Конституционният съд (КС) „отмени“ разпоредбата от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с която се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност за задължения на граждани да започне да тече за заварените дългове не от влизането ѝ в сила на 2 юни 2021 г., а от различни по-ранни моменти.

Решението (пълния му текст виж тук) е взето с 10 гласа „за“, а докладчикът по делото Филип Димитров и Гроздан Илиев са го подписали с особено мнение (какви са мотивите им виж по-долу).

Ефектът от решението

За противоконституционен е обявен §2 от закона, който гласи: „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Самата абсолютна давност беше въведена в чл. 112 ЗЗД и не беше оспорена пред КС.

Днешното решение на КС означава, че абсолютната давност за всички „стари“ парични задължения на граждани, стига да не са отсрочени или разсрочени и да не са от 8-те изключения в закона (виж карето), независимо кога са възникнали и са станали изискуеми, ще започне да тече от 2 юни 2021 г. Т.е. длъжниците ще могат да се позоват за първи път на нея през юни 2031 г.

Тя, подобно на погасителната, няма да тече докато трае съдебният процес за вземането, както и между деца и родители, или настойници и попечители, между съпрузи и срещу управители (всички хипотези на чл. 115 ЗЗД). А ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането ѝ, няма право да си иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че е изтекла.

Мотивите на конституционните съдии

„Подобни законодателни мерки, с които се посяга върху придобити права, създават опасност за доверието в българското право и в стабилността на законовата уредба у нас“, заяви КС в решението си и изтъкна, че с него се създава привилегия за част от длъжниците и се погазва неприкосновеността на частната собственост.

КС разяснява какъв би бил ефектът от приложението на §2 ЗЗД: „Вземанията, за които някой от уредените в § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД юридически факти се е осъществил преди влизане на чл.112 ЗЗД в сила, са погасени или ще бъдат погасeни по давност в кратък срок след влизане на чл.112 ЗЗД в сила, независимо че съгласно закона, който е действал по време на настъпването на тези юридически факти, те не би следвало да са погасени по давност, защото давността е прекъсната. Преходното правило на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД преурежда последиците от юридически факти по начин, с който се засягат придобити вече права на принудително удовлетворение на вземания от неизправни длъжници. Разпоредбата на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД има „обратно действие“.

В решението се констатира, че това правило е новост за българското гражданско право, тъй като досега законодателят досега не е въвеждал абсолютна погасителна давност в отношенията между частноправни субекти.

КС разяснява, че законодателството трябва да е ясно и безпротиворечиво, а в случая това не е така, защото с §2 са въведени три момента, от които започва да тече давността за заварените случаи, но те не обхващат всички законови хипотези, в които тя започва да тече. „Пример в това отношение са прекъсването с признание на длъжника или с направено по установения от закона ред възражение. Така се създава неяснота в закона поради липса на единен момент за начало на абсолютната давност“, заключават конституционните съдии.

Те подчертават, че в Конституцията няма забрана материалният гражданскоправен закон да има обратно действие, но тя не трябва да засяга основните конституционни права, каквото е правото на частна собственост.

КС за пореден път подчертава, че правото на собственост включва и възможността за събиране на вземането. И пише: „Законодателят, при упражняване на дейността си, е длъжен да се въздържа от предприемането на мерки, които влизат в противоречие с конституционния принцип за закрила на неприкосновеността на частната собственост“.

В решението се разяснява кога е допустимо принудително отчуждаване на частна собственост и че случаят не сред тях.

„Параграф 2 от ПЗР на ЗДЗЗД заличава последиците на юридическите факти, прекъсващи давността. С него се придава нов правен ефект на настъпили до влизането му в сила юридически факти. По силата на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД вземането на кредиторите се погасява независимо от техните действия или бездействия. С влизането в сила на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД кредиторите, по отношение на които е изтекъл десетгодишния срок, не могат да защитят правото си на вземане. Когато са ангажирали сили и средства (заплащане на хонорар за адвокатска защита, на държавни такси, разноски по предяваването на иск или образуването на изпълнително производство и т.н.) за предприемането на действия по чл. 116 ЗЗД, тези кредитори не са могли да предвидят, че законодателят ще въведе ретроактивна „абсолютна давност“ и ще лиши от правни последици действията им. Този отрицателен за патримониума им ефект не може да бъде компенсиран от шестмесечния vacatio legis“, пише КС.

Нещо повече – той констатира, че правилото на §2 не е насочено към легитимна цел от конституционен порядък. И заявява:

Правото на лицата, които са се поставили в ролята на длъжник чрез обедняването на други лица, техни кредитори, да бъдат забравени, да спрат да са „вечен длъжник“ не е конституционно право.

КС подчертава, че с §2 се погасява възможността за принудително събиране за всички кредитори, независимо дали са такива на добросъвестен или недобросъвестен длъжник. А така държавата не осигурява правна закрила на вземане на един кредитор, който е предприел мерки, за да потърси защита срещу действия на длъжника, насочени към неговото увреждане.

Освен това в решението се изтъква, че с §2 се създава с обратно действие привилегия на една група лица  – физически лица – длъжници, пред друга група лица – физически и юридически лица – кредитори. Т.е. нарушен е принципът за равенство пред закона.

„Нормата, предмет на настоящото производство, третира неравно и с обратна сила, длъжниците физически лица и останалите длъжници, които не се ползват от привилегията на абсолютната давност. В по-добра позиция се поставят длъжниците, които са се възползвали от възможностите за забавяне принудителното събиране на дълговете им и умишлено са увредили кредиторите си от тези, които са спазили основополагащия за облигационното право принцип “Pacta sunt servanda”. Длъжникът не би следвало да „може да черпи права от неправомерното си поведение, което е основание за образуване на изпълнителното производство“, обясняват конституционните съдии.

И недоумяват защо §2 не се прилага за част от физическите лица, които извършват стопанска дейност – ЕТ и съдружници в дружество по ЗЗД, а засяга всички останали групи граждани, които я извършват по занятие – земеделски стопани, занаятчии, лица, упражняващи свободни професии и тн.

Особените мнения

Двамата конституционни съдии, застанали на особено мнение, са го направили по различни съображения. Гроздан Илиев (пълния текст на особеното му мнение виж тук) твърди, че искането за обявяване на §2 ЗЗД за противоконституционен, което беше направено от Висшия адвокатски съвет, не е трябвало въобще да бъде допуснато. Аргументите му са, че кредитори са предимно юридически лица и ВАдС няма право да сезира КС за нарушаване на техни права, а само за тези на гражданите (какви бяха аргументите на адвокатурата можете да си припомните тук).

Филип Димитров не е съгласен по същество с изводите на колегите си от мнозинството (пълния текст на особеното му мнение виж тук). Най-общо тезата му е, че дали да предвиди абсолютна давност и тя да се прилага с обратна сила за заварените задължения, може да прецени само законодателят.

„Неприемливо е и приемането, че освобождаването на гражданския оборот от натрупване на несъбираеми вземания не съставлява само по себе си легитимен интерес. Друг въпрос е дали това е направено по ефикасен начин, дали в конкретното си приложение принася на оборота повече полза или повече вреда. Това обаче – както всяка реформа – е въпрос на държавническа преценка. Дори да се покаже, че един опит за реформа не е изпълнил очакванията или дори е навредил, той остава проблем на управлението, не на конституционната уредба. Дали избраният от законодателя подход е разумен, полезен или ефикасен е въпрос на който отговаря избирателят при следващите избори. Конституционното право не съдържа ограничения на суверенната воля на законодателя в тази насока“, пише той.

Становища по делото дадоха доайените на търговското и облигационното право у нас проф. Огнян Герджиков и проф. Ангел Калайджиев. И двамата застъпиха тезата, че на абсолютната давност е придадено недопустимо обратно действие, което уврежда кредиторите (можете да си припомните становищата им тук и тук).

 

125
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иванов
Иванов
09 май 2021 18:48
Гост

Нищо и полувина. Все едно да кажеш на пенсионерите, че ще им преизчислиш пенсиите след 10 години. Пълна подигравка.

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 23:55
Гост

Само ще вметна, че 10 г. е придобивната давност при недобросъвестно владение т.е. знам,че не съм собственик и въпреки това ставам собственик на имота. Сами си направете съпоставка?!?!!?!?

Анонимен
Анонимен
26 април 2021 0:18
Гост

Супер! 10 години е достатъчно дълъг период да могат банки, колектори и бързи кредити лесно и спокойно да се организират и това да отпадне. ВАдвС и Колекторския съд чакат. Всички парички за лекарства да им потрябват. Браво все пак на Илиев и Димитров, тука там има хора и сред подлогите!

Анонимен
Анонимен
22 април 2021 15:48
Гост

Конституционният съд не трябваше да допуска изобщо разглеждането на предложението, направено от Висшия адвокатски съвет. Той може да се сезира само когато са нарушени правата на гражданите, а не на корпорации, фирми, банки и др. Именно затова e незаконосъобразно прознасянето на КС.

Омерзена
Омерзена
22 април 2021 12:21
Гост

Браво на съдия Филип Димитров и съдия Гроздан Илиев, явно единствените честни в мотивите си и ясно заявявайки, че въпроса не е относим към КС. На останалите взели куфарчетата им пожелавам да ги ползват само за неща, както е написал един съфорумник по-надолу!

Бай Хой
Бай Хой
22 април 2021 9:02
Гост

Струвами се, че много от коментиращите са забравили функцията на закона и кой на кого служи. В тая връзка подкрепям мнението на Филип Димитров, че наличието или липсата на ретроактивност трябва да се реши от законодателя. Законодателят създава законите заради нуждата от регулация на обществените отношения и ако за това е нужно да се приложи ретроактивност – нека е така. Как би изглеждал бъдеш закон за фалита на физическите лица? И той ли би бил приложим след като изтекат 10 г. от приемането му, ако има въобще такъв срок. Ако директно приемем формата на несъстоятелността по търговсия закон и за… Покажи целия коментар »

Ограбена
Ограбена
22 април 2021 0:17
Гост

Рекет и грабеж!

Yuli
Yuli
21 април 2021 23:26
Гост

Рекет,Рекет,Рекет!

Yuli
Yuli
21 април 2021 23:25
Гост

Рекета продължава в пълна сила!

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 19:29
Гост

Няма как да се разбие банковото лоби, докато подлоги като тези в КС и ВАдвС ги обслужват. Но хубавото, че нашите байганьовци не могат да спрат директивата на ЕС 32019L1023 за приемането на закон за личния фалит. Директивата е приета през 2019 г. и на държавите като нашата, или май бяхме само ние без подобен закон, им се дават 3 години, тоест до средата на 2022 г. Ако дотогава държавите членки на ЕС нямат подобен закон, предстоят санкции. Няма как байганьовщината българска да продължава вечно. Аз лично ще следя, и ако Булгаристан закъснее, лично ще сезирам институциите в ЕС. И… Покажи целия коментар »

Омерзена
Омерзена
21 април 2021 19:54
Гост

То уж давността щеше да е този механизъм, но не виждам какъв е този втори шанс след като някои хора са в това положение от над 20 години и с новата добавка от 10 години ще получат втори шанс пред пенсия. Срам за България е цялата правна система!

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 20:00
Гост

Напълно подкрепям идеята за личния фалит. Такъв закон трябва да има, но приемането му паралелно с абсолютната давност е контрапродуктивно в нашата действителност. Малцина длъжници биха се подложили на ограниченията, свързани с улесненото изплащане на дълговете, ако могат просто да се укрият и да изчакат дългът сам да изчезне, а малцина кредитори биха се отказали от части от вземанията си, ако процедурата по личния фалит не им гарантира освобождаване от последиците на абсолютната давност. Личният фалит стимулира активност у длъжниците за погасяване на дълговете и у кредиторите за редуциране на акцесорните вземания /именно тези, които водят до постоянно нарастване на… Покажи целия коментар »

Омерзена
Омерзена
21 април 2021 20:26
Гост

Съгласна съм с Вас, но мисля, че кредиторите /мафията/ си е открила държава-рай и не искат, нито едната, нито другата опция. Аз мисля че и сега, който иска може да се укрива и да очаква обикновената 5-годишна давност, та си мисля, че заради малък процент изключения не бива да се предлага само една алтернатива. Доколкото съм запозната в доста от развитите страни функционират и двата механизма.

Омерзена
Омерзена
22 април 2021 9:39
Гост

Само да допълня, че директивата трябва да бъде транспонирана до 31.07.2021г. Те затова нашите принципни политици въведоха абсолютната давност от 02.06.2021г.

Анонимен
Анонимен
22 април 2021 10:30
Гост

Въвеждането на абсолютната давност не транспонира директивата, давността е отделна от личния фалит.

Омерзена
Омерзена
22 април 2021 10:37
Гост

Да, знам. Доколкото съм запозната с директивата, тя не изисква да се въведе конкретно процедура за фалит на физическо лице, а всяка държава да уреди въпроса, както сметне чрез давност, фалит или и двете. По-интересното е в този фарс, че КС се произнася противоконституционно по въпрос, който не е в патримониума им. Явно само съдия Гроздан Илиев е честен. Жалко е, че няма външна институция която да бъде сезирана за това#даживеедържаватанамутрите

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 16:45
Гост

Аболютно логична последица от опита за прокарване на една от многото ретроактивни тъпотии в частното право. Браво КС. Изменения от такъв характер не се пишат от дилетанти. Първо разбийте банковото лоби, пък тогава се пънете с нещо по-добро. Защото и малките деца знаят, че най-големите измамници са банките. 1:0 за тях. Почивка на полувремето.

Св. Драганова
Св. Драганова
21 април 2021 16:19
Гост

Хахаха, казах ли ви форумни смешници, списвачи на нивото на в. Септемврийче още когато обявиха темата и започнахте да плюете професорите, дали мнения до КС, че така ще стане.
Пишете тук, че на друго място няма кой да ви чете глупостите. Напудрените такива кандидат докторантски на оня потребител с трицифрения ник и опростачените на останалите недоказали се никога „практици“. Плювчовци, дето си избиват тук анонимно комплексите.

123
123
21 април 2021 20:22
Гост

Браво, „Света“ Драганова, как хубаво го казахте! Пък и академично звучите, някак си. Благодаря, че ни изяснихте и какви сме всъщност. Продължавайте в същия дух, „Света“ Драганова. Радвайте се, че не сте комплексар и не пишете глупости, а че сте истински „практик“.

Света Параскева
Света Параскева
22 април 2021 21:05
Гост

Ооо, близнаците едноячни – 123 и Димитър, т.е. двуликия Янус, се разпознаха и са на линия. Драго ми е да ви чета отново. Ама много сте ми теоретични. За зала не стават тия високопарни академични слова. Съдиите не се впечатляват никак от форумни мини монографийки.

Ограбена
Ограбена
21 април 2021 16:12
Гост

Адмирации за ,особените „, но ПРАВИЛНИ мнения на съдия Гроздан Илиев и съдия Филип Димитров,както и на ,,непоисканите“ такива !

Иван
Иван
21 април 2021 14:56
Гост

само защото съм сигурен, че са гласували ЗА, под натиска на ЧСИ-та и Креддисимо, не харесвам това!

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 14:53
Гост

България винаги е била мафиотска държава и то беше ясно, че банките, ЧСИ-та и колекторскиje фирми ще подкупят всички само и само този закон да бъде отменен или в случая забавен. Не се чудете, ако някой извади автомат и ги отстреля като дивеч. Напълно разбираемо е.

До господина с
До господина с
21 април 2021 8:22
Гост

простите бакалски сметки- взел си хиляда връщаш хиляда…..От Марс ли падате? И децата вече знаят формулата на вечния длъжник…..Стига смешки….Това са сериозни проблеми,които съсипаха живота на много хора,оставиха ги хем на улицата хем със заем. Много хора не издържаха и прекъснаха живота си по тези причини…..Стига гаври….Ако някой не знае всичко по-добре да не знае нищо!

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 9:26
Гост

Изначално ви е грешна представата. Взел си 1000, връщаш тези хиляда плюс възнаградителната лихва и лихва за забава, ако си допуснал просрочие. Банките са търговци и основната им дейност е кредитирането, което е възмездна дейност – дават ти да ползваш едни пари, а ти трябва да ги върнеш, заедно с възнаграждение за ползването. Очевидно му дай на българина само бакалски сметки – вземеш 1000, връщаш 500 и останалите чакаш да ги забрави кредиторът и да се погасят по давност. Но когато той има да взима пари, води дела до последно и звъни на съдебния изпълнител през ден..

До господина с
До господина с
21 април 2021 10:18
Гост

Разбрах че не знаете нито за какво говорим нито НИЩО ! За Ваше сведение кредитора бърза мноооооого бавно-заради лихвите които се трупат….. А на ЧСИ звъни на 5г. за да прекъсне давността……… Нелогично е да бързат- в хранилката има ново мишленце!….. Стига сте писали глупости…..

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 7:57
Гост

Напълно правилно решение на КС. Самата абсолютна давност е голяма глупост.

Каракорум
Каракорум
21 април 2021 2:12
Гост

Чета ви коментарите и виждам тук : Длъжници от една страна и от друга Колектори и производните им…
Лошо за България. Това, което направи КС ще запали такъв фитил.. Разделението ще стане още по-голямо, но лошото е, че замина институцията КС.

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 0:30
Гост

Разни хора разни идеали

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 0:23
Гост

Аз съм потресен от коментарите. Значи да дам на заем на близък 1000 лева и да нямам право да си ги върна обратно. Или да си плащам кредита, но понеже комшията е в сивата икономика да му опростят кредита.
?

ЧЛ 116 б." В" е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН
ЧЛ 116 б." В" е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН
21 април 2021 6:42
Гост

Имаш 5 години-чл. 110. А не цялата вечност. В Германия давността е 3 години. Умния кредитор си обезпечава вземането, и тогава не го бърка давноста-това като безплатен съвет.

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 9:33
Гост

Ако имахте бегла представа от право, щеше да ви е известно, че погасителната давност е последица на бездействието, на дезинтересирането на кредитора от вземането. Докато кредиторът е активен и иска принудителното му събиране, давността ще се прекъсва. Нищо противоконституционно няма в цитирания от вас член. И като повторите нещо 300 пъти в отделни коментари, то няма да стане истина.

ЧЛ 116 б." В" е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН
ЧЛ 116 б." В" е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН
21 април 2021 9:57
Гост

Погасителната давност е последица единствено и само от изтичана на срок-по дефиниция. Давността преследва няколко функции: например-правната сигурност-не може да има вечен дълг, защитава при трудности по доказването(не си длъжен да съхраняваш документи за плащане повече от срока на давността, а и в момента при плащане към мобилни оператори и монополи има огромен „технически“ проблем-плащаш, но мастилото в касовата бележка избледнява и изчезва за около 2 години, а сред 4-5 години почват да те търсят колектори, особено за последната смветка при прекратяване на договор-хайде докажи плащане при изчезнало , избледняло мастило при касова бележка-ето тук се позоваваш на давност, без… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
21 април 2021 12:14
Гост

Много са ви грешни разбиранията. Толкова дълбоко погрешни, че всякакви коментари са излишни.

Димитър
Димитър
20 април 2021 21:48
Гост

Какво толкова се ядосвате бе, не четете ли ? Отменя се §2 т.е. особенното прилагане на 10 годишната давност за заварените случаи, при това положение давноста и при тях ще започва да тече по чл.114 т.е. от момента, в който е сатанало изискуемо, наистина ЦИРКА става все по интересен

123
123
20 април 2021 23:34
Гост

А, това е добре, но не четете ли (?!), че „обратната сила“ на т. нар. „абсолютна давност“ била противоконституционна дори и за заварените случаи. Не че са го осмислили, но са го подписали – за „заварените“ случаи т. нар. „абсолютна давност“ била противоконституционна (някакви съображения за неравноправност между „добросъвестния“ и „недобросъвестния“ длъжник, между „търговеца“ и „нетърговеца-ФЛ“ (с една дума язък за статиите в Лекс.бг за симбиозата между „правната сигурност“ и „материалната справедливост“). Наистина е цирк – много слабо решение, трябваше да се постараят – то е обществено значимо!!! Истината е, че „конституционалистите“ са отказали да дадат становище – е, това… Покажи целия коментар »

хаосът
хаосът
21 април 2021 7:27
Гост

Не си прав – това е материалноправна норма и не може да се отнася до минал момент – давността започва да си тече от влизането в сила на закона, а не с обратна сила от момента на изискуемостта. Т.е. от 2 юни 2021 г. Големият въпрос е всъщност кой каза, че и тази давност, вече говоря за новите задължения, ще започне да тече от момента на изискуемостта? Никой не го е написал в ЗЗД, а в чл. 112 има препратки само към чл. 115 и чл. 118 ЗЗД, демек хаосът е пълен, защото може да се приеме, че тече от… Покажи целия коментар »

Димитър
Димитър
21 април 2021 12:24
Гост

„това е материалноправна норма и не може да се отнася до минал момент“ И кой твърди обратното ? давноста по принцип е нещо, което изтича някъде в бъдещето. „давността започва да си тече от влизането в сила на закона, а не с обратна сила от момента на изискуемостта. Т.е. от 2 юни 2021 г.“ Ами не, чл 114 ясно казва кога започва да тече давноста, а именно, от деня в който то е станало изискуемо, от този момента започва да тече и тя започва да тече независимо дали сме имали или нямали чл.112 и §2, това е! Много неправилно се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 14:00
Гост

Нормата на чл. 112 ЗЗД урежда самостоятелен давностен срок, какъвто не съществува в ЗЗД преди влизане в сила на ЗДЗЗД /обн. ДВ, бр. 102 от 2020г. в сила от 02.06.2021г./. За да се приложи този срок считано от минал момент, в който той не е съществувал, трябва да има изрична норма в самия ЗДЗЗД, която да придаде обратно действие на закона /чк. 14, ал. 1 ЗНА/. Такава норма е пар. 2 от ПЗР на ЗДЗЗД, но същата е обявена за противоконституционна. Следователно новият срок тече от момента на влизане в сила на ЗДЗЗД, от който момент той възниква. Нормата на… Покажи целия коментар »

Анонимен1
Анонимен1
21 април 2021 15:09
Гост

Ако четем закона изглежда, че Димитър е прав! А кой е момента в който става „изискуемо“ ? На прост български ако може.

Димитър
Димитър
21 април 2021 15:55
Гост

това е момента в който задължението става предсрочно изискуемо, обикновенно има клауза в договорите, за повечето банки е след неплащане на 2-3 погасителни вноски, в случай че няма таква клауза започва да тече от момента на възникване на задължението, обикновенно това са случаите на различните мобилни оператори, ел.дружества и т.н.

Ограбена
Ограбена
22 април 2021 12:22
Гост

Банките нарочно не са категорични по този въпрос. Когато те искат тогава настъпва…..Един път твърдят ,че автоматично настъпва според договора,друг път,че трябва изрично волеизлеяние.Мисля,че КС трябва много неща да уточни около банки,колектори и чси. Всички тълкувания са въпрос на интерес! Още нещо много интересно- банката те съди,получава всичко в троен размер и тогава забележете се дезинтересира и продава дълга на колектори,които започват да те натискат за споразумение за да узаконят галимацията!!!!!

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 21:38
Гост

Бая пари са изръсени от банките към КС. Всичките за доктори и лекарства да ги изхарчат, им пожелавам.

потърпевша
потърпевша
20 април 2021 21:37
Гост

като човек далече от правната материя, но потърпевш има ли шанс това решение да бъде отменено и как може да стане? това е направо грозна подигравка, 6 месеца чакаме да влезе в сила и накрая …. без коментар

edin
edin
20 април 2021 21:29
Гост

Е то се знаеше, че ще има такова решение. То от ГЕРБ и партньорите им, ако искаха да направят нещо нямаше да чакат края на мандата и да сложат 6 месечен срок за влизане в сила, някъде там след изборите, цялата работа беше да се хвалят в предизборната кампания, а после да викат „еми КС го отмени и нищо неможем да направи“.Повече от ясно е, че си е имала някаква договорка предварително, така да се приеме, че никога да не се приложи, но пък да се бият в гърдите преди изборите. Друго обаче за мен е интересно, в желанието си… Покажи целия коментар »

Омерзена
Омерзена
20 април 2021 21:50
Гост

С първата част от коментара Ви си прочетох собствените мисли. Втората част не мога да я коментирам,но е безкрайно интересна. Според Вас какво следва?

edin
edin
20 април 2021 21:58
Гост

Ами следва юридически хаос и противоречива съдебна практика, освен ако НС не вземе да помисли малко по обстойно по въпроса

Омерзена
Омерзена
21 април 2021 11:02
Гост

Да разбирам ли, че след като мъдреците от КС са обявили параграф 2 за противоконституционен, то един дълг станал изискуем през 2012 г. ще се погаси през 2022 г.?

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 11:52
Гост

Не подвеждайте хората. Съгласно чл. 14, ал. 1 ЗНА законът има обратно действие, само когато изрично му е придадено такова. При липса на ПЗР, която да придава обратно действие на чл. 112 ЗЗД, няма как абсолютната давност да се счита текла по време, в което чл. 112 ЗЗД не е действал. По заварените вземания абсолютната давност тече от влизане в сила на нормата – от 02.06.2021г. За неюристите уточнявам, че това не означава, че вземането не може изобщо да се погаси по давност преди 02.06.2031г. „Старите“ правила за погасителната давност продължават да важат – 3-годишна, 5-годишна, прекъсване, спиране всичко си… Покажи целия коментар »

Вальо
Вальо
21 април 2021 13:45
Гост

Аз по принцип се дразня от това безраборно и неосъзнато използване на термините „обратно действие“ и „абсолютна давност“, какво значи „обратно десйтвие“? Прав е колегата, чл.114 не е променян, а именно той определя от кога започва да тече давноста, а самия чл. 112 не въвежда някаква „абсолютна давност“ а въвежда един нов давностен срок, нищо повече, и въпросния срок също започва да тече от момента предвиден в чл.114. Ако може да говорим за „обратана действие“, то това е единственно по отношение на различното прилагане на момента, в който започва да тече давностния срок в параграф 2, а именно, с обратна… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 14:18
Гост

Съдържанието на термина „обратно действие“ на нормативните актове е изяснено в правната теория и съдебната практика. В случая се касае за несъщинско обратно действие – действие на нова норма по отношение на обществени отношения, които са възникнали, но неприключили към момента на влизане в сила на нормата – т. нар. „заварени“ отношения. По отношение на тях нормата действа от момента на влизането й в сила, ако не е уредено друго. Чл. 114 ЗЗД няма връзка с обратното действие и не създава такова.

Вальо
Вальо
21 април 2021 14:47
Гост

„В случая се касае за несъщинско обратно действие – действие на нова норма по отношение на обществени отношения, които са възникнали, но неприключили към момента на влизане в сила на нормата – т. нар. „заварени“ отношения. По отношение на тях нормата действа от момента на влизането й в сила, ако не е уредено друго. Чл. 114 ЗЗД няма връзка с обратното действие и не създава такова.“ Боя се че задълбавайки в подробностите пропускате същноста, а същноста е, че давноста е уреденна отдавна в ЗЗД, чл.110, в който се допуска и друг срок, именно такъв друг срок е предвиден в разпоредбата… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 15:08
Гост

„Друг срок“ по смисъла на чл. 110 ЗЗД означава друга продължителност на срока по отношение на определена категория вземания /напр. 111 ЗЗД, чл. 531 ТЗ, чл. 76 ЗАвП и т.н./ – такава, която изключва общия петгодишен срок. Срокът по чл. 112 ЗЗД не изключва срока по чл. 110 ЗЗД, нито променя неговата продължителност, а тече паралелно с него /съответно паралелно със специалните даностни срокове/. Давността по чл. 112 ЗЗД е нов институт за гражданското ни право, а не само още един давностен срок.

Вальо
Вальо
21 април 2021 15:23
Гост

„Друг срок“ по смисъла на чл. 110 ЗЗД означава друга продължителност на срока по отношение на определена категория вземания“
_____
Казах Ви, задълбавайки в подробностите пропускате същноста,
„чл.110 С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.“

Ясно и точно, ако не е предвиден „друг срок“, дали ще е за друга категория вземаниq или при други обстоятелства, просто иде реч за възможност на въвеждане на „друг срок“ толкова по въпроса.

За т.н. „нов институт на гражданското право“ 🙂 инситута си е един „Погасителна давност“ нищо ново няма в него

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 15:37
Гост

Подробностите са същността. Ако изключим подробностите, можем да си говорим много дълго, но не и за право. Впрочем дали този срок изобщо е давностен също е интересен въпрос, но доста подробен.

потърпевша
потърпевша
20 април 2021 21:22
Гост

бившият ми съпруг, с когото съм разведена от 30г изтеглил кредит 2010г и не го е изплащал, това го разбираме когато почина и дъщеря ми наследи 95000лв … кредит, това нормално ли е????

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 23:02
Гост

Ами просто да се откаже от наследството. Консултирайте се с адвокат.

предположение
предположение
21 април 2021 9:39
Гост

Не е толкова просто. Ако има дълг от 95 000, но ако има и жилище в София-може и да не окаже толкова просто решението. Очевидно е,че лицата искат да наследят активите, но не и пасивите.

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 11:36
Гост

Няма такъв филм да вземеш наследствения имот пък дълговете друг да ги плаща. Или се отказваш от наследството или го приемаш по опис и плащаш толкова колкото си получил, това е. И аз искам да пазарувам в магазина без пари, ама не дават.

потърпевша
потърпевша
21 април 2021 12:32
Гост

въпросът е принципен, не сме проучили какви активи и пасиви има след смъртта му… не сме и допускали, че може да има непогасено задължение, но тази подигравка с хората… опрощава се и след това се отменя, може и да е законна, но не и морална.. но където господар са парите за морал няма място

123
123
20 април 2021 20:27
Гост

„Мачът свърши“ – КС на РБ се произнесе и § 2 няма да влезе в сила. Точка. Но мотивите никак не са правно издържани – само погледнете как се смесва погасителна с т. нар. „абсолютна давност“: “ С § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД са въведени три момента, от които започва да тече давността за заварените случаи, но те не обхващат всички законови хипотези, в които започва да тече погасителната давност (чл. 114, ал. 1 – 4 ЗЗД) и които прекъсват давността (чл. 116, б. “а“ – „в“ ЗЗД). Пример в това отношение са прекъсването с признание на длъжника или… Покажи целия коментар »

Омерзена
Омерзена
20 април 2021 20:22
Гост

То и тук има давност 5г., но са си намерили как да се тълкува и кои действия да я прекъсват. Това е формулата на вечния длъжник и държавата с безброй тълкувателни решения. Иначе днес оправдаха по давност бивши министри и олигарси………… А да освободиш хората от дълговото робство / което е факт/ е противоконституционно!

Златин
Златин
20 април 2021 20:06
Гост

Общ давностен срок в страните от ЕС

ДЪРЖАВИ ДАВНОСТ
Люксембург, Австрия 30 години
Нидерландия, Португалия 20 години
Кипър, Литва, Латвия, Полша, Франция, Дания, Швеция 10 години
Великобритания 6 години
Словения, Унгария, Хърватска, Белгия 5 години
Румъния, Словакия, Финландия, Чехия, Германия 3 години
Испания, Италия, Малта, Гърция, Естония, Ирландия Няма информация за общ давностен срок

Омерзена
Омерзена
20 април 2021 18:39
Гост

Всъщност да наистина- последната надежда е в ръцете на Президента и новите партии на които заложихме всичко!

Тъжната
Тъжната
20 април 2021 18:15
Гост

Вето на Президента и въпроса е приключен,закона е обнародван в държавен вестник и влиза в сила от 01.07.2021 г.

льольо
льольо
20 април 2021 18:10
Гост

Абсолютно закономерен изход на една популистка глупост.

Тъжната
Тъжната
20 април 2021 17:55
Гост

Нима е възможно,във всички страни в света е въведена такава давност и тя важи и за стари дългове, хората, които са длъжници от 10и повече години,никога няма да ги върнат, тъй като те вече са станали неплатими,а и никой няма да доживее до години,в които ще може да се освободи от дълговете си.

Счети
Счети
20 април 2021 19:17
Гост

Не е вярно това. Кои са тези страни?

Омерзена
Омерзена
20 април 2021 17:15
Гост

Да поклон пред ламята- ЧСИ, банки и колектори. Дълбок поклон- искат да ги храним докато сме живи…..Къде е реакцията на всички противници на статуквото?

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 16:51
Гост

Поклон пред КС! Правилно им го тури на неплащачите!!!!!

Ограбена
Ограбена
20 април 2021 15:41
Гост

Нещастници! Дълговете ни са от 2008 г. и още ни морите! Това конституционно ли е? Тя давността е минала, ама няма от какво да лапат колектори и чси! Как не Ви е срам?Повръща ми се

льольо
льольо
20 април 2021 18:01
Гост

Дългът не погива. Какво значи, че дълговете били то 2008? Някой е взел едни пари и следва да ги върне както и лихвите и разходите за събирането им.

льольо 2
льольо 2
21 април 2021 15:00
Гост

А как ви изглежда дълг от 50000лв отпуснат с ипотечен кредит през 2010г. . Поради едни или други обстоятелства кредита става изискуем през 2013г. От тогава до днешна дата по задължението са постъпили над 130000лв от продажби на недвижими имоти от ЧСИ, запори на трудови възнаграждения и пенсии и т.н. и остава да се дължат още 65000лв които не ясно защо не намаляват по никакъв начин. Това е вечния длъжник и на това трябва да се сложи край. Иначе българския народ е загубен.

Ограбена
Ограбена
22 април 2021 9:16
Гост

Aбсолютно е така! Колкото е по -голям дълга толкова повече животи ти трябват за да плащаш измислени лихви и лихви на наказателни лихви,от които живеят колектори и ЧСИ! Това го няма в нито една държава. В момента в който закъсаш вместо да ти дадат възможност да си платиш главницата те ти казват че дължиш вече не 10 а 30 000. Не мога да го квалифицирам по друг начин освен като ГРАБЕЖ! Има ГОСПОД!

Андон
Андон
20 април 2021 15:05
Гост

Значи държавата тук не можела да се меси в частно правни взаимоотношения със задна дата, но по същата логика хората спечелили награди от „национална лотария“ със задна дата изгубиха правото да си получат парите, тъй като хазартните игри на Бошков бяха обявени за незаконни.

ХХХХХ
ХХХХХ
20 април 2021 16:28
Гост

Никакво право не са изгубили, съвсем скоро единият внесе иск за няколко стоин хиляди срещу НС и звучеше доста резонно

льольо
льольо
20 април 2021 18:02
Гост

Никой не е загубил правото да си иска парите от лотарията. Всеки спечелил има право да предяви иск срещу длъжника за дължимата му печалба.

Вечен длъжник
Вечен длъжник
20 април 2021 14:11
Гост

Нещастници!!!!!И за какво беше цялата еуфория?Накрая пак банките ПОБЕДИХА!

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 15:10
Гост

Еуфорията беше от плиткоумната рая, която толкова държи да се слави името на управляващите. Всички грамотни „нещастници“ казаха на същата рая, че измененията НЕ ВАЖАТ. Не са виновни банките. Не са виновни дори и тези управляващи. Виновни са глупаците, които не виждат по-далеч от носа си и подкрепят управляващите.

Народ
Народ
20 април 2021 14:11
Гост

Излагация, е колко пъти ще се прекъсва тогава 5 годишната давнос. Излагация от уж мъдри люде. Платено на адвокатчетата, платили и на съдиите с пара пак от хората лапната от Колекторите, същите онези Ощетени крадитори, милите те..Да Ви приседне…

със здраве до юни 2031 г.
със здраве до юни 2031 г.
20 април 2021 14:33
Гост

Га яди кифтетата ни рива, а? Хайде да си го кажем честно – длъжници, за които трябва да има специално отношение, говоря не правно, а в човешки и морален план, са само тези, които са били принудени да изтеглят кредит за лечение – свое или на близък. Слава богу, това не е масовият случай! Масовият случай е на хора, които не се простират според чергата си, а теглят бързи и не толкова бързи кредити за щуротии, които са им хрумнали – коли, телефони, друга техника. Решил той, че трябва да има апартамент, защото и другите имат. Ама няма нито един… Покажи целия коментар »

Народ
Народ
20 април 2021 14:38
Гост

Питай коя година беше колега…2007,2008 какво стана със строителството. Икак иипотекираните жилища банките преди няколко години почнаха да ги продават на 1/3 от цените, сега пък не им стигнала. Е да ама няма от къда. Как ще вземат от запор 100 000 лв. питай …Така че със здраве и за тебе банкерче…да не ти се случва.

със здраве до юни 2031 г.
със здраве до юни 2031 г.
20 април 2021 14:45
Гост

Точно така беше и написаното от теб не противоречи на написаното от мен. Банките също носят носят риск и се опитват да го минимизират. Но на тях не им пука за вас, а само искат да ви вземат парите. Затова се мисли преди да се тегли кредит и специално отделих крайната нужда като друга хипотеза. Кредитори обаче са и всякакви частни лица, извън банки, фирми за бързи кредити и това не значи да си сринем цялата система. И пак да кажа – трябва да се мисли преди да се задлъжнява. Впрочем не съм банкерче, а обикновен човек, който живя над… Покажи целия коментар »

Частни лица...ццц, ами това са лихвари...а бързите
Частни лица...ццц, ами това са лихвари...а бързите
20 април 2021 14:52
Гост

Абе адвокатите внасят в КС …всичко е ясно на хората. Чак такива балъци няма отдавна. На теб пък са ти взели парите наемодателите, така че все Ни е вътре. Кои са тези частни лица …лихвари, кои са Бързиге кредити…Не се излагай. Плащат си и го получиха, но има време, нова власт нов късмет.

Мнение
Мнение
20 април 2021 16:21
Гост

Много емоционално, завистливо и, разбира се, без грам държавническа мисъл. Тук не става дума за имоти. Длъжниците с имоти, банките са ги разлистили отдавна. Става дума за безимотни длъжници, тези, от които банките не могат нищо да вземат. Но и държавата не може. Това са хора, напуснали официалните трудови договори, защото няма как да работят със запори, и влели се в сивата икономика. Те не плащат нито данъци, нито осигуровки и единственият начин да се извадят на светло, е като се ликвидира опасността от запор на заплатата.

Тъжната
Тъжната
20 април 2021 18:01
Гост

Да,но хора, които са били принудени да изтеглят за лечение на свой близък и сега го гледат болен вече години,вземат някаква мижава заплата, която не стига даже да си покрият битовите разходи и лекарства, какво да правят,ще има масови самоубийства,за сметка на богатите колектори и ЧСИ!

Анонимен1
Анонимен1
20 април 2021 13:01
Гост

Беше ясно че така ще стане.
Ако може някой от вас който е по компетентен по темата да каже за такива като мен с изпълнителен лист на повече от 10 години дали след 2ри Юни ще текат 10 години напред или закона ще важи само за новите случаи?
Благодаря предварително!

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 13:09
Гост

Почват да текат 10 години от 2 юни 2021 г. за всички – стари, нови, няма значение, т.е. и вашето вземане ще се погаси по давност през 2031 г.

Анонимен1
Анонимен1
20 април 2021 13:58
Гост

Благодаря Ви за отговора!

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 15:11
Гост

Моето мнение е, че целият член ще бъде отменен като противоконституционен много преди 2031 г.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 16:24
Гост

кой ще сезира конституциония съд? пак ли ВаДС…

Как принципъът стана изключение
Как принципъът стана изключение
20 април 2021 12:19
Гост

Намирам чл 116 б В на ЗЗД за противоконституционен, и предлагам ВАдвС да сезира КС. Този текст извращава до уродливост 5 годишната давност, и превръща длъжника във вечен-каквато идея законодателят от 1951г.-автор на ЗЗД не е имало предвид. ПРИНЦИПЪТ Е,ЧЕ ДАВНОСТТА Е 5 Г, А ТОЗИ ПРИНЦИП ДНЕС Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Вечния дълг нарушава правата на длъжника, който предварително е знаел-на основание чл. 110,че давноста е 5 г. И друго кредиторът има предварителната информация и знание-записано в чл 110 , че давността е 5 г. Абсолютната давност не е наложена със задната дата-защото 10 годишна давност значи ,че 5 годишната давност… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:07
Гост

Искането на Висшият адвокатски съвет не ми се вижда аргументирано.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:07
Гост

Поради тази причина хората гласуват за различни партии

Фреди Ф
Фреди Ф
20 април 2021 12:06
Гост

Тъпотия на ГЕРБ

фактите
фактите
20 април 2021 12:22
Гост

В цяла Европа има абсолютна давност, заедно с персонален фалит.
Навсякъде в европа абсолютната давност е прилагана незабавно със въвеждането й, и никъде в Европа това не е било противоконституционно.

Още малко и законът за личния фалит ще го минат за противоконституционен-след приемането му, въпреки,че такъв закон има в цивилизования свят навсякъде!

Счети
Счети
20 април 2021 19:44
Гост

Къде е това „в цяла Европа“? Където има (ма-а-а-а-алки изключения) общата давност е 30 г., а абсолютната – 50

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 14:59
Гост

До всички онези, които подкрепят тия измекяри от КС, вие сте също толокова подкупни колокот и те, лаете срещу закони, защото обслужвате тия лайнари от банките, ЧСИ-та и колекторските фирми, които направиха състояние на гърба на българина. В нормалните държави от години има закон за личния фалит, но ние не сме нормална държава. Затова ще бъдем на последно място по всичко. Лумпени във властта, лумпени банкери, лумпени прокурори, лумпени съдии, но най-вече всичките продажни. Душата си са готови да продадат за пари и власт.

Десислава
Десислава
20 април 2021 12:05
Гост

Мисля, че ГЕРБ трябва да спрат да се занимават с политика – тотално

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:09
Гост

Да, не им се отдава. Само се излагат в крайна сметка.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:05
Гост

Излагацията на ГЕРБ край няма. Да се махат всички.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:05
Гост

Грберски популизъм

фактите
фактите
20 април 2021 12:24
Гост

Глупости пишеш. В цяла Европа има абсолютна давност, а в добавка -редовната давност е драстично по-къса-4 или 3 години.
А има и личен фалит.

Няма абсолютна давност в Северна Корея.

Счети
Счети
20 април 2021 19:45
Гост

Не е вярно това.

Олександра
Олександра
20 април 2021 12:01
Гост

Като разпишеш нещо с особено мнение каква файда/

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 11:52
Гост

И какъв е смисълът сега от давността, ще се усети ефект след 10 години 🙁

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:01
Гост

На това му се казва правова държава, не може да се преуреждат частни правоотношения със задна дата в ущърб на една от страните. В случая са кредиторите, но може да е всеки. Надявам се, че този път дежурните хейтъри няма да провидят банково лоби и в КС, че конспиративността ще ми дойде в повече, след като оплюха и Калайджиев и Герджиков

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:12
Гост

Въобще не ми е жал за кредиторите. Те са кожодери.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:12
Гост

Въпросът е принципен.

абсолютна давност няма в Северна Корея само
абсолютна давност няма в Северна Корея само
20 април 2021 12:28
Гост

Кредиторите не са ощетени-те имат информираното знание,че давността е …5 години! 5 годишната давност е принципът, а вечния дълге е извращение, и никога законодателят от 1951г-автор на ЗЗД не е имал предвид да се дерогира давността. Значи имаме принцип-5 годишна давност, и този принцип не се прилага. Чл 116 бВ трябва да бъде отменен, и резултатът ще е -че винаги давността е 5 годишна, а не вечна. Дори и отмяната на чл 116 бВ да е за в бъдеще, но този текст няма бъдеще вече. В цяла Европа има абсолютна давност, която е прилагана незабавно-и за заварени правоотношения, и никъде… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
20 април 2021 18:08
Гост

мисля, че говорите глупости. Имате ли представа каква е правната същост на давността?

С.И.
С.И.
20 април 2021 13:08
Гост

Разбира се,че ще ги оплюем!Няма как да са ми продали апартамент за жълти стотинки през 2008 г,и аз да продължавам да им дължа!Няма как след мен да дължи внук ми!Не нарушават само моите права!Нарушават правата на няколко поколения!

льольо
льольо
20 април 2021 18:08
Гост

внукът ви изобщо не е длъжен да дължи плащане по вашите дългове.

Анонимен
Анонимен
21 април 2021 15:35
Гост

Герджиков е най-големият боклук и нищо хубаво не го чака. Продаждно псе!

Серафим
Серафим
20 април 2021 12:06
Гост

И аз не знам

зайците във ВАдвС
зайците във ВАдвС
20 април 2021 11:40
Гост

Бедни ми Висш адвокатски съвет, защо не събра смелост да оспориш и чл. 112 ЗЗД пък да видим какво ще каже КС. От съд и от жена се иска, нали така беше правилото?

ЧЛ 116 б." В" е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН
ЧЛ 116 б." В" е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН
20 април 2021 12:30
Гост

Напротив, трябва да бъде оспорен чл 116 б В ЗЗД-който е напълно противоконституционен. Този текст извращава принципът по чл. 110-че давността е 5г, и принципът по чл . 110 става изключение.

Здравко
Здравко
20 април 2021 18:21
Гост

ЗАЩО СМЕ ТЪРСЯТ ПАРИ ОТ ХОРА КОИТО НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС КРЕДИТА АМА МУ БИЛ БАЩА ИЛИ СИН.ТЕ НЕ СА ВЗЕЛИ ПАРИ .

експроприация
експроприация
20 април 2021 11:38
Гост

Интересно кои ли двама са против и с какви аргументи?! Това си е жива експроприация нетърпима в правова държава, каквато претендираме да сме.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 11:50
Гост

Филип Димитров и Гроздан Илиев, то си пише… Защо ли не съм изненадан. Но ще запазя съжденията си за мотивацията, докато не видя мотивите, впрочем не беше ли Илиев този, който всеки път нещо не е ок с исканията на адвокатите? Нещо такова ми се върти, но може и да греша

Симеон
Симеон
20 април 2021 12:02
Гост

Всеки си има право на мнение в крайна сметка. Ще видим мотивите на съдия Улиев.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:15
Гост

Съмнява ме да е лично отношение. Съдия Илиев е безпристрастен.

Temelko
Temelko
20 април 2021 12:06
Гост

Няма да кажат

С.И.
С.И.
20 април 2021 14:40
Гост

Няма кой да Ви отговори!Може,но при ново правителство,което да гласува смяна на съдебната система!В цял свят има абсолютна давност!Не в цяла Европа!Само в България не можело,било противоконституционно…!

Счети
Счети
20 април 2021 19:49
Гост

В кой „цял свят“ ? Нещо по-конкретно?