Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е окончателно глобен с 1000 лева, защото не е подал имуществената си декларация и пред Сметната палата, а само пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Това е решил на втора инстанция Административният съд София-град (АССГ), като е потвърдил решението на съдия Ангел Павлов от Софийския районен съд (СРС).

До санкцията се стигна след като с промени в закона беше предвидено, че от 2017 г. магистратите подават декларации за имуществото си пред ИВСС, а не пред Сметната палата. Тогава Панов подаде своята пред ИВСС, но според шефа Сметната палата Цветан Цветков е трябвало да я подаде и до нея, тъй като освен съдия е и член на ВСС, а за тях изискването е такова. В края на миналата година СРС осъди Панов, след като съдия Ангел Павлов прецени, че шефът на Върховния касационен съд е трябвало да подаде декларацията си и пред Сметната палата, защото се декларират различни обстоятелства. В решението на съда се казваше, че ако Панов го беше сторил, дори и със закъснение, случаят можеше да е малозначителен.

Делото стигна до АССГ в края на декември и е беше разпределено на състав с председател и докладчик Георги Тафров и членове Милена Славейкова и Даниела Гунева. На 14 януари съставът на АССГ се отведе, защото съдия Славейкова е била заместник-председател на съда, когато негов председател беше Лозан Панов. След това делото беше разпределено на II касационен състав с председател Добромир Андреев и членове Елица Райковска и Георги Бозуков.

Втората инстанция също отхвърля всички възражения на Панов и защитника му Александър Кашъмов, включително и това, че последното заседание в СРС е протекло без тяхно участие. АССГ пише, че те са били редовно уведомени, а за оплакването, че по този начин са били лишени от възможността да направят доказателствени искания, съдът подчертава, че такива не са направени и пред него, а освен това, встъпването на КПКОНПИ като страна по делото не е променило фактите по него.

„Твърдението, че производството е било водено основно „чрез медиите“ няма правен характер и не попада в отменителните касационни основания. От съдържащите се в кориците на делото на СРС материали е видно, че същото е протекло пред компетентната въззивна инстанция, а присъствието на медии няма връзка със справедливостта на водения процес“, се казва в решението на съда.

В него логично е споделена тезата на районния съд, че отмененият вече закон, по който Панов  е декларирал имуществото си, предвижда, че членовете на ВСС подават декларация пред Сметната палата, а той е член на кадровия орган по право. Според Закона за съдебната власт магистратите подават декларации пред Инспектората към ВСС, но АССГ подчертава, че съдържанието им не се припокрива, а освен това и след промените в закона в него е останала разпоредбата, че членовете на ВСС подават декларации пред Сметната палата, включително председателите на върховните съдилища и главният прокурор.

„Следователно, в качеството им на членове на ВСС посочените лица, именно с оглед заеманите от тях публични длъжности, е следвало да подадат декларации – както пред Сметната палата, така и пред Инспектората на ВСС. В случая не се касае за разширително тълкуване на законова норма, а за точното ѝ прилагане в действащата редакция“, мотивира се съдът и добавя, че разпоредбата в закона за публичност на имуществото на лицата на висши длъжности не е неясна, за да се налага да бъде тълкувана.

Относно възражението, че в новия антикорупционен закон вече изрично е посочено, че декларации по него не подават магистратите, включително „тримата големи“, съдът пише, че това не води до различни изводи и не отменя със задна дата предишното им задължение за двойно деклариране на имущество.

„Не може на базата на тълкувателна дейност или поради последващата отмяна на дадена материално-правна норма, да се приеме, че тя не е следвало да действа в предходен период. А дали временно съществувалият двойнствен режим на задължение за деклариране на имуществото е бил удачно законодателно решение, не е предмет на настоящата касационна проверка. Впрочем, към посочените лица, които е трябвало да подават две декларации, при това – с различно съдържание, има засилен обществен интерес, поради което и не е налице накърняване на правата им с въвеждане на въпросното задължение“, се казва в решението.

Съдът отговаря и на възражението, че Панов е бил подведен от указанията на сайтовете на Сметната палата и на ИВСС, като пише, че „незнанието на закона не е извинително поведение, защото не се припокрива с института на фактическата грешка“. Дори и да се приеме, че указанията са могли да изключат умисъла за недеклариране, то съдът приема, че това води само до нарушение при небрежност.

Според Лозан Панов цялото дело срещу него е целенасочена репресия, целяща да засегне  независимостта на съдебната власт. По този въпрос административните съдии пишат, че това няма нищо общо с правото и напомня, че главният прокурор Сотир Цацаров също е бил санкциониран, но за неподадена декларация пред ИВСС.

„Всички граждани са равни пред закона (чл. 6, ал. 2 КРБ), независимо от общественото им положение и санкционирането на техните противоправни прояви е дължимо поведение от страна на държавата, а не незаслужена репресия. Така например, с аналогично административно наказание (за неподаване на декларация пред Инспектората на ВСС за 2016 г.) е бил санкциониран и Главният прокурор на РБ (общоизвестен факт, отразен на интернет страницата на ИВСС) по силата на издадено наказателно постановление от 09.11.2017 г. (влязло в сила на 18.11.2017 г.), така че за настоящия съд не става ясно защо според жалбоподателя единствено проведеното спрямо него административно-наказателно производство се оценява като несправедливо и медийно“, пише в заключение съдът.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 март 2019 16:21
Гост

Порнографска държава. Чакали нападат лъва, без да мислят за последствията.

Чакал
Чакал
15 март 2019 21:24
Гост

Кой е лъва?

Едикойси Анонимен
Едикойси Анонимен
16 март 2019 22:43
Гост

Лъвът, това е Председателят на ВКС. Чакалите са тези, които не спазват закона. Към момента на постановяване на съдебното решение, деянието е „декриминализирано“/чл. 11 ЗАНН, относно „вината“- чл. 2 НК/, следователно не може да се наложи наказание. Съдът е следвало да прекрати делото !

Анонимен
Анонимен
15 март 2019 13:11
Гост

Да видим сега къде ще се жалва.

Анонимен
Анонимен
15 март 2019 13:11
Гост

С тази сума-бълха го е ухапала. Но въпросът е принципен и все пак съм доволен от решението.

Анонимен
Анонимен
15 март 2019 13:54
Гост

Като председател на ВКС, трябва да дава пример, а не да заобикаля правилата.