Какво става в районния съд в Пловдив? Има ли тормоз и натиск над съдии, които не са съгласни с начина на управление на съда или умишлено се подхранва разделението сред магистратите там и от кого – от ръководството или от предложени за наказание от него съдии? Тези въпроси са поставени на вниманието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която се очаква да се занимае с тях.

Тя е сезирана със сигнал от съдията от РС-Пловдив Деян Вътов, който не за първи път пише на ВСС за действията на председателя на съда Иван Калибацев и за ситуацията там. Последва подписка, в която 187 съдии от всички нива в системата заявиха подкрепата си за съдия Вътов, която също е внесена в колегията. Днес позицията си до ВСС изпрати и председателят Калибацев. А само няколко часа по-късно сигнал за дейността му като председател огласи и Татяна Маслинкова от РС-Пловдив. Съюзът на съдиите в България (ССБ) на свой ред поиска СК на ВСС незабавно да преустанови съучастието си в подчиняването на съдиите на председатели на съдилищата чрез привидно законни дисциплинарни производства.

Докато се очаква проблемите в районния съд в Пловдив да влязат в дневния ред на Съдийската колегия, „Лекс“ представя позициите на двете страни.

Сигналът на съдия Вътов – оплакване за тормоз и натиск

В началото на месеца съдията от Районен съд – Пловдив Деян Вътов изпрати сигнал до председателите на Върховния касационен съд Галина Захарова, на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова и на Окръжен съд – Пловдив Розалия Шейтанова, в който разказва, че е жертва на „тормоз“ от председателя на РС Иван Калибацев, както и за смущаващ случай, в който е намесен бившият служебен министър на правосъдието, сега зам.-вътрешен министър, Иван Демерджиев (пълния текст на сигнала виж тук).

Съюзът на съдиите изпрати сигнала на Вътов на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като призова тя да провери случая и да защити съдията, както и да преустанови „зловредни административни практики, реализиращи всички рискове за недопустима злоупотреба с административните правомощия на председател на районен съд и за „заразяване“ на работната атмосфера в съда със страх и търпимост към безсмислено властово насилие“.

В сигнала си съдия Вътов разказва, че заради несъгласията си с начина на ръководство на съда е бил жертва на нападки и тормоз чрез проверки и дисциплинарни производства от страна на Калибацев. Той изрежда серия от заповеди на председателя на РС-Пловдив, включително и такава, с която в последния момент се отменя вече разрешеният му отпуск. Разказва и за отношението на Калибацев към други съдии, като сочи, че председателят на РС-Пловдив неведнъж „твърде грозно се разправя със съдия Татяна Маслинкова по общи събрания“.

Вътов описва начина на управление на председателя на РС-Пловдив така: „Подходът на Калибацев е избирателен, като той, вече съм убеден в това, използва целия властови ресурс на институцията, която „управлява“, за да се саморазправи с конкретен съдия, който не му отдава необходимото раболепие. Когато говоря за раболепие, не преувеличавам. Калибацев използва следната, не много сложна, но ефективна система на управление на съда. На първо място с решение на Общото събрание на РС-Пловдив, има такова решение, което се опитахме да отменим, но без успех,  в полза на Калибацев са делегирани правомощията да определя това кой съдия в кое отделение на съда ще бъде разпределен и какви дела по материя, вид и процент на натовареност ще разглежда. Това решение само по себе си противоречи на разпоредбите на ЗСВ, касаещи правомощията на Общото събрание, но е факт. Калибацев излишно увеличава бройката на реално работещите съдии в Наказателно отделение. Така половината от съдиите в РС-Пловдив – гражданските, са изключително натоварени, разглеждайки около 75 % от делата в съда, а останалата половина не са. За сметка на това от наказателните съдии се очаква подкрепа. Наказателните съдии са поставени в зависимо положение, тъй като винаги някой от тях може да бъде преместен в Гражданското отделение по заповед на председателя, без санкция на Общото събрание, което по закон следва да взема решения по тези въпроси. Същевременно в самото Гражданско и Брачно отделение има съдии, които имат привилегии: ползват  помощници, бавят дела, разглеждат по-лека материя, получават по-опитни секретари и пр. Тези съдии също подкрепят Калибацев или поне не му се противопоставят. Постъплението на дела  в гражданските отделения е огромно. Има и една трета категория съдии, тези които открито се противопоставят на Калибацев по служебни въпроси. Те са обект на тормоз. Аз съм съдията, който най-много се е противопоставял на Иван Калибацев, респективно служа за назидателен пример на останалите“.

Извън заповедите и различните проверки, Вътов разказва и за два случая, които определя като притеснителни, особено единия, който ще представим накратко, а подробно можете да се запознаете с изложените от съдията факти в прикачения по-горе негов сигнал.

Съдия Вътов получава на доклад от друг съдия дело за делба на картини и други вещи между наследниците на Златю и Георги Бояджиеви с първоначална оценка от над 7 млн. лв. Била е допусната повторна експертиза за оценка на картините, но назначените вещи лица отказали да участват и той отложил делото. Съдията започва да търси вещи лица, пише на Съюза на българските художници, но без резултат.

„Направи ми впечатление, че това дело често се изнася от деловодството без мое знание, като същото, поне два пъти съм виждал, че се намира в кабинета на зам.- председателите на РС-Пловдив, които го четяха“, пише Вътов.

Адвокат на една от страните е Иван Демерджиев. „През месец февруари 2021 г. по делото пристигна молба от адв. Демерджиев, с която същият уведомяваше съда, че е провел разговор с две вещи лица и иска точно те бъдат назначени по делото, като делото се насрочи в открито заседание. Непосредствено след това зам.-председателят Александър Точески ми се обади да отида в кабинета му, като поиска от мен тази молба да бъде уважена. Същият познаваше съдържанието на молбата и в какво се състои искането. Отказах да я уважа, тъй като приех това действие за вмешателство. Оттам насетне посочените в молбата вещи лица изобщо отпаднаха като вариант, предвид обстоятелството, че след като една от страните използва ръководството на съда за подобни цели, то очевидно искането ѝ не може да се уважи. Не мога да кредитирам експертиза, изготвена от вещи лица, определени по такъв начин“, разказва съдията в сигнала си.

В края на краищата съдията намира експерт оценител, но той иска по 50 лева на картина и след размисъл страните се отказват да оспорват предишната експертиза, за да си спестят разходите. Понеже съдията е установил, че има дублиране на картини, поискал преразпит на вещото лице и отсрочил делото.

Междувременно срещу съдия Вътов по искане на председателя Калибацев е образувано дисциплинарно производство. И малко преди датата на заседанието по делото за делбата на картините в РС – Пловдив пристига сигнал от Иван Демерджиев в качеството му вече на служебен зам.-министър на правосъдието.

„Основният упрек на зам.-министъра Демерджиев е това, че като съм оставил молбата му без уважение, съм създал убеждение у страните, че вещото лице, с което съм провел кореспонденция, която съм предявил на страните в откритото съдебно заседание, се явявало незаобиколим фактор пред решаване на делото в срок. Отделно, че като съм изпратил списък с вещите, които ще се оценяват, съм изнесъл информация в полза на лице, което не е страна по делото, както и че съм обявил на страните как ще се произнеса, коментирайки в съдебно заседание възможните способи по извършване на делба и напътвайки ги към спогодба“, разказва Вътов в сигнала си.

Така през юли, когато нов адвокат поема представителството на клиентите на Демерджиев, новият защитник иска съдия Вътов да се отведе заради сигнала срещу него.

„Не знаех какво е съдържанието на сигнала и го изисках от председателя на РС-Пловдив, а той не ми го предостави. След това през месец август спрямо мен бе образувано посочено д.д. № 6/2021 г. на СК на ВСС, в което председателят на РС-Пловдив изтъква, че не съм се отвел в срок. Основания за отвод нямах, но реших да се отведа, по съвет на защитника ми по д.д. № 6/2021г. СК на ВСС, което направих проведеното през месец октомври в открито съдебно заседание. Всички останали съделители се противопоставиха на искането за отвод. Считам, че самото д.д. № 6/2021 г. на СК на ВСС е образувано именно с оглед това да се отведа от разглеждане на това дело. По него бе направен опит да ми се окаже влияние, с оглед произнасяне, което е част от правораздавателната компетентност на съда, а именно искане да назнача посочени от една от страните вещи лица, което отказах да направя, въпреки че такива указания получих от зам.-председателя на РС-Пловдив“, заявява Вътов.

Иван Калибацев призова съдиите да не се делят, защото това улеснява задкулисието

В отговор на сигнала на съдия Вътов и организираната подписка в негова подкрепа, шефът на районния съд в Пловдив Иван Калибацев призовава всички съдии да спрат безпринципното противопоставяне помежду си, а да се обединят около общи ценности.

Разделението между съдиите, което умишлено се налага и подхранва, цели да ни направи по-слаби и по-лесни за влиянието на задкулисието. Заедно можем да решим сериозните проблеми, които са в основата на разделението ни“, пише Калибацев (пълния текст на писмото му виж тук).

Той отбелязва, че за него приоритет са законосъобразното и своевременно изпълнение на функциите и задачите на съда.

Без да отговаря на конкретните твърдения и факти в сигнала на колегата си, председателят на РС-Пловдив казва следното: „В случая с Деян Вътов наложените му административни санкции са в резултат на системното му неизпълнение на служебните му задължения. Като ръководител смятам, че нито е правно обосновано, нито е морално справедливо спрямо останалите колеги, да се толерира човек, който регулярно нарушава установените нормативни правила. В противен случай това може да се оцени като лично отношение към нарушителя. С оглед демонстративно неспазване на утвърдени правила и ред за работа, неизпълнение на задълженията и множеството коментари от страна на колегите ми, които бяха засегнати от поведението на Деян Вътов, в качеството си на административен ръководител предприех мерки, някои от които прераснаха в дисциплинарни производства. Предложенията за тези производства съм направил, воден от защита на общия колективен интерес на съдиите“.

Калибацев припомня първия сигнал на Вътов с още няколко съдии от РС-Пловдив от лятото на миналата година (виж повече тук), в резултат на който е била извършена проверка от Инспектората към ВСС, която не е установила нарушения. От акта на ИВСС става ясно, че през 2019 г. и 2020 г. гражданските съдии са били по-малко от наказателните, а са два пъти повече натоварени. ИВСС посочва, че този въпрос може да се реши от общото събрание на съда (виж повече по-долу).

В тази връзка Калибацев казва в отговора си, че е предприел мерки за изравняване на натовареността като е поискал от Съдийската колегия да прекрати командироването на магистрати в други съдилища. Той посочва още, че е изпълнил и друго указание на ИВСС, а именно – запознал е магистратите с резултатите от проверката на общи събрания, на които е присъствал и Деян Вътов. „На тях той демонстрира неуважение към колегите си. Това създаде у съдиите в Районен съд – Пловдив изключително напрежение, защото засягаше честта и достойнството на магистратите и поставяше основите на негативни настроения и противопоставяния между тях. Искам да уточня, че в качеството си на административен ръководител съм търсил диалог с Деян Вътов, за да изясня причините за поведението му и демонстративното му отношение. Но вместо колегиални и нормални разговори съм бил обект на демонстративно неуважение. Въпреки това и аз, и колегите ми, винаги сме се отзовавали да помагаме при нужда в работата на Деян Вътов и сме се вслушвали в неговите препоръки“, казва Калибацев.

Той обяснява, че тъй като сигналите не са довели до желания от колегата му резултат, е започнала и подписката в подкрепа на Вътов. Действително след сигнала на съдията и приложените от него документи в подкрепа на тезата му, в Софийския районен съд започна подписка в негова защита. До момента 187 магистрати от страната от всички нива в съдебната система са изразили подкрепата си за Вътов, а подписката вече е внесена в Съдийската колегия.

Уважавам солидарността на магистратите, но считам, че е несправедливо да се търси подкрепа сред колеги, които не са преки свидетели на случая, а са били запознати с него при едностранно представяне на фактите. Причината да се търси подкрепа Районен съд-София може да се търси и в желанието там да се наложи негативно настроение срещу мен. До този момент има заведени две граждански дела срещу издадена от мен заповед, по които исковете са приети за недопустими и производството е било прекратено. Може би именно с такава подписка се цели при завеждане на трети подобен иск, колегите в Районен съд-София да бъдат поставени в особена ситуация на вече изразена пристрастност и всъщност да бъдат употребени в битка срещу мен“, пише Калибацев, без да посочва подробности за какви дела става дума.

Той се обръща към членовете на ВСС с апел да запазят обективността си при разглеждане на дисциплинарните производства срещу Вътов, независимо от подписката и сигналите.

На финала той призовава всички съдии да не се делят, а да се обединят, за да решат проблеми като неравномерното натоварване, несправедливото заплащане, проблемите с кариерното израстване и поставянето на конкурсите в ситуация на безвремие и забрава, злоупотребата с командироването, „което създава противопоставяне между съдиите и е в основата на забавянето на конкурсите, както и апатията, обзела съществена част от съдиите, поради липса на адекватно управление и дългите години на безвремие“.

Призовавам Съюза на съдиите в България за подкрепа и се надявам да бъде един от обединителите на съдийската общност! И нека да бъдем наистина съдии като търсим истината и бъдем смели в отстояването ѝ!“, завършва Калибацев.

Какво установи ИВСС 

Както вече стана ясно, ИВСС извърши проверка в РС-Пловдив по повод сигнал на шестима съдии от този съд – Деян Вътов, Христо Иванов, Татяна Маслинкова, Анна Дъбова, Людмила Митрева и Мария Дългичева по повод методите на работа на неговия председател Иван Калибацев.

Нарушения не бяха установени. ИВСС констатира, че времеви стандарти за работата на съдиите е имало още от 2010 г. и това не е в нарушение на закона (виж резултатите от проверката тук).

Инспекторите установиха, че са издадени редица заповеди във връзка с по-добрата организация на работата на съда, уредени са правила за работа през съдебната ваканция, длъжностни характеристики за съдебните помощници, както и за работа в условията на пандемия.

Един от спорните моменти беше свързан с твърдението, че председателят на РС-Пловдив разпределя новопостъпилите съдии в Наказателното отделение, вместо в Гражданското и Брачното, където има нужда от тях. В сигнала си шестимата съдии изтъкват, че това се прави, въпреки че разпределението по отделения е правомощие на Общото събрание по чл. 79, ал. 2, т. 4 от ЗСВ.

В тази връзка ИВСС констатира, че в началото на 2017 г. общото събрание е делегирало това свое правомощие на председателя като в акта на инспектората не се посочва въз основа на коя законова разпоредба е станало това делегиране.

При проверката действително се установява, че през 2019 г. и 2020 г. гражданските съдии са били по-малко от наказателните, а са два пъти по-натоварени. През 2019 г. реалният брой на функциониращите състави е бил 19 магистрати в Гражданското отделение, четирима в брачното и 21 в наказателното. През 2020 г. те са били съответно 20 съдии в Гражданското отделение, петима в брачното и 21 в наказателното.

ИВСС казва, че причината за високата натовареност в съда е значителният брой на командировани, свободните места и отпуските за бременност, раждане и отглеждане на дете. Това е въпрос, който може да бъде решен от ръководството на съда, изтъкват от инспектората.

Що се отнася до делегираните правомощия, ИВСС не намира нищо нередно в това. Но отбелязва, че на общо събрание през лятото на 2021 г. съдия Татяна Маслинкова е поставила въпроса за голямата натовареност в Гражданското отделение и е предложила при постъпването на нов съдия, неговото разпределение в отделение да бъде обсъдено от общото събрание на съда. „Други съдии са репликирали, че тези права на общото събрание са делегирани на председателя на съда, поради което събранието няма компетенция да решава тези въпроси“, пише в акта на ИВСС.

Утре Съдийската колегия ще решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Татяна Маслинкова по предложение на Калибацев. Засега не се известно какво нарушение се сочи.

Съдия Татяна Маслинкова: Нямам надежда, че някой може да ни помогне

Малко по-късно стана ясно, че и Татяна Маслинкова от РС-Пловдив е подала сигнал срещу управленските методи на Иван Калибацев.

В него съдийката изтъква, че напълно подкрепя написаното от колегата ѝ Деян Вътов като уточнява, че е била свидетел на тормоза спрямо него, добавя и че самата тя е обект на атаки и унижение от страна на председателя на РС-Пловдив (виж пълния текст на сигнала тук).

Татяна Маслинкова обяснява, че на едно общо събрание поставила въпроса за неравномерното натоварване между отделенията в съда и призовала да се помисли дали да не бъдат преместени двама съдии от наказателното в гражданското, каквото било и тяхното желание. Но до решение на проблема не се стигнало.

От този момент нататък председателят ме заплашва с лишаване от ДМС, дисциплинарни наказания. Имам издадени 13 заповеди лично до мен, в повечето от които ме задължава да давам обяснения. Системното му поведение е несправедливо. Не е еднакво към всички колеги. Има съдии с много забавени дела, които нямат нито една заповед. Отношението на председателя е неколегиално. Още на втората заповед опитах да обясня, че можем да разговаряме и подобна писмена форма на заповеди и обяснения не е необходима между нас. Но заповедите не спряха и не вярвам да спрат. Целта на председателя е да ме атакува и унижи. Което намирам да е злоупотреба с правомощията му и да е извън регламентираните му права по ЗСВ“, пише съдия Маслинкова.

Съдийката посочва и другите проблеми, на които се спира и Деян Вътов, а именно въведените времеви стандарти по делата, липсата на правила за достъп до съдебни помощници, както и решението на Общото събрание да делегира правомощието си да разпределя съдиите по отделения на председателя на РС-Пловдив. Не на последно място, Татяна Маслинкова се спира и на искането на Калибацев да бъде отменено командироването на Таня Букова и на Дафина Арабаджиева в окръжния съд в града, по което предстои произнасяне на Съдийската колегия.

Нямам надежда, че някой може да ни помогне. Инспекторатът към ВСС не откри нарушения след подаден от нас сигнал. Етичната комисия към Окръжен съд-Пловдив също. Ние нямаме възможностите, които председателят има срещу нас. Не можем да издаваме заповеди. Не можем да налагаме дисциплинарни наказания. Засега защита сме намирали единствено по съдебен ред пред други съдилища. Вероятно и занапред това ни предстои. Моите планове са такива“, завършва съдия Маслинкова.

ССБ към Съдийската колегия: Спрете съучастието си в подчиняването на съдии

По повод двата сигнала Съюзът на съдиите в България (ССБ) иска Съдийската колегия незабавно да преустанови съучастието си в преследването на незаконни цели – „подчиняване на съдиите на председатели на съдилищата, чрез привидно законни дисциплинарни производства“. „По този начин се посяга не само върху индивидуалните права на съдиите, но и върху цялостния правов ред в държавата, като се засяга достъпа на гражданите до независими съдии, чиято независимост в пълна мяра трябва да бъде осигурена и от всякакви влияние вътре в рамките на съдебната система“, се казва в писмо на организацията до СК на ВСС (виж пълния текст тук).

В него се описва и случай, свързан със съдия Татяна Маслинкова. „Спрямо съдия Татяна Маслинкова е оказан натиск по делата, посочени в молба на адв. Албена Пискова от 06.04.2021 г., с която иска от съдействие от  председателя Иван Калибацев да бъдат администрирани две конкретни дела с ясното съзнание за нередността на това искане: „Независимо, че описаните действия от мен са действия на право на водене и администриране на процеса по вътрешно убеждение на съда…“

Въз основа на тази „молба за съдействие“ Иван Калибацев в същия ден е направил деловодна справка за срочността на състава на съдия Маслинкова и със Заповед №602 от 07.04.2021 г. е изискал от нея писмени обяснения по оплакванията на адв. Пискова и още 14 производства, посочени в справката“, разказват от организацията.

И настояват още на следващото си заседание кадровиците да разгледат двата сигнала за опит за вътрешен натиск върху Деян Вътов и Татяна Маслинкова и да им окажат институционнална подкрепа. Също така ССБ иска да бъдат сезирани Висшият адвокатски съвет и Адвокатската колегия-Пловдив за търсено съдействие на адвокати от ръководството на РС-Пловдив.

Освен това, според организацията, трябва да се извърши проверка на управленския мандат на Иван Калибацев като ясно се изрази позиция по данните, които пораждат съмнения за злоупотреба с административна власт от страна на председателя, изземване на правомощия от общото събрание, преследване на незаконни цели при упражняване на привидно законни правомощия и лошо управление на съда и нереиаването на проблемите с натовареността.

95
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Дуковски
Дуковски
05 септември 2022 17:09
Гост

Деянчо, смачкай ги!

Адвокат
Адвокат
29 март 2022 19:34
Гост

Маслинкова ли?
Ами проверете и нейната работа като съдия.
Бавене на решения касаещи човешки съдби.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 20:23
Гост

То да бавиш делата след примера на Мирослава Тодорова е престижно. Най- много да плаща държавата и за нев, в случай че много я проверяват. А и не говорете публично за името й, че така не може. Ще изкарат след това от ССБ, че оказваме недопустим натиск да си изпише делата навреме.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 19:32
Гост

Много магистрати без работа

Загрижен
Загрижен
29 март 2022 19:30
Гост

Много тролове

Адвокат
Адвокат
29 март 2022 16:26
Гост

Не само към своите колеги,но и към служителите съдия Вътов се държи арогантно.
Много колеги адвокати се оплакват от безумните му разпореждания и определения.
Защо не се направи проверка на работата му като съдия?

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 15:42
Гост

Затова има съдилища, дето бягат от ССБ като от чума…дето има разделение, интриги и разправии между съдиите, сто процента тия са пуснали кокалестите си пръсти там… Гадното е, че много иначе способни и интелигентни колеги оплетоха в мрежите си… Влезе ли политиката в съда…

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 16:17
Гост

Оплетоха се, защото знанията не означават морал. Много са лукави нещата – компромис тук заради натовареност, компромис там -защото така или иначе председателят на съда те е ощетил вече (пък той техен човек и те съдействат), компромис, за да те преместят, компромис, за да те повишат, защото вече не издържаш в районката и накрая след няколко услуги махат с ръка кадърните колеги, спрямо които натискът е огромен и ето че свикват… и на гощавките им, и на възможностите, които им предлагат…Наистина са чума. Разбиват държавата, семействата, наказателната система. Лекичко, с добро…Бог да пази България и да ги вразумява всичките продали… Покажи целия коментар »

Много точно
Много точно
30 март 2022 10:46
Гост

Това е напълно вярно и като се проследят изявите на Галина Захарова във ВСС, все по- често се питам…..прави ли някой компромис в името на кариерата си…..

Тоя е голямо лекенце
Тоя е голямо лекенце
29 март 2022 11:44
Гост

Калибацев няма място в съдебната система. Колкото по-бързо я напусне, сам или чрез уволнение от ВСС, толкова по-добре за всички.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 11:53
Гост

Божее, колко такива като него имат места и то колкото са по- като него, толкова по нависоко отиват не без помощта на ССБ и компания.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 11:38
Гост

Вие разбирате ли, за какво падение иде реч? Освен, че продажниците на Америка за България ще решават въпросите на съда, то и и с всичките им претенции за съдийска независимост ще вкарват и адвокати в спора. Цитирам за пунктоалност – да не кажат пак членовете на сектата, че сме тролове: „Също така ССБ иска да бъдат сезирани Висшият адвокатски съвет и Адвокатската колегия-Пловдив за търсено съдействие на адвокати от ръководството на РС-Пловдив.“

Нов
Нов
29 март 2022 10:41
Гост

Незнам на какво се чудите. Те съдилищата в цялата страна гледат как ВСС в лицето на един точно определен човек () използва целия властови ресурс на институцията, която „управлява“, гласува „на парче“ и с малки изключения членовете безропотно подкрепят. Вярно, крият се зад мнения понякога, но гледайки ги става ясно, че цялата съдебна система върви към крах. Дано скоро се слоти край на това безобразие….

Съдия
Съдия
29 март 2022 10:32
Гост

За жалост коментиращите явно не четат сигналите, а троловете от правен свят са инсталирани тук, за да ни занимават със ССБ. Колегите не са от ССБ, тормозът е продължил повече от 1г и се обръщат за помощ след като веднъж са сезирали ИВСС и ВСС, доколкото разбирам. Две дисциплинарки са образувани в пълен разрез с трудовото право. Не знам колегата “председател” кой ВУЗ е завършил, ама да къса дипломата и да се явява пак. Явно и гражданското право му е трудно, както и на ,,послушните” “колеги”, щом мислят, че изрични компетенции могат да се делегират на друг орган, ако няма… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 11:18
Гост

Колега, не сме тролове и четем доста внимателно. Ето цитат от статията: “„Призовавам Съюза на съдиите в България за подкрепа и се надявам да бъде един от обединителите на съдийската общност! И нека да бъдем наистина съдии като търсим истината и бъдем смели в отстояването ѝ!“, завършва Калибацев.” Цитат в цитата, за да е видно, кой е призован да оправи работата, предизвикана от техни хора както винаги – ССБ. Разбирам, че тези от колегите, които сте вътре в сектата ще си я защитавате, защото нямате избор и ще пишете и ще лъжете, но хората нито са сляпи, нито са тъпи.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 11:22
Гост

Колега, всичкото което ден случва вече се е случвало и всички са ги яло тези интриги- откакто ССБ съществува е все едно и също. Както и да замазвате хората, които сме от по- дълго в системата сме им яли същите гозбици и са ни сготвяли и нас- било чрез председатели, било чрез техни членове на ВСС и Инспектората, било чрез “приятелите” им.

Много точно
Много точно
30 март 2022 10:51
Гост

Наистина ли се заблуждавате? Картинката от Пловдив е почти навсякъде ! Откакто Чолаков кадрува еднолично , може би си струва да прегледате какво се случва из всички съдилища, на които той е посочил председатели , и административни, и общи.А Захарова запя в хора му , пак познайте защо

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 10:32
Гост

Чумата ССБ тръшна и колегите от Пловдив.

анонимен
анонимен
29 март 2022 9:05
Гост

Заради такива изпълнения се разделих със студентската си мечта да стана съдия. Има хора, които просто са зли и неколегиални – системата не ги отсява, докато в частния сектор сам си избираш средата. Надявам се конфликтът да се разреши в скоро време и ситуацията да се успокои, щото правосъдие в такава среда е немислимо.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 10:17
Гост

ССБ специално си ги избира “такива” хора и си ги инкорпорира в структурите, жени си ги за същите “такива” хира и им дава власт, а те в замяна правят, каквото трябва да направят. Всички вече го знаят това и щом си част от структурите им и ги подкрепяш ситуацията е ясна, кое си избрал.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 10:19
Гост

Да, така е. За тива и свестните хора от системата, които са наясно, че тези са продали и майка си и баща си дори не разговарят с тях.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 10:22
Гост

Вътре в структурите подчинението им е пълно, защото тези които са отгоре са наистина много “вътре” в международния елемент… Това за съдийската независимост е само за плебса.

Много точно
Много точно
30 март 2022 10:53
Гост

Лошото е когато опреш до злите в съда, а те хич не са малко.

Барни Ръбъл
Барни Ръбъл
29 март 2022 8:55
Гост

Глупав народ, глупави магистрати. Държава пред разпад.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 9:54
Гост

Не глупав, а без вяра в Бог. Като нямат страх Божи – нямат и мъдрост. Който служи на мамона и парите това му се случва- живее зле, а родът му се затрива. Възмездие има.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 11:02
Гост

Точно така! Служенето на Америка за България, е служене на мамона. Затова сме против ССБ

Хънтър Байдън
Хънтър Байдън
30 март 2022 19:23
Гост

Важното е да има лапачка.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 8:01
Гост

В София от години колят и бесят ССБ и резултатите са отчайващи- съдии с огромно его, изключителен формализъм, сервилничене на адвокатите (избирателно разбира се), унижения на прокурорите, оправдателни присъди- четени с гордост, кариеризъм на всяка цена, пълно откъсване от действителността поради чувство за елитарност на съдийския състав, особена сексуална ориентация и безполовост на новоназначените, а за това как се уреждат нещата няма да говоря изобщо. Пълна морална деградация, вече наложила се като естествен стандарт.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 8:08
Гост

И това е бъдещата смяна във ВКС. Ако има изобщо България след 15 години продажби на дребно на целия ни политически и съдебен елит.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 7:45
Гост

Честито. ССБ са Ви в съда. Очаквайте още от същото. Днес в Пловдив, утре във ВСС и така докато не се осъзнаем, че са сатанинска секта- мафия и че като отговорим индивидуално на въпроса им “какво искаш” и го получим всъщност продаваме и себе си, и родината си, и Бог. Защото те така действат – лобират и ласкаят всеки индивидуално и след това резултатите при гласуванията да “изненадващи”. Секти като тази са били забранени със закон (ЗЗД) и това не е случайно. Съсипват хиляди човешки животи.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 22:53
Гост

Интересно защо ССБ- то се активизира точно когато заместниците му решиха да предложат този достоен началник за член на ВСС. Доколкото знам ще има още доста цацарови кандидати и Сесебейците трябва да свикнат с това и да предложат достойни кандидати, които да докажат с качествата си, че са по- добри от хората на Цацаров, а не да си мислят, че местата им се полагат само защото са приближени на Христо Иванов. Не трябва да се повтаря резилът с министърката на правосъдието.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 21:08
Гост

Убиха рибата! Искам достъп до съдебен помощник!

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 20:53
Гост

Прочетете сигнала на съдия Татяна Маслинкова, публикуван в defacto.bg и тогава коментирайте. Ако се окаже, че в този сигнал има и един процент истина, то тогава тези административни ръководители на РС Пловдив са за публичен линч. За каква съдийска независимост говорим ако изнесените в сигнала данни са истина. А те са истина, повярвайте ми. И на всичко отгоре този председател на Районния съд днес се е кандидатирал да член на ВСС. Ако бъде избран и ВСС ще стане като РС Пловдив.

Русенски окръжен съд
Русенски окръжен съд
28 март 2022 21:46
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
28 март 2022 22:05
Гост

Въпросът е кой е чисто тази система и защо е решил да я чисти. ССБ я чистят, за да има лобистки назначения на самозабравили се техни кадри, проводник на чужди за България интереси.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 21:49
Гост

Още си е такъв

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 21:50
Гост

Отварям сайта и първата статия в него е на Митослава Тодорова. Кой дава такава трибуна на тази? Какво повече да четем? Интриги с проводник ССБ за влияние в съда и ВСС. Това става в Пловдив. Не ни губете времето повече. Бог да пази България, а тези от ССБ да вразумява и да осъзнаят, какви са постъпките им и последиците им.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 21:51
Гост

Към предходния коментар – имам предвид сочения от Вас сайт defecto- на който явно и правите реклама тук.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 22:08
Гост

Годините, в които във ВСС имаше повече представители от Пловдив бяха значително по- добри от настоящите, в които има повече либерални представители, зад които пряко или косвено стои ССБ. По- голямо зло от ССБ и лоборснето им няма. Това е алтернативата, колеги. Керелска, Калпака, Мирослава и още други извратеняци.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 11:03
Гост

Тя вместо да пише сигнали, да вземе да си напише делата. Безобразия са такива забави

ЮЗУ
ЮЗУ
28 март 2022 19:56
Гост

На ПУЦ-а на Пеевски е управленски кадър Калибацев.

Продължавайте промяната.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 22:16
Гост

А алтернативата каква е? Промяната както я карат не е за добро.

Един син и един червен чайник се карали кой е по-з
Един син и един червен чайник се карали кой е по-з
28 март 2022 19:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Оставка - веднага
Оставка - веднага
28 март 2022 19:49
Гост

Отвартително задкулисие. Незабавна оставка на Демерджиев. Това е просто скандална намеса в работата на съда.

Аноним
Аноним
28 март 2022 19:17
Гост

Служител съм в Районен съд- Пловдив. Не мога да повярвам колко много съдии са се подписали в подкрепа на Д. Вътов. Това ме кара да се запитам, кой стой зад гърба на Вътов.
Искам да попитам подписалите се в подкрепа съдии, така ли вземат решения по делата си, едностранно, без изследване на обективната истина, без да са се запознали с мнението и на другата страна по спора?

Мелничка за пипер
Мелничка за пипер
28 март 2022 19:48
Гост

Ама много си сладичък.

Информирана
Информирана
28 март 2022 20:09
Гост

Каква според Вас е обективната истина? Имаше приложени куп доваказателства, достатъчно красноречиви и подкрепящи твърденията на Вътов. Вие като служител на РС-Пловдив нима можете да ги опровергаете? Или сте поредната подлога, заплашена с уволнение или разни други неприятности при липса на лизане на нечий управленски г*з?

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 20:47
Гост

Къде ги видяхте тези доказателства. В няколко медии беше цитиран сигнала на Вътов, но не беше приложено или фотокопирано нито едно доказателство. Или „доказателство“ са твърденията в сигнала?

анонимен
анонимен
28 март 2022 21:02
Гост

Тези доказателства са приложи към самия сигнал. В lex също ги имат.

анонимен
анонимен
28 март 2022 21:04
Гост

Накрая ще ме принудите да ги кача.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 21:07
Гост

И как се изследва обективната истина, колежке? И какво е мнението на другата страна по спора? Тези двама съдии, без да ги познавам ми станаха симпатични, защото изразяват собственото си мнение. Нали това е demos kratos, както са казали древните римляни преди 2000 години, т.е. съдийско самоуправление или казано с други думи „власт на съдиите“. Ако тази демокрация липсва, както ми се струва в Районен съд Пловдив, тогава говорим за автокрация или управление с неограничена власт на едно лице, а автокрацията е на крачка от диктатурата. Така, че колежке, не плюй тези двама съдии от Пловдив. Всички трябва да бъде… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 22:46
Гост

Описаната от Вас власт на съдиите е разработка на лобистите ССБ и основата й е егото на колегите – не води до нищо ползотворно, а само до скандали. Функцията на съдията е да служи на хората, а не да се самоуправлява и да занимава всички със себе си и скандалите си по образец на патриарха на ССБ Куцкова. Демокрацията е форма на управление, съшествувала много преди християнството и отречена не случайно в разцвета му- тя води до възкачвсне не селяни във властта, които грабят за няколко години и бегат, както и до нашествие на селяни- съдии в София, които под… Покажи целия коментар »

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 11:47
Гост

Калибацев е абсолютен некадърник. Нито за юрист става, нито за ръководител.

анонимен
анонимен
28 март 2022 19:02
Гост

Вън от съдаТочкова и ИВСС-подлогите. Мястото им е в затвора!

Хахаха
Хахаха
28 март 2022 18:52
Гост

Демерджиев е забъркан в много миризлива корупция на съдии.
П.одължаваме промяната вкара корумпиран зам. министър в правосъдното министерство .
Трябва веднага Петков да го уволни или идва овладяване на съда, както го правиха БСП/ДПС и ГЕРБ

Мики Маус
Мики Маус
28 март 2022 19:46
Гост

Демерджиев сега е заместник на Рашков бе каун!

Хахаха
Хахаха
28 март 2022 20:03
Гост

Паун си ти!
Като какъв за първи път встъпи в изпълнителната власт Демерджиев и кой, КОЙ го предложи ?
Ще ти погна …. пРезидента назначава членовете на служебен Министерски съвет, а не зам. министри …
Демерджиев е от пловдивското крило в ПП

Мики Маус
Мики Маус
28 март 2022 18:31
Гост

Това което се случва да не ти влиза под формата на решения по делата.

ТЕ ТОВА СЕ СЛУЧВА!

Ad nauseam
Ad nauseam
28 март 2022 18:07
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 17:26
Гост

Този младеж Вътов се е взел насериозно!

Филип
Филип
28 март 2022 17:11
Гост

Тегава история.

re:
re:
28 март 2022 18:09
Гост

Никакво правосъдие.

Важното е да няма някой наказан или без ДМС, а другото в името на народа … забрави.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 16:59
Гост

Само се намира повод сектата ССБ да търси електорат и жертви за предстоящите избори за ВСС. Много ниска им беше подкрепата на последните избори и сега търсят влияние и в Пловдив. Те така влизат – след създаването на конфликт като миротворци. Това наистина е секта – за тези които имат съмнение. Стойте далече. Няма измъкване.

Чочо
Чочо
28 март 2022 17:13
Гост

Вече няма кой да им се върже на изтърканите номера.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 17:25
Гост

Младшите са така облъчени от НИП, че не знаят, на кой свят се намират. За съжаление там сладките приказки все още минават. В София нещата са трагични, а това са гласените съдии за кариера. ВКС и САС брутално се излагат, а с оглед на политическата обстановка тази тенденция ще се задълбочава.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 17:16
Гост

Други му казват мафия. Добре маскирана зад сладките приказки.

льольо
льольо
28 март 2022 16:51
Гост

Това е един от най-забатачените съдилища. Освен това и към момента на сайта на съда е видно някакво съобщение в word (без подпис без нищо) на което пише в края: Подаването на електронни документи може да става по два начина: чрез Единния портал за електронно правосъдие – към момента тази функционалност не е реализирана; чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Електронни документи, изпратени от служебни и лични имейли, извън посочените по-горе два начина, няма да бъдат приемани и администрирани. Това естествено е дебилно и противоречи на действащото законодателство и на съдебната практика, която лека полека… Покажи целия коментар »

Нищо ново
Нищо ново
28 март 2022 16:40
Гост

А в Русе точно обратното , че и диспропорцията е по – голяма

Адвокат в Пловдив
Адвокат в Пловдив
28 март 2022 16:26
Гост

Иван Калибацев има репутацията на най-корумпирания съдия в Пловдив. Освен това е известен като много надменен и арогантен човек. Казвам го като адвокат в Пловдив. Поинтересувайте се за писмото на адвокатите от преди няколко години с оплаквания за това какво се случва в съда и отговора на Калибацев. Отговорът е скандален!

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 16:37
Гост

Значи баш ССБ. Колкото по- нагъл, толкова по- техен човек.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 18:25
Гост

Калибацев е възпитаник на Цацаров, който е един от активните борци срещу ССБ.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 16:05
Гост

Очаквайте подписки на ССБ за преброяване, а след това силни вопли за накърнена съдийска независимост от подписалите ги, следвани от бърза кариера. Тези, които са минали през тази програма му казват „овладяване на съда“. Накрая всички стават напълно независими, защото са в тежка зависимост от спонсорите на ССБ и от тях вече нищо не зависи.

само отбелязвам
само отбелязвам
28 март 2022 18:11
Гост

Америка за България. Спонсор.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 15:26
Гост

Интригите на ССБ. Къде е Куцкова да обясни съдиите какви права имат да се излагат? Където се допрат тези от ССБ изведнъж всички започват да имат права и да се карат, а те гордо се намесват и все съдийската независимост накърнена. Много чувствителни стават всички, които общуват с тях и изобщо много се усложняват нещата. Районният съд в Пловдив е един от малкото, в които има осъдени. След намесата на ССБ ще стане като в София – всички съдии ще са независими, а осъдени ще има само на по шест месеца пробация и то след няколко разхождания на делото до… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 15:49
Гост

Районният съд в Пловдив е един от малкото, в които няма оправдани. А това е нещо малко по-различно… И не е нещо за хвалене.

Продължаваме подмяната
Продължаваме подмяната
28 март 2022 15:25
Гост

Какви неща само e вършел „почтеният“ Демерджиев, който последните месеци е назначаван от Киро къде ли не – я министър, я заместник…

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 15:36
Гост

Е то си личеше и като беше министър на правосъдието, че се слага за пост, имаше голяма офанзива с цел да му намерят място и на него, човека просто иска да гради кариера в изпълнителната власт.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 15:11
Гост

Не стига че са претоварени с работа, ами и се карат като на селския мегдан. Срам.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 15:09
Гост

Мосю „Бях Точен с Парите“ е голям демократ, либерал и сваляч на Гешев, но като става дума за негови дела, охотно си ползва връзките си и контактите си с местните съдии. Много принципна и достойна позиция! Браво

Ники
Ники
28 март 2022 15:03
Гост

Тези неща трябва да се изяснят възможно най -скоро.

Опс
Опс
28 март 2022 15:01
Гост

Май Калибацев май се е устремил към ВСС. Писанията му изглеждат точно като предизборни лозунги

всичко е ясно
всичко е ясно
28 март 2022 15:00
Гост

Когато четеш, виждаш, че Вътов дава факт след факт след факт, а Калибацев само лозунги и празни приказки. Не познавам нито единия, нито другия, но изводите се налагат сами. Браво на Вътов за смелостта!

Николаев
Николаев
28 март 2022 15:04
Гост

Поздравления!

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 14:54
Гост

Пълна излагация. Какво толкова делите бе колеги?

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 15:04
Гост

Да ги пита човек.

льольо
льольо
28 март 2022 17:18
Гост

Ако прочетеш сигнала, ще видиш, че нищо не делят. Ако описаното е факт, имаме това, което отдавна изглежда, че има в РС Пловдив – липса на управленски матр’ял и дерибействане.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 14:53
Гост

Жалко е. Наистинае жалко това, което чета

Милена
Милена
28 март 2022 14:52
Гост

От тези междуособици печелят трети страни. Обикновено е така.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 14:53
Гост

Двама се карат, третия печели

Фики
Фики
28 март 2022 15:05
Гост

Класика в жанра.

Даниел
Даниел
28 март 2022 14:52
Гост

Факт е, че докато се боричкат – никой не печели

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 14:52
Гост

Ако има натискъ към недоволните от управлението, то това е диктатура.

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 14:53
Гост

Като в БФС на Боби Михайлов!

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 14:51
Гост

Да се махнат всички, да си подадат оставките и ще се спре със задкулисието

Анонимен
Анонимен
28 март 2022 14:51
Гост

Трябва да си изчистят нещата, защото това не помага на никого