Всеки засегнат от двойно данъчно облагане в държави от Европейския съюз ще може да сезира министъра на финансите, който ще взема решение по казуса след като го обсъди с другите замесени страни. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния кодекс (ДОПК), с които се създава цяла нова процедура за разрешаване на спорове за двойно данъчно облагане. Те са огласени за обществено обсъждане от Министерството на финансите (промените и мотивите за тях виж тук).

Правилата, които се предлага да влязат в ДОПК, следват Директива 2017/1852 от 10 октомври 2017 г. относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в ЕС.

Процедурата за разрешаване на спор за двойно данъчно облагане ще се задейства по жалба на засегнатия гражданин или фирма. Тя се подава на български език до 3 години от получаването на първото уведомление за действието, което води до спорния въпрос. Тогава министърът има два месеца, за да потвърди, че я е получил и да уведоми компетентните органи на другите заинтересовани държави членки за жалбата.

Общото правило е, че засегнатият от двойно данъчно облагане трябва и сам да подаде жалбата си до другите страни, които искат да обложат негов доход или имущество. В ДОПК обаче се предвижда, че когато жалбоподателят е физическо лице или микро, малко или средно предприятие, няма нужда да го прави, а е достатъчно, че е сезирал българския министър.

Той има 6 месеца, за да приеме жалбата за разглеждане или да я отхвърли. Като до последното може да се стигне, ако тя не съдържа подробно описаната в ДОПК информация (в новия чл. 134г) или ако е просрочена т.е. подадена след изтичането на три години от възникването на спорния въпрос.

В този случай засегнатият гражданин или фирма може да подаде жалба в административния съд по постоянния адрес или седалището си.

В ДОПК се въвежда правилото, че ако министърът или компетентният орган на друга държава от ЕС не е взел решение в 6-месечния срок, се счита, че жалбата е приета за разглеждане.

Промените предвиждат, че в тези 6 месеца министърът на финансите може сам да реши спорния въпрос и без да намесва други държави. Но по правило, това ще става съвместно с постигане на „взаимно споразумение“. Министърът ще е длъжен да положи всички усилия това да стане в срок до 2 години, като този срок може да бъде удължен най-много с година.

Ще се приема, че споразумението между държавите решава проблема на засегнатия от двойно данъчно облагане, когато той заяви, че го приема или когато докаже, че е предприел действия да прекрати другите действия, с които е търсил правна защита по казуса си.

Възможно е обаче държавите да не успеят да постигнат споразумение толкова лесно. Тогава ще се сформира специална консултативна комисия с експерти и представители на отделните страни. Разходите за дейността на комисията се поемат от държавите, като в проекта за изменения в ДОПК е предвидено, че хонорарите на независимите експерти са до 1 000 евро на човек на ден.

Използването на тази нова процедура не възпрепятства започването или продължаването на съдебни, административнонаказателни или наказателни производства във връзка със спорния въпрос. Като в ДОПК се записва: „Когато е започнало наказателно производство по ал. 2 за престъпление против данъчната система по чл. 255 и 255а от Наказателния кодекс, производството по този раздел се спира до приключване на наказателното производство с влязъл в сила акт. При приключване на наказателното производство с влязъл в сила акт, с който се налага наказание за престъпление по изречение първо, компетентният орган уведомява компетентните органи на другите заинтересовани държави членки за него и производството по този раздел се прекратява, съответно компетентният орган отказва съставяне на консултативна комисия“.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Добре
Добре
10 април 2019 10:11
Гост

При нивата на международна търговия в момента, е необходимо двойното данъчно облагане да има максимално лесен за начин за преодоляване. Добре са се погрижили за ФЛ, микро и средни предприятия. Стъпка в правилната посока е това, определено,

Анонимен
Анонимен
09 април 2019 16:16
Гост

Вижда ми се малко невъзможно да се разгледат всички жалби. Имате ли представа колко такива ще бъдат пуснати до Министъра?

Анонимен
Анонимен
09 април 2019 16:17
Гост

Именно за това се съставят комисии.

Анонимен
Анонимен
09 април 2019 16:18
Гост

Да, бе виж им хонорарите. Някой пак прокарва лобистки наредби.