Откриването на данни за престъпна дейност на президента не препятства прокуратурата да започне наказателно производство. Но спрямо държавния глава не могат да бъдат извършвани каквито и да е действия – процесуални и извънпроцесуални, които пряко засягат негови лични права, под каквато и да било форма съдържат твърдение за извършено от него престъпление или засягат личната му сфера по време на мандата.

Това заяви единодушно Конституционният съд (КС) в решението си (пълния му текст виж тук), с което разтълкува чл. 103 от основния закон и отговори в тази връзка на шест въпроса, поставени от главния прокурор Иван Гешев (виж в карето).

Един от основните въпроси по делото е за това какво има предвид Конституцията, когато казва, че срещу президента „не може да бъде възбудено наказателно преследване“. Значи ли това, че престъпни деяния на държавния глава въобще не може да бъдат разследвани, или пък само му гарантира, че не може да му бъде повдигнато обвинение?

От прочита на диспозитива на решението на КС става ясно, че той дава тълкувание на основния закон, което застава между тези две крайни виждания.

Той първо разяснява какво е възбуждане на наказателно преследване. И заявява, че това е „дейност на органите на досъдебното производство по формулиране на твърдение срещу конкретно лице, че е извършило конкретно престъпление“. „Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията означава, че срещу президента и вицепрезидента не могат да бъдат извършвани действия с процесуален и извънпроцесуален характер, които могат да доведат до реализиране на наказателна отговорност и които пряко засягат техните лични права и свободи, обяснява КС.

Но веднага след това заявява: При откриване на данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента забраната да бъде възбудено наказателно преследване не препятства започването на наказателно производство.

С това тълкуване КС на практика затвърждава, че всяко престъпление трябва да се разследва, включително и ако е извършено от държавния глава. Прокуратурата и полицията обаче могат да извършват всякакви действия по разследването, само ако не засягат лични права на президента. Т.е. срещу него не могат да бъдат извършвани например подслушване, претърсване, разпознаване, обиск, вземане на ДНК проба, но пък няма пречка да се разследва престъпната дейност на съучастниците му, да се извърши оглед на местопрестъплението – стига то да не е в дома на президента или в кабинета му, да се разпитат свидетели.

КС прави и друго ключово тълкуване – ако не се води досъдебно производство, а проверка, важат същите ограничения, т.е. пак не могат да се извършват действия, които засягат лични права на президента и водят до осъществяване на наказателна отговорност

„Имунитетът на президента би се оказал лишен от съдържание, ако в рамките на такива извънпроцесуални действия с наказателноправен характер бъде допуснато да се наруши неговата неприкосновеност. Въпросът за наличие на обвинение спрямо него може да възникне не само в рамките на фигурата на обвиняем, но и преди това, ако правният му статус може да бъде съществено негативно засегнат от действията, предприети от овластени за това органи в резултат само на подозрение, че поведението на президента би могло да осъществява престъпление. В тези случаи извънпроцесуалните действия могат лесно да прераснат в процесуални. Следователно, наказателната неприкосновеност на президента изисква да бъде защитен от всички действия, свързани с възможно реализиране на наказателна отговорност – процесуални и извънпроцесуални, които биха могли да нарушат неговите лични права и свободи“, заявява КС.

В решението изрично е отговорено и на хипотезата, при която вече е образувано наказателно производство. КС отново заявява, че и тогава имунитетът на президента и вицепрезидента „изключва извършването на такива процесуални действия, които са насочени срещу тях и пряко засягат техни лични права и свободи“.

В мотивите си КС сочи, че докато президентът е на поста си „спрямо него не може да бъде възбуждано наказателно преследване, т.е. не могат да бъдат извършвани действия по разследването, които официално формално или мълчаливо да съдържат твърдение за извършено престъпление от тях и да засягат личната им сфера“.

„Конституционно установената функция на прокуратурата по чл. 127, т. 1 и т.2 от Конституцията по извършване и ръководство на разследването, за да се разкрие едно престъпление, не може да бъде препятствана от закрилата, която имунитетът обезпечава на едно лице. По започнало досъдебно производство органите по разследването не са възпрепятствани да извършват всички действия по него, стига те да не засягат личната сфера на лицето, ползващо се от наказателнопроцесуалната закрила на имунитета си“, заявяват конституционните съдии.

И приемат, че няма пречка по досъдебно производство да се извършват всички действия по разследването, „стига те да не представляват по естеството си насочване на обвинение – изрично или мълчаливокъм президента или вицепрезидента чрез действия, които пряко засягат техните лични права и свободи“.

„По този начин органите по разследването не са лишени от възможността да събират и запазват доказателства, както и да привличат като обвиняеми лица, по отношение на които няма конституционна или законова забрана да бъде възбудено наказателно преследване“, се обяснява в решението.

КС на практика приема, че конституционната защита на държавния глава е на три нива. Първото е, че той не може да бъде привлечен като обвиняем. Второто е, че и преди да бъде привлечен, спрямо него не могат да се извършват никакви процесуални действия. А третото е, че тези действия са недопустими и когато се извършва само проверка.

Тази част на решението засяга всички престъпления, които може да извърши държавният глава и общата забрана за възбуждане на наказателно преследване срещу него, докато трае мандатът му. И ако започне разследване, в един момент то трябва да бъде спряно до отпадане на имунитета на президента.

От решението на КС обаче става ясно, че някои престъпления, извършени от него, може да задвижат процедурата по предсрочното му освобождаване от поста. Основният закон (чл. 103, ал. 1) определя две хипотези, в които президентът носи отговорност за действията си, извършени при изпълнение на функциите му – държавна измяна и нарушение на Конституцията.

Главният прокурор попита дали под „държавна измяна“ се има предвид тази по Глава първа „Престъпления против Републиката“, Раздел I „Измяна“ от Особената част на Наказателния кодекс, т.е. престъпните състави от чл. 95 до чл. 97а от НК.

КС заяви, че държавната измяна по Конституция и измяната по НК не са тъждествени. А основният закон визира „и други престъпления против Републиката, които държавният глава би могъл да осъществи при изпълнение на конституционно възложените му функции“. Т.е. това са съставите от чл. 95 до чл. 110 в НК, в които влизат и предателство, шпионство, диверсия, вредителство и др.

И специално подчертава две неща. Първото е, че „понятието „държавна измяна“ винаги изисква осъществяването на съставомерна престъпна дейност против Републиката“. Т.е. тук отговорността на президента е свързана с наказателното право, а не с политиката.

Второто е, че „държавна измяна“ не включва в съдържанието си извършване на престъпления извън съставите на престъпленията против Републиката“ и няма как други деяния да бъдат квалифицирани като такава.

Какво обаче означава другата хипотеза, при която държавният глава носи отговорност – „нарушение на Конституцията“. КС отговаря по следния начин: Понятието „нарушение на Конституцията“ може да включва в съдържанието си и извършване на нарушения, които са престъпления, но различни от престъпленията против Републиката.

От това тълкуване следва, че именно тук може да „влязат“ други престъпления, извършени от държавния глава. Но не всички, а само тези, извършени при изпълнение на функциите му. Т.е. възможно е извършено от президента престъпление във връзка с функциите му (което не по Глава първа от НК, защото тогава ще е налице държавна измяна) да задвижи сложната процедура по предсрочно прекратяване на мандата му, защото е нарушение на Конституцията.

Така, ако една четвърт от депутатите – 60 души, повдигнат обвинение на президента, а две трети от тях – 160, гласуват за него, случаят ще отиде в КС. И ако той установи, че държавният глава е нарушил Конституцията, мандатът му ще бъде прекратен предсрочно.

„Не би могло обаче да се даде едно обхватно дефиниране на подобно поведение като неизпълнение на конституционно възложени задължения на президента, тъй като самото понятие „задължение“ има много значения и не се ограничава единствено до правни такива – президентът има също така и морални и политически ангажименти към нацията и в тях се проектира свободата, която получава с инвеститурата на властническите пълномощия от избирателите. Такова дефиниране, в порядък на тълкуване на Конституцията, би било в несъответствие с водещия принцип на върховенството на правото, тъй като би позволило прекрачването на конституционната рамка, която препятства абсолютизма на представителното учреждение“, заявява КС.

И подчертава: Конкретната преценка, дали „държавна измяна“ или „нарушение на Конституцията“ обосновават отговорност на президента или вицепрезидента се прави единствено от Народното събрание, което  само̀  решава дали да повдигне обвинение и след това – от Конституционния съд, когато упражнява правомощието си по чл.103, ал.3 от Конституцията .

В решението КС прави важен коментар за процедурата по импийчмънт: „Става дума за крайна мярка, прилагана по изключение срещу президента при заплаха от или в ситуация на, настъпваща дестабилизация на държавността като резултат от негово поведение“. Тази процедура е конструирана така, че да изпълни предназначението си да прекъсне връзката на титуляра с неговата конституционна функция, черпеща легитимността си от вота на избирателите. Именно актът на инвеститура на властнически пълномощия в държавния глава – прекият избор от народа – е този, който поставя изисквания към самата процедура и към основанията за същата. Тъй като тя води до обезсилване волята на избирателите, при  демократичното управление под върховенството на правото се изисква такава специална процедура, която да не допуска спекулации с нея и абсолютна власт на парламента и да гарантира разделението на властите.

„Решенията на Конституционния съд не се коментират, те се изпълняват. Особено когато са ясни и еднозначни. Всеки, който използва Конституцията и законите за атака на други институции, трябва да си носи своята отговорност“, заяви днес президентът Румен Радев в коментар за решението на КС.

За блокираните булеварди и кръстовища от протестиращи, държавният глава посочи, че винаги е призовавал за спазване на законите.

„Но, когато самият министър-председател системно гази и законите, и Конституцията, вие какво очаквате от гражданите, които са решили, че повече така няма да живеят и искат да си върнат държавата“, заяви Радев.

По думите му, протестите в София и страната набират енергия и няма сила, която да им противостои. Според Радев всяко упорство на кабинета и на главния прокурор Иван Гешев, само ескалира кризата.

„И затова не случайно призовах и Борисов, и Гешев да си подадат оставките. Няма друг изход от тази ситуация“, каза още Радев и добави, че трябва да се върви към честни избори с машинно гласуване.

 

 

41
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Йолист Чакалов
Йолист Чакалов
05 юни 2021 14:11
Гост

Искам да Ви попитам ,в коя държава по света има такъв правен закон,който да защитава един доказан престъпник като Румен Радев,който не само е ръководител на ОПГ от шпиони,но и груб нарушител на конституцията от самото начало на мандата си и работи срещу българският народ,конституция и държавност!
Този метежник трябва да бъде съден след изтичане на мандата му и лишен от имунитет ,за да бъде съден като особенно опасен и вреден престъпник за народа и републиката!

без страх
без страх
30 юли 2020 16:43
Гост

Когато прочетеш и осмислиш решението на КС, доколкото мисловният ти капацитет позволява да си извадиш поука, само да ти пошепна на уше – ти като гл. прокурор, нарушил многократно с действията си да огласяваш публично събрани доказателствени средства преди внасянето им в съда наред с обвинителен акт, не си защитен…

Бумерангът се връща по същата траектория към този, който го е запратил към определено лице.
Сещай се какво искам да ти кажа с тази метафора.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 18:22
Гост

супер тъпо и дебелашко! Личи си, че си тролче !

без страх
без страх
30 юли 2020 19:00
Гост

Знаеш ли, ще те подмина като пътен знак – не си ми на нивото!
Пишеш първосигнално, без аргументи да обориш тезата ми!

Лошо, Седларов, много лошо….

хей така, първосигнално, професоре!
хей така, първосигнално, професоре!
30 юли 2020 19:39
Гост

откриването на данни за престъпна дейност на президента не препятства прокуратурата да започне наказателно производство. Но спрямо държавния глава не могат да бъдат извършвани каквито и да е действия – процесуални и извънпроцесуални, които пряко засягат негови лични права, под каквато и да било форма съдържат твърдение за извършено от него престъпление или засягат личната му сфера по време на мандата.

хей така, първосигнално, професоре!
хей така, първосигнално, професоре!
30 юли 2020 19:47
Гост

и каква ти е тезата? Само не повтаряй глупостите на Христо Иванов за публично огласяване на доказателствени средства, защото ще се спънеш като него в съдебната му реформа!

хей така, първосигнално, професоре!
хей така, първосигнално, професоре!
30 юли 2020 19:41
Гост

„без страх“ така е свикнал – на уше! Аман от милиционери!

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 21:22
Гост

Аууу, ти ли ще ми търсиш сметка? Я, погледни първо себе си… „без страх“ много готин nick, място под Слънцето ли търсиш? Хахаха…

in fact
in fact
31 юли 2020 14:28
Гост

Ти наистина ли мислиш, че той чете тук? Властта се информира от своя официоз – информационна агенция ПИК..

без страх
без страх
30 юли 2020 16:29
Гост

Това решение на КС трябва да си го сложи в рамка Гешев и компания.

Въпреки, че по мое мнение отправеното питане до КС би следвало да бъде преценено като процесуално недопустимо защото текстовете на Конституцията са пределно ясни (каквато позиция изразих в една друга тема), приемам че с постановяване на това решение членовете на КС са проявили великодушие към гл. прокурор, завършил милият милиционерската академия, да му изнесат една лекция по конституционно право, каквато дисциплина се съмнявам да са изучавали там.

хей така, първосигнално, професоре!
хей така, първосигнално, професоре!
30 юли 2020 19:52
Гост

… процесуално недупостимо, но хей така от великодушие се произнесли….! Демоде е …. Садларов! Издишаш!

хей така, първосигнално, професоре!
хей така, първосигнално, професоре!
30 юли 2020 20:14
Гост

недопустимо, сори!

Харалампи
Харалампи
30 юли 2020 16:17
Гост

Предлагам за рождения ден на Гешев да му подарим една Конституция. Да не задава повече нелепи въпроси.

Utralisk
Utralisk
30 юли 2020 15:55
Гост

По-малоумно и по-неясно от всякаква гледна точка решение едва ли може да бъде написано. Абсолютен миш-маш и манджа с грозде…Велчев и кликата около него продължава да пише история с безмозъчни, витиевати и неясни формулировки, които обслужват нечии интереси. По същество, в мотивите на решението се съдържат мотиви, които са абсолютно противоречиви и неясни. Включително и диспозитива на решението не е съвсем недвусмислен и ясен.

Петър
Петър
30 юли 2020 16:13
Гост

По принцип диспозитивите на качествените актове никага не са недвусмислени.

....
....
30 юли 2020 14:55
Гост

Демек на Каскетски му казаха да духа супата. Жив и здрав и да излиза пак в отпуска, че се умори, а и да му спуснат нови инструкции и задачки…

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 16:01
Гост

откриването на данни за престъпна дейност на президента не препятства прокуратурата да започне наказателно производство. Но спрямо държавния глава не могат да бъдат извършвани каквито и да е действия – процесуални и извънпроцесуални, които пряко засягат негови лични права, под каквато и да било форма съдържат твърдение за извършено от него престъпление или засягат личната му сфера по време на мандата.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 16:27
Гост

по време на мандата… а той свършва …. и после?

Ха-ха-ха
Ха-ха-ха
30 юли 2020 14:54
Гост

Гешев с пръст в уста!

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 16:02
Гост

откриването на данни за престъпна дейност на президента не препятства прокуратурата да започне наказателно производство. Но спрямо държавния глава не могат да бъдат извършвани каквито и да е действия – процесуални и извънпроцесуални, които пряко засягат негови лични права, под каквато и да било форма съдържат твърдение за извършено от него престъпление или засягат личната му сфера по време на мандата.

Коко-Роко
Коко-Роко
30 юли 2020 14:30
Гост

Сега излиза ли, че прокуратурата е нарушила Конституцията? Щото до колкото помня една наша радост беше казал, че са извършени разни процесуални действия към Президента?

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 14:34
Гост

Конституцията не е нарушена, но не е и спазена.

Коко-Роко
Коко-Роко
30 юли 2020 14:39
Гост

Хлъзгаво, колега, хлъзгаво … ако захладнее обаче времето може да се заледи и да бутнат някой по пързалката.

ЦРУ
ЦРУ
30 юли 2020 14:27
Гост

Уважаеми съдии от КС, пазете се. Това решение няма да зарадва никого и затова очаквайте атака чрез компромати. Вече се започна с Борис Велчев и подслушания му разговор с Борисов, ще има още.

Цвети
Цвети
30 юли 2020 14:48
Гост

А, със сигурност. Така се действа срещу доблестните хора.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 14:27
Гост

Преценката се прави единствено от Народното събрание, а не от Главния прокурор.

Лили
Лили
30 юли 2020 14:28
Гост

Гешев не е наясно с нормативната ни уредба.

Притеснен
Притеснен
30 юли 2020 14:24
Гост

Излиза, че Конституционният съд е гарантът за демокрацията в България. Което не е толкова лошо. Притеснява ме обаче, че ГЕРБ са твърде дълго на власт и все успяват да вкарат свои хора в КС, въпреки по-дългия мандат на конституционните съдии.

Фен
Фен
30 юли 2020 14:20
Гост

Личи си, че свръх ерудиран юрист е начело на КС, защото в това решение има и мисъл, има и тактика, има и дипломатичност, има и законност.

Sisi
Sisi
30 юли 2020 14:19
Гост

Ей, Гешев сега сигурно ще си удари каскета в земята от яд.

Kich
Kich
30 юли 2020 14:19
Гост

Ха, дават идея на Борисов как да свали Радев докато още има мнозинство в парламента!

Революционер
Революционер
30 юли 2020 14:25
Гост

Затова – предсрочни избори и промяна на конституцията!

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 15:59
Гост

тикво, промяна на конституцията в така исканата насока от теб се извършва само с Велико Народно събрание – ха честито!

хм.
хм.
30 юли 2020 14:18
Гост

Малко е странно да се дефинира автономен конституционен термин (измяна, в случая) чрез обикновен закон, който подлежи на промяна с обикновено мнозинство. Утре може в тази глава да вкарат „карал пил“, примерно. Все пак КС си запазва последната дума във всеки конкретен случай.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 14:17
Гост

КС обаче нищо не казва за публичното съобщаване на факти от текущи проверки и разследвания, което е големият проблем. За мен огласяването на подслушани разговори е тотално престъпление в тази хипотеза.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 14:46
Гост

не казва защото не е питан, бе тулуп!

Човек
Човек
30 юли 2020 14:15
Гост

Не съм юрист, но като чета разбирам, че акцията на прокуратурата в Президентството е била на ръба на закона, по-точно на Конституцията и оправданието, че не е обискиран самият президент, а негов съветник, не е много релевантно.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 16:00
Гост

ама вярно не си юрист!

Скептик
Скептик
31 юли 2020 2:23
Гост

Кое не намирате за релевантно? Никой не е посегнал на или ограничил правата на президента с тази акция, не виждам кое я поставя „на ръба на закона“. Работниците в президентската администрация не се ползват с имунитет. Още повече напротив, именно такива действия би следвало да са допустими по време на разследването, докато органите на следствието изчакват падането на имунитета на Президента, когато най-сетне да могат да го привлекат под наказателна отговорност.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2020 14:11
Гост

Гешев, чети! Ако може и с разбиране.

Краси
Краси
30 юли 2020 14:21
Гост

Надали. Той разбира само когато говори пред аудиторията.