Заради липсата на общи устройствени планове влизането в сила на три изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), направени още през 2012 г., да бъде отложено за 2021 г. Това предлагат петимата народни представители от ГЕРБ, начело с Александър Ненков (виж законопроекта тук).

Става дума за промени в три разпоредби на ЗУТ – чл. 59, чл. 103 и чл. 109, чието действие се отлага за пореден път. Първо беше предвидено да влязат в сила през 2016 г., а действащият ЗУТ регламентира, че трябва да започнат да се прилагат от 1 януари 2019 г.

Това обаче няма как да стане, тъй като приложението им е свързано с наличието на общи устройствени планове във всички общини, а такива няма.

Първият текст, чието действие депутатите предлагат да бъде отложено за 2021 г., е чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Той предвижда, че извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за територията на общината или за част от нея и въз основа на действащ план за застрояване за поземлен имот, или за група поземлени имоти, или парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон, освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3.

Другата промяна, чието влизане в сила ще е след две години, всъщност предвижда отмяна на петата алинея на чл. 103 от ЗУТ. С отпадането на разпоредбата се изключва възможността подробен устройствен план (ПУП) на населено място и на землището му да може да се създава и когато няма общ устройствен план на населеното място.

Последното изменение в ЗУТ, което няма да влезе в сила от догодина, а след още две години е в чл. 109, ал, 2-4. Разпоредбата регламентира, че когато няма общ устройствен план, може да се създава ПУП за населени места с техните землища, на структурни части от населени места с непосредствено прилежащите им части от землища, както и за населени места и селищни образувания или на части от тях. Разпоредбата предвижда и че за имоти извън границите на урбанизираните територии, за които няма общ план, ПУП може да бъде разработван само в обхвата на цялото землище.

Депутатите от ГЕРБ обаче изтъкват, че всички тези разпоредби няма как да се прилагат докато няма изготвени ОУП, а общините имат обективни причини да се бавят с тях. В мотивите към проекта се обяснява, че заради обжалване се бавят обществените поръчки. „Освен това е затруднено набавянето на необходимите за изработването на общите устройствени планове изходни данни и информация, свързана с устройството на съответната територия. Част от изходните данни и информация са налични в общините, но значителна част от тях се осигуряват от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружествата, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи“, пишат вносителите

Те обясняват, че общественото обсъждане и съгласуването на проектите също отнема доста време. „Най-често се забавя съгласуването с Министерството на културата по Закона за културното наследство, както и постановяването на решенията на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие по екологичните оценки, които са част от ОУП, особено в случаите, когато бъдат обжалвани“, твърдят депутатите от ГЕРБ.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
арх. Михаил Петков
арх. Михаил Петков
05 декември 2018 7:40
Гост

Когато малоумници се занимават с делата, които умните са задължени да решават, се достига до подобни куриози. По-точно казано – Когато в едно общество забогатяват неграмотните то, неминуемо обеднява! мп

арх.Петко Любенов
арх.Петко Любенов
05 декември 2018 1:24
Гост

Няма как да станат навреме. Всичките ОУП на общини се подпукаха от няколко фирми на конвеер. Тези планове трябваше да се разработят от наличните местни архитекти основно. Гастролиращите фирми не познават регионалните особености и разработките им в огромната си част са недоизмислени и негодни за целта за която са създадени. Тези фирми работеха в едно и също време по ОУП на 15-25 общини. Само сменяха имената на възложителите и населените места. Няма как да се случи и сериозна градоустройствена анкета преди започване на работа. Парите са похарчени за тоя дето клати гората. Майната им на парите, но какво ще правят… Покажи целия коментар »

Курортист
Курортист
29 ноември 2018 15:19
Гост

Всичко това е, за да може курортите по морето да бъдат застроени до дупка, пък после ще му мислим.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2018 15:17
Гост

Разумно предложение от страна на народните представители.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2018 15:16
Гост

Общите устройствени планове наистина изискват много време за изготвянето им. Може би трябва да се промени самата процедура.

Анчо
Анчо
29 ноември 2018 15:14
Гост

Не виждам пречка ПУП на населено място и на землището му да може да се създава и когато няма общ устройствен план.