Двама съдии се кандидатираха за европейски делегирани прокурори (ЕДП). Това са Христо Крачунов от Софийския районен съд (СРС) и от Светомир Бабаков от районния съд в Асеновград. Днес, в последния ден от срока за подаване на документи, кандидатите за ЕДП се увeличиха и вече са 35. Местата са 10.

Христо Крачунов има над 15 години юридически стаж. Започнал е като съдия във Видин през 2009 г., минал е през РС-Плевен, а от 2016 г. е в СРС.

В изминалите години съм работил в институция, която предоставя финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони и по Програмата за развитие на сектор „Рибарство” и през този период съм се запознал детайлно с механизма на функциониране на европейските фондове и проблемите при финансирането, като съм участвал и като процесуален представител на институцията, когато е била гражданския ищец по наказателни дела във връзка с извършени злоупотреби с европейско финансиране. Имам опит като наказателен съдия и съм разглеждал граждански дела, касаещи извършени нарушения при отпускане на европейско финансиране.

Намирам, че придобития от мен специфичен опит в сферата на европейските фондове, както и работата ми като наказателен и граждански съдия, ще осигури поглед от различен ъгъл, ще допълни експертизата на екипа и съответства на изискванията за длъжността, с което мога да бъда в принос на работата и престижа на институцията“, отбелязва Крачунов в мотивационното си писмо.

Светомир Бабаков е съдия от 2015 г., а дотогава е бил прокурор в районната прокуратура в Пловдив. „Успешната кандидатура за тази високоотговорна позиция трябва да притежава и лични качества- обективност, безпристрастност, толерантност, справедливост. В работата си, при взимане на всяко едно мое решение винаги съм се стремял да бъда обективен и справедлив, защото дълбоко вярвам, че магистратската работа е преди всичко призвание. И осъзнавам, че колкото по-отговорна е дадена позиция, толкова по-високи следва да бъдат изискванията към личните качества на кандидатите„, посочва Бабаков в мотивационното писмо.

В надпреварата се включиха и четирима обвинители от Софийската градска прокуратура – Милко Момчев, Станислав Стойков, Людмила Николова, Димитър Хаджийски и Анна Алексова, Ирина Арменова и Мария Макрелова-Чернева от спецпрокуратурата, заместник-шефът на Военна прокуратура-София Стоян Лазаров, прокурорката от ОП-Бургас Йорданка Дачева-Толева, обвинителят от ОП-Кюстендил Бойко Калфин, Катя Михайлова-Янкова, Вероника Трифонова, Божидара Ганева, Екатерина Микова и Тодор Куюмджиев от СРП, и.ф. шефката на РП-Елин Пелин Мария Стоянова, както и следователките Бисерка Стоянова (НСлС), Радостина Цанева (СО към ОП-Пловдив), Светлана Стоянова-Вайце, Мая Ковачева и Преслава Петкова (София).

Милко Момчев има над 19 години стаж – целият минал в прокуратурата. В мотивационното си писмо отбелязва, че работи по дела с висока фактическа и правна сложност, като трафик на хора, убийства, контрабанда на наркотици, пране на пари, измами. Участвал е в редица международни семинари и обучителни курсове. „Имам истински интерес, като Европейски Делегиран Прокурор, да стана част от Европейската Прокуратура, следвайки целите на институцията за изправяне пред съд на извършителите на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, а именно, измами, пране на пари, пасивна и активна корупция и присвояване, съобразявайки се с принципа на пропорционалност, безпристрастност и справедливост спрямо заподозрените или обвиняемите“, посочва Момчев.

Стажът на Станислав Стойков е над 15 години като и той е преминал изцяло в прокуратурата. В момента е командирован като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). „Опитът ми като прокурор и като законодателен експерт ми дава увереност да вярвам, че притежавам необходимите професионални умения, необходими за работата на европейския делегиран прокурор, както и да гарантирам високо качество на бъдещите ми наказателни преследвания. Моето лично мнение е, че защитата на финансовите интереси на Европейския съюз трябва да бъде кауза за Европейския делегиран прокурор. Готов съм да поема отговорността да работя както за утвърждаване на авторитета на новосъздадената Европейска прокуратура, така и за повишаване на доверието на обществото в правоохранителните органи и преди всичко за ефективна защита на финансовата стабилност на Общността“, казва Стойков.

Людмила Николова работи в прокуратурата от над 20 години. Дългият стаж и стремежът към професионално развитие са в основата на мотивацията ѝ да участва в подбора за ЕДП. „В работата си винаги съм проявявала организираност, стриктност, прецизност и последователност. Допълвала съм практическия си опит с участия в множество семинари и конференции. Успешно съм изпълнявала служебните си задълженията както в рамките на екип, така и самостоятелно. Смятам, че тези мои качества кореспондират със задълженията и отговорностите, изброени в чл.13 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура“, казва тя в мотивационното си писмо.

Димитър Хаджийски е прокурор от над 15 години. Продължителен период от време е бил командирован в Холадия като национален експерт в Евроджъст. „Притежавам солиден опит в областта на международното правно сътрудничество по наказателни дела, в координирането и провеждането на трансгранични разследвания. Дългогодишната ми работа в Евроджъст ми е дала възможност да работя по над 1000 казуса, отнасящи се до конкретни случаи на разследване на сериозна трансгранична престъпност, особено когато е организирана и касае няколко национални юрисдикции. Координирал съм дейността на повече от 30 съвместни екипа за разследване. Поемал съм инициативата за създаване на някои от тях… Притежавам специфичен професионален опит в работата по конкретни казуси относно престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз с милионен материален интерес“, изтъква Хаджийски като уточнява, че в българската прокуратура е работил по стотици разследвания на икономически, данъчни и финансови престъпления.

С дълъг стаж – малко над 22 години е и Ирина Арменова от Специализираната прокуратура. Започнала е в районната прокуратура в Петрич, а от 2013 г. е в СП. Отбелязва, че освен английски, владее испански и гръцки език. „Притежавам необходимият опит за провеждане на разследване, наказателно преследване и предаване на съд на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси и бюджета на ЕС, като измами, корупция, трансгранични престъпления или трансгранични измами с ДДС“, отбелязва тя в мотивационното си писмо.

Стоян Лазаров е започнал работа в съдебната система като военен следовател през 2005 г. От около три години е военен прокурор. Преди това е бил в Националната служба за охрана. Всъщност преди години той бе сред хората, които охраняваха бившия главен прокурор Никола Филчев. В мотивационното си писмо Лазаров отбелязва: „Имам дългогодишен опит в разследването на дела, свързани с присвоявания, подкупи и престъпления по служба. Като пример за такива дела мога да посоча двете дела за присвоявания срещу Директора на Националната разузнавателна служба, по които съм работил, като военен следовател. При тях, присвоените суми са от порядъка на 5 000 000 лева по всяко от делата, като и по двете има постановени осъдителни присъди на две инстанции и към момента се чака произнасяне от ВКС“.

Йорданка Дачева-Толева е с над 22 години стаж в съдебната система, като първо е била следовател, а от почти 15 години е прокурор в Бургас. Тя сочи, че успешно е работила по множество дела, свързани с укриване на данъци, измами с еврофондове, пране на пари, корупционни и други тежки престъпления. „Преценявам себе си като изключително амбициозна, общителна и енергична. В професионален аспект считам себе си за адаптивна, ориентирана към постигане на високи резултати, мотивирана, етична в работата си, винаги отворена към нови предизвикателства, способна при необходимост да поема отговорност и инициатива. Умея да работя изключително добре в екип, както като член на екипа, така и като лидер“, изтъква Толева.

Бойко Калфин е прокурор от над 14 години в Кюстендил. Отбелязва, че е присъствал на редица международни обучения, участвал е в краткосрочни стажове в Евроджъст и програми за обмен на магистрати. „Считам, че позицията ми на заместник на говорителя на окръжна прокуратура допринесе в немалка степен за надграждане на комуникативните ми способности. Придобитият през годините опит ме кара да мисля, че една от най-чувствителните сфери на обществените отношения, не само на национално, но и на европейско ниво, е изразходването на публични средства. Законосъобразността на тези дейности попада в обхвата и полето на действия на прокуратурата. Вярвам, че сериозният опит, придобит от мен в областта на международното сътрудничество по наказателни дела, както и осъществяването на функциите ми като наблюдаващ прокурор в досъдебната и съдебната фаза на процеса, за един значителен период от време, са фактори, които биха допринесли за развитието и законосъобразното функциониране на представителството на ЕППО в Република България“, пише Калфин.

Следващият кандидат е Вероника Трифонова от СРП. Тя има над 18 години юридически стаж като от 2012 г. Преди това е била правен съветник, прокурорски помощник, а малко над година (2011-2012 г.) – началник на кабинета на главния прокурор.

Колегата ѝ Катя Михайлова е с над 21 години стаж, от които 17 г. в съдебната система. Първо е била следовател, а от 2006 г. е обвинител в СРП.

Божидара Ганева е в Софийската районна прокуратура от 2015 г., като последната година е командирована в СГП. Започнала е като обвинител в РП-Бургас.

Тодор Куюмджиев засега е с най-краткия стаж в съдебната система – над 7 години. Бил е младши прокурор в РП-Ямбол, после редови в Елхово, а в СРП е от 2017 г.

Професионалният стаж на следователката Радостина Цанева е над 23 години като изцяло е преминал в Пловдив. От февруари 2018 г. е командирована в следствения отдел към спецпрокукратурата.

Светлана Стоянова-Вайзе също е дългогодишен следовател. Започнала през 1993 г. като допреди пет години е работила в отдела към СГП, а след това – към спецпрокуратурата.

От над 16 години Преслава Петкова е следовател, последните три от които в отдела към Специализираната прокуратура. Преди това е работила в Министерството на околната среда и водите като юрисконсулт и експерт в отдел „Правен“.

Мая Ковачева е следовател от кариерата като е започнала в Хасково, а от 2012 г. е в отдела към Софийската градска прокуратура. Преди да влезе в съдебната система, е била юрисконсулт в Районното управление „Социално осигуряване“ в Хасково.

Професионалният път на Бисерка Стоянова е преминал изцяло в следствието. Започнала е през 1997 г. като следовател в бившата Столична следствена служба, а от 2021 г. е в Националната следствена служба, където е била завеждащ отдел „Стопански“.

Анна Алексова е с над 20 години стаж като последователно е била младши прокурор, обвинител в СРП (2004-2017), а след това в Софийската градска прокуратура.

Следващият кандидат – Мария Макрелова-Чернева, има дълъг административен опит. За две години е оглавявала районната прокуратура в Етрополе (1998-2000), след това два мандата е била шеф на РП-Своге. От юли 2019 г. е обвинител в спецпрокуратурата.

Екатерина Микова е с над 16 години стаж, започнала в районната прокуратура в Ловеч, а от 2012 г. е в СРП. Преди това е работила за кратко като юрисконсулт в застрахователна компания „Орел“.

И.ф. шефката на РП-Елин Пелин Мария Стоянова също е сред кандидатите. Тя е в съдебната система от 2009 г., като е била обвинител в СРП, преди през 2015 г. да оглави районната прокуратура в Елин Пелин. След изтичане на мандата ѝ през март 2020 г., Стоянова е определена за и.ф. ръководител.

 

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Един
Един
18 януари 2021 20:43
Гост

Крачун войвода дето гледа само граждански дела и бъкел не разбира от наказателно, що си мисли че ще огрее та пуснал документи???

Филип
Филип
18 януари 2021 18:48
Гост

Ще се кандидатират естествено. За тази сладка службица.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2021 18:49
Гост

Да ги пита човек защо чакат до последния момент.

Мики
Мики
18 януари 2021 18:46
Гост

Много сериозни заявки. Успех!

Ненавист
Ненавист
18 януари 2021 16:18
Гост

Аз знам кой ще е първи отзад напред! 🙂

Анонимен
Анонимен
18 януари 2021 16:12
Гост

Основно куци коне, стоящи на едно място от 100 години и вечни участници във всякакви конкурсни процедури. Не съм обнадежден, особено като знам кои са членовете на комисията за подбор. Напълно обречена работа ще е….

Анонимен
Анонимен
18 януари 2021 14:59
Гост

Супер. Добър избор ще е

Анонимен
Анонимен
18 януари 2021 14:59
Гост

Успех на кандидатите

Манов
Манов
18 януари 2021 14:58
Гост

Абе един по един се роят. Не свърши ли срока за записване бе ?

Zeta
Zeta
18 януари 2021 14:58
Гост

Успех

Севделина D.
Севделина D.
18 януари 2021 14:57
Гост

Дано се водят по уменията и опита, не по друго нещо

Саливерстров
Саливерстров
18 януари 2021 14:57
Гост

Да не изберат човек по втория начин нали

Memo
Memo
18 януари 2021 14:56
Гост

Появиха се хора с много опит и мисля, че който и да изберат няма да се объркат

Мики
Мики
18 януари 2021 18:41
Гост

Опитът не е най- важният критерий в случая.

Деница Р
Деница Р
18 януари 2021 14:56
Гост

Читав човек

Мишо
Мишо
18 януари 2021 18:39
Гост

Зависи какъв е в професионален план

Лалов
Лалов
18 януари 2021 14:55
Гост

Може аз да бъркам ма не беше ли крайния срок 17.01?

Анонимен
Анонимен
18 януари 2021 14:58
Гост

И на мен така ми се върти. Не следя съвсем

Lawyer
Lawyer
18 януари 2021 16:12
Гост

В 30-дневен срок от публикуване на обявлението на официалната интернет страница на ВСС (17 декември 2020 г.), кандидатите могат да подадат в деловодството на Висшия съдебен съвет, лично или чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път на електронен адрес – vss@vss.justice.bg, подписано с квалифициран електронен подпис на заявителя, заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст.