На две или на три инстанции се обжалват определенията и разпорежданията, преграждащи развитието на делото. Това ще решават Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в съвместно тълкувателно дело №2/2018 г.

То е образувано по предложение на председателите на двете колегии Красимир Влахов (в оставка) и Дария Проданова.

Въпросът, на който ще отговарят върховните съдии по тълкувателното делоq е формулиран по следния начин: „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?

Влахов и Проданова сочат, че са установили противоречива съдебна практика по приложението на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 от ГПК.

Според разпоредбата, когато определението по ал. 1 (преграждащо по-нататъшното развитие на делото или такова, чиято обжалваемост е изрично предвидена в закона) е постановено от окръжен съд като първа инстанция, същото подлежи на обжалване с частна жалба пред съответния апелативен съд. Дотук проблем няма, но той възниква по въпроса дали определението на апелативния съд, с което се потвърждава преграждащото развитие на производството определение или разпореждане на окръжния съд, подлежи на обжалване пред ВКС.

Според част от върховните съдии това определение на апелативния съд не подлежи на касационен контрол. Те изтъкват, че разпоредбата на чл. 274, ал. 2 от ГПК както преди, така и след изменението (ДВ, бр. 50 от 2015 г.) предвижда двуинстанционен съдебен контрол на определенията, постановени за първи път от окръжен или апелативен съд като въззивна инстанция.

„Тази теза се аргументира и с мотивите на законопроекта за изменение на ГПК от 2015 г., според които целта на изменението е ускоряване на гражданското съдопроизводство и облекчаване на касационния съд от разглеждане на частни дела, както и с това, че актуалната редакция на чл. 274, ал. 2 от ГПК не предвижда обжалваемост пред ВКС на посочената категория определения на апелативния съд“, сочат Влахов и Проданова.

Другото становище е, че няма основание да се смята, че с новата редакция на чл. 274, ал. 2 от ГПК законодателят е ограничил достъпа до касационно обжалване на тези определения. Напротив – в четвъртата алинея на чл. 274 ГПК изрично е посочено кои определения не подлежат на касационно обжалване и тази норма не може да се тълкува и прилага разширително.

Проектът на тълкувателното решение е възложен на върховните съдии Албена Бонева (докладчик) и Елеонора Чаначева.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви