Комисията за защита от дискриминация ще установява дали два текста от Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление третират неравно съпрузи и хора, които съжителстват под един покрив.

Проблемът е бил идентифициран от заместник-председателя на комисията Баки Хюсеинов. Той е установил, че в наредбата са посочени различни коефициенти за определяне на сумата за отопление за двете категории лица.

Според чл. 2, ал. 1 от подзаконовия нормативен акт право на целева помощ имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението декларация е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление.

За да се изчислят обаче окончателните суми за отопление на социално слаби лица, трябва да се приложи и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ. В ал. 5, т. 5 от тази разпоредба се казва, че диференцираният минимален доход за отопление за всеки един от съвместно живеещите съпрузи е в размер на 167.08% от гарантирания минимален доход, а за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство този размер е 224.68% от ГМД (чл. 2, ал. 5, т. 9 от наредбата). Това означава, че първата категория лица получава 125.50 лева, а втората – 168 лева.

Според Баки Хюсеинов въпросните разпоредби третират по различен начин описаните групи лица, като въвеждат различни прагове за достъп до социалната помощ, въпреки че и в двете хипотези става въпрос за лица, живеещи заедно. Заместник-председателят на комисията е на мнение, че това е необяснима дискриминация заради формата на съжителство.

В подкрепа на тезата си цитира и чл. 9, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в който се казва, че право да получат социални помощи имат лицата, чиито доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход, като този диференциран минимален доход за „лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи“ е 66% от гарантирания минимален доход.

Според Баки Хюсеинов може да се направи предположение, че неравното третиране в нормативния акт е основано на признаците „семейно положение“ и „лично положение“ и добавя, че трябва да бъде образувано производство на основание чл. 50, т. 2 от Закона за защита от дискриминация, в което да бъде установено дали описаното неравно третиране съставлява дискриминация по смисъла на закона.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Summertime sadness
Summertime sadness
25 февруари 2019 10:15
Гост

Може би е време да проверят дали не са дискриминирани самотно живеещите хора от всичките привилегии предвидени за семейните. То не бяха помощи, данъчни облекчения, какви ли не екстри. Чакайте малко ве, останалите не сме ли хора, това дали да имаш партьор/ка или деца е въпрос първо на личен избор и оттам нататък – на късмет. Не повод за привилегии!!!

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 17:11
Гост

Взе да ми писва семейното положение да е критерий. От къде на къде хората с брак ще получават по- малко.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 17:12
Гост

Сигурно защото се топлят законно.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 16:58
Гост

По какъв ли критерий определят кой по колко да получава.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 16:57
Гост

Пълна дискриминация. Би трябвало за всички симата да не е еднаква.