Указът, с който президентът Румен Радев е назначил Кирил Петков за министър на икономиката в първото служебно правителство, е противоконституционен. Това реши днес Конституционният съд (КС) (пълния текст на решението виж тук).

Решението e прието с 11 гласа, като Георги Ангелов е подписал решението с особено мнение относно допустимостта. Докладчик по делото е Таня Райковска.

В решението се затвърждава виждането от предходната практика на КС, че забраната за двойно гражданство на министрите е абсолютна. Отхвърля се тезата, че в случая Петков е нямало какво повече да направи след като на 21 април 2021 г. е подал заявление за отказ от гражданство и КС за първи път изрично заявява: „Не е достатъчно едно лице да е предприело стъпки за отказ от чуждото си гражданство“.

КС не изследва наличието на функционална връзка между Кирил Петков и чуждата държава, за да прецени момента от който той е загубил канадското си гражданство. А се позовава на процедурата в Канада, при чието започване той е декларирал, че разбира важността на своя отказ от канадско гражданство, както и това, че ако той бъде одобрен, ще загуби всички права и привилегии на канадски гражданин и вече няма да има статут в Канада.

Отхвърлени са и аргументите за поставяне на гражданина в зависимост от волята на чужда държава, като е посочено, че процедурата в Канада за обработване на исканията продължава 6 месеца, колкото и в България, а в случая на Петков дори е приключила за четири месеца (повече за мотивите на КС виж по-долу).

Решенията, с които КС обявява за противоконституционни актове като указите на държавния глава, имат обратно действия и се приема, че те са изначално недействителни (повече виж тук). Т.е. частта от указа на Радев, с която Петков е назначен за министър, е недействителна още към 10 май 2021 г., когато президентът го е подписал и няма значение, че актът вече е изпълнил действието си и Петков не е министър.

КС придаде обратно действие на актовете си по отношение на указите с тълкувателно решение №3/2020 г. В него той специално посочи и как при това действие ex tunc се съхранява правната сигурност: „В този случай решението на Конституционния съд не застрашава правната сигурност, защото има действие само по отношение на преките последиците на обявения за противоконституционен ненормативен правен акт и не засяга останалите правни последици, настъпили след приемането му, които произтичат от други закони“. В казуса „Кирил Петков“ това означава, че обявяването на назначаването му за противоконституционно не води автоматично до нищожност на актовете му като министър. Ако някой негов акт бъде оспорен, въпросът се решава от съдилищата „съобразно Конституцията, принципите и правилата на съответното отраслово право“, указа КС.

Както е известно Петков на два пъти поиска Конституционният съд да го конституира като заинтересована страна по дело, но му беше отказано (повече за мотивите за отказа виж тук).

Кирил Петков: Заставам с високо вдигната глава

„Аз, Кирил Петков, приемам решението на Конституционния съд. Заставам с високо вдигната глава пред Вас и заявявам: Когато подписах пред нотариус своето волеизявление за отказ от гражданство на 21 април, предадох канадския си паспорт, платих си таксата, аз бях сигурен, че съм изпълнил своето задължение към Конституцията на България. Да се откажа от канадска пенсия, безплатното здравеопазване, възможността за пътуване и работа по целия свят не беше трудно решение за мен, защото знаех, че имам дълг пред Родината!“, заяви самият Петков чрез страницата си във фейсбук.

По думите му с решението си КС е казал на 2 милиона български граждани извън страната, много от които имат двойно гражданство: „Вие не сте пълноправни граждани на България, Вашата воля дори когато се откажете и предаде паспортите си в името на Родината, няма да бъде зачетена от българския съд! Вашата съдба и съдбата на управлението на България зависят от чужди държави“.

Петков заявява, че с днешното решение на КС България е загубила час от своя суверенитет. „Въпреки че нито Конституцията, нито друг закон в България определят кой точно е моментът на признаване на отказа от чуждо гражданство, днес най-висшият съд на Родината подчини България и нейната Конституция и волята на нейните граждани на административните актове на чуждите държави“, се казва още в позицията му.

Мотивите на Конституционния съд  

В решението си КС първо подчертава абсолютния характер на избираемост на министрите, едно от които е да са само български граждани и посочва, че липсата на друго гражданство се декларира при кандидатирането.

„Гражданството представлява трайна политическа и правна връзка на съпринадлежност между физическото лице и държавата, от която възникват права и задължения за двете страни. …И  днес е приложимо класическото правило, че само лицата, трайно свързани с държавата чрез своето гражданство могат да заемат висши държавни длъжности“, пише КС и заявява: „Това конституционно изискване произтича от мисията на съвременната национална държава да се запази единството на народа на държавата“.

Освен това КС подчертава, че след присъединяването на България към ЕС въпросът за отпадането на забраната за заемане на определени длъжности от хора с двойно гражданство е бил обсъждан, но той изисква промяна в Конституцията.

В решението се сочи и друг аргумент – България е ратифицирала Европейската конвенция за гражданството с резерва, която гласи: „Република България няма да прилага по отношение на гражданите на Република България, притежаващи друго гражданство и които пребивават на нейна територия, правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват само българско гражданство.“

КС напомня решението си по казуса на Жорж Ганчев от 1995 г. И заявява: „Въпросът, дали българската Конституция в настоящата си редакция в цитираните по-горе текстове, относими към преценката за избираемост/назначаемост на определени висши държавни длъжности на български граждани, притежаващи и друго гражданство, има предвид само отсъствие на друго гражданство като завършена процедура по освобождаване от чуждо гражданство или е достатъчно тази процедура да е започнала, е безпредметен, с оглед съдържанието на конституционния текст, който смислово е ясен, не поражда двусмислия и неясноти, а съществува и установена, обвързваща всички субекти на правото практика на Конституционния съд по него“.

Освен това цитира заявлението на Кирил Петков за отказ от канадско гражданство, в което той е декларирал: „Разбирам важността на своя отказ от канадско гражданство, както и това, че ако той бъде одобрен, ще загубя всички права и привилегии на канадски гражданин и вече няма да имам статут в Канада“.

„Това писмено потвърждение до съответните  компетентни власти на Канада с дата 21 април 2021 г. насочва към еднозначния извод, че кандидатът за служебен министър Кирил Петков Петков е бил наясно към посочената дата, че заявяването от него на отказ от канадско гражданство не поражда автоматично действие – освобождаване от това гражданство, а следва да бъде одобрен от съответните власти на Канада, което логически изисква определен от съответната държава период от време“, заявява КС.

Той пише, че ако Конституцията зачиташе започналата процедура за отказ от гражданство за отсъствие на такова, „това би било изрично и ясно посочено“.

И пак се връща към решението си от 1995 г., според което „разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от Конституцията изисква  кандидатите за народни представители да нямат друго гражданство към момента на кандидатстването им за участие в изборите и лицето …е трябвало да направи постъпки за освобождаването си и да бъде освободено от американско гражданство преди да подаде документи за народен представител…“.

„По настоящото дело Конституционният съд развива своята позиция и посочва, че не е достатъчно едно лице да е предприело стъпки за отказ от чуждото си гражданство. Ирелевантни са произнасянията на Европейския съд по правата на човека по повод спорове във връзка  с практиката на някои държави, поставящи непреодолими пречки за ефективен отказ от гражданство. Законодателството на Канада, отнасящо се до отказа от канадско гражданство не поставя такива пречки, както се вижда от приетите като доказателство представени документи и процедурата за отказ от гражданство е съвместима с разумните очаквания, гарантирани и от българската Конституция“, пише в решението. И се подчертава, че процедурата в Канада отнема 6 месеца.

Така стига до извода, че заявената на 21 април 2021 г. от Кирил Петков воля да бъде освободен от канадско гражданство, както и обстоятелството, че е отговарял на материалноправните предпоставки да бъде освободен от него, не са били достатъчни той да престане да бъде гражданин на Канада. От официалния документ, издаден от компетентния орган на Канада е видно, че освобождаването от гражданство на Канада е настъпило едва на 20 август 2021 г., заявява КС и така заключва, че указът за назначаването на Петков за министър е противоконституционен.

В решението има специален коментар по отношение на отговорността президента. Ето какво заявява КС: Съдът  отбелязва, че по отношение на  така подписаната декларация от Кирил Петков Петков при издаването на Указа за назначаване на служебното правителство не е предвидено извършване на  проверка относно отразеното в нея. Декларирането на изискуемите от Конституцията обстоятелства е задължение на лицата, които са кандидати за  заемането на висши публични длъжности и те биха носили юридическо отговорност  за неверността им, за което декларират, че са уведомени“.

 

153
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат със сак
Адвокат със сак
29 октомври 2021 9:10
Гост

Вчера в спалнята ми влезоха канадски хокеисти, десантчици, ще превземат страната, аз обаче показах Решението на Конституционния съд – и те избягаха с крясъци, Канада иска да ни завладее от 1755 година, това е стар масонски план, както и на илюминатите.

Слава богу се отървах.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 13:55
Гост

Мдааа- коментаторите с ник “ студентка“ и “ юрисконсулт“ не отговориха на моя елементарен за всеки правоспособен юрист въпрос, което означава, че те не са нито студенти по право в юф, нито юрсиконсулти, защото моят въпрос е фасулски- всеки правоспособен юрист начаса ще изрецитира отговора, дори да е в полусънено състояние. Тук основната поанта е в словосъчетанието “правоспособен юрист“;0 Което означава, че тези лица не упражняват юридическа професия, нямат представа от професионалната материя, която се дискутира в РКС, обаче- твърдят, че моите коментари са “несвързани и обидни“;0 Доста странно положение;0

!!!
!!!
28 октомври 2021 14:43
Гост

Споменати са логорея и съдебна психиатрия – които са ключови за Вашето състояние на духа.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 15:01
Гост

До “!!! 28 октомври 2021 14:43“ Искате да кажете, че е признак на логорея в специализиран юридически сайт да бъде написан основополагащият принцип в публичното и в административното право на Р. България, така ли, платен политически троле;0 Аз обаче не мисля така, предвид фактът, че аз мога да докажа в с.з. правният си статут на адвокат, докато ти не можеш да докажеш твърдението си, под заплаха от осъществяване на престъпния състав на клеветата;0 И да не се объркаш- САК е абревиатура на Софиска адвокатска колегия, а не на нещо друго…

Иванов
Иванов
28 октомври 2021 15:25
Гост

„адвокат от САК“ си е чиста проба трол. Няма нормален адвокат, която по цял ден да троли във форум. Като погледнах надолу, сигурно всеки втори коментар е на въпросният „адвокат“.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 15:39
Гост

До “Иванов 28 октомври 2021 15:25“
1. Не съм трол, а адвокат
2. Пуснала съм си ОКД5 – ако сте адвокат, знаете какво е това, ако не сте- не ме засяга- имате интернет, научете го
3. Докато ЕИСС не заработи нормално и не се премахне възможността един обявен на страните съдебен акт да бъде поправян от съда, който го е издал, след обявяването му и след съобщаването му на страните, реших да прекъсна дейността си. Законът ми дава това право, да не говорим, че имам и финансовата възможност да си го позволя.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2021 15:50
Гост

Както е казал Иванов по-горе, няма адвокат, който по цял ден да троли във форум. А вие си обяснявайте каквото искате.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 16:14
Гост

До “Анонимен 28 октомври 2021 15:50Гост“ Всеки, който прави едно твърдение, го доказва. Тролите и то на воля…Нека се върнем на основният въпрос- логорея ли е описването на основният правен принцип в българското публично право от един адвокат, ако е публикувано в специализиран юридически сайт или казвате- Вие сте партиен трол, нямате нищо общо с адвокатската професия и не ви се плаща, за да отговаряте на професионални юридически въпроси, а за да публикувате чужди коментари, които представляват опорните точки на възложителят ви;0

Адвокат със сак
Адвокат със сак
29 октомври 2021 9:22
Гост

Наскоро се е дипломирал, аз навремето учих Реторика, при Руменчев.

Смеех се на тази наука – но сега ми помага в пъти, аз съм Бог в съдебна зала.

Ще се оправи, то – практиката учи, ще види какво е дело, съдебна зала, откъде стои единият адвокат, другата страна и постепенно ще се обучи.

Всички сме минали по този път, гигантски теоретични знания и – привеждане на същите в действие.

Аз моментално почнах практиката – труден е занаята.

Ще стане адвокат – аз му пожелавам попътен вятър.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
29 октомври 2021 9:16
Гост

Адвокатът трябва да е ясен и убедителен, Вие поправете стилът си, не пишете многословно.

Няма кой да Ви чете освен самият Вие, сега е забързано времето.

Правете кратки изказвания, съдиите ще харесат това.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 13:24
Гост

До “Юрисконсулт 28 октомври 2021 13:16“ прдвид Вашият ник, нека Ви задам абсолютно същият въпрос, който се явява част от предмета на конституционното дело, по което КС вече се е произнесъл с решение , което пък е предмет на настоящата статия, а именно- кога точно настъпва конститутивният ефект на един правен акт в публичното и в административното право- по волята на молителя или по волята на оправомощения държавен орган…Защото к.п твърди, че е по волята на молителя, а КС казва в решението си, че е по волята на оправомощения държавен орган;0

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 13:07
Гост

За платените партийни тролове е неизгодно настоящото решение на КС и считат всяко правно становище , което подкрепя това РКС, за партийно пристрастие. Сори- когато ваш любимец гази Конституцията на Р.България и основополагащ правен принцип на българското публично право, няма как КС да реши нещо, което е в противоречие и с КРБ, и с правният принцип. Спрете се овреме- в България вече има цяла прослойка граждани, на които ни се повръща от политика и нейните изчадия, изпитваме физическо ОТВРАЩЕНИЕ от досега с тях и това ни мотивира да избягваме всякакви социални контакти с тази група лица…Това означава още по-голямо намаляване… Покажи целия коментар »

Студентката
Студентката
28 октомври 2021 13:11
Гост

Вие наистина нямате чувство за мярка и професионално достойнство! Половината форум е залят от Ваши несвързани и обидни коментари. Аз съм още студент по право, но дори в университета се държим повече на положение от вас.

Юрисконсулт
Юрисконсулт
28 октомври 2021 13:16
Гост

Колежке, по-добре учете за изпити и не се занимавайте с въпросния „адвокат“, че току-вижте Ви е проклел само тройки да Ви пишат, а ако случайно не подкрепяте неговата позиция, държавен изпит да не вземете:)

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 13:16
Гост

“….Половината форум е залят от Ваши несвързани и обидни коментари….“ Нима…. Вие конкретно какво знаете- кога точно настъпва конститутивният ефект на един правен акт в публичното и в административното право- по волята на молителя или по волята на оправомощения държавен орган… Питам Ви, защото никът Ви е студентка, а това е въпрос от правната дисциплина “ Административно право и административен процес“, хайде- покажете реални знания поне за две на релси;0

Юрисконсулт
Юрисконсулт
28 октомври 2021 13:21
Гост

Колежке, ако случайно сега учите „Съдебна психиатрия“ в университета, опитът Ви с „адвоката“ може да Ви е от голяма полза:)

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 12:47
Гост

Впрочем, един въпрос трябва да получи бързо решение, а именно- законосъобразно ли става декларирането в НАП и отчитането на разходи от партийните каси за изплащане на суми, с които се ангажират платените им партийни тролове с цел осъществяване на спам, съдържащ партийните им опорни точки и набеждаване на всеки коментатор, чието професионално правно становище не съвпада с партийните им опорни точки. Ако се продължава с този партиен спам специално в този форум, ще подам сигнал в НАП за проверка на ВСИЧКИ партийни каси на ВСИЧКИ съществуващи политически партии в Р.България поотделно. Щом политиците обявяват война на всеки аполитичен професионалист, ще… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2021 12:53
Гост

Добра идея! Веднага отидете в НАП и попитайте дали трябва да декларирате сумите, получени от Пеевски, за да тролите в защита на неговите позиции и да громите опонентните му, но най-вече да повтаряте като грамофон, че не сте платен политически трол, при положение, че всички виждат, че сте точно такъв.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 12:57
Гост

До “Анонимен 28 октомври 2021 12:53“ Клеветата няма да ви помогне, а ще навреди на отчетността в партийната ви каса;0 Който се е заял с адвокат, до сега добро не е видял, но е време и политиците да научат този ноторен факт….

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2021 13:01
Гост

Логореята на „адвоката“ от САК е съизмерима едиствено с отдадеността на му на каузата срещу враговете на „спонсорите“ му.

Наблюдател
Наблюдател
28 октомври 2021 13:03
Гост

Не само логорея, но и кълне като циганка.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 11:39
Гост

След това РКС, по отношение на к.п. е налице необходимостта от правоприлагане на чл. 55 от ЗЗД- неоснователно обогатяване. Той трябва да бърне всички заплати и изобщо- всяка сума, която е получил в отпадналото си качество на служебен министър. Освен това- след наличие на правен интерес, всяка заинтерисувана страна може да поиска от съда той да обяви за нищожен всеки административен акт, издаден от к.п. в отпадналото му качество на служебен министър. Това са правните последици от РКС. Да бе мирно седяло, не би чудо видяло. До тук водят жаждата за власт и наглостта….

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2021 12:26
Гост

Каскетно-процесуалния кодекс на Гешев е отдавна известнен, но Вие платените политически тролове на Пеевски надминахте себе си с този своеобразен Закон за задълженитята на опонентите на мафията! Между другото може и нов закон да предложите – милионите, авансово платени от Тиквата на обръчите от фирми за строителство на магистрали, които въобще не са започнати, да се погасяват по давност при встъпване на служебен кабинет или нов главен прокурор.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 октомври 2021 12:37
Гост

До “Анонимен 28 октомври 2021 12:26“ Пий си хапчетата, троле- още не се е родил платен политически трол, който да учи един аполитичен адвокат кой закон какъв е. Не само, че не съм пеевски трол, но и вие- платените партийни тролове, подскачате 10 метра, когато се напише едно нормално правно становище по повод правните последици от настоящото РКС. Фактите са си факти- в офлайн живота аз съм аполитичен адвокат, който си гледа само адвокатурата, а ти едва ли имаш завършено основно образование- защото няма никакъв друг мотив човек със законен занаят да стане платен политически трол.

На всяка свиня й идва коледата
На всяка свиня й идва коледата
28 октомври 2021 11:23
Гост

Мафията си назначи лице въобще без българско гражданство за шеф на СГС, а сега прави на проблем кога точно се бил отказал от канадското си. Мафията източи милиарди от България под благосклонния поглед на Гешев, а сега очаквам последният по команда от господарите си да тръгне на разправа с Петков. Промяната обаче започна и Тиквата и цялата му престъпна клика на бял кон… единствено в Централния софийски затвор може да бъде закарана!

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2021 12:02
Гост

по-кротко и си пий хапчетата редовно.

Кире неграмотен си арогантен и алчен.
Кире неграмотен си арогантен и алчен.
28 октомври 2021 10:19
Гост

Кирил Петков нито е млад, нито е образован, нито е кой знае колко успял! Това е един нарушител на основния закон. Човек, който не зачита върховенството на правото. меси се и поучава Конституционният съд, а лято направи също и със Софийски градски съд. Да вземе някой да го ограмоти малко, че явно в Храврадския му курс по някаква си администрация с дипломна работа за роклички и мода не е учил поне „Основи на правото“. Човек , който не зачита съдебните решение и процедурите на различните държави си е напрактика неграмотен(недоучил). Това, че има хартия(диплома) не променя мнението ми. Ми той… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2021 10:58
Гост

Това е прекалено- и качествено и количествено!

Pregunta
Pregunta
28 октомври 2021 11:05
Гост

А какво мислите за невалидната диплома на Гешев? Интересно ми е какво Ви е мнението.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2021 12:05
Гост

Може би твоята диплома е невалидна или изобщо нямаш такава. От тук няма да изкочи зайчето. Търси на друго място, че се изчерпаха опорките на Прокопиев. Дерзай.

Ханонимен
Ханонимен
28 октомври 2021 8:18
Гост

Напълно споделям мотивите на КС. Това че канадец се чувства българин не е достатъчно да заеме такъв пост. По тая логика един македонец може да подаде документи да стане български гражданин и същевременно да подаде молба че се отказва от македонското си гражданство и да каже че се чувства българин. Ще му дадем да стане президент или примиер преди да има официален отговор от държавните власти ли…

Страх тресе кочината
Страх тресе кочината
28 октомври 2021 9:47
Гост

Ако е в интерес на мафията, руснак може да стане шеф на СГС, но за някой, който се е отказал от канадското си гражданство, мафията се заяжда кога точно се бил отказал. Защото само за няколко месеца Петков секна далаверите на обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС и тях ги е страх какво ще стане, ако дойде на власт с редовно правителство.

Абсолютно правилен аргумент
Абсолютно правилен аргумент
28 октомври 2021 9:57
Гост

„Днес най-висшият съд на Родината подчини България и нейната Конституция и волята на нейните граждани на административните актове на чуждите държави“

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 октомври 2021 10:28
Гост

Добра опорка, браво. То излезе, че Кирчо е толкова ценен и незаменим, че е единственият ни избор за министър председател. Ей тва е да извъртиш нещата направиш собствената си грешка в едва ли не акт на независимост. Да не беше ставал канадец бе, че да не се стига дотук. Нали на Канада и трябва време да разгледа молбата на К.П., който сам решава кога да я подаде. Всеки иска специално отношение.

До Съдия от прованса 27 октомври 2021 22:30
До Съдия от прованса 27 октомври 2021 22:30
28 октомври 2021 8:18
Гост

Да, нищо не им пречи на Кирил Петков бързо да изгледат едно нохд, ако пркуратурата внесе обвинителен акт. Може пък Петков да се окаже най-големия престъпник. Иначе протокол от съдебно заседание по делото срещу Ченалова беше маловажен случай, а невнасянето на държавна такса за стотици хиляди лева грешка.

Пировата победа на мафията
Пировата победа на мафията
27 октомври 2021 23:26
Гост

Само сравнете Петков и Пеевски. Единият се е отказал от всички финансови, социални и др. привилегии на канадското граждаство и се е върнал да работи за България, а другият източва България с милиарди чрез офшорните си обръчи от фирми. Единият, зачита решението на съд, чийто председател си говори с основния му политически противник на „Братиньо“, а другият има наглостта да обвинява МФ на САЩ в търговия с влияние и оспорва признатия по целия свят списък „Магнитски“. Баста на стария модел, от който няма да казвам единствено #КОЙ има полза! Промяната започна и продължава!

Съдия
Съдия
27 октомври 2021 23:35
Гост

Само че, тези които не харесват Кирил Петков, не е задължително да са привърженици на Пеевски. Нещата не са нито толкова елементарни, нито толкова лесно противопоставими. Непочтеността обаче и в по- интелигентен вид и в по- първичен ми е еднакво противна.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 23:52
Гост

До “Съдия 27 октомври 2021 23:35“ Отлично казано- дано въпросният платен партиен трол изобщо схване за какво точно иде реч…

Съдия от прованса
Съдия от прованса
27 октомври 2021 22:30
Гост

Кирил Петков, че не може да посегне на Конституционния съд, не може. Но да побърза да закрие Специализирания, че тия набързо ще му изгледат едно 313 от НК, което за тях е 15 минути на фона на делата им с по 20, 30 подсъдими! Че и на Лулчева много няма да й обърнат внимание, защото сигурно нея ще ангажира със защитата.

.....
.....
27 октомври 2021 23:31
Гост

Колега,да не би да срещу Вас има образувано разработка (оперативно село) или висящо досъдебно производство в Спецпрокуратурата,че така яростно бързате да закриете спецсъда….????!?
Мотивите Ви са откровено казано съмнителни…313-ки и тема подобни глупости…
Истината е,че веднъж завинаги трябва да спрете да правите далавери в провинцията и да продавате дела и делця,че заради такива като Вас хората критикуват съдебната система,че е корумпирана!!!

Братиньо, ти си радост!
Братиньо, ти си радост!
27 октомври 2021 23:32
Гост

Евала на братиньото, отлична работа свърши подчинения му съд точно преди изборите! Само да не се окаже, че ефектът е точно обратен…

....
....
27 октомври 2021 21:17
Гост

На практика Киро Канадеца казва на всички български граждани,че е над закона! Че той е закона! Че ще си прави каквото намери за добре,въпреки закона! Закани се и на прокуратурата като орган на съдебната власт…
А всъщност той не е нищо повече от един обикновен популист,използвайки фалшива усмивка и заучени фрази за отговори!
На такива хора мястото им е в затвора,а не в парламента!

---
---
28 октомври 2021 6:50
Гост

Трол, толкова решения за противоконстуционност има до момента, да си дамгосал друг за това?!

Адвокат със сак
Адвокат със сак
27 октомври 2021 20:45
Гост

Ето и поредната причина – да се разпусне Конституционният съд, един рудиментарен орган, нямащ никакво оправдание, тълкуват Конституцията, срещу 10 000 лева, че аз мога да го правя на половин цена, мани. Пристанище за некадърници, те не могат да практикуват друго и искат само да се „хепкат“ по държавни ясли, да се радват на медийно внимание, да са някакви – мъдри глави. За съжаление – това е илюзия, познавам някои от тези глави, те са злобни към другите, дори СДС кадрите не са злобни толкова, а сегашният състав на КС, направо са някакви комплексари. Така или иначе – няма да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 20:47
Гост

Ти верно ли си адвокат? Много се съмнявам.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 20:52
Гост

Няма ли кой да спре този “адвокат от САК” да пише глупости в правен сайт?

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 21:39
Гост

До ‘Анонимен 27 октомври 2021 20:52″“ бъркате ме с ник „Адвокат със сак“.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 20:40
Гост

Много неграмотници пишат тук. Киро Харварда щял да осъди България в ЕСПЧ, заради решението на Конституционния съд!!!! Алооо!!! Марш от тук!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 19:50
Гост

А Киро и Румен Радев щяха да правят съдебна реформа. Малко иронично взе да става…

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 19:26
Гост

Ха! Днес и Лозан Панов се включи от Шумен. Иска импичмънт на Румен Радев. Сега стана интересно. Какво ли ще се случи, когато минат президентските избори и председателят на ВКС се върне в съда и ВСС? Не ми се мисли, ако Радев отново е президент дали ще подгони и Панов, както Гешев. Интересни циркове и времена предстоят.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 19:37
Гост

“….и председателят на ВКС се върне в съда и ВСС?…“ НЕ- да си стои в политиката, но и да се откаже от статута си на висш магистрат. Който е пробвал от тази отрова- политиката, обичайно плюе на професионалния си морал от предходната си професия, а и именно л.п. беше онзи, който допусна снимането на наркоманския клип на един льольо- алек сандър- и допусна абсолютна гавра със сградата на СГС като българската Съдебна палата… Едно е да се снима част от серия на напр. филма “Октопод“ , съвсем друго е да се пропагандира марихуаната чрез циничен клип, заснет в българската Съдебна… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 19:39
Гост

„Адвокате“, стига с този спам… Додеяхте на всички с вашите „излияния“

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 19:48
Гост

„Адвокатът“ е непоправим платен политически трол, който през няколко коментара пише „И последно от мен по темата…“, а после половината форум е залят с неговата логорея. И сега като го види сигурно пак ще започне с това, че не бил трол, ама другите били…

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 19:49
Гост

До “Анонимен 27 октомври 2021 19:39“ Не пиша никакъв спам. Ако и Вашата правоспособност беше поставена под въпрос, да Ви видя лично Вие какво щяхте да пишете…. Защото въпросът за настъпването на конститутивният ефект на един правен акт е част от кръга въпроси, които се задават на държавния изпит по административноправни науки и ако на него колегите са отговорили така, както е отговорил к.п. и са получили юридическа правоспособност, то дипломите им за завършено висше юридическо образование би следвало да се обявят за невалидни и за нищожен официален писмен документ и да се считат за неюристи. Добре, че КС опази… Покажи целия коментар »

Хахаха
Хахаха
27 октомври 2021 19:52
Гост

“Адвоката“, логорея, дежа-вю…

----
----
28 октомври 2021 7:03
Гост

Панов се изложи. Всичко, което постигна като председател на ВКС го загуби с политизирането си. ДСБ ако беше безкористен, да бе съдействал да стане конституционен съдия, а не тази кауза пердета! Шансовете са му по-малки от тези на Карадайъ. А аз харесвах Панов.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:28
Гост

Кирчо, защоне си седя в Канада?

само отбелязвам
само отбелязвам
27 октомври 2021 18:28
Гост

Сега Гешев да го арестува, а ДеБе да ореве орталъка!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 19:27
Гост

Нищо няма да ореве, а ще почерпи, когото трябва.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:23
Гост

Правен неграмотник и чужд агент и подлога!!! Това си ти Киро!

Мачът започна, от кой отбор сте?
Мачът започна, от кой отбор сте?
27 октомври 2021 18:18
Гост

От едната страна имаме една нагла свинска мутра, която според целия свят (с изключение на Гешев, ГЕРБ и ДПС), от „Магнитски“ до „Пандора“, е символ на корупция и престъпност, офшорни фирми и източване на милиарди от България. От другата страна е един интелигентен млад българин, който е зарязал сладкия живот в Канада, за да се върне в родината си и да работи за нейния просперитет, въпреки всяческите опити на мафиотското статукво да го дискредитира, защото им е неудобен. Това са двата отбора, а Вие просто трябва да изберете страна.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 18:22
Гост

“….. Това са двата отбора, а Вие просто трябва да изберете страна….“ Пълни глупости- аз не избирам НИКОЯ страна- в Р.България МОЖЕ да не се гласува на избори, след като никоя политическа партия не може да защити правните и/или икономически интереси на една електорална единица. Не съществува български закон, който да задължи един човек да избира между герб и партията на петков на избори. Да приключва по-скоро предизборната кампания, че ми се повръща от лъжите на всички платени политически тролове, накацали и този специализиран юридически сайт….

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:23
Гост

Тъп Прокопиев Трол!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:27
Гост

Ееее ти пък като на заточение го изкара Петков в България…, а къде животът му е по-сладък- най-вероятно тук щото има сладкарница.

Адвокат
Адвокат
27 октомври 2021 18:30
Гост

Напълно споделям горенаписаното. Контрастът между Петков и Пеевски е изключително силен. И не знам кой харесва Петков, но няма колега юрист, с който да съм говорил през последните години, който да харесва Пеевски, под чието давление съдебната ни система беше разсипана.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 20:30
Гост

Защо се излагаш? Тези сравнения са силно неуместни. Кирчо ще види отблизо прокуратурата. Дилетант.

---
---
28 октомври 2021 6:45
Гост

Това, което пишете е проблем в прокуратурата. Това, че там няма компетентност, а поръчка отдавна се знае.

А дали е така?
А дали е така?
27 октомври 2021 17:39
Гост

Някъде беше поддържано становище, че според Британското общо право, каквото е и правото в Канада, когато правиш отказ от нещо, от момента на волеизявлението в писмена форма и пред компетентния орган, се счита, че настъпва легалната необвързаност. Получаване на последващи документи свързани с това имат само формална стойност, а не легална. И ако това е вярно, интересно е какво би казал ЕСПЧ в един бъдещ процес.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 17:48
Гост

Тцъ- вижте материалите тук-
https://www.monitor.bg/bg/a/view/oficialno-ot-kanada-datata-na-otkaza-ot-grajdanstvo-se-utochnjava-sled-odobrjavaneto-mu-279581
“Официално от Канада: Датата на отказа от гражданство се уточнява след одобряването (ФАКСИМИЛЕ) ….В отговора си на този въпрос, от ресорното канадско министерство посочват: „Когато е одобрен отказът от канадско гражданство на дадено лице, министърът издава сертификат, който уточнява деня, в който въпросното лице престава да е канадски гражданин.Отговорът бе даден след уточнение от страна на ведомството, че това е законовата постановка. „….“
Т.е. и Канада застъпва нашият правен принцип в публичното право за настъпване на конститутивният ефект на един правен акт .

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 17:49
Гост

ЕСПЧ всеки път казва едно и също нещо, а именно, че калинките на ГЕРБ и ДПС за пореден път са оср@ли нещо. Ама на тях не им пука, първо, защото всеки път използват ситуацията за целите на техните си тяснопартийни или икономическо-мафиотски интереси, но най-вече защото присъдените обезщетения за сътворените от тях правни безумия не ги плащат те, а всички ние, данъкоплатците. Същото е и сега – троловете на Пеевски превъзнасят „Братиньовския“ съд и плюят Петков, а след осъдителното решение на ЕСПЧ ще мълчат.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 20:35
Гост

Глупаво. ЕСПЧ няма как да ревизира решения на Конституционния съд. Вземи се ограмоти преди да спамиш тук. Личи ти отдалеч, че нямаш нищо общо с правото. Обикновенно тролче.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 17:52
Гост

Съмнявам се, че отказът от гражданство работи на същия принцип. А и общото право се основава в голяма степен на прецеденти, които не са еднакви за ОК и Канада.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 20:32
Гост

Нищо няма да каже. Конституционният съд не е районен съд. Тълкува само и единствено Конституцията. Какъв ЕСПЧ сънуваш?

Knowledgeable
Knowledgeable
27 октомври 2021 16:57
Гост

Съвсем логично и ясно решение, беше очевидно. Реакциите след него са… абсурдни. На г-н Петков трябва да е ясно (но не е), че няма как КС на България да каже кога едно лице спира да бъде гражданин на друга държава, без да съобрази нейния закон; нито да наруши международното право и да приеме решение, което е политически изгодно. А на всички , които му скочиха (ВМРО, Марешки…) – за нас отдавна е видно каква стока сте, не сме очаквали друго; не си мислете, че сега се увеличават шансовете ви на изборите, защото като очерните другите, вие няма да станете по-светли.… Покажи целия коментар »

Възмутен юрист
Възмутен юрист
27 октомври 2021 17:59
Гост

Да, съвсем логично е решението с оглед политическите назначения на меко казано некомпетентни юристи в него, които постановяват решенията си спрямо интереса на пратилите ги в КС, а не спрямо буквата и духа на закона. Покойният проф. Живко Сталев сигурно се върти в гроба при вида на този политически слугинаж, превзел и най-висшата съдебна инстанция у нас. С това решение окончателно ме мотивираха да гласувам за ПП, за да се спре тази порочна практика не само в съда, но и в политиката у нас.

Knowledgeable
Knowledgeable
27 октомври 2021 18:11
Гост

Юридически е логично. Законите са еднакви и важат за всички. Политически… всеки си има мнение, аз не съм привърженик на никой от двата лагера.

Сиси
Сиси
27 октомври 2021 16:52
Гост

Гербави крадци ще се пените до 14.11. ,а после му мислете в коя дупка ще се свиете.,и внимателно с пенливостта

Сиси
Сиси
27 октомври 2021 16:41
Гост

КС са за съд и там където им е мястото

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 16:49
Гост

Ти ли ще ги съдиш?

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 17:07
Гост

Историята ще съди Братиньовския съд.

Много точно казано
Много точно казано
27 октомври 2021 15:52
Гост

Решението на „Братиньо“-вския съд очевидно обслужва мафията, която иска да се върне на власт. Но в случая ще има точно обратния ефект, защото хората искат истинска справедливост и спиране на кражбите в държавата, а за последното Кирил Петков има огромна заслуга само за няколко месеца на поста.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 16:51
Гост

Накой мотивира ли ви с нещо, за да публикувате един и същи пасквил по няколко пъти под тази публикация

Юрист
Юрист
27 октомври 2021 17:03
Гост

Вътрешното ми убеждение ме мотивира да се съглася с горенаписаното. Троловете на Пеевски е ясно кой ги мотивира да плюят и се заяждат с всеки, който не споделя угодно на началника им становище.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:15
Гост

Къде сте завършили, че се именувате „юрист“?

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 18:27
Гост

В слугинажа си към краварите, спонсорите ви и прокопиев, съвсем изкукахте и започнахте да говорите глупости.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 15:01
Гост

Време е да стане ясно, че българското национално законодателство съвсем законно има правото да поставя ограничение= липса на двойно гражданство- когато бг. гражданин е кандидат за висш държавен служител или депутат. Който е искал да заема такава позиция, да си получи документа за освобождаване от чуждото гражданство преди да се конституира като кандидат за упражняване на пасивно избирателно право и това е- толкова е просто, но… целта на определени политици е- понеже българите- единствено бг. граждани, които живеем само в България и сме лъгани много от всякакви политически субекти, не се връзваме на всякакви увещания, как някой си е дошъл… Покажи целия коментар »

Срам
Срам
27 октомври 2021 14:42
Гост

Бойковите и Доганови тролове са в еуфория и тероризират всички сайтове! Видовден идва и много ще лъснат!

Гост
Гост
27 октомври 2021 15:20
Гост

Така е. Видов ден е след няколко дни…. А нашият конституционен съд (КС)….се оказа Корумпиран Съд (КС), и КОНТРОЛИРАН/зависим/Съд(КС). Изглежда че БРАТИНЬО си е свършил работата за която е назначен!!!

Русофоб
Русофоб
27 октомври 2021 14:37
Гост

Това, което К.П. прави, е демагогия в най-висшата й, най-гадна, долна и мръсна степен. Мръсник!

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 14:41
Гост

Toзо субект правеше волеизявления, с които нарушаваше законите и на двете държави- и на Р.България, и на Канада. Канадците сигурно дават официален банкет заради това, че са се отървали от такъв свой гражданин….Такова безочие България още не беше виждала- за Канада- не знам…

Срам
Срам
27 октомври 2021 14:34
Гост

Добре де ако български гражданин е и гражданин на някоя държава, която не предвижда законово положение за отказване от гражданство, какво правим??? Освен това няма регистър и задължение България да знае, кои нейни граждани имат двойно гражданство и така над 200 000 човека имат български и руски паспорт! Русия забранява двойното гражданство и въпреки това има такива хора. Да предположим хипотезата, че държавата на която е гражданин конкретния човек бойкотира освобождаването му от гражданство с цел да се вмешателства в политическия живот в България, какво правим??? Отказа на държавата да даде превес на факта, че тези хора преди всичко са… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 17:56
Гост

На „какво правим“ отговорът е, че този гражданин не става депутат или минситър. Доста лесен отговор за доста лесен казус, който на практика няма никакво въздействие върху правния живот на обществото. Има въздействие единствено върху тези граждани, които считат, че законът не важи за тях. Мен ако питаш, такива граждани изначално нямат място да бъдат част от властта.

Веселин Тодоров
Веселин Тодоров
27 октомври 2021 14:21
Гост

Правото може и да не е „локум“, ама държавата ни E. То е пределно ясно, че този добре подстригания, ще си продължи там за където се е запътил, а онези дето са крали и мамили през последните (не знам колко точно) години, ще си се спотаят ненаказани. Системата ни ще продължи да е гнила и корумпирана, народът ще продължи да е експерт по „всичко“, а хората ще са все така гневни и недоволни от това, че „някой“ не е направил „нещо“ … Явно и сигурно е, че това е „демокрацията“ която сме си залужили ! Сещам се, че преди много… Покажи целия коментар »

До Принципална 27 октомври 2021 13:15
До Принципална 27 октомври 2021 13:15
27 октомври 2021 14:19
Гост

Поне днес Р.Ченалова поддържа позицията си във ФБ Изключително притеснителна позиция. Оставям настрана пиарският и характер и многократното повторение на “ България“, “ Родина“ и акцента върху патриотичните чувства и жертвоготовни намерения. Притеснително е, че човек с ясни намерения да управлява се опитва да внуши, че формалният отказ от гражданство се приравнява на загубване на гражданство поради отказ. Тази теза – че е мислел по този начин не го извинява.Законът е еднакъв за всички.Ако не знаеш – питаш.Ако не питаш – носиш последствията. Но когато ще ставаш министър нямаш оправдание да се довериш на собствените си разсъждения. Не разбирам какво… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 16:26
Гост

Охоо, според Ченалова до преди два месеца Кирил Петков беше по-българин от всички, а днес е най-черния човек.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 16:44
Гост

В предизборните изяви на Ченалова, най-добрия въпрос, който й беше зададен: Чувствате ли се комфортно да говорите по темата за съдебната реформа, когато често се споменава онзи Ваш разговор с г-жа Янева? БНР Хоризонт

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 октомври 2021 13:49
Гост

Кирчо, Кьорчо, г-н Брилянте(и)н, мистър Шугърфейс, Киро Харварда стъпа накриво и сега -страдалец. Сега , типично по ДБ-ейски, се изкарва мъченик за вярата в демокрацията. Системата го репресира, както с кандидатската листа в Стара Загора на ДБ. Смях.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:52
Гост

Викаш никакъв мъченик не е, щом съдът за специализирани поръчки на мафията не го е задъжал под стража за няколко години, както други опоненти на хунтата?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 октомври 2021 13:59
Гост

Оправдаването на неспазването на закона с репресия е глупаво и опасно. Интересно какво ще стане с актовете му като министър, вкл. и назначаването на управителните съвети в ББР и Арсенал. Много мерак и накрая-нищо. Де да можеше с мазна усмивка и гелосана коса да се решават важни държавни проблеми. 😉

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 14:13
Гост

До “Проскубания бухал 27 октомври 2021 13:59Гост
Оправдаването на неспазването на закона с репресия е глупаво и опасно.“ Колега, от юридическа гледна точка това е абсолютно вярно, но днешните политици правят точно такива внушения на електората си- че единственият път за премахване на неудобните за дадена политическа партия правни норми и/или нормативни актове, е само този- да се твърди, че тези НА или правни норми създават репресия на гражданите и видите ли, накърняват или ограничават конституционните им права. Такава наглост, каквато се наблюдава у политиците, не съм срещала в никоя друга професия….

Русофоб
Русофоб
27 октомври 2021 14:38
Гост

Абе, аз да попитам и още нещо. Кирчо… има ли… топки?!???

Петков срещу Пеевски. Ти избираш!
Петков срещу Пеевски. Ти избираш!
27 октомври 2021 13:36
Гост

Само сравнете Петков и Пеевски. Единият се е отказал от всички финансови, социални и др. привилегии на канадското граждаство и се е върнал да работи за България, а другият източва България с милиарди чрез офшорните си обръчи от фирми. Единият, зачита решението на съд, чийто председател си говори с основния му политически противник на „Братиньо“, а другият има наглостта да обвинява МФ на САЩ в търговия с влияние и оспорва признатия по целия свят списък „Магнитски“. Баста на стария модел, от който няма да казвам единствено #КОЙ има полза! Промяната започна и продължава!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:43
Гост

Е да де , ама промяната започва с престъпление.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:47
Гост

Вън от всякакво съмнение е, че това ще е основна опорта точка на калинките на ГЕРБ и ДПС, които бяха назначени на високи постове от мафията, за да крадат в нейна полза и да я пазят.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 14:06
Гост

Абе какво значи „зачита решението на съда“, това да не ви е медиация на кръчмарска маса? КС е казал и толкова, не подлежи на обжалване – навеждаш главата, признаваш, че си сгрешил и каквото стане – дали ще ти се прости ще си покажат изборите. Каква е тая арогантност, кой е Кирчо Петков, че негово величество благоволява да приеме решението на Конституционния съд?!? Да си натиска парцалите, че да не му се наложи да приема решенията на баш съд в наказателно производство… И какви са тия малоумни сравнения с Пеевски – 99.99% от хората в тая държава са сигурно по-морално… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:34
Гост

Сбъркал е малко надписа в табелката – трябваше да е: „Аз съм Кирил Петков и не ме е срам!“

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:34
Гост

Убеден съм, че хората щяха много повече да му сипатизират , ако простичко беше казал,че е сбъркал и съжалява. На фона на безгрешните политици последните 30г. едно откровено признание за грешка би му донесло само позитиви, още повече беше ясно какво ще реши КС. Тези лозунги по френски маниер не вършат работа, защото Кирил не е жертва на нищо и ще е смешно да се изкарва такава.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 13:16
Гост

“…„Въпреки че нито Конституцията, нито друг закон в България определят кой точно е моментът на признаване на отказа от чуждо гражданство…“ Това е още една лъжа на това лице- ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г. Допълнителни разпоредби § 2. По смисъла на този закон: 3. (нова – ДВ, бр. 41 от 2001 г.) Лицето се е освободило от досегашното си гражданство, когато: 1. е освободено по негова молба при условията и по реда на отечествения му закон; Т.е. налице е препращаща норма към канадския закон за гражданството, споре който- както и в българското… Покажи целия коментар »

Принципална
Принципална
27 октомври 2021 13:15
Гост

Румяна Ченалова ФБ 17.08.2021 г. Днес в сутрешния блок на БНТ Анна Александрова / ГЕРБ СДС/ ясно посочи истинската причина за сезирането на Конституционния съд по казуса с двойното гражданство на Кирил Петков – “ цялата отговорност е на президента“. Предстоят президентски избори и резултата от тях ще бъде определящ за политиката на България да продължи процеса по разрушаване на модела “ КОЙ“. Вярно е, че закона трябва да се прилага еднакво спрямо всички.Но точно ГЕРБ да проявяват принципност и уважение към закона би било смешно, ако не е толкова жалко. А министър Петков е повече българин от много от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:34
Гост

Късопаметна работа. Румяна Ченалова? Вие сериозно ли? Кажи ми кои са ти авторитетите, за да ти кажа кой си…

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 14:04
Гост

Ченалова е авторитет на ПП „Възраждане“.

Притчи
Притчи
27 октомври 2021 13:48
Гост

При много говорене не се избягва грехът, а който въздържа устата си, е разумен.Езикът на праведника е отбор сребро, а сърцето на нечестивите е нищожество. Устата на праведника упътват мнозина, а глупавите умират от недостиг на разум./Притчи 10:19-21/

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:57
Гост

Да, изключително „принципна“ в позицията си.

До Принципална 27 октомври 2021 13:15
До Принципална 27 октомври 2021 13:15
27 октомври 2021 14:22
Гост

Поне днес Р.Ченалова поддържа позицията си във ФБ Изключително притеснителна позиция. Оставям настрана пиарският и характер и многократното повторение на “ България“, “ Родина“ и акцента върху патриотичните чувства и жертвоготовни намерения. Притеснително е, че човек с ясни намерения да управлява се опитва да внуши, че формалният отказ от гражданство се приравнява на загубване на гражданство поради отказ. Тази теза – че е мислел по този начин не го извинява.Законът е еднакъв за всички.Ако не знаеш – питаш.Ако не питаш – носиш последствията. Но когато ще ставаш министър нямаш оправдание да се довериш на собствените си разсъждения. Не разбирам какво… Покажи целия коментар »

Така е
Така е
27 октомври 2021 16:09
Гост

Нейната позиция е ден до пладне.

Дежурен Пеевски трол
Дежурен Пеевски трол
27 октомври 2021 13:12
Гост

Колеги, Шиши е във възторг от това решение и обеща двоен надник, ако сме по-активни днес! Нека обясним на аудиторията какъв лъжец, измамник и престъпник е Киро, който само за няколко месеца противозаконно ощети с милиарди обръчите от фирми на най-честния БГ олигарх и кандидат-депутат! И как съдът на Братиньо-то е най-великият съд в историята и няма нищо общо с правосъдната система на САЩ, която без никакви доказателства включи нашия любим спонсор в списъка „Магнитски“!

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 13:53
Гост

Кирил е ясен, но Прокопиев е неясен. Единственото добро е, ако Пеевски и Прокопиев в едно с всичките си лакеи и блюдолизци се ометат от политическия, икономическия и обществен живот на страната ни.

Данаил Антонов
Данаил Антонов
27 октомври 2021 13:05
Гост

Да беше уточнил кои са тези държави, след като си толкова „отворен“

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 13:00
Гост

“…„Аз, Кирил Петков, приемам решението на Конституционния съд….“ Има си хас да не го приемаш- ти нямаш право сам да решаваш дали да го приемеш или не- ти имаш ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да го приемеш- пр. осн. чл. 14 ал.6 от ЗКС, а именно ЗКС
Чл. 14 (6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.
Наглостта не отваря вратите на правото, а ги затваря, гражданино петков….Мислих повече да не пиша по темата, но наглостта и безочието ти трябва да получи достоен отговор.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:57
Гост

Затвор за Киро ИЗмамника. ИЗвършил е престъпление по чл. 313 НК.

Пирова победа на мафията
Пирова победа на мафията
27 октомври 2021 12:41
Гост

Калинките на ГЕРБ и ДПС вече сънуват връщането им в управлението на бордовете на държавните дружества, от които обръчите от фирми на Доган сарай крадяха милиарди. Но народът за трети пореден път на изборите ще каже „Стига толкова!“ и за мафията ще остане единствената утеха, че престъпленията им няма да бъдат разследвани още няколко години докато Каскета е гл. прокурор.

Хахахах
Хахахах
27 октомври 2021 13:00
Гост

Кирчо, ти ли си бре …
Такива дела за вреди те чакат, че еша си нямаш … въздух няма да ти стига да се наплатиш за поразиите
С лъжи и лъжци не се управлява …
Не вярвам Гешев да внесе обвинителен акт, защото президента не е орган на властта по смисъла на чл.313 във връзка с чл.93, т.2 от НК.
Да, ще го полигави малко … но дотам.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 12:37
Гост

И последно от мен по темата- винаги ще се противопоставям с всички законни средства на всеки политически или правен субект, който се опитва чрез свои действия да обяви индиректно дипломата ми за завършено висше юридическо образование, за невалидна.Няма никакво значение дали този субект е политик или друго физическо или юридическо лице. Дипломирала съм се и съм полага държавни изпити за специалността “право“във времето на най- тежката зима на следкомунистическа България- около 1998 г. , никога не съм давала пари, за да получа оценка на някой от всички 58 изпита плюс три държавни изпита, и ценя усилията и трудът, които съм… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 12:30
Гост

Прави впечатление фактът, че в последната една година КС се явява единственият пазител на основополагащите правни принципи, върху които е построено българското право. И СУ, и другите университети бълват всякакви “ъпдейти“ на определена част от правната материя, поради една проста причина- над 99 процента от преподавателите в юф са едновременно и политици, и преподаватели, което и обуславя тези техни щения за такъв “ъпдейт“ на правната материя, с който се защитават тясно конюнктурни интереси на собствените им политически партии чрез неюридическо тълкуване и използване на правният инструментариум.

кака Сийка
кака Сийка
27 октомври 2021 14:23
Гост

Права сте за преподавателите от Юридическия факултет на СУ. Но те се занимават не само с политика – заемат държавни длъжности, имат адвокатски кантори, консултират фирми. Не съм юрист, но е записано „само български гражданин“ и не видях „без друго гражданство“. Тогава какъв е проблемът? Кирил Петков е първият министър, от когото чух, че държавата ще стане богата (а от това и народът ) с дейности, които имат принадена (добавена) стойност. Не съм и икономист – изучавала съм един семестър някаква икономика, но принадената стойност лежи в основата на просперитета на една държава. Всичко останало е „от единия джоб в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:27
Гост

Остава сега ПОРЪЧКОратурата да повдигне обвинение на човека, който за няколко месеца спря схемите на обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС, които схеми обаче ПРИКРИВАтурата упорито отказва да разследва. На хората обаче им писна и това си пролича при последните избори, ще си проличи още по-ярко при следващите.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:39
Гост

а,не! Ще го похвали. Разбира се, че ще му повдигне обвинение. И съдът ще го отпере.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:43
Гост

Ако е съдът за специализирани поръчки на мафията – може дори под стража да го задържи. Но дните на мафията си отиват безвъзвратно.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:24
Гост

Киро ще разгледа прокуратурата отблизо.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:42
Гост

Редно си е.

Съдия
Съдия
27 октомври 2021 12:22
Гост

Браво на Конституционния съд, че удържа на медийния натиск от определени кръгове и взе правилното решение

Anonimen
Anonimen
27 октомври 2021 12:25
Гост

Както винаги. Това да не са поръчковите спецове.

Simeon
Simeon
27 октомври 2021 12:21
Гост

Кирил Петков си вкара страшен автогол с това си искане.

Кики
Кики
27 октомври 2021 12:12
Гост

Ново двайсет! Сега това сигурно ще се отрази на рейтинга на Радев.

Русофоб
Русофоб
27 октомври 2021 11:55
Гост

А така. Мораториумът на правителството, който първото ново НС тази година гласува, също беше обявен за противоконституционен.
Сега и това им министърче.
Каккво трябва повече да се случи, за да е ясно, че ни управляват по комунистически?
П.П. И на Бойко да му таковам таковата…

Simo
Simo
27 октомври 2021 12:14
Гост

Доста ще има да се зачиства след Бойко.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:54
Гост

Сега Гешев може да го подаване

Anonimen
Anonimen
27 октомври 2021 12:22
Гост

Сигурно точно това ще направи.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:50
Гост

набл

Обратен ефект
Обратен ефект
27 октомври 2021 11:48
Гост

Решението на „Братиньо“-вския съд очевидно обслужва мафията, която иска да се върне на власт. Но в случая ще има точно обратния ефект, защото хората искат истинска справедливост и спиране на кражбите в държавата, а за последното Кирил Петков има огромна заслуга само за няколко месеца на поста.

Хахахах
Хахахах
27 октомври 2021 11:54
Гост

Заклинанията са подходящи за митинги, събрания и частни срещи на политически трупове.
В съда, макар КС да не е съдебна юрисдикция, има аргументи и факти.
Наглостта и нахалството на Кирчо е невероятна …
На изборите ще си покаже, колко му пречи КС на ПП Лъжецо и Кокорчо

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:27
Гост

Кирчо да се жали пред канадския съд! Успех!

Хаха
Хаха
27 октомври 2021 12:43
Гост

Пропагандата на друго място! Това е правен сайт – тук юридическите аргументи са важни@

Хахахах
Хахахах
27 октомври 2021 11:48
Гост

Браво на КС
Този казус беше фасулски, както и по отношение за дефиницията за пол, като конституционно понятие.
Кирчо, Кирчо … е сега става мазало.
Всеки заинтересуван, а те са един вагон хора, ще поискат съдът да прогласи за нищожни всички издадени ИАА докато се е представял за министър.
Правната каша ще потопи Румен Радев, както и ПП Кокорчо и Лъжецо.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:46
Гост

Хм, бас ловя, че сега ПРБ ще се забърза с ДП, което уж е почнала преди седмици

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:49
Гост

Да, пак ще се намеси в предизборната кампания

123
123
27 октомври 2021 11:43
Гост

Oчаквано беше това решение, но малко през пръсти. Имаше логика в тезата, че след заявлението за отказ ставаш заложник на другата държава и тя се явява в ситуация да решава дали да участваш в избори, или не.

льольо
льольо
27 октомври 2021 11:47
Гост

такъв е законът. другото е смукане от пръсти. Ако са искали да не изпадат в такава ситуация е трябвало да го уредят. Няма как да тълкуват свободно ама ако ама дали ..

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:42
Гост

Много важно, изписаха му вежди само и му дадоха повод да се представи като жертва.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 11:46
Гост

На кое е жертва к.п.- на основополагащ правен принцип, който е приет като такъв в публичното право и на Р.България, и на Канада, ли…

Браво
Браво
27 октомври 2021 11:41
Гост

Нaпълно очаквано за всеки запознат с материята и доказателствата. А наглостта на Петков по казуса достигна космически висини. Като типичен политик все съдът му пречи на това момче – от ден едно с вписванията на кадруването в държавни дружества, бордове и прочие, та до днес, когато вече му пречи и конституционно уредения ред в държавата.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 11:45
Гост

На такива като теб пък май много ги стяга смяната в бордовете.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 11:39
Гост

Най- накрая – време беше…. Крадливите политици искаха да рутят дипломите на всички юристи, завършили от 1990 г, до днес, но КС ги поряза. Да се твърди, че в българското публично право конститутивният ефект на един правен акт настъпва по волята на молителя, а не по волята на оправомощеният държавен орган, е все едно да се отрече действието на земната гравитация и ако беше прието от КС за вярно, би довело до обявяване за невалидни на всички дипломи за завършено висше юридическо образование на всички правоспособни юристи от 1990 г. до настоящия момент. Вече над 28 години не гласувам на… Покажи целия коментар »