Конституционният съд (КС) не видя нарушение на основния закон в прехвърлянето на делата за корупцията по високите етажи на властта в Специализирания наказателен съд.

Той е отхвърлил искането на Върховния касационен съд и на Висшия адвокатски съвет за обявяване за противоконституционни две разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Първата е на чл. 411а, ал. 1, т. 4 и в нея са изброени серия от престъпления, извършването на които от лица, заемащи десет вида длъжности, обуславя разглеждането на делото от спецсъда. И според върховните съдиите, и според адвокатите, определянето на подсъдността според това кой е извършил престъпленията, а не според вида на деянието, превръща специализираните съдилища в извънредни.

От ВКС атакуваха и друга промяна в НПК – на чл. 127, според която за писмени доказателствени средства се приемат и „ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади, както и докладите по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) от извършени финансови инспекции и одитните доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата (ЗСП) и приложените към тях документи“.

По отношение на този текст от НПК на особено мнение е застанал конституционният съдия Гроздан Илиев. Останалите му колеги обаче са застъпили тезата, че нито прехвърлянето на делата за корупция по високите етажи на властта в спецсъда, нито в признаването за писмени доказателствени средства на ревизионните актове и на одитните доклади има нарушение на Конституцията.

Какви са мотивите на КС още не е известно, тъй като решението не е публикувано. То е взето с участието на 11 от 12-имата конституционни съдии, съобщиха от съда, без да уточняват кой е отсъствал от заседанието.

Днес конституционните съдии отхвърлиха и друго искане на Висшия адвокатски съвет. То беше за обявяване за противоконституционни на няколко разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Според адвокатурата с тях в разрез с основния закон със задна дата се създават задължения за земеделските производители.

През 2015 г. с измененията на ЗСПЗЗ беше създаден §15, ал.1 от ПЗР, който гласи, че ползвателите, сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г., са длъжни до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от закона. В чл. 37и от ЗСПЗЗ се предвижда определена плътност на животни за определена площ. Ако тези нови изисквания договорите се прекратяват.

Например, за да имаш право да ползваш 10 дка земя от 1 до 7 категория, трябва да имаш почти 7 кози. В закона е предвидено, че ако тези нови изисквания не са спазени, договорите се прекратяват от кмета на община – за общинските земи, или от директора на областната дирекция „Земеделие” – за държавни земи.

Законодателят въвежда тези нови изисквания с мотив, че имало недостиг на пасища за животновъди. Оказва се, че ако това е вярно за някои райони на България, за други съвсем не е така. Не само това, но животновъдите трябваше да увеличат животните си почти 7 пъти или ако са ползватели, които нямат животни, да купят такива, за да могат да ползват земите, за които имат сключен договор за наем или аренда. Това обаче е непосилно за повечето хора и така масово бяха прекратявани вече сключени договори. Според адвокатурата така на практика се отнема правото на ползване, което е част от правото на собственост, а това е равнозначно на експроприация, за която обаче трябва да е предвидено обезщетение. Такова в закона обаче не е предвидено.

Съдиите Гроздан Илиев и Георги Ангелов са подписали решението с особено мнение.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 март 2018 17:22
Гост

Ей, много бързо го решиха това дело. Сигурно Цацаров им е дал готово решение.

Наблюдател
Наблюдател
27 март 2018 16:09
Гост

До момента не съм забелязал „спецовете“ да решават по-различно делата от СГС и да радват властта със задължителни осъдителни решения, както се очаква, ама е рано за крайни оценки.

Анонимен
Анонимен
27 март 2018 16:03
Гост

Много интересно какви са мотивите! Ще чакам с интерес да ги обявят!