Да бъде насрочено трето гласуване за двама членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и при него да отпадне изискването за участие във вота на поне 33% от имащите право на глас съдии. За това настояват двамата кандидати за членове на ВСС Марина Михайлова и Деян Денев в писмо до Избирателната комисия, научи „Лекс“.

Според тях нито Конституцията, нито Законът за съдебната власт допускат да няма избор на член на ВСС след провеждането на общото събрание на съдиите.

Както е известно, на 16 октомври съдиите гласуваха за двама нови членове на ВСС на мястото на подалите оставка Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев. Кандидатите бяха Марина Михайлова от Върховния административен съд и Деян Денев от окръжния съд във Варна.

Според чл. 29к, ал. 2 от Закона за съдебната власт, за да е редовен изборът, в него трябва да гласуват повече от половината от съдиите, имащи право на глас – т.е. поне 1102 от общо 2202 магистрати. Ако това условие не бъде изпълнено, на следващия ден се провежда нов избор, при който, за да има редовен вот, трябва да гласуват не по-малко от 33% или в случая 727 съдии.

На 16 октомври гласуваха 669 съдии, което беше по-малко от половината и заради това на следващия ден се проведе нов избор. Тогава обаче само 580 магистрати участваха във вота, което не покри минимума от поне 33%. Както е известно, преди гласуването имаше призиви за бойкот на вота, чрез който съдиите да изразят отношението си към съдебния съвет.

След като при втория опит не беше достигнат предвиденият в закона праг от 33 на сто, с 5 на 4 гласа Избирателната комисия обяви избора за нередовен. В подкрепа на това решение гласуваха председателят на комисията Весела Павлова и членовете ѝ Петър Славчев, Цветанка Бенина, Ванина Колева и Таня Кандилова.

Против бяха Деница Митрова, Марин Атанасов, Георги Крушарски и Александър Желязков. Според тях изборът трябва да се счита за редовен, защото чл. 29к, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ (който урежда прага от 33 на сто) противоречи на чл. 130а, ал. 3 от Конституцията, според който шестима от членовете на Съдийската колегия на ВСС се избират пряко от съдиите. „Вторият последователен праг на активност от 33% в чл. 29к, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ не зачита вече упражнения вот и обезсмисля идеята за провеждане на нов избор при недостигане на първия праг за редовност по чл. 29к, ал. 2 от ЗСВ“, посочиха четиримата (повече виж тук).

На практика сега двамата кандидати за кадровици застъпват същата позиция. Позовавайки се на Конституцията и ЗСВ, Марина Михайлова и Деян Денев изтъкват, че ВСС, наред с парламента, президента, правителството и Конституционния съд е висш държавен орган с особена природа и статус – висш административен и управленски орган, който осъществява ръководство на структурите на съдебната власт. „Висшият съдебен съвет се явява институционално олицетворение на закрепената в Конституцията независимост на съдебната власт като един от фундаментите, върху които е изграден установеният от Основния закон държавен и правен ред… Дейността на ВСС едновременно осигурява и гарантира осъществяването на властническите функции на съдебната власт, ВСС е естествено вграден в тъканта ѝ, което намира отражение както в уредбата на неговия персонален състав и конституиране, така и в механизма на функционирането му“, посочват Михайлова и Денев.

Двамата сочат още, че ВСС е постоянно действащ колективен орган и основният принцип за конституирането му е квотният – 11 членове се избират от Народното събрание и 11 от съдиите, прокурорите и следователите.

Нататък Михайлова и Денев отбелязват, че мандатът на съдебната и парламентарните квоти във ВСС не може да започва и изтича в различни моменти. „Това е така, защото ВСС е по предназначение един постоянно функциониращ орган. Ако отделните квоти не са с еднаква продължителност на мандата, същият не би могъл да функционира, докато не бъдат избрани новите членове, образуващи квотата, чийто мандат е вече изтекъл. По същите съображения мандатите на всички изборни членове трябва да изтичат едновременно. Ако мандатът на някой се прекрати предсрочно, новоизбраният довършва мандата на предишния член на ВСС и не може да бъде преизбиран веднага в състава на следващ ВСС, защото ще се наруши конституционната забрана да бъде изборен член непрекъснато повече от пет години (Решение № 16 от 1999 г. по к. д. № 10/1999 г., Решение № 1 от 1999 г. по к. д. № 34 от 1998 г.). Тази практика на КС свидетелства затова, че попълването на квотите във ВСС е въздигнато в конституционно задължение за органите на съдебната власт и за парламента. От конституционноправна гледна точка е недопустимо тези органи на държавна власт да не изпълнят това свое задължение и да поставят, предвиден в Основния закон орган, в невъзможност да бъде формиран чрез попълване на неговите квоти с изборни членове, а с това и да изпълнява правомощията си, вменени му от Конституцията“, пишат Михайлова и Денев. И заключават, че тези принципи трябва да бъдат съобразени при тълкуването на разпоредбите в ЗСВ, които уреждат процедурата за избор на членове на съвета от съдебната квота.

Двамата посочват, че макар законодателят да е свободен да уреди процедурата за избор на членове на ВСС от съдебната квота в закон, той не може да стори това по начин, който противоречи на конституционните принципи за конституирането на съвета и който води до невъзможност за финализиране на процедурата по избор на нови членове. „Ако регламентираната в закона процедура би могла да доведе до невъзможност да бъде формиран висш конституционен орган, то тя би била в противоречие с принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от КРБ), с принципа на върховенство на основния закон и непосредствено действие на конституционните разпоредби (чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от КРБ), с принципа на разделение на властите (чл. 8 от КРБ) и с принципа на независимост на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от КРБ), защото би застрашила съществуването и дейността на предвиден в Конституцията орган на държавна власт, какъвто е Висшият съдебен съвет (чл. 130 от Конституцията)“, твърдят Михайлова и Денев.

След като обясняват основни конституционни положения, двамата се спират конкретно на разпоредбите в ЗСВ, уреждащи процедурата за избор на членове на ВСС.

За да обосноват тезата, че при третото гласуване не е необходим праг от 33%, те се позовават на дебатите в пленарна зала по промените в ЗСВ през 2016 г.: „Въпросът за необходимостта от законова регулация на процедурата на пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, в случай че при произвеждането на нов избор по реда на чл. 29к, ал. 3 от ЗСВ са гласували по-малко от 33 на сто от имащите право на глас, е бил предмет на задълбочено обсъждане от народните представители при разглеждането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се предлага създаване на раздел I „а“ с чл. 29а – 29р в Глава втора на ЗСВ. Видно от стенографския протокол от проведеното пленарно заседание на 31 март 2016 г. на отправения от народен представител въпрос: „Бихте ли се зачели по-нататък в закона къде е разписана процедура, когато се извърши недействителен избор, тоест няма избор, какво се случва?“ е даден следния отговор: „В ал. 4 – следващата, е казано, че в случай, че при провеждането на избора се наложи повторно гласуване по реда на чл. 29, то се извършва на следващия ден“ (относимите разпоредби виж в карето).

След това припомняне, Михайлова и Денев отбелязват: „Предвид волята на законодателя, вложена в разпоредбата на чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ, именно в нея е посочен редът, по който следва да продължи процедурата по избор на членове на СК на ВСС в случай на нередовен избор, проведен по реда на чл. 29к, ал. 3 от ЗСВ. Разпоредбата на чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ препраща към нормата на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, съгласно която когато при гласуването не е избран съответният брой членове, изборът продължава на следващия ден като се произвежда повторно гласуване; ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат онези от тях, които са получили най-много гласове“.

С тези мотиви двамата заключават, че Общото събрание на съдиите не може да бъде закрито, тъй като не са избрани членове на ВСС на свободните места. Не може и да се премине към процедурата по чл. 29о ЗСВ, тъй като за целта е необходимо изборът да бъде обявен за незаконосъобразен, което предпоставя наличието на решение на Избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора по реда на чл. 29н ЗСВ, каквото в случая не може да бъде произнесено, казват Михайлова и Денев и правят извода, че нито Конституцията, нито ЗСВ допускат хипотеза, при която след провеждането на общото събрание няма да има избран член на ВСС.

Законодателят е предоставил разрешение на така възникналата ситуация, като изрично в чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ чрез препращане към чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ е предвидил, когато не е избран съответният брой членове да бъде произведено повторно гласуване на следващия ден, като за избрани се смятат получилите най-много гласове. Ако това не беше така, препратката в чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ към чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ би била абсолютно безпредметна и излишна…

С оглед резултатите от проведеното на 17 октомври 2021 г. гласуване, както и фактът, че избор не е реализиран, респ. производството по избор на нови членове на ВСС от квотата на съдиите не е приключило и е висящо, тъй като, както беше вече изложено, събранието не може да бъде закрито по см. на чл. 29к, ал. 5 от ЗСВ, нито е възможно да се пристъпи към произвеждане на нов избор по реда на чл. 29о от ЗСВ, следва с оглед разпоредбите на ЗСВ, процедурата по избор да бъде финализирана, като за целта е необходимо да бъде проведено повторно гласуване по смисъла на чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ по реда на чл. 29л, ал. 4 ЗСВ“, пишат още Михайлова и Денев.

И тъй като „следващият ден“ вече е минал, те искат от Избирателната комисия да допълни решението си от 17 октомври като предложи на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд да насрочат нова дата за трето гласуване.

В писмото прави впечатление едно особено искане. Марина Михайлова и Деян Денев са забелязали, че един от редовните членове на Избирателната комисия е бил сменен. Става дума за заместник-председателя на Софийския районен съд Даниела Александрова, която претърпя инцидент в деня на вота на 17 октомври (виж повече тук) и беше заменена с Таня Кандилова от Софийския градски съд. Самата Кандилова впоследствие гласува в подкрепа на решението, че изборът за членове на ВСС е нередовен.

Марина Михайлова и Деян Денев казват, че не са посочени причини за замяната и настояват Даниела Александрова да участва в решението на Избирателната комисия по тяхното искане. Вероятно това ще стане следващата седмица.

Същевременно двамата са подали и жалба с искане за отмяна на въпросното решение на Избирателната комисия поради незаконосъобразност, както и даване на указания за прилагане на разпоредбата на чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ за насрочване на третото гласуване, което да се проведе по реда на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ.

Ако комисията се съгласи с искането им за трети тур без изискване за минимален брой гласуващи, това на теория означава, че двамата може да бъдат избрани за членове на ВСС и с по един глас в своя полза – собственият им.

53
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
чукчи естъ писател
чукчи естъ писател
29 октомври 2021 1:50
Гост

Лекс и вие го обърнахте като правен свят! Заглавието ви е подвеждащо. Ако например, бяхте прочели докрай закона, който вие сте цитирали, щеше с изненада да установите, какво пише в чл. 29 О от ЗСВ

леле мале
леле мале
28 октомври 2021 13:12
Гост

Прокурорчето от Силистра Денев. Верно в тоя район много са умни и способни.Нещо като североизточни кауни

!!!!
!!!!
29 октомври 2021 10:50
Гост

Този не е бил прокурор в Силистра.Ама важното е плюнки да има. От това ли си храните комплексите, мишоци?И дискусията опошлявате, само и само да си натикате някъде никому ненужното мнение.

Диана
Диана
28 октомври 2021 12:15
Гост

Вероятно волята на законодателя е двамата кандидати за овакантените две места във ВСС е да бъдат избрани, дори и на следващия ден да са гласували единствено и само те двамата !

Dgghji
Dgghji
28 октомври 2021 7:35
Гост

А стига толкоз! Няма смисъл от глупости за да назначим още двама изпълнители за някой месец!

ADVOKAT VG
ADVOKAT VG
27 октомври 2021 14:55
Гост

С това си искане доказват, че бойкотът на избора им от съдиите от цялата страна е бил правилното решение. Щом могат да напишат сега такива неща, какво ли ще правят във ВСС?

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:30
Гост

Каквото ти никога няма да разбереш.

Хахаха
Хахаха
27 октомври 2021 18:38
Гост

Зор, а?

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 14:51
Гост

Не съм виждал по-голяма наглост и лакомия за постове и облаги! Подобен гьонсуратлък няма аналогия. И тия клетва са дали?! Блюдолизци!

!!!!
!!!!
28 октомври 2021 10:01
Гост

Същите като НПО, самопровъзгласила се за съюз на съдиите и говореща от тяхно име. Само блюдата различни.Шефката им сигурно е питала кой е съгласен със словоблудствата й. Достойно се държи единствено СЮБ.

Габриела
Габриела
27 октомври 2021 14:14
Гост

Крушарски го знам още откакто беше съдебен помощник, все е един такъв разсеян и неориентиран привидно, а иначе все се ориентира много добре така че да се нареди удобно. Моралът, разбира се, не е от значение!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:20
Гост

Кандидатите отново доказват старата максима, че никога не е късно човек да стане за резил, даже и на стари години.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:57
Гост

Егати позора! За една заплата ли е цялото тва натискане?!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 23:23
Гост

И за кариерен бонус и за мързел! Наглеци!

Унуфрий
Унуфрий
27 октомври 2021 12:40
Гост

Схемаджиите пропускат нещо важно – последната дума по този евентуален избор ще има ВКС, а не ВАС. Финалният акт на ЦИК подлежи на обжалване пред смесен 5-чл състав, в който мнозинството е на ВКС. Този състав не е ограничен от нищо и от никого. Над него само Господ, вкл. по въпроса кой има право да жали подобен акт за избор. След като законът може да се изтълкува разширително досежно провеждане на трети тур, то не виждам никаква пречка да се изтълкува разширително и по отношение на легитимираните жалбоподатели. При толкова драстично нарушение на закона и при положение, че никой от… Покажи целия коментар »

Iili
Iili
27 октомври 2021 11:41
Гост

На Крушарски е обещано повишение за тази поръчка и вече се видя, че е готов на всичко. За другите не знам как се действа. Време е за реакция и търсене на отговорност на продажниците. Позор!

Деян & Марина
Деян & Марина
27 октомври 2021 11:35
Гост

Колеги, моля ви – дайте ни трети шанс. Вера Су беше измъкнат на 36-тия ден. Обещаваме, че за 9 месеца и ние ще измъкнем съдебния Вера Су. Капитан Чолаков лично е обещал да ни прати влекачи, осигурени напълно безплатно от родни патриот-бизнесмени с вталена талия, които нищо не искат в замяна, а всичко е на ползу роду. Готови са да зарежат и собствените бизнеси, само и само съд. власт да добрува форевър. Ясно е, че без добър екипаж не може да стане и за това са ни направили и второ добро – сами са избрали този екипаж. Най-доброто от най-доброто.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:37
Гост

Не ти се получава ни иронията, ни сарказма. За това трябва определена интелигентност, която при теб не е налице

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:25
Гост

Тъпо. Плоско. Смотано. Типично.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:35
Гост

Няма такива нахалници!!!

Димитрова
Димитрова
27 октомври 2021 11:20
Гост

Пълни глупости. Това е в разрез със закона.

Ванухи
Ванухи
27 октомври 2021 11:20
Гост

Бедни ми, бедни Денев,
КОЙ те в таз робска люлка люлее…

позор
позор
27 октомври 2021 11:11
Гост

Двамата са позор за системата. Те трябва да бъдат уволнени дисциплинарно за уронване на престижа на съдебната власт.
А Чолаков е елементарен.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 10:50
Гост

Струва ми се, че „юристи“, които излизат с официално искане да бъде заобиколен закона, не би трябвало да имат място във ВСС…

Съдия от ВКС
Съдия от ВКС
27 октомври 2021 10:40
Гост

Колеги, без подписа за шеф на ВКС ново насрочване било на трето гласуване, било на ново общо събрание не може да стане по закон. Мога да ви уверя, че от страна на ВКС такъв подпис няма да бъде поставен в никакъв случай. Проданова е твърдо против като и.д шеф, а след месец се връща Панов, от когото точно да мели заедно с Чолаков не се очаква. Поне до края на мандата на Панов през м. 02.2022 г. След това напълно се обезсмисля попълването на състава на този провален ВСС, тъй като идва време за редовните избори за следващия ВСС, кампанията… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:04
Гост

Къде се връща Лозан Панов? Нали ще става президент.

Anonimen
Anonimen
27 октомври 2021 11:22
Гост

Евентуално.😄

088
088
27 октомври 2021 11:04
Гост

Не бъди толкова сигурен, че им трябва подписа на Проданова. Тези двамцата нямаше да го направят, ако не са им казали да го направят.

няма такива нагляри
няма такива нагляри
27 октомври 2021 10:27
Гост

и гьонсурати!!! На ВСС му остават още два-три месеца живот, а тези напират да налапат кокала… Палячовци!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:39
Гост

До октомври 2022, не са още „два-три месеца живот“. Спрете да се самозаблуждавате, че този ВСС ще бъде предсрочно разпуснат.

Аман от лиготии
Аман от лиготии
27 октомври 2021 10:23
Гост

Гласуване-мласуване. Направо да ги назначава Чолаков, няма смисъл да се хаби интернета.

Димитър
Димитър
27 октомври 2021 11:24
Гост

Е, само това оставаше.

Чолаковия план
Чолаковия план
27 октомври 2021 10:17
Гост

Ключовото в горното заявление е последното – искат връщане на Александрова в ЦИК, с което мнозинството се обръща. А въпросната Александрова е отдавна спазарена – кандидат е в конкурса за АССГ, като й е обещано сигурно място при правилно гласуване в ЦИК.
Прозрачни сте, другари схемаджии. Явно скоростното остлабване на мамин Делянчо е довело и до отслабване на мозъка му, но какво да се прави – с такъв матриал разполагаме.

Deft
Deft
27 октомври 2021 11:04
Гост

обратното, Александрова не би се вързала на тази глупост. Затова се говори, че грабежът е свързан, за да се отстрани и да влезе командирован, когото апатрида да натисне. Това е отчаян ход на управляващото лоби, който няма да успее. А за тези от ик които подкрепят това, трябва да се разследват и уволнят дисциплинарно.

анонимен
анонимен
27 октомври 2021 9:43
Гост

Тия хора хептен се самозбравиха, още по-малко ще гласуват за тях при трети избор, мани, мани като гледах вчера съдийската колегия, то да те е срам да ги гледаш. Кояджиков го раздава като бог.

Краси
Краси
27 октомври 2021 10:03
Гост

Кояджиков е елементарен играч. Притеснителното е, че Чолаков Паша се опитва да превземе и общите съдилища. Пеевски е ракета носител на Гюлфие и затова е така промотирана. Да им е честит този ръководител на Благоевград, да му мислят войводите от тук насетне

Кой
Кой
28 октомври 2021 9:55
Гост

Той ги е превзел.

Дичо
Дичо
27 октомври 2021 11:27
Гост

Така свикнаха да се държат. Като богопомазани

Краси
Краси
27 октомври 2021 9:41
Гост

Безсрамна наглост, аз на тяхно място бих се скрил някъде, а те отново се изявяват. Молят Пеевски да се разпореди окончателно и да ги назначи за членове на ВСС. Колеги съдии искат да не направят на идиоти, ако се насрочат нови избори, трябва да протестираме.

Съдия
Съдия
27 октомври 2021 9:40
Гост

А ние, съдиите не искаме. И тях не ги искаме.

Защо?
Защо?
27 октомври 2021 8:57
Гост

Защо тези видни юристи просто не са обжалвали в срок решението на Избирателната комисия, вместо да пишат писма? Може би защото жалбите биха се разгледали от смесен състав, в който мнозинство имат съдии от ВКС, а не верни хора от Шесто?

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 8:50
Гост

С тези си действия и двамата кандидати увериха всички, и вече няма съмнение, в истинските им мотиви и личност. Нямат нищо общо с принципите дето прогласяваха. Домогване на всяка цена. Законът не им пречи. Защо продължават да отблъскват хората? Сякаш не им стига това, което стана. Отвратително!

Георги Ат.
Георги Ат.
27 октомври 2021 8:44
Гост

Деян Денев на тая снимка прилича на лошия от „Скайфол“, играеше го Хавиер Бардем и беше …

666
666
27 октомври 2021 8:22
Гост

Aко има трето гласуване, до урните ще отидете само вие двамата и тези, дето ви изкараха. Ще станете за смях.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 8:20
Гост

И какво следва в стенографския протокол? Или си харесахте изречение, което ви допада?

12345
12345
27 октомври 2021 8:20
Гост

Не случайно искат Даниела Александрова, ако беше тя, а не Кандилова, резултатът щеше да е друг и тези двамата вероятно щяха да бъдат избрани

OMG
OMG
27 октомври 2021 8:20
Гост

Избори имаше, вие просто не сте одобрени от колегите си. Точка.

123
123
27 октомври 2021 8:19
Гост

Значи, ако регламентът не позволи да бъдете избрани, рпемахваме регламента! Ами направо да се назначавате, а?

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 8:17
Гост

Не разбраха ли, че колегите им не ги искат? Ама пусти заплати…

Нагло
Нагло
27 октомври 2021 8:14
Гост

Е, доста са нагли. Какво ще излезе накрая, че сами себе си ще изберат и после какво… ще кажат, че са избрани от съдиите ли. Безумно

Бегай
Бегай
27 октомври 2021 8:18
Гост

И още от сега искат нарушение на правилата, ако влязат във ВСС не ми се мисли какви ще ги вършат като за последно.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 8:44
Гост

Много пари са това, няма място за срам!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 8:45
Гост

…и време.