Преди година ударно бяха обявени обществени поръчки в 14 ВиК дружества за „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за общо 1,7 млрд. лв. На най-апетитните и проблемни места, като напр. в печално известното ВиК Перник, бяха отстранени всички кандидати без един, който съвсем неслучайно беше дал близка до пределната цена. Въпреки установените от Върховния административен съд (ВАС) съществени нарушения, ВиК дружества не прекратяват поръчките, с цел да избегнат повторно обявяване и провеждане на процедурите чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което безспорно би гарантирало публичността и прозрачността при възлагателния процес и би предотвратило всяка възможност за подмяна на оферти или части от офертите, каквато има при подадените на хартия.

Обявените процедури имат за цел чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура, да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води и са насочени и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Срамно е 25% от столицата на държава в Европейския съюз да е без канализация. А в други райони на страната положението е още по-зле.

С оглед липсата на достатъчен вътрешен експертен капацитет, който да е на разположение за целия период на изпълнение на проектите (между 51 и 54 месеца), ВиК дружествата са възложили на външни експерти/екипи дейностите по организация и управление на проектите за изграждане ВиК инфраструктура, след провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При провеждане на процедурите за възлагане на услуги по организация и управление на проектите от ВиК дружествата впечатление правят някои обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за гарантирането на честна и лоялна конкуренция при възлагателния процес и реалното прилагане на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност на разходите.

На първо място, такова обстоятелство е допускането само на един участник до етапа за оценка на офертите, като всички останали участници са отстранени. Точно това се случи при проведените от ВиК Кърджали, ВиК Ямбол, Вик Сливен, ВиК Перник процедури за възлагане на дейностите по организацията и управлението на проектите за изграждане на ВиК инфраструктура. Отстраняването от участие в процедурата рефлектира върху правата на участниците, като препятства правната възможност за оценка и класиране на подадените оферти. При някои от проведените процедури отстранените от участие оферти са значителен брой – по 7 отстранени от участие оферти има във всяка от обществените поръчки при проведените от Вик Сливен и от ВиК Перник процедури, където единственият класиран участник е определен за изпълнител. Не е сериозно при сравнително добре подготвени участници седем без един да са отстранени. При обжалването на процедурата за Перник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) решението беше потвърдено, но Върховният административен съд отмени определянето на победителя.

Дори в хипотеза на само двама допуснати участници до етапа на оценка на офертите и класиране в процедурите (както е при проведените процедури от ВиК Русе, ВиК Враца, Вик Пловдив, ВиК Шумен), остава съмнението за наличие на предварителни договорки между двамата класирани съответно на първо и на второ място. А и по този начин е възпрепятствана възможността за прекратяване на процедурата от страна на възложителя на основание наличието на само една подходяща оферта (чл. 110, ал. 2, т. ЗОП). Също така при евентуален отказ на класирания на първо място участник да сключи договор не би било наложително да се прекратява процедурата, тъй като има и друг класиран – този на второ място, който може да бъде определен за изпълнител.

На фона на броя на ВиК дружествата бенефициенти по проектите по ОПОС – 14, твърде малко са случаите на реална конкуренция при проведените процедури за организация и управление на проектите – при проведените процедури от ВиК Стара Загора и от ВиК Варна са класирани 3-ма участници, а в тази на ВиК Видин са класирани 5-ма. Само в единични случаи изобщо няма отстранени от участие (като в процедурата, проведена от ВиК Варна).

Притеснително обстоятелство е, че класираните на първо място и определени за изпълнители участници в проведените от ВиК дружествата процедури, са избрани с ценови предложения, които са почти на прага на прогнозната стойност на обществените поръчки, т.е. избрани са кандидатите с максимални цени за изпълнението.

Това обстоятелство невинаги е видно веднага, защото при определянето на комплексната оценка на офертите по критерий оптимално съотношение качество/цена, икономически най-изгодната оферта се определя съгласно методиката, утвърдена от възложителя, където предложената цена има определен коефициент на тежест в общата оценка на офертата. Струва си да се отбележи, че при критерий оптимално съотношение качество/цена, цената, за която ще се изпълняват или вече се изпълняват договорите, е наистина максималната (напр. само 1000 лева под прогнозната стойност при възлагането на договор за 1 115 000 лв. без ДДС от ВиК Ямбол) или близо до максималната (при цена с 3% – 5% по-ниска от прогнозната стойност при процедурите на ВиК Кърджали и ВиК Шумен).

Доста от ВиК дружествата (ВиК Враца, ВиК Видин, ВиК Стара Загора, ВиК Сливен, ВиК Перник, ВиК Шумен) са определили като критерий за възлагане „най-ниска цена“.  Само в редки случаи може да се каже, че този критерий е приложен в действителност – само когато е допуснат повече от един участник до етап на оценка на офертата и когато дадената от него цена е осезателно по-ниска. В останалите случаи критерият „най-ниска цена“ е само формален, доколкото допускането на един единствен участник до етап оценка на офертите реално не позволява сравнение на различни цени и определянето на най-ниската такава, а избраният за изпълнител след оценка по критерия „най-ниска цена“ всъщност става изпълнителят, предложил цена близка до прогнозната стойност на поръчката, т.е. най-високата цена (в рамките на само 1% – 4% по-ниска от прогнозната стойност при процедурите на ВиК Перник, ВиК Стара Загора, ВиК Сливен).

При масовото отстраняване на всички участници, освен на класирания на първо място и при определянето за изпълнител на участника, предложил най-висока цена за изпълнението на услугите за организация и управление на проекта, безспорно и очевидно е, че има възложители, които освен че просто допускат или отстраняват в нарушение на закона (както беше установено от ВАС за процедурата в Перник), не спазват и основни принципи за възлагане на обществените поръчки (чл. 2 ЗОП) – на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, на свободна конкуренция и пр.

Към 29 април 2021 г. в КЗК текат производства по обжалването на проведени процедури от ВиК Перник и от ВиК Шумен.

При ВиК Перник се обжалва решението на възложителя след повторно провеждане на процедурата, след като ВАС е отменил първоначалното решение на възложителя и потвърдителното решение на КЗК. В решението на ВАС, постановено във връзка с проведената от ВиК Перник през 2020 г. възлагателна процедура, е констатирано, че класираният на първо място и избран за изпълнител участник не отговаря на заложените критерии за подбор, а именно – че предложени технически експерти не отговарят на изискванията за опит, което в голяма степен илюстрира изказаните по-горе съмнения от работата на комисиите, допуснали единствен участник до оценката на офертите.

Може би само ВиК Силистра ще проведе отново процедура за възлагане на управление на проекта си за изграждане на ВИК инфраструктура, вече чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), тъй като само ВиК Силистра е дружеството, прекратило процедура си за управление на проекта.

 

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
анонимен
анонимен
12 май 2021 23:03
Гост

Здравейте, мога да ви посоча много такива опорочени обществени поръчки . Това е честа практика на Възложители, не само от системата на ВиК. Например:
ОП 00299-2021-0004 на община Търговище.
9 участника
8 отстранени
Класиран единственият неотстранен участник „Елстрой Консулт77“ ЕООД с цена от 65000лв.
Лимитираната цена на търга е 66666,66лв.
Убедена съм, че това е най-високата предложена цена, с намаление от 1500,00лв.
Ценовите оферти на отстранените участници не се отварят. Това за съжаление е действителността в България.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 11:45
Гост

Сред спечелилите фирми има на Таки, Пеевски и пр. Голямо падение! Дано да е за последно. Естествено КЗК потвърждава решенията.
Между другото близкият до ББ Александър Сталийски направи сделка с Артекс за небостъргача им в Лозенец и сега ВАС всеки момент ще разреши строежа, освен ако някой не протестира.

Не всичко е пари.
Не всичко е пари.
10 май 2021 12:49
Гост

И да протестират, ефекта ще е нулев.

Мутрите вън!!!
Мутрите вън!!!
10 май 2021 9:05
Гост

Гарантирано от ГЕРБ! Срещу 10, 20 или дори 50% след няколко години, както разказа Илчовски. Но най-голямата „гаранция“ е, че ако продължаваш да се противиш, просто ти национализират бизнеса за няколко дни, пък ако ще да е за милиарди, а бухалките на управляващата хунта в лицето на прокуратурата и всички останали ведомства ти разкатават фамилията.

Biser
Biser
10 май 2021 12:50
Гост

Битката с мафията е с предизвестен край. За това много хора загубиха вяра в българското правосъдие.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:53
Гост

Големи миндили!

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:52
Гост

„всички кандидати без един, който съвсем неслучайно беше дал близка до пределната цена.“

Това си е масова практика

Ели
Ели
10 май 2021 12:51
Гост

За да могат после да се усвоят едни пари. Класика в жанра.

Николина
Николина
10 май 2021 8:52
Гост

Има нещо, което трябва да се промени за да не се случват тези мизерии масово, когато се обявяват обществени поръчки и по евро програми.

Финешков
Финешков
10 май 2021 8:51
Гост

То си е ясно, че тия ОП са си шанс на едни фирмички да станат много богати.

Деница Минев
Деница Минев
10 май 2021 8:51
Гост

В ЦАИС е много по-добре да си качиш всичко. Модерна работа е и е далеч по-прозрачно.

Руменов
Руменов
10 май 2021 8:50
Гост

Ами аз мисля, че не е незаконно да си дадеш оферта, която е на ръба на допустимите пари.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 13:59
Гост

Така е. Но проблемът е, че точно тези, които са дали най-високите цени остават единствени кандидати, а цената е единствен или е решаващ критерий. Което показва, че най-високата цена не е случайно дадена – направено е в сговор като се знае, че останалите ще бъдат отстранени. Така в Сливен се сключи сделка с единственият кандидат, дал най-висока цена. Честито! Това са нашите пари.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:21
Гост

Ей така е във всички държавни сектори – яко далавера, малко работа

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:53
Гост

Лошото е, че тук говорим за ресурс – вода и това не е ресурс документи и бумаги. Лошо е да се губи!

Anonimen
Anonimen
10 май 2021 12:52
Гост

Става ли въпрос за прилапване на пари-не им пука въобще.

това не е правова държава
това не е правова държава
10 май 2021 7:58
Гост

Гледам пишете за регулаторите, като съдия за мен най-големият скандал е с ИВСС. Работи една година с изтекъл мандат при забрана за преизбиране на членовете му. Това е не противозаконно, това е противоконституционно! И ВАС, който явно в случая с ВиК-атата действа законосъбразно по дела на магистрати срещу актове на ИВСС не смее да прогласи нищожност на актовете, постановени след изтичане на мандата на този състав. Това не е правова държава!

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:06
Гост

Не е и няма да бъде докато ни управляват мутри

санта клаус
санта клаус
10 май 2021 7:46
Гост

Статията е в десетката за перфидния рекет и тормоз над бизнеса, които се прилагат от години! Това е същото, за което говори Илчовски, но институционализирано и разказано с езика на правото

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 7:40
Гост

На изпроводяк ГЕРБ големи зулуми сътвори и уреди свои хора навсякъде

долу КЗК
долу КЗК
10 май 2021 7:39
Гост

КЗК е един от първите регулатори, чийто състав трябва да бъде подменен след изборите. Тази комисия въобще загуби образ и подобие, т.е. вече дори не се преструва на независима.

до долу КЗК
до долу КЗК
10 май 2021 7:42
Гост

А какво ще кажете за КЗЛД, която продължава с години да работи с изтекъл мандат? Това е пълно безобразие, ама остава по в страни, защото не въртят милиони като КЗК

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 7:45
Гост

Е те върнаха услугата – саботираха делото за видеонаблюдението във ВАС със становище, че противоречи на GDPR. Малко ли е…

Лозан
Лозан
10 май 2021 12:54
Гост

Много тъпи доводи, между другото.

анонимен
анонимен
10 май 2021 7:31
Гост

Ох, че хубаво – отстраняваме всички, че да останат само наште с най-високата оферта

анонимен
анонимен
10 май 2021 7:28
Гост

Дааааа, а кой мислите държи ВиК дружествата? Хора на Корнелия? На Манолова? Или на Хр. Иванов? Сигурно на Слави?

OMG
OMG
10 май 2021 8:25
Гост

Голяма хранилка на властта са Вик-тата. Тук гледам похвалено това в Силистра, а там ГЕРБ си сложиха тотален безхаберник за шеф, който единствено им отчита пачки за благодарност.