Министърът на правосъдието Данаил Кирилов откри заключителната конференция по проект „Нова концепция за наказателна политика“ 2020-2025 г., реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на събитието, състояло се вчера в зала „Изток“ на Народното събрание, бе проведено и обществено обсъждане на стратегическия документ.

В дискусията участие взеха народни представители, представители на Висшия съдебен съвет, магистратурата, адвокатурата, академичната общност, Министерството на вътрешните работи, неправителствения сектор, дипломатическия корпус и членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Те оцениха високо новата Концепция за наказателна политика, като изразиха надежда, че тя ще бъде приета и ще даде тласък за ефективна промяна в наказателното законодателство.

Актуализиране на размерите на наказанията и гарантиране на тяхната съразмерност, повишаване на ефективността на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, декриминализация чрез изключването на определени деяния от системата на наказателноправните норми, установени като способ за ограничаване на престъпността, са само част от мерките, залегнали в новата концепция.

Министър Кирилов поясни, че при изготвянето ѝ в рамките на проекта е направен анализ на прилагането на предходната Концепция за наказателна политика и на действащия Наказателен кодекс, за да се идентифицират неговите силни и слаби страни, както и съответствието му с европейските тенденции.

Заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов изложи основните цели на концепцията: повишаване на ефективността на наказателната репресия, включително чрез по-широко прилагане на алтернативни на лишаването от свобода наказания, усъвършенстване на системата за наказания и повишаване на общественото доверие в наказателния закон и наказателното правосъдие.

Беше акцентирано, че очакваният резултат от въвеждането на новата концепция е реализиране на модерна и ефективна наказателна политика.