Министърът на правосъдието може да иска предсрочно освобождаване на главния прокурор от поста му. Това реши единодушно днес Конституционният съд (КС).

Диспозитивът на решението на КС гласи: „Разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави предложение до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129 ал.3 т.5 от Конституцията“.

Решението (пълния текст виж тук) е взето с 10 гласа „за“, тъй като в постановяването му не е участвал проф. Янаки Стоилов, който в предишното си качество на служебен министър на правосъдието внесе искането за тълкуване на основния закон в КС. (От няколко месеца КС е в състав от 11 души, тъй като Народното събрание още не е избрало 12-ия конституционен съдия).

Това решение на КС „отвързва ръцете“ на министъра на правосъдието Надежда Йорданова да внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) ново искане за освобождаването на Иван Гешев. Откакто встъпи на поста, тя многократно заяви, че в министерството са постъпили сигнали, свързани с дейността на главния прокурор, по които се работи. Досега е огласявала частично само два от тях – единият е за т. нар. случай „Жоси“ (повече виж тук), а за втория се знае само, че е свързан с отказа на прокуратурата да разследва мистериозно изчезнали от съда търговски дела (повече виж тук).

От досегашните изказвания на Йорданова стана ясно, че изчаква решението на КС, но не е заявявала категорично дали ще внесе предложението си в този състав на ВСС, или ще предпочете да встъпи новият съвет. Мандатът на действащия ВСС изтича в началото на октомври. Има и друг фактор – с произнасянето на КС ще бъде възобновено спряното дело във Върховния административен съд по жалба на министъра срещу първия отказ на ВСС въобще да разгледа искане за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от поста му.

Първият коментар на Йорданова днес беше: „Това отваря възможността да внеса във Висшия съдебен съвет искане да се приключи с това управление на прокуратурата“ (какво още каза министърът виж по-долу).

А говорителят на главния прокурор Сийка Милева заяви: „Прокуратурата никога не коментира решения на съда, в случая на Конституционния съд. Прокуратурата няма никакви притеснения. Що се отнася до евентуални действия на министъра на правосъдието за отстраняване на главния прокурор, е ясно, че не става въпрос за принципен подход, а за персонална политическа атака от страна на представители на изпълнителната власт“.

Както е известно, на 22 юли 2021 г. настоящият съвет отхвърли и то още на фазата на допустимостта предложението за това на служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов. Тогава с 12 на 8 гласа съветът застъпи тезата, че министърът няма право да иска предсрочното прекратяване на мандатите на тримата големи в съдебната власт (повече виж тук), макар да има това правомощие по отношение на всички съдии, прокурори и следователи (разпоредбите от Конституцията виж в карето).

Днес КС категорично отхвърли тази теза и заяви, че министърът на правосъдието може да иска предсрочното освобождаване от длъжност на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, когато са извършили тежко нарушение, системно не изпълняват служебните си задължения или са уронили престижа на съдебната власт. Той приема, че председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор, си остават съответно съдии и прокурор и следователно правомощието на министъра по чл. 130в, т. 3 от Конституцията се отнася и до тях.

Конституцията установява статуса на председателите на ВКС и на ВАС и на главния прокурор с оглед на три качества: на магистрати (общото название за конституционно изброяваните съдии, прокурори и следователи), на административни ръководители (съответно на ВКС, ВАС и прокуратурата) и на членове по право на ВСС (определяни по специфичен конституционно закрепен начин представители на съдебната власт). Следва да се приеме, че за тях важат всички правила за по-общото им качество (магистрати), които не са дерогирани от изрично посочени правила за по-специфичното (висши представители на съдебната власт членове по право на ВСС). Това означава, че във връзка с разпоредбата на чл.129, ал.2 от Конституцията важат и основанията за освобождаване от длъжност по чл.129, ал.3, т. 2, 3, 4 и 5 за тримата висши магистрати и в частност отговорността по т. 5. За иницииране на процедурата по чл.129, ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 5 за реализиране на тази юридическа отговорност е необходимо да се извърши преценка на твърдени обстоятелства от Пленума на ВСС и само ако този орган реши, че са налице основания, да направи предложение до президента за освобождаването им„, казва КС.

Може ли да има дисциплинарна процедура срещу „тримата големи“

В решението си Конституционният съд коментира и тезата на членове на ВСС, че отстраняването на главния прокурор трябва да се развие в дисциплинарна процедура.

За да може власт да възпира власт и да не се създават предпоставки за произвол, бил той и съдебен или прокурорски, следва да има отчетност и отговорност. Този извод важи за всички органи на съдебната власт в разнообразието им от качества, включително ръководителите на върховните съдилища и главния прокурор. В изпълнение на принципа на правовата държава би трябвало да има механизъм за подвеждане под дисциплинарна отговорност на всички съдии, прокурори и следователи, както и за ангажиране на отговорността на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор за деяния, които не съставляват престъпление, но са действия или бездействия по смисъла на разпоредбата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията“, обяснява КС.

В решението се казва още, че председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са административни ръководители, но и магистрати и затова за тях важат и общите за всички съдии, прокурори и следователи етични норми на поведение.

Същевременно организационно те заемат такава висока длъжност, която не позволява спрямо тях да се приложат общите правила за търсене на дисциплинарна отговорност, валидни за всички съдии, прокурори и следователи, както и за останалите административни ръководители в органите на съдебната власт. Провиненията, предвидени в чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията са от такъв характер, че могат сериозно да накърнят доверието в правосъдието и престижа на съдебната власт именно, защото са извършени от стоящите най-високо в системата на съдебната власт административни ръководители“, изтъква КС.

Той допълва, че престижът на съдебната власт и доверието в съдебната власт са конституционно значими ценности, защитата на които конституционният законодател балансира с независимостта на магистратите в едно демократично общество, управлявано от върховенството на правото.

Конституционният съд отбелязва, че предложението на министъра на правосъдието не обвързва ВСС при преценката на фактите и обстоятелствата и при вземането на решение дали да отправи предложение до президента за освобождаване от длъжност на тримата големи в съдебната система. „Така не е накърнена независимостта на съдебната власт и принципът за разделение на властите. Стеснителното тълкуване на чл. 130в, т. 3 от Конституцията не съответства на буквата на разпоредбата, на духа на Конституцията и на волята на конституционния законодател за защита на престижа на съдебната власт“, заключава КС.

Правосъдният министър: Ще искам отстраняване на Гешев възможно най-скоро.

Правосъдният министър Надежда Йорданова заяви, че възможно най-скоро ще внесе в Пленума на ВСС искане за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. По думите ѝ, последиците от решението на КС са изключително важни и една от тях е, че част от взаимодействието на министъра със съдебната власт е именно възможността да иска отстраняване на „тримата големи“.

„Това е една от важните гаранции срещу капсулиране на съдебната власт. Министърът стига до упражняване на тези правомощия, когато другите механизми не се задействат и имаме поредица от бездействия“, каза министър Йорданова и определи решението на КС като очаквано.

Тя припомни, че след като Янаки Стоилов поиска освобождаването на Гешев в министерството са получени нови сигнали и искането ѝ до Пленума на ВСС ще е с изцяло нови факти и обстоятелства за това, че с действия или бездействия, главният прокурор е уронил престижа на съдебната власт.

„Работим по тези сигнали, преценяваме кои заслужават да бъдат внесени в Пленума и кои – не“, каза още министърът.

В отговор на казаното от главния прокурор, че МВР и правосъдното министерство водят война с прокуратурата и искане за отстраняването му би било само политическа атака, която няма връзка със съдебната реформа, Йорданова каза, че става дума за конкретни документи, действия и решения на Гешев.

„Така, че няма нищо политическо в това да настояваме да се спази закона“, каза Йорданова.

„Не слагаме знак за равенство между главния прокурор и институцията прокуратура. Ако имаме основания да изразим претенции към работата н главния прокурор, това не означава, че се отнася до цялата институция“, добави и заместникът ѝ Емил Дечев.

За месеците, през които се чакаше произнасянето на КС, отношенията между новите управляващи и Иван Гешев минаха през различни фази. Първата беше призивът той да си подаде оставката, отправен от лидерите на мнозинството и от министъра на правосъдието, а в последствие и с декларация от трибуната на Народното събрание. Гешев категорично отказа сам да напусне поста си, като заяви, че не вижда основания за това. Той сезира десетки европейски институции и политици (повече виж тук). Последва изслушване на премиера Кирил Петков и на главния прокурор пред комисия на Европейския парламент, при което Гешев поиска засилено наблюдение над България (виж тук). Така се стигна до изненадващата и необявена предварително среща между Петков и Гешев в Министерския съвет миналия петък. След нея прокуратурата огласи, че Гешев е говорил за сътрудничеството между властите, а МС – че Петков е потвърдил твърдото намерение на управляващите за закриване на специализираните съдилищата и прокуратури (виж тук). До вчера изглеждаше, че от срещата няма да има друго развитие, докато от прокуратурата не обявиха, че призовават премиера и началника на кабинета му Лена Бориславова, за да дадат списък на лица, които според тях „са в основата на икономическата и криминална престъпност в страната и спрямо които не са предприети необходимите действия за търсене на наказателна отговорност“. Последва брифинг на Петков и серия от негови въпроси към прокуратурата (повече виж тук).

79
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
09 февруари 2022 10:03
Гост

Как след всички крясъци на ССБ и рушащите държавата НПО-та, че никой нямал контрол над Главния прокурор, се стигна до това спонтанно единодушно решени на КС все още не разбирам. Изведнъж министърът на правосъдието се оказа, че всичко може. Горката ни Конституция. А на кака Сийка трябва да й се обясни, че КС е квазисъдебен орган и може да коментира решенията му. Даже е задължително да се коментират и решенията му, и правомощията му. защото се оказва че събраните там могат да надскочат Великото народно събрание и да пишат каквото си искат конюнктурно. Само не знам, как ще тълкуват утре,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2022 8:12
Гост

Съжалявам я Министър Йорданова, хем не знае, хем не може, но пък и тя иска да е сред големите. Накрая, колкото и да се пъне с Зам.министър Дечев, Главният прокурор ще си остане на поста, а тя ще бъде отстранена, заедно с екипа си.

ВСС със слаба оценка по КП!
ВСС със слаба оценка по КП!
09 февруари 2022 9:34
Гост

А аз съжалявам ВСС-щото имат трудности с тълкуването на закона. В закона пише,че Министъра може да прави предложение за дисципка на прокурор, в превод -това значи и на Главния прокурор, но ВСС не знаеха това досега(миналата година отказаха дисципка, по предлог,че министъра видите ли-не можел да прави такщова предложение). Та КС им даде разяснения. Ако студент първокурсник на изпит по Конституционно право каже,че Министъра не може да прави предложение за отпочване на дисциплинарно производство спрямо Главния прокурор колко мислиш,че ще му пишат? И каква оценка да бъде дадена на ВСС за знанията им по Конституционно право. Има и друго тълкуване-че… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 21:36
Гост

Всъщност Надежда Йорданова стиска палците и на двата си крака ВСС да не освободи Гешев от поста главен прокурор сега и веднага, защото според измененията в Конституцията, предложени и приети от нейния партагенос Христо Иванов единствено прокурорската колегия на ВСС може да номинира за главен прокурор. И при сегашното състояние на колегията познайте какво ще стане, ако се стигне дотам? Ицето пак ще остане с пръст в устата, а Надето ще е виновна. Защото в момента / а си мисля, че и от тук завинаги/ Бойкикиев няма никакъв шанс да избере или посочи новия главен прокурор. Както винаги шизофренно и… Покажи целия коментар »

Логикоглу
Логикоглу
08 февруари 2022 20:58
Гост

С днешното решение на Конституционния съд стана ясно, че членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), които са гласували против разглеждането по същество на сигнала за отстраняването на Иван Гешев, са нарушили Конституцията на Република България (КРБ) и Закона за съдебната власт (ЗСВ). Човек се чуди защо тези лица биха нарушили КРБ и ЗСВ? Аз се сещам за две причини. Или тези лица не са достатъчно компетентни, за да тълкуват правилно КРБ и ЗСВ. Или тези лица са нарушили КРБ и ЗСВ нарочно, за да защитят Иван Гешев. Излиза, че тези лица са или некаръдни, или неморални. Или и двете… И… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 21:05
Гост

Ти добре ли си? Като отменят присъдата или решението на съдия и той ли е некъдърен или неморален. Или и двете… Нещо ти е мъгла в главата. Да не си бил ковиден? Успокой се малко и си полегни, за да не вдигнеш температура.

Логикоглу
Логикоглу
08 февруари 2022 23:05
Гост

Дай, дай … Още можеш с ругатните и обидите. Много те бива.
Аз може да съм всякакъв, но едно нещо не съм. Не съм простак като теб да ругая и да обиждам хора, дето нищо не са ми направили или казали само защото не си съгласен с тях.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
09 февруари 2022 18:14
Гост

до „Анонимен 08 февруари 2022 21:05“ много правилно наблюдение – когато присъда, решение и особено определение за прекратяване бъдат отменени от горна инстанция, това трябва да се брои като некадърност по силата на презумпцията за невинност. при няколко (три / пет) подобни отменени съдебни акта следва да бъде направена проверка от Инспектората на ВСС. доколе въззивните и висшите съдилища ще се занимават с проверки за допустимост на жалби? не само се занимават, ами се налага да предават уроци на уж дипломирани юристи. примери може да се приведат много. ще посоча два, които силно ме впечатлиха: 1. един и същи състав… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 21:06
Гост

и кой ще ги освободи? Ти ли?

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
09 февруари 2022 15:00
Гост

да, да, ама не! ще трябва ново решение на КС дали и кой може да прави предложения за освобождаване на членове на ВСС от длъжност.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 20:29
Гост

Само не мога да разбера защо хабите енергията си напразно. При 10 прокурора във ВСС в сегашния му състав няма никакъв шанс за отстраняване на главния прокурор. Нужни са 17 гласа. Може да събере в момента точно 2 гласа – Дишева и Керелска. Макс и Мориц. Надежда – последният мохикан на Христо Иванов не гласува. Ще трябва да се поизпоти сериозно, за да си доказва тезите пред съвета. Досега не й се е случвало. Милата.Не е виждала на живо съдебна зала и дело в живота си. Ще е интересно. Панов е отсвирен. Математика. Невъзможно. Точка. И в следващия съвет това… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 20:30
Гост

Така е – хитрата сврака с двата крака!

Димитрова
Димитрова
08 февруари 2022 18:51
Гост

Съжалявам, но сме се събрали около 140 човека и излизаме на протест, ако продължат да натискат, г-н Гешев. Няма да позволим на г-н Кирил Петков да намести пак неговите си пионки в съдебната система. Той затова иска оставката на Главния прокурор, за да може негов човек да е там.

фифи
фифи
08 февруари 2022 20:12
Гост

Съжалявам, че няма ухилени емотикони да реагирам с тях на този вдъхновяващ коментар.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 февруари 2022 7:38
Гост

😂😂😂😂

Soldier of Fortune
Soldier of Fortune
08 февруари 2022 18:24
Гост

Ама то и аз мога , въпроса е какъв ще е резултатът… Никакъв, разберете това – всичко друго е неправомерно.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 16:09
Гост

И какво като може да внася искания. Тя Надка не знае на кой свят се намира – ще иска отстраняване, защото баща му имал 2% от някаква загинала фирма за пушено и топено сирене. Голямо основание за отстраняване, няма що???

Белов
Белов
08 февруари 2022 16:00
Гост

Моля ви махнете Пенчев от Конституционния съд! Този човек е всичко, което в правото не трябва да бъде – незаконност, олигархия, корупция и т. н.

Русофоб
Русофоб
08 февруари 2022 15:57
Гост

А главният прокурор може ли да иска освобождаване на министъра на превосъдието?

Светлозар
Светлозар
08 февруари 2022 15:45
Гост

Народа трябва да е готов да подкрепи министъра на правосъдието с протестни действия срещу престъпника Каскет и умирисаната Цаца!

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 20:39
Гост

Светлозаре, пийни една студена вода да се охладиш, измий си краката и си лягай!

министърката има двойничка
министърката има двойничка
08 февруари 2022 15:25
Гост

Министърката на правосъдието има двойничка! Приликата е уникална във визията-все едно природата ги е правила на ксерокс, съвпада възраст, близък регион на местоидване, кариера досега, политически симпатии. Защо министърката не вземе за заместник двойничката-двойничката още сега щеше да напише незабавно аргументирано предложение за освобождаване на Главния, а после и двете заедно да се явят пред ВСС при гледане на процедурата.

Оставка! Без изплащане на обезщетение!
Оставка! Без изплащане на обезщетение!
08 февруари 2022 15:04
Гост

ВСС да се извини за становището си, отпреди няколко месеца,че министърът не може да иска освобождаване на Главния прокурор*. Представяте ли си,ако студент на изпит заяви с комсомолски устрем,че Министърът няма право да прави подобно предложение как би бил оценен на семестриален изпит по Конституционно право за първокурсници. Отдавна ви казвам,че е необходимо всеки в съдебната система и във ВСС да бъде подлаган на периодичен атестационен изпит, као изпитващи са лица извън съдебната система. Подобно незнание кой може да предлага освобождаване на Главнния прокурор е странно. И непростимо. Опасно за правния ред е кадровия орган да има трудности в тълкуването… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 20:13
Гост

специално на теб се извинява целокупния ВСС

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 20:37
Гост

Прокопиев ти е промил и без това малко останалия ти мозък. Ти си бетер Цветан Цветанов. Мислех си, че от него по-тъп няма, но винаги има мегдан за още.

Какви времена бяха!
Какви времена бяха!
08 февруари 2022 13:40
Гост

Откакто Братиньото не е председател, КС започна да постановява абсурдни решения. Положението беше съвсем различно, когато единствения кандидат за главен прокурор беше Гешев – завършил престижен университет, знае повече от нула чужди езика, като му видиш мутрата никога няма спонтанно да възкликнеш „Бахти простия милиционер!“, а и 20-ината контрапротестиращи в негова подкрепа с бради, татуировки и анцузи, организирани от Недялко с мегафона бяха цвета на нацията, как да не избереш такъв кандидат, макар и единствен?!

Тикво-трол
Тикво-трол
08 февруари 2022 13:50
Гост

Киро-тапиро няма нито акъл, нито образование, нито дар слово! Нищо общо с акад. д-р на селско-туристическите науки Иван Каскетски, който пише речите на кака Сийка дори!

Прости тролове
Прости тролове
08 февруари 2022 14:24
Гост

Откакто спряха магистрланите траншове в чували дупликите на троловете на ДуПиСе може и под 50% да се плащат вече.

Георги
Георги
08 февруари 2022 13:12
Гост

Цървула Гешев отива на бунището! Очаква го разследване, съд и затвор!
Днес е хубав ден за демокрацията.

адвокат от САК
адвокат от САК
08 февруари 2022 13:28
Гост

И как точо отива, щото нещата са други;0 Не разбрахте ли- министърът на правосъдието може да дава само ПРЕДЛОЖЕНИЯ за предсрочно освобождаване на главпрока и НЕ МОЖЕ директно да го “махне’ с една заповед, че го освобождава от поста. ВСС е ЕДИНСТВЕНИЯТ орган, който може да “махне“ Гешев. А ако в предложението на министъра на правосъдието НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ достатъчно данни за извършени нарушения/ престъпления от Гешев, той може да я ОСЪДИ за клевета в НЧХД;0 Изобщо- май вече съм доволна, че некадърниците, завършили юф, не са на юридическия трудов пазар, а в НС и са политици, иначе щеше да… Покажи целия коментар »

Друг тикво-трол от САК
Друг тикво-трол от САК
08 февруари 2022 13:43
Гост

Колегата иска да каже, че колкото и престъпления да е извършил Гешев, щом нашите държат ВСС, протестърите ще имат да си предлагат, ама няма кой да им уважи исканията, пък ако ще и 2% да му е одобрението на Гешев.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 февруари 2022 14:38
Гост

Гешев да не е политик, че трябва да има одобрение? Пък и се видя Божков колко бързо събира поддръжници на улицата.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 13:09
Гост

Положението на Министъра е: Внимавай, какво си пожелаваш! Интересно, какво ще е сега оправданието да не внесе във ВСС искането за отстраняване на Главния прокурор. Смятам, че ще започне да обяснява, че пред този Съвет е безпредметно. За съжаление в страната ни, не се излагат правни аргументи, а политически, дори и за Главния прокурор, който и да е той. Така, че, който и да е ВСС ще реши, както е изгодно на конюнктурата, т.е., кое е правителството и каква е политиката на управляващите. Жалко!

Giule
Giule
08 февруари 2022 13:02
Гост

Щях да се учудя ако КС беше взел различно решение. Правото все пак възтържествува…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 февруари 2022 13:04
Гост

Правото да, справедливостта -не.

Проскубания трол
Проскубания трол
08 февруари 2022 13:27
Гост

Напълно е прав колегата. Справедливостта изисква Гешев да е недосегаем.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 февруари 2022 14:42
Гост

Опорки, опорки и пак опорки. Реформа трябва, но това решение на КС е кухо откъм съдържание. Полза с lim->0

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 12:59
Гост

Сега КС да вземе да каже и в каква процедура ще се гледа искането на министъра. Защото в Конституцията и това не е записано. Дисциплинарно производство ли, ипичмънт ли? Срокове ще се следят ли? Давностни, преклузивни … Стана пак интересно. Ако министърът имаше малко разум можеше и за това да пита.

Гого
Гого
08 февруари 2022 12:39
Гост

Във ВСС има двама човека, които са навършили възраст за пенсиониране, над 65 г-Магдалинчев и Имова. Ако вкарат в ЗСВ изискване за членовете на съвета да са до 65 г възраст, те трябва да напуснат като се пенсионират и така съвета става без 5 члена и се става нелигитимен

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 12:47
Гост

А Керелска бе е ли пенсионерка

Скромник
Скромник
08 февруари 2022 13:22
Гост

Керелска все още е много малка.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 13:46
Гост

колко малка? 30 г. има ли

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 12:34
Гост

Пореден срам за представителите на мифиотското статукво във ВСС и на троловете им, които месеци наред ни облъчваха с „юридически“ аргументи как министъра на правосъдието нямал такова правомощие. Последните съм сигурен, че вместо да замълчат или да признаят, че не са били прави, ще завъртят нова плоча с опорни точки на ГЕРБ и ДПС.

Димитър
Димитър
08 февруари 2022 21:10
Гост

Е сега искам да видя как ще го освободите,защото-възможно най-скоро е като „исках да гласувам ама нямах желание“. А след като Гешев вчера разгони м*мата на Кирчо като го пусна в обяснителен режим давайки присъди в качеството му никой и отиващ със статии като „доказателства“,още много ще чакате да се махне Гешев….Не знам точно какво си мислите за срам,по-скоро за срам сте вие или трябва да ви напомням за едни 60 хил МВ/ч от Булгаргаз,пълния провал който ви чака за Конст. реформи,защото ДПС дори не излъчиха членове на комисията ,а без сте голи и боси,Възраждане също,дори коалиционните партньори им мирише… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
08 февруари 2022 12:33
Гост

Интересни ще са мотивите. За мен има аргументи и за, и против такова решение.

адвокат от САК
адвокат от САК
08 февруари 2022 12:28
Гост

Впрочем- сега на г-жа министърът ще й се наложи да си влезе в амплоато на юрист, а не на министър- ха да видим дали може да предостави достатъчно данни за извършени тежки умишлени престъпления от Гешев ;D Когато писах, че би следвало да има ясна юридическа дефиниция, разписана в НПК, относно съдържанието на този термин, доста “симпатизанти“ на протестърите остракизираха коментара ми, тъй като като неюристи не знаеха пряката причинноследствена връзка между термина и действията на министъра. Е- сега вече и най- незапознатите могат да направят такава;0

Пешка
Пешка
08 февруари 2022 12:27
Гост

Да видим сега сагата на къде ще тръгне

Дерев
Дерев
08 февруари 2022 12:26
Гост

Добра новина за родната демокрация.

льольо
льольо
08 февруари 2022 12:36
Гост

Дали? От тук нататък главния прокурор заедно с председателите на ВАС и ВКС дали са независими от изпълнителната власт?

Берова
Берова
08 февруари 2022 12:26
Гост

ГЕРБ бяха крадливи, но не и глупави. Знаят как да се защитят по много линии. Първо маса време се чудихме как да махаме Гешев, като излезе, че има как се оказва, че и ВСС не са готови да съдействат. Изобщо много защити и много нива на защита.

адвокат от САК
адвокат от САК
08 февруари 2022 12:31
Гост

Имате грешка- защитата не е на ниво герб или която и да е друга политическа партия, защитата е на ниво съдебна власт спрямо бъдещи своеволия на изпълнителната власт и на онези,които искат да я прекроят по свой “стандарт“. Това е смисълът на думите “Власт власт възпира“ и не се учи в НС или в някоя партийна централа, а само в юф на Р.България.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 12:36
Гост

Напротив, защитата е по всички фронтове, на всяка цена да не се даде възможност за търсене на отговорност от Гешев, дори на цената на незаконосъобразно решение, каквото беше това на ВСС.

адвокат от САК
адвокат от САК
08 февруари 2022 12:41
Гост

До “Анонимен 08 февруари 2022 12:36“ Е- незаконосъобразното решение ПАДНА, но изпълнителната власт в лицето на новите управляващи, все така НЕ МОГАТ да освободят Гешев от заемания от него пост;0 Аз съм доволна от това РКС- то доказва лъжите и управленската немощ на настоящите управляващи, както и факта, че никой от тях не знае юридическото съдържание на принципа на разделение на властите, а това значи, че ВСИЧКИ юристи в 47НС, са боклука на юридическия трудов пазар и правилно са се самоотстранили от него като некадърни и невежи.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 12:45
Гост

Адвокате от САК, нещо за незаконосъобразното решение на ВСС да кажеш? Освен ако не си платен политически трол, който рецитира опорните точки на ГЕРБ?

адвокат от САК
адвокат от САК
08 февруари 2022 12:53
Гост

“….Адвокате от САК, нещо за незаконосъобразното решение на ВСС да кажеш? …“ Мога да кажа същото, което и за политиците- юристи от 47 НС по отношение на ридическите им “знания“- да се махат от ВСС- не им е мястото там.

???
???
08 февруари 2022 13:29
Гост

Ама кажете все пак, законосъобразно ли беше решението на ВСС да не образува производство срещу Гешев по искане на министъра на правосъдието? Или на вас троловете ви плащат не за да гледате и спазвате закона, а за да защитате определени спуснати отгоре опорни точки.

Прости тролове
Прости тролове
08 февруари 2022 14:26
Гост

Чакай от трол на ДуПиСе да си признае, че пише не според закона, а според за каквото му плащат…

Павлова
Павлова
08 февруари 2022 12:25
Гост

В този състав на ВСС няма смисъл да внася предложение

Ангелина
Ангелина
08 февруари 2022 12:24
Гост

Каква манджа натвориха Бориосв и ГЕРБ с тоя Гешев не е истина. Влачим се вече години. ГОДИНИ!

Димитър
Димитър
08 февруари 2022 21:12
Гост

И още мнооогооо ще се влачите

Ренета
Ренета
08 февруари 2022 12:24
Гост

Време е да бъде премахнат Гешев!

Иванова
Иванова
08 февруари 2022 12:23
Гост

Това чакахме

адвокат от САК
адвокат от САК
08 февруари 2022 12:21
Гост

И какво излезе сега- разбраха ли най- накрая протестърите как бяха изиграни от политическата каста- освен ВСС, никой друг не може да “махне“ предсрочно Гешев от поста му на главпрок. Т.е.- обещанията, с които протестърските партии дойдоха на власт в 47НС, са поредната политическа партенка за народонаселението;0 Те и затова бяха спретнати- за да дойдат поредните ненаситни пиявици от кол и вЪже, които да изсмукват държавната пара. А вие спорете още, тролствайте и т.н.= ползата ви от това е нулева;0

Людмилова
Людмилова
08 февруари 2022 12:26
Гост

Никога не съм подкрепла Христо Иванов защото той само изглежда уравновесен и честен човек, но знаем, че не е.

Anabel
Anabel
08 февруари 2022 12:27
Гост

Младите и композиторите по Лозенец и Петте кьошета явно са живели в огромна заблуда.

Жокера
Жокера
08 февруари 2022 12:14
Гост

Че на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията министърът на правосъдието може да го прави, включително и по отношение на тримата големи, го знаеха всички юристи, но не и този състав на ВСС. Евала на юридическата компетентност на гласувалите „за“ членове на ВСС по решението, че министърът не може да прави такова искане! Дай Боже 38-те юристи в Народното събрание пък да покажат, че са на по-високо ниво, но… те първа предстои да разберем.

Деница Симеонова а.к.а За мен просто Киро
Деница Симеонова а.к.а За мен просто Киро
08 февруари 2022 12:13
Гост

Хайде сега – стига вече приказки от русото Наде. Да действа вече. Или цялата работа е само за ПР и празни приказки и никой всъщност не е искал да действа реално?

Честито!
Честито!
08 февруари 2022 12:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 февруари 2022 12:12
Гост

Ем, кот такоа….. Добре, че беше това решение с изключителна важност. Аз отивам да ям сега.

Проскубания трол
Проскубания трол
08 февруари 2022 12:41
Гост

И аз така, колега. После да можем да серем по наследниците на Спонджбоб колко са некомпетентни и какви глупави решения започна да постановява КС след като Братиньото вече не му е председател.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 февруари 2022 13:08
Гост

Имам чувството, че сте развили някаква фиксация върху коментарите ми и върху Барни Ръбъл. Лекувайте се, не е срамно. Мога да Ви препоръчам специалист психиатър. Двйства внимателно и не предозира психотропните вещества.Ако не се бунтуват няма да има проблем. Колани ползва само в краен случай.

Друг тикво-трол (непроскубан)
Друг тикво-трол (непроскубан)
08 февруари 2022 13:34
Гост

Колега, хич недей да препоръчваш собствения си психиатър! Нали мен ме прати и като отидох какво – имал съм фиксация към ПП и КП, реагирал съм психотично на всеки критичен към ГЕРБ коментар, да съм спрял да опонирам на всеки и да пиша по 100 коментара на ден… Ами то така ще останем безработни! Затова да си пием хапчетата от време на време, да славим името на Великата Тиква и Каскета Му, както и да громим всичките им политически опоненти!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 февруари 2022 15:30
Гост

Ааа отишъл сте значи..Първата стъпка е трудна, но важна. Поздравявам Ви за смелостта и Ви пожелавам успешно лечение.
P.S.И не крийте хапчетата под езика, че ще има боц боц.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 15:57
Гост

оох, пръднах

адвокат от САК
адвокат от САК
08 февруари 2022 12:11
Гост

“…възможността министърът на правосъдието да прави ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност…“ Забележете- ПРЕДЛОЖЕНИЕ, а не да “освобождава предсрочно от длъжност“ главпрока. Колкото и министъра на правосъдието да желае да освободи предсрочно от длъжност главпрока, тя НЕ МОЖЕ ДА НАРЕДИ на ВСС да го освободи, нито пък може да ПРИНУДИ Гешев да си подаде оставката. Така, че- каквото и да направят управляващите и министрите им, НЕ МОГАТ да заповядат/ наредят на ВСС да го освободи, както и не могат директно да наредят на Гешев да си попаде сам оставката.

Нов
Нов
08 февруари 2022 14:00
Гост

Този съвет трябва вече да се опита поне малко да измие срама и да гласува законосъобразно, АДВОКАТЕ от нЕкъде си. Все пак не всички членове са пред пенсиониране, на някои от тях ще им се наложи да поработят още в системата….

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
08 февруари 2022 12:09
Гост

колко са силни позициите на гербешев във ВАС и каква ще е съдбата на спряното дело? защото сегашното правителство може успешно да се крие зад него и да чака обновения ВСС.

Аспарух
Аспарух
08 февруари 2022 12:07
Гост

Оставаше да решат друго и вече щеше да е смешно.

Kotze
Kotze
08 февруари 2022 12:06
Гост

Браво на КС, но с този ВСС няма да стане работата.