Конституционният съд (КС) единодушно отхвърли искането на 63-има депутати от опозицията и на състав на Върховния административен съд за отмяна на разпоредба за несъвместимостта на кметовете (пълния текст на решението виж тук).

Става дума за чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), която предвижда, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението им в едномесечен срок от полагането на клетвата да предприемат необходимите действия за прекратяване на търговската си дейност или за освобождаването им от длъжност във фирма, като след това трябва да уведомят писмено за това председателя на общинския съвет и избирателната комисия.

И депутатите, и върховните съдии виждаха проблем в разпоредбата, защото според тях в нея е заложен „задължителен автоматизъм“, който не дава възможност да се преценят обстоятелствата и причините, довели до това положилият клетва кмет да не е изпълнил задълженията си да се „освободи“ от бизнеса си. Поводът народните представители да я атакуват в КС беше предсрочното прекратяване на мандата на кмета на Благоевград Румен Томов.

В решението си КС обаче заявява, че всъщност законът не предвижда подобен автоматизъм, а напротив той задължава първо общинската избирателна комисия, а след това и съда да извършат преценка на всички обстоятелства.

И показва на ОИК и на съда, че ако не са го правили, а са подхождали формално, не са действали законосъобразно.

На практика в решението си КС казва как трябва да се разбира и прилага, уредената в ЗМСМА процедура за установяване на несъвместимост на кмет, която може да завърши с предсрочното прекратяване на мандата му.

И заявява: „Правилното прилагане на закона не е въпрос на конституционосъобразност на конкретната разпоредба. Съществуването на неправилна съдебна практика може да бъде преодоляно посредством тълкуване, но не може да бъде основание за противоконституционност на конкретната разпоредба.

„В закона е предвидена специална процедура за установяване на първоначалната несъвместимост и за неизпълнението на задължението за предприемане на действия по нейното отстраняване, задължаваща общинската избирателна комисия да обоснове решението си не само с извършения от нея анализ на относимите обстоятелства по всеки конкретен случай, но и да вземе предвид становището на кмета, изразено под формата на писмено възражение, което той има право да направи. Производството пред съда също не се ограничава до формална преценка относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА“, пише КС.

И подчертава, че всъщност в ЗМСМА е предвиден механизъм, чрез който се изключва „автоматизмът“ на настъпването на правните последици на несъвместимостта. „Той се отнася до задължителната преценка за наличието, респ. липсата на несъвместимост, съответно на основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, която се извършва от общинската избирателна комисия и се контролира от съда. Тази преценка се прави съобразно спецификите на всеки отделен случай, което е задължение на общинската избирателна комисия и подлежи на съдебен контрол“, се изтъква в решението.

Нещо повече – КС специално подчертава, че самата разпоредба на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА „не само не забранява, но и предполага съдът да анализира и тълкува всяко действие, което лицето, намиращо се в състояние на несъвместимост, е предприело или е следвало да предприеме за нейното отстраняване“.

В решението се отхвърля едно от тълкуванията, че за да не изпадне в несъвместимост, кметът има един месец, за да бъде отписан в Търговския регистър като управител или прокурист на фирма.

КС обяснява: „Текстът на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА не поражда съмнения относно своето съдържание и смисъл. Той задължава лицето, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, да изпълни три кумулативно предвидени изисквания: да предприеме необходимите действия за прекратяването на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност; да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет; да уведоми писмено за това общинската избирателна комисия. В текста не е посочено като изискване „необходимите действия“ да са породили крайния си резултат и да са настъпили свързаните с тях правни последици. Разпоредбата изисква тези действия „да бъдат предприети“, т.е. да бъде демонстрирана категорично волята на лицето, намиращо се в състояние на несъвместимост, да приведе положението си в съответствие със законовите изисквания“.

Т.е. мандатът на кмета ще бъде прекратен, само ако за един месец не е подал заявление за отписване в Търговския регистъра и не трябва той да носи отговорност за това дали Агенцията по вписванията се е произнесла по него. „Евентуалните негативни последици от неизпълнението на задължението би следвало да настъпят само при неосъществяването на факти, които са под контрола и във властта на задължения субект, а не са в зависимост от външни фактори“, обяснява КС. И посочва, че неслучайно в закона не е посочено какви конкретни действия следва да бъдат предприети – тъй като  разнообразието на относимите обстоятелства е голямо. „Именно това многообразие на възможни хипотези, правилното идентифициране на конкретно приложимата от тях и подвеждането под нея на фактите по всяко дело, са в основата на преценката на съда за законосъобразност на предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета. Тази преценка, за да бъде мотивирана и обоснована, се основава именно на индивидуален подход по всеки отделен казус“, подчертават конституционните съдии.

Те пишат още, че това, че в закона има срок – един месец, точно за да няма автоматизъм и за да има време кметът да прецени как да постъпи.

„Негативните правни последици на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА настъпват не автоматично, а само при бездействие на лицето за прекратяване на несъвместимост в посочения в закона срок и при предвидената процедура, която на свой ред включва индивидуална преценка по същество от компетентния орган (в случая общинската избирателна комисия). Тази преценка от своя страна подлежи на съдържателен контрол от съдилищата и той не би могъл да бъде друг, предвид съдържанието на разпоредбата и посочените в чл. 41, ал. 3 ЗМСМА предпоставки за доброволното прекратяване на несъвместимостта, във връзка с разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от Конституцията. Наличието на съдебна практика в обратния смисъл, на която се позовават вносителите, не променя този извод. Правилното прилагане на закона не е въпрос на конституционосъобразност на конкретната разпоредба. Съществуването на неправилна съдебна практика може да бъде преодоляно посредством тълкуване, но не може да бъде основание за противоконституционност на конкретната разпоредба“, заключава КС.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Били
Били
24 септември 2020 16:39
Гост

Недоразумението идва от там, че Агенцията по вписванията действа изключително бавно.

Кирил
Кирил
24 септември 2020 16:31
Гост

Като ще ставаш кмет е редно да се откажеш от частният бизнес.

Щерев
Щерев
24 септември 2020 16:33
Гост

Точно така. Все едно магистрат да има фирма. Не че не може да я прехвърли на свой човек и да дърпа конците.

Цвети
Цвети
24 септември 2020 16:30
Гост

Противоречивата съдебна практика е повод за тълкувателно дело. Така е по белите държави.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:53
Гост

Определено смятам, че КС им казаха всичко

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:52
Гост

Категорично успех им желая в глупостите на опозиционерите

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:52
Гост

И аз смятам, че КС им го нахенди

Фердинанд
Фердинанд
24 септември 2020 14:52
Гост

Еми неможе да бъде основание за противоконституционност на разпоредбата разбира се. Как да е. Какво са си мислили

Димитрова
Димитрова
24 септември 2020 14:51
Гост

Интересени неща

Димитрова
Димитрова
24 септември 2020 14:50
Гост

Бориисов си нареди нещата. Абе бегай бе

Фильо
Фильо
24 септември 2020 16:36
Гост

Както винаги.

Stratiev
Stratiev
24 септември 2020 14:50
Гост

Опозицията пак се на*ра

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:49
Гост

Добро решение на КС. Добре им го нахака

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:49
Гост

КС са пичове

anonimen
anonimen
24 септември 2020 14:42
Гост

Братиньо си свърши добре работата!

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:37
Гост

Точно така – при разнородна и противоречива практика се иска тълкувателно решение, а не да се действа по усмотрение.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:36
Гост

Добре, бе, наковали са всички по веригата – от комунисти, до ВАС. КС ме изкефи!

Политикант
Политикант
24 септември 2020 14:36
Гост

Мъдро решение, КС им го каза на политиците!

Никола
Никола
24 септември 2020 16:34
Гост

Адмирации.