Повишаването на магистрати по вече приключен конкурс не противоречи на Конституцията. Това постанови днес Конституционният съд (КС).

Решението е подписано с особено мнение от Стефка Стоева.

Предмет на делото беше чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Той гласи: „В 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.

Искане разпоредбата да бъде обявена за противконституционна внесе петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Основният мотив на върховните съдии да я атакуват е, че според тях тя противоречи на принципа на върховенството на закона. Те твърдят още, че нормата е неясна и създава предпоставки за съществуване на паралелни режими за повишаване и преместване на магистрати. Като обясняват, че от съдържанието на разпоредбата не става ясно, дали тя се прилага само тогава, когато длъжностите се освобождават в рамките на деветмесечния период от приключването на конкурса с решение на съответната колегия на ВСС, или е приложима и за длъжностите, които са освободени още преди този срок да е започнал да тече, но след обявяването на конкурса. Тезата на върховните съдии (двама от петчленния състав също са на особено мнение)  не се споделя от конституционните съдии.

Какви са мотивите на КС ще стане ясно след публикуването по-късно на решението.

Становища по конституционното дело, в които се отхвърля тезата за противоконституционност на чл. 193, ал.6 ЗСВ, дадоха Министерският съвет, главният прокурор Сотир Цацаров и Висшият адвокатски съвет.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Човек
Човек
27 юли 2018 12:05
Гост

Това решение е справедливо, все пак кандидатите са минали през конкурс и процедурата е спазена. Никой не се е промъкнал по втория начин, а това дело в КС само забави необходими назначения.

Лично отношение
Лично отношение
27 юли 2018 12:15
Гост

Навярно някой цели точно това.

Мунчо
Мунчо
27 юли 2018 12:01
Гост

Цацаров правилно посочи, че „самостоятелната и независима кадрова политика на съдебната власт се осъществява от съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет, а условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите се уреждат със Закона за съдебната власт“.

Възхитен
Възхитен
27 юли 2018 11:40
Гост

Адмирации, съдия Стоева! Нямам търпение да видя особеното Ви мнение.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2018 12:01
Гост

Дрън-дрън. Текстът въобще не противоречи на Конституцията. ВАС блокира десетки дела така. А сега бързо да ги възобновят и приключат. Дано не ги насрочат за догодина декември, както вече сториха с някои.