Едно особено мнение на съдия от Върховния административен съд (ВАС) доведе до вълна от отводи на негови колеги по казус, свързан с конкурс за Върховния касационен съд (ВКС). Заради „направени внушения“ в особеното мнение, които биха могли да доведат до съмнения в пристрастност, седем върховни съдии се отвеждат от разглеждането на спора.

Става дума за обявени три места за заемане чрез конкурс за повишаване в Гражданската колегия на ВКС, обявен на 2 януари 2018 г. След проверка на всички документи, конкурсната комисия оцени и класира кандидатите. По-късно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи тримата, заели първите позиции – Емилия Донкова-Найчева (зам.-шеф на ОС-София), Филип Владимиров от същия съд и Розинела Янчева от Софийския градски съд (СГС).

По реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (за назначаване по вече приключил конкурс) в ГК на ВКС бяха повишени още трима магистрати – Десислава Попколева и Таня Орешарова от СГС, както и Мария Христова от ОС-Варна.

В тази връзка във ВАС постъпиха три жалби – от Валентин Бойкинов и Нина Янакиева от СГС, както и от Мария Даскалова (зам.-шеф на ОС-Перник) и бяха образувани три дела. Разглеждането на жалбата на Бойкинов отиде при състав с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова (докладчик) и Александър Митрев. Делото на Даскалова се гледа от Любомир Гайдов (председател), Николай Гунчев и Десислава Стоева (докладчик), а това на Нина Янакиева – от Георги Георгиев (председател), Тодор Тодоров (докладчик) и Стела Динчева.

В един момента обаче трите се обединяват в едно под номера на делото на Бойкинов.

Защо се обединяват делата

Съставът по жалбата на Мария Даскалова отбелязва в определение от 22 октомври 2020 г., че предметът на двете дела – нейното и на Байкинов, налага „извод за тъждество на подлежащите на установяване факти и обстоятелства и на приложимите към тях правни норми“. „Валентин Бойкинов и Мария Даскалова са участвали в обявения конкурс за повишаване и заемане на три свободни длъжности „съдия“ във ВКС – Гражданска колегия. Видно от събраните доказателства, жалбоподателите са сред участващите в класирането кандидати… С оглед спазване принципите на равнопоставеност, справедливост и предвидимост при провеждане на съдебното производство, както и наличието на общи релевантни факти, произнасянето по спора също следва да бъде общо за жалбоподателите…

В този контекст двете оспорени решения на СК на ВСС са безспорно свързани, третират по същество един и същи въпрос, което предпоставя общото разглеждане на жалбите на Бойкинов и Даскалова, включително и с оглед избягване постановяването на противоречив правен резултат по отделните дела“, изтъква съставът по делото на Даскалова.

Не така единодушно обаче се произнася за обединяването тричленният състав по казуса на Нина Янакиева.

Мнозинството – Георги Георгиев и Стела Динчева, сочат, че „при съпоставката на спорния предмет по трите дела се налага извод, че те следва да бъдат обединени за общо разглеждане и постановяване на едно решение по тях поради това, че и по трите дела жалбоподателите са участници в конкурс за повишаване и преместване, които са обжалвали решения на СК на ВСС относно назначаването на длъжности по реда на чл. 193 ал. 6 ЗСВ“.

Двамата добавят, че трябва да се отговори и на въпроса доколко може да се обсъждат като допустими доводите за назначения по чл. 193, ал. 6 ЗСВ, без да се поддържат аргументи да не се назначават класираните кандидати преди жалбоподателите, тъй като какъвто и да е изходът от обжалването, то следва да бъде назначен следващият по реда на класирането кандидат, макар и да не е обжалвал.

Особеното мнение

Третият член на състава – Тодор Тодоров, обаче не е съгласен с колегите си. И обяснява защо.

На първо място той изтъква, че трите дела имат различен предмет.

Валентин Бойкинов обжалва решение на Съдийската колегия от 28 януари м.г., с което молбата му да бъде повишен във ВКС на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е оставена без уважение, защото не е бил следващ по реда на класирането кандидат.

Мария Даскалова пък обжалва отказа на СК на ВСС да я повиши по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ поради запълване на местата във ВКС.

Нина Янакиева на свой ред оспорва решенията на Съдийската колегия, с които по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ са повишени колегите ѝ Десислава Попколева, Таня Орешарова и Мария Христова.

Съгласно чл. 213 ГПК вр. с чл. 144 АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях.

Не са налични и двете процесуални предпоставки за съединяване на делата – участие на едни и същи лица на активнолегитимираната и пасивнолегитимирана страна и наличие на връзка помежду им. Предмет на оспорване са различни административни актове и нито едно от решенията не би могло да окаже влияние върху изхода на спора по някое от другите дела“, сочи съдия Тодоров в особеното си мнение.

Нататък той изтъква, че в жалбата си Нина Янакиева сочи нарушения във връзка с конкурсната комисия – че магистрат, член на комисията, е бил действащ съдия от ВКС към момента на избора му, но не и през цялото времетраене на конкурса, твърди, че са извършени нарушения, които опорочават класирането на кандидатите, извършено от комисията, казва още, че в жребия за избор на членове на конкурсната комисия не са участвали всички съдии от ВКС, което е в противоречие със ЗСВ, в който се казва, че се изключват само председателите на съдилища, но не и магистратите, които предстои да се пенсионират и шефовете на колегии и отделения.

Всички тези пороци, касаещи конкурсната процедура, а не последвалите производства по чл. 193, ал. 6 ЗСВ, са развити при условията на влязло в сила съдебно решение № 14647/31.10.2019 г. по адм. дело № 15235/2018 г. на ВАС, шесто отделение, което е разрешило със СПН спора по нейната законосъобразност. Като участник в конкурсната процедура и получила отказ за назначаване, поради изчерпване на местата, съдия Янакиева е имала възможност да подаде жалба или да се присъедини към жалбоподателите в това производство, развивайки всички тези свои съображения, но не го е направила. Чрез новото поставяне на съдебен контрол на същите спорни въпроси се търси своеобразно новиране на срока на обжалване на влезли в сила актове по приключил конкурс, които са задължителни както за съда, така и за страните. Търси се препроизнасяне от съда по вече произнесени спорни въпроси“, казва Тодор Тодоров. (Цитираното от него решение на ВАС от 2019 г. е по дело по жалба на трима други магистрати, които атакуваха самия конкурс за ГК на ВКС, но ВАС отхвърли техните жалби като подробно отговори на всичките им възражения, включително и за опорочена конкурсна комисия, каквито доводи навежда и Нина Янакиева – повече виж тук.)

Тезата на съдия Тодоров е, че и трите дела, преди да бъдат присъединени в едно, са били приключили по същество още през септември 2020 г.

Във връзка с делото на Нина Янакиева съдия Тодоров отбелязва, че в качеството си на докладчик, на 20 октомври 2020 г. е изготвил свой проект за решение (съдии обясниха, че става дума за работен файл в деловодната система, до който достъп има единствено докладчикът). Мнозинството от състава обаче не споделя неговото виждане за разрешаване на спора и се произнася за отмяна на хода по същество. Затова съдия Тодоров пише особено мнение, в което отбелязва, че зачита позицията на мнозинството. В тази връзка той пише: „Мнозинството в съдебния състав изложи процесуалните съображения от мотивите на настоящото определение. Към него момент обаче липсваше висящност и на трите съдебни производства, а едно от условията за съединяването им е те да са висящи (чл. 213 ГПК)“.

Отвод след отвод

Особеното му мнение обаче предизвика изненадващи последици.

На 2 декември м.г. тричленният състав по делото на Валентин Бойкинов си прави отвод. Според Росен Василев, Сибила Симеонова и Александър Митрев то е „породило съмнение в безпристрастието на настоящия съдебен състав“ и с „цел избягване на всякакво съмнение в страните за безпристрастното решаване на спора, настоящият съдебен състав намира, че следва да се отстрани от разглеждане на делото“.

Следва ново разпределение и казусът отива при Николай Гунчев, който пък заседава в състав с Любомир Гайдов и Десислава Стоева, които трябваше да разгледат случая с Мария Даскалова.

На 10 декември 2020 г. тримата магистрати също си правят отвод макар изрично да изтъкват, че не се считат за предубедени и пристрастни. Но „отвеждането е необходимо, за да се осигури разглеждане на настоящия спор от съдебен състав, който не се е ангажирал със становище относно наличието на предпоставки за присъединяване на адм. дело № 3828/2020 г. на ВАС към настоящото дело, и, за да не се допуска съмнение, което би могло да се породи у страните, в непредубедеността на решаващия съд“.

Поредният жребий праща делото при Румяна Папазова, която е в състав с Таня Комсалова и Георги Георгиев. Но и последният си прави отвод, защото е бил в състав заедно с Тодор Тодоров и Стела Динчева по делото на Нина Янакиева.

В особеното мнение се съдържа описание на действия на състава, включително и че е имало произнасяне по съществото на спора със съдържание в приложеното решение проект, което произнасяне е било променено и решението е да се присъедини делото към друго дело за общо разглеждане. В случая видно от определението за присъединяване на делото, подписано от съдиите, участвали в разглеждането на делото се удостоверява единствената воля на състава по хода и разглеждането на делото, но не и произнасяне по съществото на спора. При наличието на приложено съдебно решение, неподписано от състава се създава неправилно внушение за предубеденост за изхода на спора, което е основание по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК за отвеждането ми от разглеждане на делото“, аргументира се Георги Георгиев.

Следващият, който е определен да заеме мястото на Георгиев в състава, е Тодор Тодоров. Но на 21 януари т.г. и той си прави отвод, защото „в качеството му на съдия-докладчик по административно дело № 5378/2020 г. на ВАС е изготвил проект за решение по спора (приложен по делото), приключил по същество в съдебно заседание на 15.09.2020 г. и счита, че са налице основания за отвеждането му от разглеждане на настоящото дело“.

Така, на практика, почти цялото Шесто отделение на ВАС се отвежда. Остават Румяна Папазова, която е докладчик по въпросното дело, и Таня Комсалова. Засега не е ясно кой ще е третият член на състава. Делото е насрочено за 15 март.

 

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
02 февруари 2021 18:51
Регистриран

МНОГО СЪМ ЩАСТЛИВ ОТ СТАТИЯТА ,ЗАЩОТО ОТ НЕЯ УСТАНОВИХ ,ЧЕ КОНФОРМИЗМА В ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ ОТ 2008 ГОДИНА НАСАМ Е ВЕЧЕ РАЗБИТ ОТ СЪДИЯТА ТОДОР ТОДОРОВ. ИСКАМ ДА ПОЗДРАВЯ СЪДИЯТА ТОДОР ТОДОРОВ И СЕ НАДЯВАМ ,ЧЕ СЪЩИЯ ЩЕ ОСТАНЕ ЗАНАПРАД ВСЕ ТАКА НЕЗАВИСИМ. МНОГО ПЪТИ СЪМ ПОДДЪРЖАЛ ,ЧЕ КОНФОРМИЗМА В КОЕТО И ДА Е ОТДЕЛЕНИЕ НА ВАС Е ОСОБЕНО ВРЕДЕН И ЗАСЯГА ,КАКТО ОБЕКТИВНОСТТА,ТАКА И ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА.ДПОДЕЛЯМ СТАНОВИЩЕТО НА СЪДИЯТА ТОДОР ТОДОРОВ И НЕ МОГА ДА СИ ДАМ СМЕТКА ЗАЩО ТОВА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НЕ Е НАПРАВЕНО ОЩЕ СЛЕД КАТО ЖАЛБИТЕ СА БИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЪВ ВАС,ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ.

Draka
Draka
02 февруари 2021 14:35
Гост

То доколкото се разбира от статията, съставът май не се е бил произнесъл, а Тодоров е имал свой проект, не ли?

Anonimwn
Anonimwn
02 февруари 2021 14:29
Гост

Докато едно решение не се подписано от състава и не е обявено, няма никаква стойност. Не виждам драма в това, че останалите двама от състава не са били съгласни с колегата си

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 13:11
Гост

Голяма сага. Колко време ще го проточват това дело?

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 13:12
Гост

Толкова им е капацитетът.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 12:56
Гост

Шесто отделение на ВАС отдавна се е превърлано в Театъра на абсурда на родното правораздаване. Описаният казус с делата за ВКС-ГК е бледа сянка спрямо влачещете се дела по конкурс за САС – ГО и ТО, решенията за назначаване по които са приети още през далечната 2019 г. и жалбите са също 2019 г. Две години по-късно по делата дори още не е проведено първо заседание и то защото умниците от 6 отд. ЕДНА ГОДИНА по-късно се сетиха, че трябвало да обединят делата в две – едно за ГО и едно за ТО. Възниква логичният въпрос защо 1 година спаха… Покажи целия коментар »

таня
таня
02 февруари 2021 16:44
Гост

Действията на конкурсните комисии по двата конкурса-за АС-ГО и ТО бяха позор, особено на тази за ТО. Защо смяташ, че целта е делата ще се влачат, защо да няма уважени жалби? В края на краищата се видя, че във ВКС има хора, които меко казано не са чужди на някои специфични практики.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 17:54
Гост

Казвам само, че е безобразие делата да се влачат 2 години, още повече, че по силата на чл. 187, ал. 3 ЗСВ те следва да приключват в 1-месечен инструктивен срок от образуването им. Какъвто е да е конкурса – порочен или брилянтен – 2-годишно влачене на дела е абсолютно недопустимо, и то поради процесуално безхаберие на самия ВАС, който чак след 1 година са сети да ги съединява. Ако ще отменят конкурса – да го бяха направили вече, а не да се офлянкват. А иначе – ако питаш спечелилите конкурса ще кажат, че същият е бил най-изряден. Загубилите пък винаги… Покажи целия коментар »

Коко Роко
Коко Роко
02 февруари 2021 12:09
Гост

Тошко Тодоров не беше ли в една стая навремето с Лозан Панов, че даже и го бяха напердашили покрай избора на последния за председател на ВКС? Гледай го сега какви ги твори, винаги е бил трън в петата на „небрежните“ 🙂

до трола
до трола
02 февруари 2021 13:06
Гост

Вероятно обаче са ползвали една и съща тоалетна с останалите съдии, в това число и с Колев , е и?!

Коко Роко
Коко Роко
02 февруари 2021 14:18
Гост

Въпросът е, че ти си мъж по рождение, по ориентация не е сигурно, но ползваш тоалетна заедно с дамите!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 15:16
Гост

Това е абсолютна глупост! Съдията Т. Тодоров не е бил в стая с Л. Панов, а М. Димитров е бил в една стая с Панов! Съдията Т. Тодоров, никога не е бил „напердашен“, тогава ставаше дума за служител във ВАС със същото име, но кой да ги знае тези работи! По добре да се плеши по форумите и да се привлича вниманието! Съдията Т. Тодоров е перфектен професионалист! Бъдете здрави !

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 11:19
Гост

Докато решението не е подписано от състава, с особено мнение, включително, няма акт. Може да се отменя ход по същество и тн. Няма какво повече да се коментира

е хубава работа
е хубава работа
02 февруари 2021 13:03
Гост

Във ВАС не пишат ли решенията като в другите съдилища -след прозинасяне със състава или първо един го пише без да се съгласува с другите , пък другите го подписват без да знаят защо?!Естествено, че е компрометиран състава от тук нататък.Прав е съдия Тодоров , че няма рпедпоставки за обединяване!

Практик
Практик
02 февруари 2021 13:53
Гост

Не е така. Решението се приема на тайно съвещание на съдебния състав, макар все още да не е удостоверено чрез подписването на изготвения от докладчика проект. В този смисъл вж.мотивите към Тълкувателно решение 1/ 10.02.2012 г. на ОСГТК на ВКС: Когато решението се постановява в състав, то се приема на тайното съвещание с мнозинството на гласовете – чл. 21, ал. 5 ГПК (чл. 187, ал. 1 ГПК отм.). След като решението е взето, докладчикът по делото изготвя писмения текст, който се подписва от всички съдии, като съдията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като мотивира отделно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 10:18
Гост

Малко излагация

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 13:09
Гост

Хич не е малко. Като в детската градина се държат.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 10:18
Гост

Трите дела нямат нищо общо

Иванов
Иванов
02 февруари 2021 10:17
Гост

Смешна работа

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 13:09
Гост

Тъжна, по-скоро.

Серафим
Серафим
02 февруари 2021 10:15
Гост

Странна работа, наистина

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 10:11
Гост

За мен трите дела нямат нищо общо! Колегата с пълно основание е против обединяването им. Друг е въпросът, че може да е доста по-целесъобразно всички дела по един конкурс да се събират в едно дело, защото няма как резултатът от едно да не влияе на останалите.

Ошхан
Ошхан
02 февруари 2021 10:16
Гост

Еми и за мен няма как решение на едното да не влиае някак и на останалите

Inferno
Inferno
02 февруари 2021 10:17
Гост

Абе айде бе. Може по-много по-адекватен начин да се случи всичко. Не да се правят циркове.

сссссссссссссс
сссссссссссссс
02 февруари 2021 10:02
Гост

Някой май се е ядосал на колегите си и им е играл сечено. Много странна история

Димитрова
Димитрова
02 февруари 2021 10:17
Гост

И аз мисля, че им се е ядосал и ги е насосал

Серафим
Серафим
02 февруари 2021 10:18
Гост

Еееми…може да не се е ядосал, а да е имал зъб на един от тях, но са го отнесли всички.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 13:10
Гост

Пълен цирк!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 9:45
Гост

Ха сега, де имало ли е решение или не?

Серафим
Серафим
02 февруари 2021 10:16
Гост

Баш баш. И аз дори така казвам. Странно е.