Конституцията задължава Върховния административен съд (ВАС) да гледа делата срещу актове на министри и на правителството като първа инстанция. Това становище гласува днес Министерският съвет, съобщи информационната му служба.

То е по конституционното дело за тълкуване на чл. 125, ал. 2 от основния закон, поискано от Пленума на Върховния административен съд. Разпоредбата от Конституцията гласи: „Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона“.

Искането на ВАС

Тезата на върховните съдии е, че целта на разпоредбата е да се гарантира, че актовете на най-висшите органи на изпълнителната власт задължително ще подлежат на съдебен контрол, тъй като липсата на подобна разпоредба би означавало, че със специален закон тези актове могат да бъдат изцяло изключени от приложното поле на чл. 120, ал. 2 от Конституцията. ВАС не вижда в чл. 125, ал. 2 от основния закон задължение да е първа инстанция по тези дела. И изтъква в искането си до КС  и друг аргумент в полза на тълкуването, че волята на конституционния законодател не е била такава. Той е, че през 1991 г. е нямало как в основния закон да бъде предвидено друг съд да извършва контрол на тези актове, тъй като самата конституция не предвижда друг съд в сферата на административното правораздаване, освен ВАС.

Становището на правителството обаче е друго. „По силата на прякото действие на конституционната разпоредба на чл. 125, ал. 2 единствено компетентният да решава по същество спорове за законност на актовете на МС и на министрите е ВАС, което го задължава да се произнася и като първа инстанция по тези дела в рамките на предвидената от законодателството двуинстанционност на административното правосъдие“, твърди кабинетът.

Преди седмица мнозинството във Висшия съдебен съвет подкрепи тезата на Пленума на ВАС, че основният закон не е определя ВАС като първа инстанция по дела срещу актове на правителството и министрите.

Освен Министерския съвет и ВСС, Конституционния съд конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, президента, Върховния касационен съд, главния прокурор, Висшия адвокатски съвет и всички министри.

Правно мнение по предмета на делото бяха поканени да дадат и най-изтъкнатите специалисти по административно право.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 февруари 2018 19:57
Гост

Доста е очевидно, че Конституцията има пред вид ВАС да гледа делата на актовете на МС и министрите на първа инстанция.