Трябва ли съдията по вписванията да проверява дали арендодателят притежава над 50% от съсобствената земя или представлява повече от половината от съсобствениците. Това ще решават в съвместно тълкувателно дело Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд.

В съда вече е образувано тълкувателно дело №1 за 2018 г., решението по което трябва да даде отговор на следния въпрос: „Попадат ли в обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка материалноправните предпоставки по чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието (ДВ бр. 13/2017 г., в сила от 07.02.2017г.) при вписване на анекс към договор за аренда в земеделието или на нов договор за аренда в земеделието, сключени след изменението на нормата?“

Делото е образувано по предложение на състав на Първо търговско отделение на ВКС с председател Тотка Калчева и членове Вероника Николова и Кристияна Генковска.

Пред трите върховни съдийки е висящо дело за оспорено решение на Окръжния съд в Ловеч, с което той потвърждава отказ на съдия по вписванията да впише анекс към договор за аренда.

Казусът възниква заради изменения в Закона за арендата в земеделието, които са в сила от 7 февруари 2017 г. С тях в чл. 3, ал. 4 от закона е регламентирано следното: „Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността“.

Така, когато е поискано вписването на анекс към вече сключен договор за аренда, съдията по вписванията, а в последствие и ОС-Ловеч, е приел, че е необходимо да бъдат представени документи, удостоверяващи правото на собственост на арендодателя (или на наследствените права на арендодателите – съсобственици), върху имотите.

Недоволни, от фирмата, която арендува земята, са подали жалба до ВКС. В нея като обуславящ изхода на делото е формулиран следният процесуалноправен въпрос: „За да се впише в нотариалните книги продължаване на договор за аренда с анекс, съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗАЗ, необходимо ли е да се представят пред съдията по вписванията документи, удостоверяващи правото на собственост, документи, удостоверяващи правото на съсобственост, документи удостоверяващи правото, че арендодателят (в изложението погрешно е записано „арендатора”) притежава повече от 50 на сто идеални части от имота, както и документи, удостоверяващи упълномощаването от останалите съсобственици на имота, обект на анекса към договора за аренда, и може ли да се откаже вписване на анекс за продължаване на първоначалния договор за аренда, ако не са представени от страна на заявителя описаните доказателства?“

Тричленният състав на Търговската колегия, на когото се е паднало делото, е установил, че този въпрос решава противоречиво от самия ВКС.

Част от съставите са на мнение, че при вписване на договор за аренда или анекс към вече сключен договор, подписани след изменението на чл. 3, ал. 4 от ЗАЗ, не се изисква представяне на доказателства, които установяват, че арендодателят като единствен собственик или притежава повече от 50% от земите – обект на арендата. Според тези върховни съдии извършването на такава проверка, след като това не е изрично предвидено в закона, е извън правомощията на съдията по вписванията. Те се позовават и на на т. 6 от ТР № 7/25.04.2013 г. по тълк. д. № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, че съдията по вписванията няма право да проверява материалноправните предпоставки на представения за вписване акт, освен ако това изрично не е предвидено в закон.

Други състави на ВКС обаче застъпват позицията, че точният разум на действащата след 7 февруари 2017 г. разпоредба на чл. 3, ал. 4 от ЗАЗ е, че съдията по вписванията има правомощие да извършва проверка на материалноправните предпоставки на анекси към договор за аренда, сключени след тази дата, както и на нови арендни договори. Те се аргументират с факта, че проверката на тези обстоятелства не е извършена преди това от друг орган.

Председателят на ВКС Лозан Панов е възложил на съдията от Гражданската колегия Борис Илиев и съдия Кристияна Генковска от Търговската колегия да изготвят проекта за решение.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви