Предложенията за реформа на съдебната карта започват отникъде и има опасност да завършат по същия начин, ако не бъде направен сериозен анализ на ролята и значението на правораздаването за живота на гражданите и функционирането на институциите. Създава се риск от „индустриализиране“ на правосъдието с уедряване на окръжните съдилища, а важността на ролята на районните съдилища трябва внимателно да се прецени, преди превръщането им в териториални отделения. Това изтъква Съюзът на съдиите в България (ССБ) в становище (виж пълния текст тук) по повод приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) радикален модел за оптимизиране на съдилищата у нас.

Както е известно, в рамките на проекта „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ бяха разработени първо три, а впоследствие и четвърти модел за реформа на съдилищата.

На 19 януари 2021 г. мнозинството в Съдийската колегия хареса модел 4, който беше определен като радикален и който в същността си предлага окръжните съдилища да станат основни първоинстанционни, а районните да поемат само „леки“ дела като голяма част от тях ще се превърнат в териториални отделения. Заради това пък се предлага 1/3 от районните съдии да бъдат повишени в окръжните, а окръжни да отидат в апелативните съдилища, които на свой ред ще се превърнат в основна въззивна инстанция.

На 26 януари СК на ВСС трябваше да приеме и пътна карта за изпълнение на този план, в която се предлагаше 28 районни съдилища от всеки един район да бъдат пилотно превърнати в териториални отделения. Но поради липсата на анализ, СК реши първо да се извърши такъв на всеки един от 28-те съдебни района и тогава да се прецени колко и кои районни съдилища ще станат териториални отделения.

На 18 февруари Пленумът на ВСС подкрепи модел 4.

Липсват задълбочени изследвания за ролята на правораздаването

В тази връзка в становището на ССБ се отбелязва, че анализът не е бил изготвен в рамките на проекта, както е трябвало да се случи, а тепърва ще се работи по него. „Убедени сме, че без такъв анализ обаче не може изобщо да се обоснове какъвто и да е модел на реформиране на съдебната карта, още по-малко на такъв, който изисква и сериозна реформа на процесуалните закони“, изтъкват от ССБ и излагат серия от предложения, които да подпомогнат работата на ВСС при изготвянето му.

На първо място сочат, че може да се използва богатият изследователски труд на две неправителствени организации и емпирично изследване за значението на районните съдилища, които от 5-6 години са налични във ВСС, по чиято поръчка са изготвени (виж повече тук, тук и тук).

Нататък от ССБ предлагат да се създадат профили на съдебните райони. Друга идея е ВСС да изработи и въведе Система за постоянно отчитане на социално-икономическите фактори, които влияят върху честота на образуване на съдебните дела. Моделът за такъв тип система може да бъде разработен на базата на географско-информационна система (ГИС софтуер), която ще позволи динамичното събиране и анализ на данните.

Създаването на информационно и изследователско звено в рамките на СК на ВСС е особено необходимо, тъй като събирането на широк кръг данни и експертният им анализ ще подпомогнат изключително много дейността на кадровия орган, доколкото реформата на съдебната карта следва да е непрекъснат процес, т.е. да се гарантира континуитет (последователност и приемственост). Добър пример за съществуването на такъв тип аналитично звено е Изследователската програма към Съдебния съвет на Кралство Нидерландия. В резултат на дейността на програмата се е развила традиция за провеждане на икономически и статистически изследвания. Част от тях са съсредоточени върху влиянието на организацията на съдилищата върху икономиката на страната, което е в помощ при реформиране на съдебната карта. Изследванията разкриват влиянието на съдебната инфраструктура върху икономическия просперитет“, посочват от организацията.

От там добавят, че системата за наблюдение на социално-икономическите фактори в 28-те съдебни района ще предоставя на СК на ВСС актуална и постоянно обновяваща се информация за демографските, социалните и икономическите процеси в съдебните райони, въз основа на които да се приемат адекватни решения за промяна на съдебните райони и за планиране на щата за съдии.

При преценката кои районни съдилища да станат териториални отделения, СК на ВСС трябва да отчете не само натовареността, социално-икономическите и демографските фактори, но и специфичната роля на районните съдилища като основен първоинстационен съд в системата на правораздаването, казват още от ССБ.

Необходимо е да бъде разбрана спецификата на всеки един районен съд и конкретното му значение за функционирането на местната общност. Например – при вземане на решението за закриване или не на съответния районен съд, съответно за създаване на териториално отделение, е необходимо да бъдат съобразени множество фактори, като наличието на социална институция, осъществяваща грижи за деца или психично болни; преобладаващо възрастно и бедно население, което няма възможност да ползва услуги с отдалечен достъп, електронни и интернет услуги, наличие на специфични криминогенни фактори и др.

В по-общ план СК на ВСС следва да приеме концепция за ролята на районните съдилища в системата на правораздаването, като се отчетат всички функции, които изпълняват районните съдии, а не само тези, които са свързани с разглеждане на делата. В този смисъл на дискусия подлежи и въпросът доколко и в какви предели е необходимо да се въвежда специализация, особено в малките районни съдилища“, изтъкват от съюза.

Що се отнася до идеята за промяна на териториалната структура на окръжните съдилища, то според ССБ трябва това да стане едновременно с реформа на административно-териториалното деление на страната. „Това е така, защото териториалната структура на органите на изпълнителната и местна власт е пряко свързана със съществуващите съдебни райони, поради което промяната само в структурите на съдебната власт ще доведе до значителни затруднения за гражданите и неефективна работа на администрацията“, изтъкват от организацията.

Риск от „индустриализиране“ на правосъдието и деквалификация на районните съдии

По отношение на идеята, залегнала в модел 4, масово районните съдилища да станат териториални отделения, от ССБ казват, че засега няма яснота как ще подходи към този проблем от страна на СК на ВСС, какви ще са критериите за оценка и как те ще се прилагат; предвидени ли са обсъждания с местни общности и представителите на другите юридически професии – адвокатура, нотариална камара, съдебни изпълнители.

Що се отнася до предлаганата промяна на родовата подсъдност, с която се цели окръжните съдилища да станат основни първоинстанционни съдилища, от организацията посочват, че към момента няма изложени убедителни и научно обосновани мотиви за необходимостта от такава значителна промяна в процесуалното законодателство.

Концепцията на действащия граждански и наказателен процесуален закон, заложена в чл. 103 ГПК и чл. 35, ал. 1 НПК, е, че районният съд е основен първоинстанционен съд. Политическите съображения за определяне на районните съдилища като основни звена на съдоустройствената система се свеждат до обстоятелството, че тяхната дейност стои най-близо до гражданите. Освен че към районните съдилища са учредени служби по вписванията, функционират и държавни съдебни изпълнители и бюра съдимост. От съществено значение за провеждане на наказателната политика, конкретно при изпълнение на наказанията, са наблюдателните комисии по чл. 170 ЗИНЗС, които се създават към общинските съвети и имат ключова роля в дейността на превенция на престъпността. Взаимодействието на районните съдилища с наблюдателните комисии следва да се отчита като фактор, който влияе на културно-възпитателната роля на правосъдието. Значението на районните съдилища следва да се преценява и през призмата на факта, че според чл. 67, ал. 3 НК общият контрол относно възпитателните грижи и поведението на условно осъдените се осъществява от районния съд по местоживеенето им. Съществена за районните съдилища е и дейността на местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Посочените функции са само една част от правомощията, които имат районните съдилища извън прякото разглеждане на делата. Тези функции произтичат именно от факта, че тези съдилища са най-близко до гражданите“, напомнят от ССБ.

И добавят, че промяната на концепцията изисква сериозна научна и емпирична обосновка, която към момента липсва. „Превръщането на окръжните съдилища в основни уедрени първоинстанционни съдилища е мотивирано от СК на ВСС с възможността за изравняване на натовареността и най-вече с ускоряване на кариерния растеж на съдиите, но не държи сметка за опасностите, които произтичат, когато се игнорира научният подход (доколкото СК не се аргументира с позоваване на научен анализ – контратеза на актуалната правна доктрина) и се допуска риск от „индустриализиране” на правосъдието чрез създаване на многочислени съдилища, отдалечаващи се от гражданите, защото районните съдилища по същество ще разглеждат незначителна част от гражданските дела и няма да разглеждат никакви наказателни дела от общ характер“, посочват още от организацията.

Според ССБ модел 4 създава опасения, че вместо да се усъвършенства системата за първоначален подбор на съдии и последващо адекватно стимулиране за развитие на професионалната им компетентност, ще се стигне до отблъскване на най-добрите юристи от съдийската професия и демотивиране на магистратите от районните съдилища.

Не е тайна, че в основата на здравословния интерес на съдиите към професията им стои не възможността за гарантираното им повишаване по вертикала, а естеството на работата, т.е. разнообразието и сложността на делата, които са им възложени за разглеждане. Ако районните съдии разглеждат предимно еднотипни дела, това похабява ценен човешки ресурс, пропилява възможността в активна възраст съдиите да бъдат поставяни пред предизвикателства, които изискват от тях да продължават да учат, да мислят извън стереотипите и така да допринасят ефективно за развитие и хуманизиране на правосъдието. Предложеният модел за реформа на подсъдността на районните съдилища поставя въпроса дали съдийската професия изобщо ще бъде привлекателна за младите юристи“, пише в становището на ССБ.

Произволно определена норма за натовареност

Една от целите на предложения модел 4 е изравняване на натовареността. СК на ВСС дори определи и норма на натовареност – 45 дела месечно на районен съдия и между 8.3-8.6 дела на окръжно и апелативно ниво. Според ССБ това е произволно определена норма, защото не е ясно дали важи за всички видове дела – граждански и наказателни, и е очевидно, че при този брой не се отчита фактическата и правна сложност на делата, а те се разглеждат като еднакво тежки, а не са.

Опасяваме се, че предложеният модел фактически игнорира дългогодишните усилия на съдиите за изработване и утвърждаване на система за измерване на действителната натовареност на всеки от тях. Това е непонятно не само защото не почива на споменатите основни принципи на компетентното държавно управление. Крайната цел на съществуването на модула за натовареност в Единната информационна система на съдилищата е да служи за разпределяне на делата според тяхната фактическа и правна сложност, както и за създаване на обоснована норма за натовареност.  Според публично известната информация, твърди се, че промяната в подсъдността няма да доведе до промяна в натовареността на ВКС, но поне за наказателните дела това не би било вярно съгласно чл. 346 от НПК“, изтъкват още от ССБ.

Отблокирането на конкурсите – правомощие на СК

По отношение на другата цел – да се отблокират конкурсите за повишаване в съдебната система, от организацията казват, че това може да бъде направено с административни и организационни мерки от страна на ВСС. И напомнят, че се предлага близо 1/3 от състава на районните съдилища да бъде повишен в окръжните, а съдии от там пък да бъдат „качени“ в апелативните. Това, според ССБ, не е достатъчно основание за одобряване на модел 4.

Масовото повишаване на съдиите, особено на тези от окръжните в апелативните съдилища, е свързано с промяна на местоживеенето и създаване на други битови усложнения. Не е ясно колко от съдиите ще имат готовност за тази промяна, а без тяхната доброволна воля не би могло да се стигне до това разрешение (положение, което следва от съдийския статус). Няма яснота и относно това как ще се извърши подборът за повишаване, а като се има предвид скоростта на конкурсните процедури до момента (в мандата на тази СК досега не е завършен нито един конкурс за повишаване), има реална опасност от пълен и окончателен блокаж на системата“, посочват от Съюза на съдиите. И добавят, че цялата информация за предстоящо освобождаване на места в съдилищата поради пенсиониране на съдии е в съвета и тези бройки могат да се планират. Освен това бързото изготвяне на атестациите и класирането на кандидатите изцяло зависи от СК и при добра мобилизация тези процедури могат да се ускорят. Практиката до момента показва, че конкурсите се бавят и заради обжалвания пред Върховния административен и в тази връзка от ССБ предлагат да се говори с председателя на ВАС за създаване на организация за приоритетно разглеждане на този вид дела.

От ССБ заключават, че подкрепят усилията за реформа, но компетентното и разумно управление трябва да се основава на научните постижения и професионализма. „Освен че това е единствената гаранция за постигане на общественополезните цели, само така можем да постигнем убедителност в администрирането на съдебната власт и да разчитаме на обществено доверие, че промените са действително необходими, компетентно обосновани и не обслужват единствено възможностите за поредното усвояване на проектно финансиране“, изтъкват от организацията.

48
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Али Баба
Али Баба
24 февруари 2021 9:12
Гост

Становището можеше да е и по-добро. Защото фактически модел 4 не е реформа на съдебната карта, а нещо друго, което не мога да определя. Становището трябваше да е по-остро – защото управленската немощ на ВСС ще бъде понесена от районните съдии, които в повечето случай са категорично против този модел.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 18:53
Гост

ей так като се заговори от името на много хора. Безапелационен, глупав, тенденциозен и непрофесионален коментар!

123
123
23 февруари 2021 22:11
Гост

Трябва да се разбере нещо простичко – малко са тези съдии, които трябва да израстват. Те обладават различни качества от останалите, които са по-голяма част. Както един колега казва – „Конфекция“. За щастие обаче има „Бутици“ и „Конфекция“. Конкурсите, които толкова се оспорват, са най-доброто, макар да се промъкват не малко от „Конфекцията“ по окръжни съдилища. А с този безумен „шекерски“ проект „Бутикът“ ще е изключение – „Конфекцията“ ще е преобладаващото. Г-н Шекерджиев или е много… упорит, или влиза в някаква необяснима „игра“… Скоро всичко ще се проясни…

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 8:57
Гост

« Ааа ясно , някои съдийчета , глезени дечица , не им де ходи по ТО , затова да тези негодувания против реформата . Като се сетя какъв рев е ако те назначат в районен съд извън София и извън Варна и Пловдив ( то и за там е рев , но по – малък ) … и какви неистови усилия се полагат да бъдат командировани и преместени БЕЗ конкурс …. Никой не отбелязва факта , че след като бъдат преместени в СРС тези съдии очевидно не могат да се справят с работата , много им е , трудно им е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 9:03
Гост

Аз съм категорично за реформата. Крайно време е да се предприемат истински действия за промяна в съд. система. Иначе преливаме от пусто в празно, както е сега. Други смислени предложения за реформа не виждам, така че спрете се или предложете нещо смислено. В противен случай се противопоставяте без да давате истинска алтернатива , всички прилики с едни други протести не са случайни!
Всички съдии, които не да съгласни с реформата, могат да НАПУСНАТ, предполага се, че са добри професионалисти, защото не да гледали само заповедни и нямат да имат проблем с реализацията!

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 9:08
Гост

Подкрепям !
Въпрос : Съдиите в СРС , които се бавят в работата си и не пишат , кога ще напуснат? Ако се направи анализ по отделения , ще се види , че други съдии , които работят в СРС и в същото отделение ( разглеждат същата материя дела) се справят , т.е. проблемът не е натоварването , а субективните качества на съдиите? Убеден съм , че съдиите ще се разпознаят , както и че ще ги разпознаят колегите им съдии и адвокати .
Адвокатският съвет, къде спите, че не пишете сигнал до ИВСС?

Али Баба
Али Баба
24 февруари 2021 9:16
Гост

реформа трябва да има, но не в предлагания вид. Защото ако най-накрая дойде читаво управление на страната може да се тръгне към административно-териториалната реформа, която е крайно наложителна с оглед ефективното използване на кадрови и финансов ресурс. Окрупняването на административно-териториалните единици /области и общини/,по естествен път ще повлече със себе си и реформа на съдебната карта. Защото обективно така предлаганият модел в комбинация с напълно неработещата ЕИСС не е реформа, а разрушаване

Баба Ванга
Баба Ванга
24 февруари 2021 12:51
Гост

Да не напускат държавната хранилка.В адвокатурата е гладомор.Болшинството от адвокатите едвам преживяват.Нотариусите и те са много,при ЧСИ Тата няма конкурси.Стойте си на държавната заплата,имате бонуси, привилегии и гарантирани отпуски.Не плащате осигуровки.Ако се махнете ще съжалявате горчиво.

Карма
Карма
23 февруари 2021 21:48
Гост

Удивително. За по-малко от 15 минути троловете на психодесните напляскаха плюсове на собствените си коментари и съответно минуси на съдиите, които са писали във форума.
С това доказаха, че психодесните и тяхното алтер его в съдилищата- ССБ, така я разбират класовата борба- като пишат по форумите и се самооценяват…:-) За ваше сведение съдиите сме мислещи хора, а тук освен тролове-гастрольори не влизат, така че напразно се хабите.
Жалки нещастници….
Добре, че вече съвсем сте натикани в ъгъла и се самоизяждате. Скоро ще останете окончателно в миналото.

един съдия
един съдия
23 февруари 2021 22:48
Гост

Тъй ли? Ами тогава нека вашата карма да бъде териториалното отделение в Никопол или Малко Търново да го кажем.Дивотиите на Странджа или дунавските комари ще ви харесат.вервайте ми.

Един съдия
Един съдия
23 февруари 2021 21:34
Гост

Пожелавам на всички,които измислиха вариант 4 да станат съдии е териториалните отделения.Шекерчо да го направят съдия в териториалното отделение в Генерал Тошево.Борянка да я пратят в териториално отделение в Трън.Нека да покажат личен пример за подкрепа на реформата.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 8:40
Гост

Ааа ясно , някои съдийчета , глезени дечица , не им де ходи по ТО , затова да тези негодувания против реформата . Като се сетя какъв рев е ако те назначат в районен съд извън София и извън Варна и Пловдив ( то и за там е рев , но по – малък ) … и какви неистови усилия се полагат да бъдат командировани и преместени БЕЗ конкурс …. Никой не отбелязва факта , че след като бъдат преместени в СРС тези съдии очевидно не могат да се справят с работата , много им е , трудно им е… Покажи целия коментар »

Лично мнение
Лично мнение
23 февруари 2021 21:24
Гост

След изборите тая реформа ще замине в канала.

Карма
Карма
23 февруари 2021 20:20
Гост

Разочарован съм от това становище. Много бездарно, много. Показва само, че ССБ нямат аргументи, че отново ще пречат на всичко, което ще наруши тяхното статукво в съдилищата.
Memento mori:-)

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 20:53
Гост

Кое статукво, няма как да нарушат герберасткото статукво, колкото и да подскачат. Или поне не и преди изборите.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 8:48
Гост

Безкрайно разочарование от ССБ! Противопоставяме се просто , за да сме против …. поне да бяха изчакали окончателния вид на реформата и някакви реални действия , които да имат положителен или негативен ефект ! Не мисля , че това , че броят за младши съдиите в СГС е седем е фатално , а може би от толковс има нужда , стига с това безмислено наливане на кадри ! Принципно подкрепям ССБ и мисля , че има нужда от такава организация , но това против сме просто , за да сме против е много дразнещо и смъква рейтинга и авторитета им… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 20:01
Гост

От този вариант за реформа ще намажат само близачите на тикви. Другите да си остават на районно ниво.

Л.Ковачев
Л.Ковачев
23 февруари 2021 20:18
Гост

Какъв блестящ професионален коментар- аргументиран, изящен…

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 20:55
Гост

Ами, изящен е до съвършенство със своята проста истина. Кратко и ясно го е написал колегата. Ти защо не напишеш някой по-професионален и по-изящен? С тежки мантри?

Поанта
Поанта
23 февруари 2021 18:20
Гост

Смешен плач, смешен, драги ми смехурковци! И доводите ви смешни. Анализи трябвало /не че ги няма в изобилие, нали ги посочват и те самите/, ГИС трябвало /а има СИСМА по идея и задание на самият Калпакчиев/, конкурсите сега се сетиха, че можело да се отпушат, родовата подсъдност да не се пипа… А дали някога ще чуем ССБ с конкретно предложение за каквато и да е реформа?! Не броим лозунгите и възванията за защита /като казуса Джок Полфрийман например/, не броим частните интереси на тази клика, която е с размерите на компания за карти. То и общополезността им такава- като на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 19:27
Гост

А кое точно налага точно такава реформа, жалки ми смешнико- преразпределяне на съдии, едните скачат нагоре, другите остават отдолу с въшкавите дела, водещи до постепенно забвение? Като е много натоварен районния съд, да назначат съдии и служители. Как точно ще се облекчи системата, и ще заработи, като прехвърлиш голяма част от съдиите и служителите заедно с делата в по-горен съд? А, умнико форумен?

Вадим
Вадим
23 февруари 2021 20:13
Гост

Въпросите ти показват пълно незнание на всички проблеми в съдилищата. Очевидно не си съдия и не си струва да ти се отговаря. Марш от този форум, който не е за неграмотни тролове.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 20:56
Гост

Ти като си нахака няколко плюса набързо, от трол на заплата в юрист ли се прероди?

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 21:32
Гост

Вадим, хайде обясни човешки на простосмъртните за проблемите в съдилищата. Как точно ще се оправи системата, като направим много съдии от районни- окръжни, а някои от окръжните- апелативни. Ако обичаш? Очевидно си с дълбоки познания по всички проблеми в съдилищата? И ако решиш да прескочиш младежкия ГЕРБ и спусканите оттам тезиси, ще ти бъда благодарен.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 17:07
Гост

Тоя модел 4 аз го разбирам така: Всички наши стават окръжни съдии, със съответната заплата за съдия в окръжен съд. Всички неудобни остават на районно ниво и се забиват в трета глуха с неща като заповедни и отказ от наследство. А най-отличилите се наши, послушни на гербаджийското статукво кадри в окръжните съдилища, ще станат апелативни, пак със съответната заплата. Голям кеф. И това се прикрива под формата на „оптимизиране“. То бива бива герберастлък, но това вече не бива.

Васка
Васка
23 февруари 2021 18:12
Гост

Ех, сесебеецо, ясно е, че там ви стяга чепика- конкурсите. Нали така упражнява ССБ влияние години наред- чрез кадруването.
Затова нямате и аргументи, а само мнение, което е толкова неадекватно, че е смехотворно.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 19:14
Гост

Какви сесебейци те гонят, герберастче палаво? Ти друго обяснение имаш ли за рязко възкачване на едни съдии от районно ниво на окръжно и от окръжно на апелативно? В съвременните условия на прозрачност, демократизъм, свобода на мисълта, толерантност и мултикултурност, а най-вече изповядване на евроатлантически ценности, пандемия, целият този талаш – послушание към управляващите? Ех, Васке, имаше една рапърска песничка с текст „Азис беше още Васко пе*ераста..“ – може да се замести с „Васко гербераста“ .. успех ти желая в кариерата, имаш данни 🙂

Васка
Васка
23 февруари 2021 20:15
Гост

Асоциациите ти с чалга песни само показва нивото ти. Толкова е красноречиво, че няма нужда въобще да се коментира. Благодаря! 🙂

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 19:22
Гост

Васке, тебе къде те стяга чепика, като ти прочетох мнението, е ясно, че за теб конкурсите не са проблем. Имаш покана, останалите да са като фон за разпознаване, нали така? Лошо ще е, ако поканите почнат да не работят..

Васка
Васка
23 февруари 2021 20:17
Гост

Нямам проблем, освен този с неграмотни хора като теб, които не владеят елементарна пунктуация. Спорът по същество става излишен.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 20:58
Гост

Нямаш проблем, няколко имена, бой по опозицията 🙂 За пунктуация наистина не споменавай, по същество вече е ясно 🙂

123
123
23 февруари 2021 21:59
Гост

Стига глупости – когато не се допускат не толкова грамотните съдии да израстват в длъжност, комисията винаги е „сесебейска“. Истината е, че местата за израстване са малко (и така трябва да бъде), а желаещите (можещи и повечето неможещи) са много.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 15:30
Гост

Разбраха най- накрая, че трябва да бъде направен сериозен анализ на ролята и значението на правораздаването.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 15:31
Гост

Сетила се МАРА. Ама нейсе.

Вяра
Вяра
23 февруари 2021 15:22
Гост

ССБ се мъчат да отложат тази реформа, защото нямат контрол върху процеса. Типично.
Ако се интересуваха действително от реформата, щяха да са излязли досега с предложение.
Дори техният председател Калпакчиев освен със силно компрометираната система за натовареността, не се отчете с нищо друго.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 15:32
Гост

Лобизмът им не е от вчера.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 16:08
Гост

Тоя сайт се напълни с тролове. Прави впечатление последните няколко статии, има коментари с по три хвърлени думи и нищо общо с темата. Защо трябва и тука да цапате ? Пишете си в празен свят…

Mavri
Mavri
23 февруари 2021 14:53
Гост

Пълна излагация сме, като правова държава. Това е и ни се смеят. От та и народа няма доверие на правото и съда.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 14:52
Гост

Ще повярвам, като видя Цветан Цветанов, Божков, много министри и настоящи и бивши + много мутри и бизнесмени в затвора. Както беше в затвора в Румъния Джиджи Бекали! Който има бая пари!

Kalinka
Kalinka
23 февруари 2021 14:51
Гост

Правова държава в България? Това виц ли е?

Черен хумор
Черен хумор
23 февруари 2021 15:34
Гост

Да, ама никак не е смешен.

Емил
Емил
23 февруари 2021 14:51
Гост

Пак глупости бе. Какво ще му анализирате? Не вярваме в съдебната система и няма никакво право. Ако си министър и/или си с пари, няма право за теб. Правиш си каквото си искаш и това се отнася и за разглезените ти дечица

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 15:35
Гост

Само си чешат езиците.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 14:50
Гост

Няма правораздаване за бедните и обикновени граждани. Ето ви анализ!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 14:50
Гост

България през 2021 година. Няма нищо чудно!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 14:50
Гост

Предвид къде живеем, някой изненадва ли се ?

Ananieva
Ananieva
23 февруари 2021 14:49
Гост

Нищо изненадващо

Павлова
Павлова
23 февруари 2021 14:49
Гост

Класика