„Какво правим от 30 юни?“ Този въпрос тежи със страшна сила над взаимоотношенията между съда и голяма част от бизнеса, a ще засегне и гражданите, макар и първоначално не така остро.

На 30 юни 2021 г. влизат в сила промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се въвежда електронното връчване на съобщения и книжа. Те бяха приети още в края на миналата година, но парламентът даде повече от половин година vacatio legis, за да може съдебната власт – и най-вече нейният Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), да се подготви за е-връчване на страните по граждански и търговски дела.

Общото правило в ГПК, което ще влезе в сила от утре, залага електронното връчване като първа възможност за съда, когато страната е избрала електронен адрес в ЕПЕП или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. Ако тя не е избрала нито една от двете възможности, но е посочила обикновен имейл, се връчва на него. Едва ако страната не е посочила никакъв електронен адрес, ще ѝ се връчва на настоящия адрес, а ако липсва такъв – на постоянния. Освен това съгласието да се общува със съда по електронен път може да бъде оттеглено по всяко време.

Това даващо свобода на гражданите правило обаче не важи за една голяма група търговци, както и за частните съдебни изпълнители и нотариусите. За тях ГПК в чл. 50, ал. 5 предвиди: Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 на посочен от тях електронен адрес. (В първоначалното предложение на Министерския съвет е записано, че връчването става на електронен адрес без препратка към чл. 38, ал. 2, но правната комисия я добавя на второ четене. Не може да се установи по чие предложение, тъй като точно тази стенограма липсва от сайта на Народното събрание, виж тук).

Това означава, че от 30 юни 2021 г. на всички тези търговци, нотариуси и ЧСИ съдът не може да връчва на обикновен имейл или пък на хартия по седалището им, а само чрез ЕПЕП или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, защото именно това са двата способа, уредени в чл. 38, ал. 2 ГПК (разпоредбата виж в карето).

Дали това е възможно? Оказва се, че не е. На последното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет членът му Даниела Марчева констатира: „В настоящия момент ЕПЕП предоставя на участниците по делата единствено възможността да се прегледа съдържанието на електронната папка на съдебното дело и да се предаде призовка в случай, че съответното лице доброволно е направило регистрация в портала“. Застрахователи пък са установили, че услугата за квалифицирана електронна препоръчана поща в момента не се предлага пълноценно с опция за получаване на електронни съобщения.

Т.е. от утре по закон единствените начини за връчване на банки, застрахователи, телекоми, колекторски фирми, ВиК дружества, нотариуси и ЧСИ, е чрез ЕПЕП и квалифицирана препоръчана поща, но и двата не са възможни.

„Ако имаме проблеми с Единната информационна система на съдилищата, то с ЕПЕП сме в пълна катастрофа“, заключи Марчева миналия четвъртък.

Малко преди тя да постави проблема пред ВСС, на сайта на съвета се появи следното съобщение: „Висш съдебен съвет напомня, че със свое решение по протокол №30 от 10.12.2020 г. предостави възможност на административните ръководители на съдилищата при хипотезата на чл. 50, ал. 5 от ГПК да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“.

От него, без да е казано в прав текст, става ясно, че в навечерието на влизането в сила на е-правосъдието, съдебната власт ще опита да използва системата на ДАЕУ, тъй като през собствения ѝ ЕПЕП няма как да се осигури е-връчване. През декември 2020 г., когато ВСС за първи път каза на съдилищата, че могат да я използват, това беше само по желание и по преценка на председателите на съдилища (повече виж тук).

Така до момента от над 180 съдилища в България в системата на ДАЕУ са се регистрирали само 16 административни и 31 общи съдилища (данните съобщи членът на ВСС Боян Новански). Т.е. дори и всички банки, застрахователи, други финансови институции и т.н. да се регистрират в нея, пак няма как да получават документи от всички съдилища, докато и те не станат част от нея.

В писмо до ВСС от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) обаче изразяват опасения дали системата за сигурно връчване на ДАЕУ е законна алтернатива на ЕПЕП и квалифицираната е-поща.

„За съжаление, тази възможност засега не изглежда безусловно приемлива, доколкото връчването на съобщения и книжа по дела чрез ССЕВ не е изрично предвидено от разпоредбите на чл. 38 от ГПК и няма официално становище за приравняването ѝ към „квалифицирана електронна поща“, по смисъла на чл. 38, ал. 2, т. 2 от ГПК, годна за осъществяване на процесуално релевантно призоваване и връчване на съобщения и книжа, съгласно новите разпоредби на ГПК“, заявява председателят на АБЗ Константин Велев.

Съществува и друг проблем, който поставя Даниела Марчева – допустимо ли е всички съдебни книжа да минават през система на изпълнителната власт и да ги „виждат“ нейни служители, а независимата съдебна власт да остави извън собствения си контрол сигурността на електронното правосъдие.

Сигналът на застрахователите е доста тревожен, като от него става ясно, че те са търсили информация от ВСС още през февруари, т.е. не са чакали последния момент, но така и не са получили отговор. „От неофициалната информация по темата може предполагаемо да се направи извод, че системата ще заработи след предвидената дата на влизане в сила на новите разпоредби, но след това ще се доработва в движение, с оглед текущото отстраняване на констатирани проблеми. В тази връзка имаме опасения, че това ще създаде рискове от разнообразни естество и има потенциал да се отрази негативно на обществения интерес. Ако настъпят, негативните последици очаквано ще бъдат по-интензивни спрямо определени видове правоотношения с обществена значимост, притежаващи някои особености, които обуславят повече спорове и по-често предявяване на претенции пред съдилищата, за разрешаване по съответния процесуален ред. Застрахователните правоотношения имат такива особености, предвид което се опасяваме от нежелателен негативен ефект както спрямо застрахователите, така и спрямо ползвателите на застрахователни услуги“, пишат сега те до съдебния съвет.

Застрахователите призовават ВСС за спешни мерки и настояват за подробна информация какво да правят предвид липсващите функционалности на ЕПЕП, затрудненията с квалифицираната е-поща и дали по смисъла на чл. 38, ал. 2 ГПК е възможно да се ползва системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

АБЗ поставя и друг въпрос, пред който ще се изправи съдът, когато ответници по дело са всички изброени в чл. 50, ал. 5 ГПК субекти – как се извършва първоначалното връчване на исковата молба и съдебни книжа. Застрахователите обясняват защо възниква той: „Доколкото нормативната логика на новите разпоредби, в т.ч. чл. 38, ал. 2, чл. 38а във вр. с чл. 50, ал. 5 от ГПК, водят до извода, че първоначално връчване на искова молба, съобщения и книжа би могло процесуално релевантно да се осъществи само на административния адрес по седалището на ЮЛ, по реда на чл. 38, ал. 1 от ГПК, респ. чл, 50, ал. 1-4 от ГПК. Посочената логика произтича от съответните разпоредби, предполагащи изричен „избор“ и „посочване“ от страната на конкретен квалифициран електронен адрес или профил в ЕПЕП, при това не по принцип, а именно по конкретно дело, което би било обективно възможно едва след процесуално релевантно „узнаване“ за конкретното дело от съответната страна-ответник“.

Както стана ясно, невъзможността за връчване през ЕПЕП беше поставена на вниманието на ВСС миналата седмица. Тогава трима негови членове – Даниела Марчева, Боян Новански и Драгомир Кояджиков, предложиха съдебната власт да започне доизграждането на портала и да поиска финансиране за това, а да не се чака да дойдат пари от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както е предвидено в момента. „Доколкото НПВУ все още не е изпратен на ЕК и най-оптимистичните прогнози са сключването на споразумение между МФ и ВСС като бенефициент по проекта да бъде факт не по-рано от края месец ноември, а същевременно законовото задължение за доизграждането на ЕПЕП продължава да не е изпълнено, считаме, че ВСС следва да постави въпроса за започване на доизграждането на ЕПЕП и съответно да се предоставят нужните ресурси“, заявиха тримата. В съвета обаче започна скандал, който „разби“ кворума и решение не беше взето. Но дори доизграждането на ЕПЕП да започне незабавно, то ще отнеме време и остава въпросът „какво правим от 30 юни“, зададен и от Марчева, и от Атанаска Дишева миналия четвъртък.

И ако сега на пръв поглед от спешен отговор се нуждае бизнесът, всъщност той засяга и гражданите. Причината за това е, че от 30 юни 2021 г. те трябваше да могат да се възползват от една от най-одобряваните промени в ГПК – въвеждането на 15 на сто отстъпка от държавната такса, ако делото е започнало в електронна форма. Но условието на чл. 73, ал. 4 ГПК е „искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е в единния портал за електронно правосъдие“, а това в момента е невъзможно.

Така електронното правосъдие започва от утре, но само на хартия.

Липса на кворум и днес осуети намирането на решение на проблема

След като липсата на кворум попречи на ВСС да намери решение на проблема миналия четвъртък, това се случи и днес на заседанието на Съдийската му колегия.

Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков и Боян Новански имаха предложения какво да се направи.

Нейното беше да се сезира министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов и при сформиране на парламент, да се внесе спешна промяна в ГПК, която да уреди, че задължителното е-връчване на изброените в чл. 50, ал. 5 ГПК субекти, ще започне, когато има техническа възможност.

Кояджиков пък предложи правната комисия на съвета с помощта на Гражданската колегия на Върховния касационен съд да дадат тълкувание какво да правят съдилищата докато бъдат приети предлаганите от Марчева промени.

„Хубаво, ама няма време“, заяви Новански. И предложи друго – ВСС да излезе с препоръка до всички изброени в чл. 50, ал. 5 ГПК да се регистрират и да ползват Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

„Не можем да ги задължим в никакъв случай. Същото препоръчахме на съдилищата. И просто отсега виждам какво ще се случи за дълго време. Те просто няма да се регистрират в ДАЕУ и при това положение би трябвало съдилищата, като се налага да ги призовават, просто да установят, че не са регистрирани в системата и да преминат на ръчно управление, т.е. на хартия“, каза Новански.

Преди колегията да вземе каквото и да е решение таванът на кабинета на Атанаска Дишева протече, а председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков трябваше да отиде на Пленум на съда. Така кворумът на заседанието (с много отсъстващи) падна.

Междувременно Софийският градски съд вече излезе със специално съобщение, че всички субекти в чл. 50, ал. 5 ГПК, следва да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез който трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа. „Адресираното до ръководството на съда изрично писмено уведомление, посочващо електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, следва да бъде изпратено в писмена форма или на електронен адрес – cabinet@sgs.justice.bg, като в последния случай, то трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от представляващия учреждението или юридическото лице“, обясниха от СГС.

От Софийския районен съд пък съобщиха, че вече имат регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат получавани и подавани книжа от и до съда.

59
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Льольо
Льольо
01 юли 2021 10:56
Гост

Тия от СГС пределно нагли. Искат да посочим мейли, ама преди месец като им депозирах електронно искова молба отказаха да образуват дело, че се наложи апелативния да им набива канчето и да им разпорежда изрично да образуват дело по електронна ИМ.

Обективен
Обективен
30 юни 2021 8:46
Гост

„Проектът на КЕРЕЛСКА приключи преди две години и нямаше за предмет да осигурява функционалностите, предвидени в измененията на ГПК и чл. 360в,ал.2 ЗСВ- заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма,извършване на процесуални действия в електронна форма и връчване на съобщения и призовки.Това ,по което се работеше и се извърши беше да се свържат съдилищата, които работят по деловодната система САС /131 бр./ с ЕПЕП ,чрез трансфериране данните от САС в ЕПЕП.Надграждането на ЕПЕП беше свързано с внедряване на единен шаблон за съдържанието и и дизайна на интернет страниците на 180 съдилища и миграцията на съдържанието на страниците на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:38
Гост

Е, издумка 700 000 лв. за миграция на сайтове. Това направи!

Видов ден
Видов ден
29 юни 2021 22:27
Гост

Димитрова и Шекерджиев си подадоха оставки за нещо, което реално не се случи, а Олга Керелска за това, че съсипа проекта за ЕПЕП и той в момента не работи, се ослушва и не подава оставка, така ли?! Но да си лепи сама етикети колко била принципна може. Какво безочие!

Инфо
Инфо
29 юни 2021 22:22
Гост
Теменужка
Теменужка
29 юни 2021 21:29
Гост

ДАЕУ не отговаря на изискванията на Регламент 910/2014 ЕС. То не става по желание. Вече съвсем се издъниха, не беше ЕИСС, ЕПЕП, за модел 4 направо не ми се говори що за тъпотия беше.

Волен
Волен
29 юни 2021 15:53
Гост

Безсрамие! Провален кворум отново. Кудкудякаха за глупости и за най-сериознният проблем отново Атанаска Дишева бламира заседанието и провали взимането на решение-защо не отиде в заседателната зала при Панов и там да продължи участие в заседанието. Повторността на действието сочи на тенденциозност.

КОЙ не си е изпълнил задълженията
КОЙ не си е изпълнил задълженията
29 юни 2021 15:39
Гост

НАРЕДБА № 6 ОТ 3 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА, В СИЛА ОТ 18.08.2017 Г.

Чл. 25. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет изгражда и поддържа система за сигурно електронно връчване като част от Единния портал за електронно правосъдие, чрез която се извършва сигурно електронно връчване на документи, свързани с извършваните процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.

ВИКТОР
ВИКТОР
29 юни 2021 14:57
Гост

Колко пари взе Олга Керелска, за да не работи и досега ЕПЕП?

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 13:59
Гост

Накрая май ще отложат всичко с няколко годинки, а докато оправят нещата, си разпореждам всичко да се връчва на хартия и не ме интересува. После няма да има шиканиране и аз не разбрах, аз не получих и т.н. Сигурна и чиста работа.

Льольо
Льольо
01 юли 2021 11:00
Гост

Да бе да. Ако тр с пръчки да ви бият ама такива разпореждания са абсурд. Газ до дупка електронно и който не може – вляво. Аз съм ако ще да се продъни скапаната система ама да се натисне докрай и електронното да влезе по един или друг начин. В последните месеци съм си спестил стотици човекочасове висене и пътуване до съдилища.

Христо
Христо
29 юни 2021 13:48
Гост

Колко пари взе Олга Керелска, за да не работи ЕПЕП в крайна сметка?

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 13:38
Гост

Ще се оправим – аз съм с 20 години стаж като адвокат, така ще стане – да не вечеряме, аз не съм против реформите – но една такса е проблем – дори 15 лева да трябва да внесеш, както и да е, а и примерно – указание – „Ищецът да изясни исканията си и в 3-дневен срок, като посочи точен адрес на ответника и – даде точната площ на имота, в същият срок да представи оригинална скица на имота“.

Geleto
Geleto
29 юни 2021 13:34
Гост

А какво направи ВСС през тези месеци за електронните подписи и за профилите в ЕИСС на съдебните заседатели? Вижте чл. 310, ал. 1 от НПК в сила от утре!

Гунчо
Гунчо
29 юни 2021 12:57
Гост

Не мога да разберв защо пускат в действие системи, модели и портали, които в крайна скетка не работят.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 13:12
Гост

Защото въпросът е привидно нещо да се направи и едни пари да се заграбят

Pozor
Pozor
29 юни 2021 13:58
Гост

Класика в жанра. Да си подават оставката и останалите.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 13:24
Гост

За да се отчетат едни усвоени многооо пари 🙂

Anonimen
Anonimen
29 юни 2021 13:59
Гост

Като с единната деловодна. Пълен бардак. Невъзможно е да се работи с нея.

Любител
Любител
29 юни 2021 12:28
Гост

Вместо да се съсредоточат върху реалните проблеми, губиха време с някакъв модел 4, за който от началото беше ясно, че няма как да го наложат на политиците. Но явно могат само да преливат от пусто в празно.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 10:55
Гост

От сайта на Комисията за регулиране на съобщенията разбираме, че в България има само 5 лицензирани доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги – https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi.
От тях обаче само един предоставя квалифицираната е-поща QeRDS /qualified electronic registered delivery service/. Не е съвсем без хич, но винаги и по-добре да са повече, за да има конкуренция. Явно не е бизнес-привлекателно да се предоставя подобна услуга, тъй като изисква инвестиции в мейл-сървъри и пр., докато е-подписи и печати е далеч по евтина инвестиция.

Прокопи
Прокопи
29 юни 2021 10:31
Гост

Ако оставим настрана безхаберието на ВСС относно ЕПЕП и помислим трезво и практически, изход от ситуацията има в две направления. 1. От двете опции по чл. 38, ал. 2 ГПК втората опция е налична и технически възможна и в момента – квалифицираната услуга за ел. препоръчана поща. В България има лицензиран от КРС един доставчик на подобна услуга понастоящем – „Евротръст Технолоджис“, а дай боже в бъдеще да се лизензират и други. Лицензираните в други държави на ЕС доставчици също са меродавни, тъй като по силата на Регламент 910/2014 се признава и в останалите държави членки. Нужно е съдилищата и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:42
Гост

Опцията не е налична. Не лъжи! Не са готови с тази система от Евротръст. Не лъжи!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 15:23
Гост

Като не е налична, защо на сайта им пише обратното – https://www.evrotrust.com/landing/bg/a/izprashchaneto-i-poluchavaneto-na-sdebni-resheniya-veche-e-vzmozhno-prez-telefona

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 10:22
Гост

Най-срамният ВСС в историята! Оставка!

Коста
Коста
29 юни 2021 10:09
Гост

А Керелска нали ръководеше проект за ЕПЕП? Защо нищо не е свършено и сега се налага да са отлага?
Само приказки като на Женския пазар и грам резултат нямат нито тя, нито Дишева.
Безсрамие!

Владимир
Владимир
29 юни 2021 10:11
Гост

Това е пример за гьонсуратлък- да си се провалил с гръм и трясък и да продължаваш да се държиш сякаш нищо не се е случило.
Оставка!

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 10:24
Гост

Керелска и Дишева бяха едни от малцината уважавани от правната общност у нас членове на ВСС, които гласуваха против недоразумението с каскета. Като гледам троловете на Пеевски още не могат да им простят това и атакуват само тях персонално, въпреки че останалите членове на ВСС и ВСС като цяло имат много по-срамни постъпки.

Марина
Марина
29 юни 2021 11:59
Гост

Нито са уважавани, нито са станали герои от това. Политически държанки. Съвпадение на партиен и обществен интерес в случая. Иначе като членове на ВСС са най-големият срам в историята на съвета. Безспорен факт е, че са най-деструктивните и бездейни и безрезултатни като дейност членове на съвета. А за логореята да не говорим. Това е болестно психично състояние.

Тримата влъхви
Тримата влъхви
29 юни 2021 12:12
Гост

Значи мислиш, че щом са гласували против Гешев, за всички други поразии, които направиха и най-вече не направиха нищо полезно за съдийската общност, това ги оневинява? Това е анти-логика. Това са членовете, които трябва да бъдат разпънати на позорен стълб, защото са уж избрани от съдиите, а не изпълниха нито едно от обещанията си пред нас, нито едно. Дори попречиха на всички смислени решения. Като например това за централизираното разпределение на заповедните дела, нищо че сега го припознават само на думи. Така че подобни хвалби, не само че няма как да са написани от съдии, очевидно не са верни. Троловете… Покажи целия коментар »

айде без лъжи и манипулации
айде без лъжи и манипулации
29 юни 2021 13:22
Гост

Айде без лъжи и манипулации!Както всички чухме , заданието за портала не е направено от Керелска, а от съвсем други, които мълчат и се спотайват сега и то е направено за да е удобно на желаните изпълнители, а в това задание въобще нямало електронно призоваване, даже и връзка и влизане в портала на всички съдилища с различни системи. Заданието било да влязат само съдилища със САС, а другите ?!?Марчева едва миналата седмица разбра това и какво е било заданието и тръгнали с Новански тепърва да го допълват и то с пари на народа от държавния бюджет. За лобистки кадрови решения… Покажи целия коментар »

Пикадро
Пикадро
29 юни 2021 15:46
Гост

То и за ЕИСС заданието не е направено от Имова, нали?
Но за ЕПЕП отговорността на Керелска е, че 3 години ръководи проект за изграждане на портала, по задание, което не отговаря на ЗСВ, тоест, на практика тя има пряка вина за провала на електронното правосъдие.
Затова, ако има грам достойноство, предвид грандиозния скандал, който ще е факт от утре когато банки, застрахователи и още куп масови ищци по гр.дела няма да могат да се призовават електронно заради неготов ЕПЕП, ще трябва да си подаде оставката!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:44
Гост

Пари на народа! А иначе с парите на ДБ ли? Ти си пълен гьон!

Участник в работна група
Участник в работна група
29 юни 2021 22:05
Гост

Проектът на КЕРЕЛСКА приключи преди две години и нямаше за предмет да осигурява функционалностите, предвидени в измененията на ГПК и чл. 360в,ал.2 ЗСВ- заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма,извършване на процесуални действия в електронна форма и връчване на съобщения и призовки.Това ,по което се работеше и се извърши беше да се свържат съдилищата, които работят по деловодната система САС /131 бр./ с ЕПЕП ,чрез трансфериране данните от САС в ЕПЕП.Надграждането на ЕПЕП беше свързано с внедряване на единен шаблон за съдържанието и и дизайна на интернет страниците на 180 съдилища и миграцията на съдържанието на страниците на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 10:01
Гост

Лека корекция на написаното в статията.
Не само за лицата по чл. 50, ал. 5 ГПК, но и за лицата по чл. 52 е предвидено задължително е-връчване по реда на чл. 38, ал. 2. Това са държавни учреждения и общини, които отдавна са регистрирани в системата за връчване на ДАЕУ. Това трябва да направят и банките и застрахователите, а не да се ослушват.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
29 юни 2021 9:43
Гост

„те трябваше да могат да се възползват от една от най-одобряваните промени в ГПК – въвеждането на 15 на сто отстъпка от държавната такса“ къде ми е келепирецът, че държавата ще одере по-малко мен или завелия срещу мен иск, ако аз няма да науча за заведения иск, няма да науча овреме за разпореждания на съда и като следствие ще пропусна преклузивни процесуални срокове? оставяме настрана техническите подробности, че електронната поща може да бъде изпратена, но да не бъде получена. или че системите за електронно подписване на съобщения имат ограничения за размерите на подписваните файлове. или че в съдилищата проверката на… Покажи целия коментар »

Бобо
Бобо
29 юни 2021 9:27
Гост

Дано няма проблеми и нямаме Е-правосъдие на хартия.

Асен
Асен
29 юни 2021 14:02
Гост

Пълен цирк! Само гръмки обещания, а в крайна сметка-нулеви резултати.

Cerkov
Cerkov
29 юни 2021 9:26
Гост

Какво да се случи бе хора. Ще се случи галимация.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:26
Гост

Аз не мисля, че ще е чак такава драма. Ще се внедри постепенно.

Pylen paradoks
Pylen paradoks
29 юни 2021 14:03
Гост

Кръпка до кръпка, а иначе ще има електронно, ама на хартия.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:26
Гост

Нищо ново под слънцето

Ники
Ники
29 юни 2021 14:03
Гост

Тотална излагация.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:25
Гост

Ами някой сщрпризиран с това нещо има ли? Защото аз не съм.

Lozan
Lozan
29 юни 2021 14:04
Гост

Точно този ВСС не може въобще да ме учуди с поредната си издънка.

Fernandinho
Fernandinho
29 юни 2021 9:25
Гост

За мен има някакъв проблем. Нещо няма да се случи както трябва. Което не е изненада де.

Anonimen
Anonimen
29 юни 2021 14:05
Гост

Лошото е, че проблемите им станаха много.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:25
Гост

Не правим нищо

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:00
Гост

Този случай е нагледен пример за нищоправенето на ВСС. Застрахователите са ги сезирали преди месеци и никой нищо не им е отговорил, никой не е поставил въпроса, никой не е потърсил решение месеци наред. И сега, когато промените в ГПК влизат в сила, изведнъж се присетиха. Как да не им поискаш оставките.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:28
Гост

ВСС не прави нищо по стара японска традиция – да овалдееш изкуството на „нищоправенето“. Да си като брезата, която я навалява сняг. Тя не прави нищо. Просто се привежда надолу и снега пада.

Смешко
Смешко
29 юни 2021 14:06
Гост

Тези нямат доблест дори да с енаведат. Напротив-само вирят носове.

оставка
оставка
29 юни 2021 8:38
Гост

чакай чакай – подаваш ИМ срещу застраховател, евентуално му я връчват на хартия, по логиката изложена от асоциацията им, но след това какво става?! То цялото население е пре… ано с извинение. Оставка на ВСС

май, май
май, май
29 юни 2021 8:41
Гост

След изборите ще им я подадат, не се притеснявай, лошото е, че няма да им бъде потърсена сметка. Четох онзи ден писмо на ССБ с искане да си ходят то вътре беше описан адът, ако всичко написано е вярно, а сега се добавя и тази драма с връчването, просто не виждам какво има да го мислят. Шеки и Боряна излязоха май най със сурат от цялата ситуация

Стамат
Стамат
29 юни 2021 9:31
Гост

Напълно сте прав – Шеки е светец!
Чакам със затаен дъх да се изпълни апокалиптичното му пророчество – че след 18 месеца /най-късно/ съдебната ни система ще „гръмне“.
Разбира се, сигурно е, че тогава ще се случат и ред други беди – Дунав ще потече наобратно, Слънцето ще изгрее от запад, полюсите ще сменят своите места и т. н., и т. н.
Чакам!

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:40
Гост

Те не вземаха ли тези решения?

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 8:36
Гост

На намалението в чл. 73 ГПК му се казва чиста измама! Не стига, че са само 15% – едно няма нищо, ама си казваш, кой ти ги дава, а на това отгоре и гризваш дръвцето. Много добре ГЕРБ, много добре ВСС! Вие сте родени един за друг…

два въпроса
два въпроса
29 юни 2021 8:34
Гост

Има два основни въпроса – кой предвиди ел връчване само по тези два начина без да провери дали са налични? и – Къде спа 6 месеца ВСС та предвиди доизграждането на ЕПЕП в плана за възстановяване, по който ще дойдат кинти в другия живот?

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:28
Гост

Някой мислил ммного.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 9:39
Гост

Събираха парички да кадруват по желание на заявителя.Справка – Русе.