Съдийската Комисия за атестирането и конкурсите (КАК) е изпаднала в недоумение какво да прави с конкурсите за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища, които бяха частично отменени от Върховния административен съд (ВАС).

Членовете на КАК намират мотивите на съда за неясни, заради което предлагат на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да поиска от ВАС тълкуване на двете му решения, за да разберат какво да правят с конкурсите.

Въпросите, които КАК предлага да бъдат отправени до върховните съдии, са следните:

  • По какъв ред следва да продължи конкурсната процедура с оглед приложението на разпоредбата на §23 от ЗИД на ЗСВ (обн. в ДВ, бр. 29/08.04.2019 г.) по отношение сформирането на състава на новата конкурсна комисия и участието на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС в нея;
  • Какви са обективните и субективни предели на действие на подлежащия на изпълнение съдебен акт, а именно: между кои лица следва да продължи конкурсната процедура от етапа на последното незаконосъобразно действие съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 1, изр. 2-ро от АПК.

Предисторията

Както „Лекс“ писа, през септември два състава на ВАС отмениха конкурсите за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища с идентични мотиви – незаконосъобразно сформиране на конкурсните комисии от Върховния касационен съд (ВКС), т.е. заради изключването от жребия на заместник-председателите на ВКС, на магистрати, които предстои да се пенсионират и на други, за които се е знаело, че ще напуснат съда (виж повече тук и тук).

Преписките бяха върнати от ВАС на Съдийската колегия на етапа, в който трябва да бъдат избрани нови състави на конкурсните комисии.

Конкурсите за повишаване бяха обявени на 24 април 2018 г.

Свободните места в гражданските отделения на апелативните съдилища бяха 10 като пет от тях са в София, четири във Велико Търново и едно в Бургас. На 10 декември 2019 г. Съдийската колегия повиши в Софийския апелативен съд Таня Орешарова, Десислава Попколева, Мария Райкинска, Ралица Димитрова и Иванка Иванова (всички от СГС), Калина Пенева от окръжния съд в Бургас беше повишена в апелативния съд в града, а Искра Иванова, Димитринка Гайнова, Ивелина Солакова (всички от ОС-Велико Търново) и Кремена Лазарова (ОС-Бургас) пък бяха назначени в гражданското отделение на тамошния апелативен съд.

Седем магистрати, класирани под чертата, обаче обжалваха решението на СК на ВСС – Нина Янакиева, Асен Воденичаров, Атанас Иванов, Димитър Мирчев, Величка Борилова, Атанас Маджев и Атанас Николов. Освен отмяна на повишаването на колегите им, те искаха да „паднат“ и решенията на колегията, с които те самите не са повишени, а част от тях атакуваха и прекратяването на гласуването поради попълване на свободните места.

ВАС остави без разглеждане жалбите на Воденичаров, Мирчев, Иванов и Николов срещу прекратяването на гласуването, както и срещу повишаването на съдия Кремена Лазарова, защото специално за нейния казус вече има произнасяне на съда, с което е потвърдено решението на Съдийската колегия (виж повече тук). Отменени бяха решенията на СК на ВСС за повишаването на всички без Лазарова, както и тези, с които е отказано повишаване на Нина Янакиева и на Величка Борилова.

За търговските отделения местата бяха пет – три в Софийския апелативен съд и две в АС-Пловдив. На 10 декември 2019 г. Съдийската колегия повиши в САС Мирослава Кацарска-Пантева и Здравка Иванова-Рогачева от СГС и Светла Станимирова (ОС-Монтана), а Александър Стойчев (ОС-Пловдив) и Христо Симитчиев (ОС-Стара Загора) в Пловдив.

Срещу това решение на колегията жалби подадоха осем магистрати – Светлин Михайлов, Нина Янакиева, Атанас Николов, Асен Воденичаров, Атанас Иванов, Димитър Мирчев, Величка Борилова и Цветелина Георгиева. ВАС отмени повишаването на петимата и прекратяването на гласуването за осмината жалбоподатели.

Недоумението на КАК

След като получава решенията на ВАС, Комисията за атестирането и конкурсите започва да се пита как и по какъв начин да продължи с двата конкурса. Членовете на КАК намират за неясни мотивите на съда и заради това искат да им бъдат разяснени няколко момента.

Първият проблем произлиза от промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Към момента на обявяване на конкурсите през 2018 г., по закон членове на комисиите са – един представител на КАК от професионалната квота, един хабилитиран преподавател и трима съдии, специалисти по съответната материя, избрани на случаен принцип от Пленума на ВКС (чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ). Именно по този начин са сформирани комисиите в двата конкурса.

През 2019 г. ЗСВ обаче е променен и в състава на конкурсните комисии вече не влиза член на КАК. Те се състоят от един хабилитиран преподавател и четирима съдии.

С оглед липсата на практика (съдебна и на СК на ВСС) в случаи, когато конкурсът се отменя и се връща на такъв ранен етап, а именно избор на нова конкурсна комисия, е необходимо разяснение по отношение на начина на сформиране на състава ѝ и участието на представител на КАК в нея. При действащата нормативна уредба, е налице неяснота относно това дали конкурсната процедура следва да се счита за висяща и дали спрямо нея е приложим §23 от ЗИД на ЗСВ (обн. в ДВ, бр. 29/08.04.2019 г.). Възниква въпросът, дали по аргумент от разпоредбата на чл. 193, ал. 6 във вр. с ал. 7 от ЗСВ конкурсната процедура за повишаване в апелативните съдилища – гражданско отделение не следва да се счита за приключила, след като по нея има произнасяне от СК на ВСС с решение по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, което в частта за Апелативен съд – Велико Търново е влязло в сила. И ако се приеме, че процедурата е приключила, за нея би ли следвало да е приложим §23 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ. Отмененият административен акт на СК на ВСС е постановен при действието на новите процедурни правила като същевременно съдебното решение няма ретроактивно действие. Отмяната на решението за приключване на конкурса не би следвало да връща процедурата хронологически назад във времето, т.е. преди влизане в сила на промените в ЗСВ от месец април 2019 г., а по-скоро цели да бъдат повторени опорочените етапи при съобразяване на действащата в момента нормативна уредба“, изтъкват членовете на КАК по отношение на решението на ВАС, с което е отменен конкурсът за гражданските отделения в апелативните съдилища (виж относимите разпоредби в карето – б.а.).

Нататък те обясняват, че с оглед препращането в акта на ВАС към разпоредбата на чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, без съдът да уточнява към коя редакция на закона, би следвало да се заключи, че повторното провеждане на конкурса от етапа на избор на нова конкурсна комисия от Пленума на ВКС, трябва да се извърши при изпълнение на изискванията на действащия закон и процедурните правила в момента.

Във връзка с промените в ЗСВ и отпадане участието на представители на КАК в конкурсните комисии, е редуциран численият състав на КАК от квотата на действащите съдии като са изменени вътрешните правила за организация на дейността ѝ, касаещи нейната структура. Към момента е предвидено участие в КАК по материя съответно само на 2-ма граждански съдии и 1 търговски съдия. При този числен състав и обстоятелството, че в КАК реално работи само 1 граждански съдия, ще бъде практически невъзможно определянето чрез жребий на представителите на КАК (един редовен и един резервен член) в новата конкурсна комисия“, отбелязват членовете на КАК.

Освен това, според тях, трябва да се има предвид, че в решението на ВАС е констатирано нарушение при избора на членове на конкурсната комисия от Пленума на ВКС, а не от Съдийската колегия при определянето на хабилитиран преподавател и член на КАК. Ако се приеме, че новата конкурсна комисия следва да се сформира по старите правила, възниква въпросът дали жребият от СК на ВСС по отношение на избора на представител на КАК и на хабилитирания преподавател трябва да се повтори, чудят се от комисията.

Другият въпрос, по който искат тълкуване, е за пределите на действието на решението за отмяна по смисъла на чл. 177, ал. 1, изр. 2 от АПК. КАК иска да се уточни спрямо кои страни в административното производство действа то, защото в решението на ВАС за гражданските отделения на апелативните съдилища има три диспозитива.

С единия се отменя решението на СК на ВСС в частта за повишаването на съдиите, с изключението на това на Кремена Лазарова. Другият диспозитив е за отмяната на неповишаването на част от магистратите, а с третия се отменя прекратяването на гласуването само спрямо тези от участниците, които са обжалвали решението.

За необжалвалите конкурсната процедура кандидати решенията на СК на ВСС за неповишаването им или за прекратяване на гласуването поради попълване на местата не са отменени със съдебното решение. С оглед на това следва да се изясни отменителното решение какъв обхват има, спрямо кои страни ще се прилага, с оглед продължаване на конкурсната процедура от етапа на опороченото действие, а именно сформирането на нова конкурсна комисия“, обясняват членовете на КАК.

Те сочат, че кандидатите подават документи за участие в конкурса преди конституирането на комисията. Произнасянето по тяхната допустимост също става преди да бъде опреден съставът на конкурсната комисия.

Поставя се въпросът, как неправилното определяне на състава на комисията, влияе върху допускането или недопускането на един кандидат в конкурса. Наред с това се поставя и въпросът, дали тези магистрати, които не са обжалвали и по отношение на които прекратяването на гласуването влиза в сила, ще участват в назначаване по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, т.е. кандидат, който не може да участва в класиране по чл. 193, ал. 3, ще участва ли в класиране по ал. 6. За магистратите, които са били класирани „под чертата“ и които са имали обосновани правни очаквания да бъдат назначени по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, не е съществувал правен интерес да обжалват решенията по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ и затова не са го сторили“, излагат проблемите от КАК.

За тях е неясно и още нещо: „След като конкурсът се връща от етапа на последното незаконосъобразно действие, не трябва ли да се считат за мълчаливо отменени действията, извършени от конкурсната комисия в хода на конкурсната процедура по отношение оценяването на всички допуснати кандидати, и не трябва ли новата конкурсна комисия да оценява отново всички допуснати кандидати, а не само тези от тях с отменени от съда назначения, както и жалбоподателите. Ако се приеме, че новата конкурсна комисия трябва да оцени и класира само последните, не би ли се стигнало в такъв случай до използване на резултатите на вече извършеното от конкурсната комисия с незаконен състав класиране (класиране в класирането). Остава неясно дали новата конкурсна комисия ще проведе конкурсна процедура само между кандидатите, които са класирани от другата, незаконно сформирана комисия и така на практика да се стигне до провеждане на конкурс от две различни комисии. Неяснотата, а именно дали това отменително съдебно решение действа спрямо всички допуснати кандидати или само спрямо посочените в неговия диспозитив лица, се увеличава и с оглед на обстоятелството, че решението за едно от повишенията в този конкурс по същото това отменено класиране, извършено от същата тази незаконосъобразно сформирана конкурсна комисия, е влязло в сила“.

От КАК казват още, че в изпълнение на решението на ВАС би следвало да се повторят всички фази на конкурсната процедура след опороченото сформиране на конкурсната комисия. Етапите преди това – обявяване на конкурса в Държавен вестник, прием на заявления и документи и допускането на кандидатите до участие в конкурса са проведени законосъобразно, не са оспорени и не са отменени от върховния съд.

Ето защо и тъй като допустимостта на кандидатите се явява последен правомерен етап на конкурсната процедура, се поставя въпросът спрямо кои участници да извърши повторно съответните действия новосформираната конкурсна комисия“, заявяват от КАК.

Аналогични са и въпросите и мотивите към състава на ВАС, който отмени конкурса за търговските отделения на апелативните съдилища.

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
02 ноември 2021 9:26
Гост

Мотивите на ВАС са неясни. Така е. По-важното е ,че целта им е ясна и тя е постигната. ВАС кадрува, а не правораздава.И това е ясно. Време е за елиминиране на възможността на Чолаков паша, да си разиграва коня.Затова ВАС вън от тази процедура.

Съдия
Съдия
01 ноември 2021 20:48
Гост

Проблемът е от разделението в съдебната система, което е естествена проекция на разделението в обществото. Джендърите трудно пробиват във ВАС, а нарочените за корумпета трудно пробиват във ВКС. За обикновените съдии остава случайното кариерно израстване.

Лгбти
Лгбти
01 ноември 2021 21:58
Гост

За джендърите не съм мн.съгласен.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 16:36
Гост

Решение се тълкува, когато не може да се изведе каква е волята на съда и то е неясно. В случая, решението е напълно ясно, що се отнася до това какво е отменено като решение на СК и какво – не. Какво трябва да прави от тук нататък административния орган, не е работа на съда и не е въпрос на „тълкуване на съдебното решение“. По-скоро са се омотали като патета в кълчища какво да правят и се притесняват, че и следващите решения в конкурса за повишаване в АС ще „паднат“ във ВАС с оглед измененията в ЗСВ. И се чудят кому… Покажи целия коментар »

Колю
Колю
01 ноември 2021 22:03
Гост

Щом хората питат и се кумят – значи не им е ясно. А щом е неясно – пита се авторът. Какво има да се питат един друг?

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 13:59
Гост

На Дишева и Керелска глупостите…

Колю
Колю
01 ноември 2021 13:34
Гост

Да питат съда за тълкуване. Това е единственият орган, който може легално да тълкува умотворенията си. Нали той им е автор.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 12:38
Гост

Всичко стана, защото жалбоподателката Нина Стойчева е първа приятелка на Мариника Чернева – зам. предс на ВАС. Едно време бяха в общ състав в СГС и бяха биз-бизе, та Мариника е решила да й услужи, като натисне 6-то отд., което отколе време се слави като поръчково. Не случайно Чолаков е възложил делата на ВСС да се гледат от 6-то. За награда, че така свършиха делата фамозният Гайдов беше скоростно повишен в зам. предс на ВАС, за ужас на колегите си. Гайдов е известен, че не може да пише мотиви по решенията си – не веднъж 5-чл. състави са му отменяли… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 11:19
Гост

Да не забравяме и това, че Димитър Мирчев е бил колега на председателя на 6то отделение.

Правосъдие за някои
Правосъдие за някои
01 ноември 2021 11:02
Гост

ВСС позор!
Оставка и затвор!

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 10:58
Гост

КАК не знае закона и се чуди какво да направи като пита ВАС?? Такова чудо не е било….

Мавровия каскет
Мавровия каскет
01 ноември 2021 10:37
Гост

Бруталното сгромолясване на 3-годишните конкурси за АС е най-голямото доказателство зе некадърността на тази СК на ВСС. Оставка!

адвокат от САК
адвокат от САК
01 ноември 2021 10:23
Гост

Да се оправят- комуто ползите/ магистратска позиция с всички произтичащи от това привилегии/, нему и вредите/ задължението да се мисли как да се решават юридическите проблеми, възникнали по повод упражняване на занятието му/.За нас, адвокатите, които сме самоосигуряващи се, държавата не мисли и си иска ежемесечните дължими вноски за осигуровки, така, че- всеки да се оправя, както му повеляват знанията и уменията

&&&
&&&
01 ноември 2021 9:43
Гост

Питайте Андрей Икономов да ги разясни…

1132879
1132879
01 ноември 2021 7:58
Гост

Пълен бъзик, аз ако съм на колегите, ще си оттегля документите, ама хубостниците, дето обжалваха с адвоката АИ, няма да го направят. Това със състава на комисиите, че не били участвали няколко от ВКС в жребия е тъпотия, която не се явява съществено процесуално нарушение. Да не би в комисията да са влезли чистачките от ВКС, а не върховни съдии, че да е опорочен конкурсът? Това беше измислено и скалъпено основание, което не издържа пред нито един юрист, както и да го гледаш

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 8:52
Гост

И целта беше прозрачна. Чолаков иска да реди и съдиите в общите съдилища

генезисът на безобразието
генезисът на безобразието
01 ноември 2021 7:50
Гост

Нека да видим генезиса на това положение. Първа причина – ВАС не е обединил изначално всички жалби срещу конкретен конкурс в едно дело. Така се стига до първото безумие, че конкурс, за който един състав е намерил, че е проведен от комисия с опорочен състав за някой от кандидатите е приключил успешно и те вече си работят в АС, а за други – тепърва ще започва.
Втора причина – един състав е решавал по съвест, другият е изпълнил поръчка, няма да посочвам кой какво е направил, то е ясно.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 7:45
Гост

С няколко решения ВАС наистина хвърли в хаос конкурсите. Противоречиви решения, чиято цел е, както казва Мавров, ВАС да кадруват във ВКС

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 7:46
Гост

Ето затова трябва смесени състави от ВКС и ВАС да гледат тези дела

вкс вас възпира
вкс вас възпира
01 ноември 2021 8:01
Гост

Другият вариант е ВАС да се произнася по конкурсите на ВКС и АС, а ВКС по тези на ВАС и адм.с. Да видим тогава дали ще се дерибейства или ще влезе в сила принципът власт власт възпира, че в момента цялата власт е във ВАС и там, а не във ВСС кадруват в съдебната система

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 8:04
Гост

И какво точно се предполага да са целяли в конкретния случай. Случаят повече ми прилича на някаква мърлявщина.

санчо панса
санчо панса
01 ноември 2021 8:13
Гост

Ох, това е случай, в който се моля да е това, но това са върховни съдии и… би било наивно да го мислим

123
123
01 ноември 2021 8:02
Гост

Пълен батак са сътворили, дано не е все пак с умисъл.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2021 7:42
Гост

Аз не виждам проблеми с решенията, но може би не съм запознат с тънкостите на административното право