Минималните адвокатски възнаграждения да бъдат уредени в закона под формата на методика или най-малкото в него да има детайлни правила как се определят, но те да не са задължителни за адвокатите, а да служат само на съда, когато определя разноските или на съветите при липса на договор с клиента. Това е едно от предложенията, които група столични адвокати направиха до правната комисия на Народното събрание в становище (пълния му текст виж тук) по внесения от депутати проект за изменения в Закона за адвокатурата (ЗА).

Както „Лекс“ писа, през ноември депутати от ГЕРБ, Обединени патриоти и „Воля“ изготвиха предложения за промени в ЗА (какво предлагат те можете да си припомните тук). Веднага след внасянето им, срещу тях остро възразиха от Обединението на свободните адвокати (ОСА), които излязоха с критично становище, в което настояха проектът въобще да не бъде приеман (какви са критиките им виж тук).

Законопроектът да бъде оттеглен и да се пристъпи към обсъждане и приемане на изцяло нов ЗА, настояват и групата от 12 столични адвокати, внесли вчера становище до правната комисия. Пред депутатите те посочват, че са заявили участие като екип в предстоящите избори за органи на Софийската адвокатска колегия – сред тях са Стефан Марчева, Жана Кисьова, Катерина Граматикова, Александър Тонев и Валентина Бакалова и др. (Предвид предстоящите избори за САК и обсъждане на законопроекта от правната комисия, „Лекс“ ще публикува становищата по ЗА на всеки от останалите кандидати, ако внесат такива в Народното събрание).

Спешният въпрос за минималните хонорари

Ако все пак депутатите решат да променят ЗА, преди да се пристъпи към изработването на изцяло нов закон, според столичните адвокати трябва да ограничат измененията само до тези, свързани с уреждането на минималните възнаграждения, защото е крайно време да бъде съобразено решението на Съда на Европейския съюз, който преди повече от две години осъди България заради тях. Въпросът е спешен и тъй като след решението на съда в Люксембург много съдии отказват да се съобразяват с определените с наредба на Висшия адвокатски съвет минимални възнаграждения и падат под тях (повече за проблема виж тук).

В проекта на депутатите има предложение как да бъде изпълнено решението на СЕС, като се предлага, както и сега, минималните хонорари да се определят с наредба от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и при приемането ѝ той да зачита обществения интерес и качеството и достойнството на адвокатската дейност. Освен това да стъпва на „функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвокат“. Депутатите предлагат и да отпадне дисциплинарната санкция за уговорен хонорар под минимума.

Според групата столични адвокати обаче това разрешение не е адекватно. Те предлагат критериите за определяне на адвокатските възнаграждения, които да са приложими само при определяне на отговорността за разноски, да бъдат част от Закона за адвокатурата и да бъдат обособени като методика, която е приложение към чл. 36 от ЗА. Тя трябва да преследва само една цел – прозрачност и предвидимост на адвокатските възнаграждения, като част от разноските, присъждани от съда. „Методиката не може да има задължителен характер за адвокатите и обединенията на адвокати, тъй като цената на техните услуги се определя на пазарен принцип“, заявяват те.

И предлагат в ЗА да се запише, че размерът на адвокатското възнаграждение трябва да бъде „справедлив и обоснован“ и съобразен с критериите за справедливост. А те също да влязат в закона и да отчитат:

  • наличието на производства и дейности, ползвани от широк кръг потребители;
  • вида и сложността на производството или осъществяваната дейност;
  • броя, обема и сложността на въпросите, по които се предоставя правна помощ;
  • обичайната продължителност на предоставяната правна помощ;
  • времето за проучване и други съпътстващи дейности, включително пътуване;
  • сроковете за извършване на правните консултации или дейности, спешността и необходимостта от  предоставянето им в почивни или празнични дни;
  • материалния интерес и другите защитавани права и интереси;
  • възможния резултат и отговорността на адвоката;
  • институцията или съда, пред който се предоставя правна помощ.

Въз основа на тях ВАдС да изготвя функционален анализ на адвокатската дейност „при зачитане на обществения интерес и гарантиране качеството на адвокатската дейност и защита достойнството на адвокатската професия“.

Предложението е минималните възнаграждения в методиката да се използват не само от съда при присъждане на разноските, но и от местните адвокатски съвет, когато те трябва да определят дължимия хонорар, ако той не е фиксиран в договор с клиента. А намаляването от съда на присъжданото възнаграждение под размерите в методиката да става само „по изключение, при наличие на особени обстоятелства, заради които това е крайно наложително за справедливостта и защитата на обществения интерес“.

„Принципната ни позиция е, че адвокатските възнаграждения не би следвало да се ограничават по отношение на техните минимални или максимални размери, нито да се уреждат по делегация с акт на Висшия адвокатски съвет. Въпреки това осъзнаваме обществената необходимост от приемането на Методика за определяне на адвокатските възнаграждения, подобна на действащата Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която да определя размера на адвокатския хонорар в предвидените от закона случаи“, посочват столичните юристи. Като обясняват, че методиката трябва да отрази интересите на широката общественост, като отчете множество фактори като доходите и платежоспособността на населението и да създаде яснота, прозрачност и предсказуемост на дължимите адвокатски възнаграждения. Но тя трябва да пази и интересите на адвокатите и да отчете големия процент на разходите за дейността им и да отрази средната им почасова ангажираност в различните видове производства.

В становището до Народното събрание са дадени и серия от примери (виж карето) как тези критерии ще се отразят на възнагражденията за различните дейности на адвокатите.

„Същевременно с утвърдената от законодателя Методика за определяне на адвокатските възнаграждения не следва да се ограничават адвокатите да спазват стриктно наложените размери като минимални или максимални такива, защото по отношение на правните услуги, които не представляват и не са свързани с процесуално представителство, трудно може да се заложи единна часова ставка за множеството различни по характера си правни консултации, които един адвокат може да даде“, се посочва в него.

В становището се прави анализ на практиката на Съда на ЕС – не само на решението за адвокатските хонорари в България, но и по отношение на казуси от Италия и Германия, включително и на други регулирани професии, които имат минимални тарифи. От него според адвокатите става ясно, че не може ВАдС сам да определя минималните хонорари и затова те предлагат това да се прави от Народното събрание.

Освен това СЕС изисква минималните възнаграждения да са в обществен интерес и затова адвокатите предлагат, ако не бъде възприето предложението им те да влязат в закона, в него задължително да се регламентират критериите, по които се определят. „По този начин ще бъдат създадени законови предпоставки за ефективен контрол за законосъобразност на приетата от ВАдС наредба. Законосъобразността на Наредбата по ал. 2 следва да се контролира от Върховния административен съд, т.е. освен спазването на процедурата Върховният административен съд ще може да провери и по същество спазил ли е Висшият адвокатски съвет законово определените критерии за защита на обществения интерес“, пишат те.

Другите промени

В становището се коментират и останалите промени в ЗА, които предлагат депутатите. И групата столични адвокати, както ОСА, категорично не приемат забраната, когато се оспорват серия от решения на ВАдС, Върховният касационен съд да не събира нови доказателства. Точно обратното – според тях в закона трябва да се регламентира, че ВКС събира такива, ако са „относими и събирането им е било отказано от Висшия адвокатски съвет“.

Освен това предлагат да се уреди изрично, че производството пред ВКС „приключва в срок до два месеца от подаването на жалбата, като за целта съдът може да определя срокове за извършване на процесуални действия, които не може да са по-кратки от един ден и по-дълги от три дни, като в този случай са неприложими сроковете за процесуални действия, предвидени в съответните процесуални закони“.

Те не възразяват срещу отпадането на задължението адвокатът да се явява с тога в съда, но са на мнение, че то трябва да бъде съчетано с въвеждане на изискване за подходящо облекло.

Столичните адвокати имат и серия предложения като това да се въведе изискване за обявяване адрес и телефонен номер и на договорите между адвокати и дружества в единния регистър на адвокатите. Предлагат се и промени, които да улеснят вкарването на точка в дневния ред на Общите събрания на адвокатите, както и такива, които ще доведат до по-голяма публичност на изборния процес. Има идея и за увеличаване на давностните срокове за дисциплинарните производства.

Отпадане на пълната забрана за реклама

В становището е засегнат и обсъжданият от години въпрос със забраната на адвокатите да се рекламират под страх от дисциплинарна отговорност. Като групата столични юристи изразяват принципното становище, че трябват мащабни промени по отношение на дисциплинарните производства, но ако все пак сега се променя ЗА в тази връзка, трябва да бъде забранена само „заблуждаващата или сравнителна реклама на професионалната дейност“.

„Пълната забрана за реклама на професионалната дейност на адвоката у нас не е съобразена с разпоредибте на Директива 2006/123 и изискването на чл. 24 от Директивата да бъдат премахнати всички пълни ограничения (забрани) пред една или повече форми на търговски съобщения. В тази част съществуващите ограничения противоречат на разпоредбите на Директива 2006/123, чийто срок за транспониране е изтекъл. Поради това предлагаме като дисциплинарно нарушение да остане единствено извършването на заблуждаваща или подвеждаща реклама“, пишат те.

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат ... ама честен
Адвокат ... ама честен
09 март 2020 10:29
Гост

Аз пък съм точно за обратното … добра, като размер и задължитена за всички тарифа, която да се спазва … консултация 1 час – 100 лева за първия и по 2 лева за минута за всеки следващ час, точни ставки за всяко действие …и няма нагоре , няма надолу …и аз , и който и да е колега взема толкова и това е ….

адвокат
адвокат
09 януари 2020 22:09
Гост

но уж сме много умни,ама пак сме глупави (адвокатите,де) – проблема не е в цените,а съвсем друг, а никой от вас дори не го амркира, и той е следния: 1.) ЧСИ/ДСИ – монопол в/у изпълнението 2.) нотариусите – монопол в/у удостоверявания 3.) адвокатите – естествено е да имат монопол в/у процесуалното представителство (ПП)….. обаче се появява едно нещо наречено „юрисконсулт“, което никакви изпити не дързи, ама се назначава по трудов договор,и извършва ПП – е това трябва да се забрани – ПП трябва да е дейност само за адвокати,а юрисконсултите – да си консултират само…ако искат ПП – да станат… Покажи целия коментар »

Олег
Олег
13 януари 2020 11:02
Гост

Голяма част от адвокатите са кръгла нула, но самочуствие до небесата и лъжат ли лъжат. Само те да съществуват а другите юристи като СИ ,нотариуси и др. да ги няма за да се наядат адвокатите. Някои са толкова жалки и алчни, че ти се плаче за тях.

адвокат
адвокат
09 януари 2020 21:54
Гост

абе ква методика, бе – в Хамерика са го измислили – 500 щ.д. на час работа и готово…тук пак с обоснованост, справедливост и прочие локуми си служат…така че,трябва да се регулират само часови ставки

Божеее
Божеее
09 януари 2020 14:42
Гост

Адвокатските реклами са под път и над път, заобикалянето на забраната е толкова нагло, че чак ме е срам.

Въпросче
Въпросче
09 януари 2020 14:43
Гост

Какви щрисит са тия адвокати, ако нарушават нормативни забрани? Неморални, ето какви.

lawRY
lawRY
10 януари 2020 18:43
Гост

Божеее, колега, бихте ли дали пример на заобикаляне на рекламата … или по-скоро бихте ли дали легална дефиниция за „адвокатска реклама“?!… , какво е наглото?

Очаквано
Очаквано
09 януари 2020 14:42
Гост

Ами да, като ти бръкнат в джоба, опираш до НС.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2020 13:08
Гост

Стига са го кърпили този ЗА на парче! Да го сменят направо изцяло.

анонимен
анонимен
09 януари 2020 13:02
Гост

А кога Висшият адвокатски съвет ще се произнесе по жалбата за встъпителните вноски, които си измислят колегиите от години.

Кирил
Кирил
09 януари 2020 12:53
Гост

Направо да го закриват Висшия адвокатски съвет. И без това много адвокати не се съобразяват с наредбите му.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2020 12:51
Гост

В една свободна професия, каквато е адвокатската е абсурдно налагането на минимални възнаграждения.

Адвокат
Адвокат
09 януари 2020 12:48
Гост

Браво на колегата Марчев и на целия екип от професионалисти и съмишленици, които се обединиха около него! Страхотно становище! Това го могат само много подготвени и умни хора, които действат, а не празнословят. Поздравления, колеги!

Диего
Диего
09 януари 2020 12:45
Гост

Наскоро бях в САЩ, в един град от Юга и там навсякъде имаше реклами на адвокати, ама направени хитро – според квартала и доходите на хората. Имаше един, който беше написал на билбордове, че няма нито един клиент в затвора.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2020 13:08
Гост

Е, това вече е сериозна реклама.

спомени
спомени
09 януари 2020 13:33
Гост

Това ми напомня една история отпреди години. Правили анкета в затвора кой е най-добрият адвокат и масово затворниците посочили Рени Цанова, лека й пръст. Журналистите попитали Даниела Доковска защо така, а тя отговорила – защото нямам нито един клиент в затвора.

Да бе
Да бе
09 януари 2020 14:45
Гост

Няма клиент в затвора, защото всички са осъдени на смърт. Или защото е бракоразводен…

Георги
Георги
09 януари 2020 12:41
Гост

Много нелепо предложение. Хем хонорарите да бъдат уредени в закона под формата на методика. Обаче да не са задължителни за адвокатите.

Тъй де
Тъй де
09 януари 2020 14:45
Гост

Ами да, няма сами да си орежат тлъстите хонорари от мутроджийския бизнес.

Клиент
Клиент
09 януари 2020 12:40
Гост

Ако се разреши рекламата, ще се вдигнат и хонорарите, не ли?

Спец
Спец
09 януари 2020 12:41
Гост

Има логика, защото рекламата е скъпо нещо и адвокатите трябва да си избият разходите за нея.

Петко 2
Петко 2
09 януари 2020 18:25
Гост

Дори да не изхарчат нищо за реклама, адвокатите пак ще вдигнат цените (при тази „гилдия“ е по-правилно да се говори за цена, не за възнаграждение), оправдавайки се с разходи за реклама. Всички юридически професии станаха символ на посредственост и алчност, но адвокатурата си е направо символ на тези две „ценности“.

не в закона
не в закона
09 януари 2020 12:06
Гост

Докато има тарифа, която се определя само от висшия съвет и на това отгоре е задължителна не само за нас, но и за всички ЮЛ и ФЛ, за съда – има проблем, колкото да не ни се иска, свободна професия и тн, но това с методиката е сравнително чист вариант. Има обаче един основен недостатък – ако има необходимост да се променя даден размер- какво правиш – врънках НС? Най-добре в закона подробни критерии, а после ВАС при обжалване да може да опука висшите по същество, ако не са ги спазили

адв пловдив
адв пловдив
09 януари 2020 11:56
Гост

Разумно. Интелигентно. Поздравления за колегите от София