Министърът на правосъдието Крум Зарков свика първото заседание на Съвета за криминологични изследвания.

Той е негов председател, а другите представители на изпълнителната власт са вътрешният министър и заместничката на Зарков Мария Павлова, която председателства Съвета по изпълнение на наказанията по чл. 32 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Създаването на съвета като експертно консултативно звено за изучаване на проблемите на престъпността, причините, които я обуславят и разработване на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване, беше сред основните приоритети, обявени от Зарков при встъпването му в длъжност.

Останалите членове на съвета са:

Лада Паунова – заместник-председател на Върховния касационен съд

Борислав Сарафов – директор на НСлС и председател на Междуведомствения съвет по чл. 383, ал. 1 от ЗСВ

Петя Петрова – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Проф. д-р Петя Шопова – представител на Българската асоциация по криминология

Доц. д-р Атанас Атанасов – председател на Националния статистически институт

Адвокат Иван Георгиев – представител на Висшия адвокатски съвет

Доц. д-р Надежда Йонкова – заместник-директор на Института за държавата и правото при БАН

Проф. дфн Богдана Тодорова – ръководител на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към Института по философия и социология при БАН.

Първото заседание Съвета за криминологични изследвания ще е на 28 ноември и се предвижда да бъде обсъдена Годишна програма за криминологични изследвания за 2023 г.