дишева допълни, че няма как конкурсът да приключи по-бързо от прилагането на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. „Съпоставката между срока по чл. 193, ал. 6 ЗСВ и времето, необходимо за организиране и произвеждане на нов конкурс за повишаване или за преместване до окончателното му финализиране, с оглед и на правната възможност за съдебно обжалване от заинтересованите лица показва, че е постигнат нужният в тази хипотеза баланс между водещото конкурсно начало и своевременното преодоляване на кадровите дефицити, възникващи при освобождаване на длъжности в органите на съдебната власт“, стана ясно от изказванията в съвета.

Според Цветинка Пашкунова чл. 193, ал. 6 от ЗСВ има императивен характер. Тя също припомни, че според КС тя е продължение на конкурсната процедура и докато тече 9-месечният срок, не може да се твърди, че конкурсът е приключил.

Красимир Шекерджиев обаче заяви, че няма пречка да се обяви конкурс. По думите му чл. 193, ал. 6 от ЗСВ има една цел – да осигури своевременно заемане на междувременно освободени бройки. Той добави, че легитимният начин за попълване на свободните места е конкурс. Никъде не пише, че чл. 193, ал. 6 от ЗСВ може да бъде пречка за започване на конкурс.

Шекерджиев напомни, че по закон ВСС трябва да обявява конкурс на три месеца. „Кога трябва да обявим конкурс? Когато има свободни бройки и те бъдат планирани в резултат на подадена информация от ръководителя за тези, които ще се освободят в рамките на годината. Знаем, че в НК на ВКС ще се освободят“, каза още Шекерджиев. И попита колегите си дали смятат, че 11-тият класиран може да има очаквания, че ще бъде назначен при четири обявени места.

Шекерджиев напомни и за решението от миналата седмица, според което въпреки наличието на освободени места в ГК на ВКС, някои от тях се преместват в ТК на ВКС и те ще бъдат попълнени по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, когато приключи конкурсът, който все още е висящ. „Къде е логиката едни бройки да се пазят, други да не се пазят?“, попита той.

Толкова далеч сме от края на конкурса за Наказателната колегия, колкото сме били преди една и две години. Имаме жалби срещу всяко едно решение. На практика не можем да приключим конкурс по-дълго от излизането на Великобритания от ЕС“, посочи Шекерджиев. Той напомни, че СК е сезирана от върховни съдии, които искат кадровиците да изпълнят законовите изисквания. „А ние казваме, че ще запазим тези бройки, за да бъдат заети от някого по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. С решението да не обявите конкурс, лишавате огромна част от колегите от окръжните и апелативните съдилища да участват в легитимен конкурс и да станат върховни съдии“, заключи Шекерджиев.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков напълно го подкрепи. Според него трябва да се обяви нов конкурс. И напомни, че приключва този за ВАС. Същевременно предстои отстъпване на хора от инспектората, които може да поискат да отидат във Върховния административен съд. И ако всички бройки в съда бъдат запълнени по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тогава как ще има позиции за бившите инспектори, ще трябва да се откриват нов щат, каза още Чолаков.

В крайна сметка със 7 на 5 гласа беше отхвърлено искането да обявяване на конкурс.

Веднага след това колегията обсъди молбата на Даниел Луков от военния съд в Пловдив да бъде повишен в НК на ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Но беше поставен въпросът как ще стане това, при положение че разпоредбата казва, че се назначава „следващият по ред класиран“. Луков е на пета позиция – първи под чертата. Но не беше повишен през лятото и ВАС отхвърли жалбата му. Оценката му е 5.90. Само преди няколко седмици в НК на ВКС беше повишена Елена Каракашева, която е с оценка 5.63, като тя беше първата назначена по вече приключения конкурс за ВКС.

Севдалин Мавров обаче постави темата на друга плоскост. Той акцентира върху това, че конкурсната комисия е била съставена само от върховни съдии и един член на КАК. Те са дали оценка на Луков и са я обосновали. „Съдийската колегия не го повиши поради липса на професионални умения. С няколко изказвания и гласуване се игнорира работата на цялата конкурсна комисия, състояща се от върховни съдии. Не мога да се съглася, че веднъж отстранен, той е отстранен за цялата конкурсна процедура. Преценката трябва да бъде име по име, на човек с човек. В противен случай съдии от административен съд – трима са, по същия начин, с едно решение, приемайки мотивите на изказалите се, ще игнорират конкурсната комисия от върховни съдии. Даден съдия не може изцяло да бъде отстранен от съответния конкурс“, каза Мавров.

Георги Чолаков се обяви против идеята Луков да бъде повишен. Според шефа на ВАС за Луков конкурсът е приключен, решението на колегията е потвърдено от съда, който е действал в правомощията си, разписани в закона.

Атанаска Дишева застъпи обратната позиция. Каза, че ще подкрепи назначаването на Луков. Тя напомни, че ВАС казва само, че колегията действа в условията на оперативна самостоятелност и има право да преценява качествата на магистратите. Ако ВАС беше казал, че има противоречия между мотивите и заключението на комисията за професионалните качества на Луков, би трябвало да върне конкурса на ниво оценка, каза Дишева. Тя не намери правна и житейска логика магистрат, който е получил 5.90 оценка, да не бъде повишен. „Иначе се поставяме в хипотеза, в която назначаваме съдии с по-ниски оценки без да изясним доколко необоснована е неговата“, каза Дишева.

С 6 на 6 гласа обаче колегията за втори път не повиши Даниел Луков във ВКС.

Същевременно с 10 на 1 гласа в Наказателната колегия беше повишена председателката на Бургаския апелативен съд Деница Вълкова. Против беше само Севдалин Мавров, дебат по темата нямаше.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 15:12
Гост

Задавам си въпроса какво би станало ако беше приета тезата на Шекерджиев и бе обявен нов конкурс за НК на ВКС сега, но след 2 месеца се освободи ново място в НК /напр. някой стане инспектор в ИВСС от новия мандат/. Тази освободена бройка ще попада в периода по чл. 193, ал. 6 ЗСВ както за вече приключилия конкурс, обявен 2018 г., така и за евентуалния нов конкурс, обявен 2020 г. И от кое класиране тогава ще трябва да се назначи човек – от стария или от новия конкурс по реда на чл. 193, ал. 6? А и от което… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 15:01
Гост

Интересно, Шекерджиев дали може да членоразделно да обясни защо за част от бройките, освободени в релевантния период по чл. 193, ал. 6 ЗСВ, трябва да се обяви нов конкурс, а за друга част от същите бройки – не. Кой е за него критерия за кои бройки да се приложи чл. 193, ал. 6 ЗСВ и за кои да не се приложи? Може би критерият е – тези са ми симпатични, а другите не са. Някакви се не мога да приема тази логика. Конкурсните процедури трябва да са ясни и предвидими, а не зависещи от това дали някой член на ВСС… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 15:15
Гост

Шекерджиев ясно каза, че за всички налични към приключване на конкурса бройки не следва да се обявява конкурс. Към този момент четири бройки са заети от встъпили вече магистрати, а останалите три следва да бъдат заети по реда на чл.193, ал.6 ЗСВ. Това са всички налични бройки към момента на обявяване на конкурса за приключил. Той просто опита да обясни, че за бройките, които ще се освободят лятото- юни и юли трябва да бъде обявен нов конкурс, а не да се пазят за десетия и единадесетия класирани от стария. Ето защо не става дума за същите бройки, а за налични… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 15:25
Гост

Но нали и едните и другите бройки попадат в периода по чл. 193, ал. 6 ЗСВ. Защо таиз разпоредба да се прилага само за освободените бройки до приключване на конкурса, а за тези от приключването до 9 месеца след това – не. Още повече, че буквалният тукст на чл. 193, ал. 6 ЗСВ баш вторите визира, а не първите. Няма връзка с главния мозък май…

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 14:49
Гост

Четеш, четеш и се чудиш в един факултет ли си учил с тези хора, че с един бях и от един курс… Имова и Дишева са прави, другото са али бали

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 14:26
Гост

Мавров що така се цепи от колектива? Явно пак субективизъм.

ни лук ял...
ни лук ял...
04 февруари 2020 14:46
Гост

Защото защитава принципна позиция, че не може да отказват повишаването на Луков. Човекът е изкарал 5,90. Затова.

Рада Госпожина
Рада Госпожина
04 февруари 2020 15:30
Гост

Явно са го уговорили на някоя маса в ресторант до Съдебната палата.

Съдия от ВКС
Съдия от ВКС
04 февруари 2020 14:11
Гост

Да си кажем правичката в очите. Борбата беше – дали да останат командировани във ВКС въпросните Бонка Янкова и Даниел Луков. Ако сега беше обявен конкурс за нови 2 бр., посочените щяха да останат командировани до второ пришествието – поне още 2 години, докато приключи конкурса с обжалването. Ако вместо това се приложи чл. 193, ал. 6 ЗСВ за същите бройки, използвайки резултати от токущо приключилия конкурс, тези командировани ще се сбогуват с мястото си във ВКС – ако не веднага, то поне в обозрим кратък срок до края на годината. Поради това някои отговорни другари във ВКС измислиха „гениалната“… Покажи целия коментар »

луков или вълкова
луков или вълкова
04 февруари 2020 14:41
Гост

Точно така! Чак започвам да се питам кой по дяволите е Даниел Луков, че стават такива борби за него. Или може би ключът от бараката е заровен в повишаването на Деница Вълкова. Не я искат във ВКС ли?

пак интриги
пак интриги
04 февруари 2020 14:42
Гост

И двете. Въкова определено не е желана, но е спечелила честно конкурс и има това право. Да не говорим, че в Бургас колегите говорят само добри неща за нея.

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 14:56
Гост

Честито на Вълкова, един свестен съдия и човек повече във ВКС.

Рада Госпожина
Рада Госпожина
04 февруари 2020 15:32
Гост

Да,радвам се, че един необременен от принадлежности към разни лобита във ВКС съдия ще влезе в състава на НС. А и е страхотен професионалист. Беше много грозен опита на конкурсната комисия да й намалят оценката, която заслужава.
Браво, Дени!

безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
04 февруари 2020 16:36
Гост

Не познавам Д.Вълкова, но определено не е „спечелила“ конкурс. Освен, ако някои броят осмото място за победа. Да не говорим, че работата с двамата неизбрани преди нея силно намирисва…

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2020 13:59
Гост

Напълно съм съгласен с Имова относно възникването на субективното право и последиците от него.

Лазар
Лазар
04 февруари 2020 13:51
Гост

Съмнява ме, че Бонка Янкова не е знаела за пречката да участва в конкурса, защото по това време е била и член на Комисията за атестирането и конкурсите.

глупости на квадрат
глупости на квадрат
04 февруари 2020 13:49
Гост

Да се обяви нов конкурс означава напълно да се обезсмисли чл. 193, ал. 6! Що за глупост!