В последния ден от срока за номинации на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите броят на кандидатите скочи почти двойно.

Днес бяха внесени предложения за още шестима съдии. Това са Йордан Дамаскинов от окръжния съд в Русе, зам.-председателят на Окръжен съд-София Дора Михайлова, Татяна Жилова и Антоанета Аргирова от Административен съд София-град, Владимир Вълков от СГС, както и Красимир Лесенски от районния съд в Пазарджик.

Йордан Дамаскинов е номиниран от свои колеги от районните и окръжните съдилища в Русе и Ловеч, както и от СГС и САС. Дамаскинов има близо 28 години стаж в съда в Русе. Започнал е като младши съдия, после е бил в районния съд в града, а от 1999 г. е в окръжния съд в Русе. „Изтъкваме професионалния опит на съдия Дамаскинов и компетентността му, защото добрият професионализъм, показан неотклонно през годините, е основна гаранция, че бъдещите членове на ВСС наистина ще изпитват дължимото уважение към работата на съдиите, няма да допуснат  бюрократично отношение нито към съсловните, нито към обществените потребности и ще отстояват истинските ценности на качественото правосъдие“, отбелязват колегите му в предложението. Те добавят, че Дамаскинов е почтен човек, с широка обща и юридическа култура, с неопетнена репутация.

Съдиите припомнят, че през февруари 2021 г. е бил единствен кандидат за председател на ОС-Русе, но Съдийската колегия не го подкрепи, „с неубедителни и непрозрачни съображения по отношение на неговата мотивация, едно от които беше, че не е показал, че „желае“ да заеме длъжността“. „Убедени сме, че обществено-приемливата мотивация на съдията да се нагърби с административна работа е именно показаната от съдия Дамаскинов – да схваща административната длъжност като тежка отговорност в изпълнение на професионалния му дълг към общността, не като воля за институционална власт, а като воля за демократична промяна“, казват колегите му.

Зам.-председателят на ОС-София и ръководител на Гражданското отделение Дора Михайлова е номинирана от свои колеги, както и от съдии от СГС и САС.

Съдия Михайлова започва работа в съдебната система през 2004 г.  като младши съдия, а година по-късно – в РС-Сливница. През 2016 г. е преместена в Софийския районен съд, а година по-късно, след конкурс, е повишена в Софийския окръжен съд като от две години е зам.-шеф там.

Решението ни да подкрепим съдия Михайлова за участие в процедурата за избор на членове на ВСС се основава на разбирането ни, че кадровият орган на съдебната система трябва да започне да работи за отстояване и укрепване на независимостта на магистратите и в частност – на съдиите, както и да осигури такова администриране на съдебната власт, което да позволи същинската ни работа да се изпълнява в условията на спокойствие и едновременно с това – прозрачност и отчетност, висок професионализъм и при обективно отчитане на индивидуалните качества и усилия на всеки от нас в изграждането на авторитета на правосъдието. Знаем, че в дългогодишния си стаж на съдия колегата Дора Михайлова безспорно е доказала, че носи, наред с личните си качества на етичен и толерантен човек, професионална компетентност, силна воля и мотивация, както и безупречен интегритет, така че да бъде съществен фактор за постигането на посочените цели“, пишат колегите ѝ.

Те отбелязват, че опитът на съдия Михайлова е достатъчен, за да може точно да идентифицира нуждата от промяна в работата на съдилищата в обществен интерес и да генерира идеи за оптимизиране функционирането на системата въобще.

Кандидатурата на съдия Антоанета Аргирова от АССГ е предложена от нейни колеги от съда, както и от СГС, САС и Върховния административен съд.

Тя „влиза“ в съдебната система през 2005 г. като година по-късно се явява на конкурс за административен съдия. Тогава бяха създадени 28 административни съдилища в страната. Класира се на едно от първите места и е назначена в АССГ.

Приела правораздаването като своя мисия, съдия Аргирова се стреми да развива и надгражда знанията си.  Преподавател е в ЦОА „Кръстю Цончев“. Съдия Аргирова притежава висока професионална компетентност, която, наред с изключителната ѝ самодисциплина, е от решаващо значение за успешното посрещане на предизвикателствата в съдийската професия. Аналитичните й способности и дълбоките ѝ правни знания, ведно с умението ѝ за диалог, я правят най-желан партньор за всеки екип. Тя притежава незаменимото умение да убеждава другите в правотата си, в истината, която търси и следва. Уважавайки личната позиция на колегите си, съдия Аргирова незабелязано упражнява силно морално влияние, възпитава с етичното си поведение и налага висок нравствен стандарт“, изтъкват колегите ѝ.

Те допълват, че проявените от съдия Аргирова професионална смелост и съдийско достойнство са гаранция, че като член на кадровия орган на съдебната власт, тя безкомпромисно ще отстоява съдебната независимост и ще съдейства за доброто и компетентно администриране на съдебната власт.

Следващият кандидат е Татяна Жилова от АССГ, настоящ председател на Съюза на съдиите в България. През 2017 г. тя беше кандидат за член на ВСС, но не успя да влезе в съвета.

Сега е номинирана от магистрати от АССГ, СГС и САС.

Татяна Жилова има над 23 години стаж, в Административен съд София-град е от 2007 г. „Освен безспорните ѝ професионална компетентност и организационни умения, основание да предложим кандидатурата на съдия Татяна Жилова за член на ВСС са и нейните лични качества, висока нравственост, отговорност, самодисциплина и човечност. От решаващо значение за успешното посрещане на предизвикателствата в съдийската професия са нейната независимост, способността да взема решения по вътрешно убеждение и непоколебимо да ги отстоява. Съдебните актове, които постановява, са отражение на личната й мисия да отстоява и налага правото, справедливостта и морала. Безспорен е авторитетът й сред колегите съдии и съдебни служители, които винаги могат да разчитат на нейната експертиза, добронамереност, аналитична преценка и способност да предложи рационално решение“, отбелязват магистратите. Те допълват, че високият професионализъм и достойнството на съдия Жилова,  ясното ѝ разбиране за съдържанието на принципите на независимост и безпристрастност, както и на волята ѝ неотклонно да ги отстоява, ще допринесат за подобряване на дейността на ВСС.

Съдия Владимир Вълков е номиниран от колегата си Владислава Цариградска от РС-Луковит. В предложението си тя изброява редица проблеми, по които е работил Владимир Вълков – натовареност, електронно правосъдие, непрекъснатите му опити ВСС да определени граници на щадящото психическо натоварване на съдиите, в защита на независимостта и много други.

Съдия Вълков е изключително добър, отзивчив, състрадателен, отговорен, старателен, постоянен, искрен, честен, смел, образован, културен, възпитан, скромен и безкористен човек, от когото угнетената ни съдийска общност и загубилият човечност образ на съдебната власт имат спешна нужда. Именно на тази безупречна личностна основа съдия Владимир Вълков е заемал активна жизнена и професионална позиция, която демонстрира пълна хармония между нравственото му съзнание и външното поведение и което считам, че олицетворява онова загубило смисъл в повечето постъпки на голяма част от членовете в последните съдебни съвети изискване на чл. 130, ал. 2 от Конституцията за наличие на високи нравствени качества. Съдия Вълков олицетворява в пълна степен хуманните разбирания на съвременния цивилизован свят и вярвам, че той ще продължи да бъде този доказал се реформатор, отстояващ съдийския активизъм и представляващ достойно цялата съдийска общност“, пише Владислава Цариградска.

Красимир Лесенски от РС-Пазарджик е предложен за член на ВСС от окръжния съд в Пазарджик, както  и от ВКС, САС и СГС. В предложението си те отбелязват, че, независимо че е от Пловдив, Красимир Лесенски работи в РС-Пазарджик от 2013 г. и никога не е искал да се премести в родния си град. Той има над 16 години стаж, бил е юрисконсулт и разследващ полицай, а от октомври 2019 г. до февруари 2022 г. е бил командирован в Административен съд-Пазарджик.

Съдия Лесенски не е конформист, винаги е проявявал чувствителност към острите проблеми на съдебната власт и е показвал готовност открито да участва в тяхното дефиниране и търсене на решение за преодоляването им.

Вносителите на предложението сме съдии от различни съдилища, водени от разбирането, че компетентното и почтено съдийско самоуправление за укрепване на независимата съдебна власт изисква от нас, съдиите, да задълбочим взаимното си опознаването и разбирането си за спецификата на всеки съдебен регион. Същото убеждение споделя и съдия Лесенски, което е гаранция, че ако бъде избран за член на ВСС, няма да допусне несправедливо третиране на отделни съдилища и съдии и ще търси справедливи решения в обществен интерес на съществените проблеми на съдебната власт, свързани с нейната независимост, прозрачност и отчетност“, казват колегите му.

По-рано стана ясно, че и съдия Атанас Атанасов от СГС е номиниран за член на ВСС от 50 негови колеги от съда, както и от ВКС, ВАС, апелативните съдилища в София, Пловдив и Варна, от окръжните съдилища в Благоевград, Ловеч и Стара Загора, от районните в столицата, Луковит, Ловеч, Благоевград и Севлиево, както и от административния съд в Бургас.

Атанас Атанасов има над 22 години стаж изцяло в съда и разглежда наказателни дела.

Съдия Атанас Атанасов е показал стремеж към разширяване на професионалните си интереси: бил е временен преподавател в Националния институт по правосъдието; бил е член на работни групи към Министерството на правосъдието за транспониране на инструменти от правото на ЕС; активно е участвал в множество обучителни прояви в страната и чужбина за повишаване на неговата квалификация“, отбелязват колегите му в предложението. Те допълват, че в професионалната общност съдия Атанасов има репутацията на независим, етичен и отговорен магистрат, който е доказал, чрез всички свои действия и публични изяви, че е непримирим към прояви, които подкопават доверието в съдебната власт. „Призоваваме той да бъде избран за член на ВСС като представител на съдиите, защото сме уверени, че чрез личните си качества и инициативност може реално да допринесе до утвърждаване на независимостта и репутацията на съдебната власт, до основано на прозрачност и насочено към обществения интерес нейно администриране и за защитата на професионалните интереси на съдиите, на обективното, предвидливо и честно тяхно кариерно развитие“, заявяват колегите му.

Общият брой на кандидатите до момента е 15. Освен днешните седем, номинирани са и председателите на окръжните съдилища в Хасково Миглена Тянкова, в Ямбол – Васил Петков, на Административен съд-Пловдив Явор Колев, както и зам.-председателят на ОС-Варна Мария Терзийска, зам.-шефката на СРС Даниела Александрова, ръководителите на районните съдилища във Велико Търново и Пловдив Младен Димитров и Иван Калибацев и районният съдия от Варна Любомир Нинов.

Прави впечатление, че нито един върховен или апелативен съдия не е номиниран, поне засега, за член на съвета.

167
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Нерпиятен човек и слаб юрист
Нерпиятен човек и слаб юрист
21 април 2022 21:15
Гост

Оффф видях номинацията и на Антоанета Аргирова офффф почна да ми писва …. някой хора нямат ли срам житейски и юридически , малко скромност и самооценка ейй така като застанаха пред огледалото

Анонимен
Анонимен
21 април 2022 14:20
Гост

Обаче лекса трие избирателно кометнарите за някои кандидати. Четейки имайте предвид, каква е гледната точка на представяната информация – едностранна и обслужваща. Каква медия сте Вие? Защо не си напишете спонсорите физически и юрисически лица на сайта? Поне да се знае?

1432
1432
20 април 2022 10:17
Гост

Чета и не мога да повярвам, че мнозина от тези, които хулят свои колеги, само защото били членове на ССБ или „гравитиращи“ към тях, са съдии. Хората се преценяват по своите професионални достойнства, човешки качества, по своите житейски, личностни и професионални достижения. Не прочетох някаква обоснована критика към тях, а само жълтини. Толкова за тези, които са автори на тези хули. Нещо важно – да не забравяме, че няма ангели (важното е черните бобени зърна да са значително по-малко от белите – опитайте се да се върнете към художественото слово, което одухотворява и ни прави човеци)!

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 11:19
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
1432
1432
20 април 2022 22:35
Гост

Тук фашизмът се ползва с одобрение, щом и това не е изтрито – „Тези ПОДЧОВЕЦИ не могат да бъдат приети“. Явно този, който го е написал, е НАДЧОВЕК и НАД закона. Редакцията – къде сте?!

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 11:32
Гост

Уважаеми колега, Със художествено слово не може да замажете простата истина: ССБ вербува именно колеги, които имат безспорно прекрасни човешки и професионални качества, но повечето от тях за болно амбициозни и в името на кариерата си са пряк проводник на неолиберални политически възгледи и изпълняват открито лобистки функции. За кого лобират ССБ? Погледнете спонсорите им и няма смисъл да пиша повече. Когато става въпрос за власт и пари е цинично да говорите за хули. Истината не е приятна, но всеки, който не се е продал дълбоко в себе си знаят мърсотията на ССБ и хората, които ядат, пият и развратничат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 11:34
Гост

С художествено слово – грешката е моя.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 14:23
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
1432
1432
20 април 2022 22:36
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
21 април 2022 14:10
Гост

Не, но когато вече делата се решават не на бели покривки, а на бели чаршафи е редно някой да ги каже тези неща. Поне ако има малко вяра в Бог и родолюбие е добре да се осветляват колегите…

1432
1432
20 април 2022 22:31
Гост

„ССБ вербува именно колеги, които имат безспорно прекрасни човешки и професионални качества, но повечето от тях за болно амбициозни и в името на кариерата си са пряк проводник на неолиберални политически възгледи и изпълняват открито лобистки функции. За кого лобират ССБ? Погледнете спонсорите им и няма смисъл да пиша повече“
Аха, „Работническо дело“ още не е закрито, „колега“!!! И това го е написал съдия – независим, почтен, безпристрастен, който постановява актовете си единствено въз основа на УСТАНОВЕНИТЕ факти и понякога съгласно закона. Очевидно, тролетарията и в този сайт е „нагазил“.

Анонимен
Анонимен
21 април 2022 14:12
Гост

Нищо не се разбира от коментара Ви- нещо сте се напънали, но не Ви се е получило. Явно щом цитирате са казани нещата на място и сте се впечатлили. Формулирайте мисълта си точно и ще я обсъдим.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 8:05
Гост

Цялата законова рамка, регламентираща ВСС от избор на членове, до функции и вземане на решение е сбъркана от дейците на ССБ. По тази причина, всеки път е все по-лошо, защото един порочно объркан модел се възпроизвежда. Няма значение, дали е този или друг ВСС, докато не се поправи законовата уредба. Аз отдавна не гласувам за членове на ВСС, т. к. не виждам смисъл.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 10:06
Гост

Напълно съгласен! Усилията трябва да бъдат насочени към това най- малкото този орган да стане непостоянно действащ! Отделно от това представителите на закритите спец съдилища вече нямат място във ВСС и участието им е напълно незаконно при приетите промени на ЗСВ. Не знам на кое правно основание Кояджиков се допуска до заседания.

Селски съдия
Селски съдия
19 април 2022 16:09
Гост

Проблемът е, че ако бойкотираме изборите ще удължим мандата на настоящия ВСС, а те не бива да остават и ден повече

Васко Кръпката
Васко Кръпката
19 април 2022 16:59
Гост

На първо място, ако няма избрани кандидати, на което се надявам, юни месец до м. октомври има време да се проведе още една процедура от номинации до изслушване и избор. На второ място, дори и от съдийската квота да изберем 6 кандидата от тези 15, които не знам с какво са по-подходящи се сегашни, то квотата от парламента си остава същата и Магдалинчев, Кояджиков, Новански и другите герои продължават да си действат. Ето защо колеги, не хранете излишни надежди и въобще не си губете времето с изслушване, гласуване и похвали за „смелите“ кандидати.

АССГ
АССГ
19 април 2022 14:28
Гост

Изненада ! Вечният кандидат за постове КРАСИМИРА МИЛАЧКОВА не участва, ужас ! Няма кой да развеселява останалите кандидати. Това избор ли е без Милачкова, аз ще бойкотирам.

АССГ
АССГ
19 април 2022 15:05
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
19 април 2022 14:07
Гост

Новият състав.

IMG_2642.jpg
Анонимен
Анонимен
20 април 2022 11:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ще гласувам
Ще гласувам
19 април 2022 13:01
Гост

Ясни са и двете групи кандидати : Едните които могат и искат да променят нещо подадоха документите си до края на миналата седмица. В последния ден са тези, които участват вечно в някакви конспирации, пишат делата дъълго и нахално и вечно се ослушват, за да се харесат на кукловодите от лобисткото задулисие ССБ. Жалка картинка е да четеш за хора, издигнати явно от „другари по маса“ или от едни и същи активисти, които от четвърт век тикат системата в блатото на хаоса и безвремието. Същите тези вечно викат и за бойкот, като всички до един ще гласуват „под строй“, за… Покажи целия коментар »

коко
коко
19 април 2022 14:03
Гост

Първата група се различава само по хранилката, която облизва. Бойкотът на изборите е единственото разумно решение.

Васил Гатов
Васил Гатов
19 април 2022 15:08
Гост

Айде стига с този бойкот. Вие на парламентарни избори не гласувате, за избори за Съвета не гласувате и след това само мрънкате и сте недоволни. Ако ние самите не направим нещо, няма кой друг да ни помогне.

Ами ще видим ама
Ами ще видим ама
20 април 2022 10:09
Гост

Първата група треперят от години за този момент, затова не ги свърташе, все пак- добра хранилка и инкубатор на мръсотии, втората са елементарни проксита

123
123
19 април 2022 12:51
Гост

Един от коментарите по-долу заявява, че тук има свобода на словото. От кога „свобода на словото“ означава да се свием удобно вкъщи и анонимно, неаргументирано да плюем наляво-надясно? Особено негодувание (да не кажа злоба) към кандидатите от ССБ. И аз не съм фен на голяма част от идедите на тази организация. Ама тук говорим за отделни кандидати, макар и членове. Просто е абсурдно да пренебрегваме и отхвърляме нечии лични качества заради това. Нека ги изслушаме поне. Пък който не ги харесва, просто няма да си гласува за тях. Твърде много време се отдели на този ССБ.

Анонимен
Анонимен
19 април 2022 13:42
Гост

Времето да се говори за делата им никога няма да е много, защото последиците от провежданата от тях лобистка либерална политика е за всички ни. Какво значение има дали истината се говори анонимно или с име? А това „поне да ги изслушаме“ е в основата на всички огромни компромиси, които в крайна сметка водят до пълен крах. Все е така: този е изключителен престъпник – да пуснем него, след което се създава прецедент, след което прецедентът става стандарт и така цялата система и държавата ни се търкаля все по- надолу. Не, този път не искам да им слушат сладкодумните лобистки… Покажи целия коментар »

123
123
19 април 2022 13:55
Гост

Съгласен съм с казаното. Но тогава какво да правим? Просто да оставим нещата, каквито са. И да допринесем за този крах. Когато може да се създаде нов прецедент – някой свестен да бъде избран. И това да стане стандарт. Твърде оптимистична прогноза, знам. Но никога няма да разберем и да излезем от това мизерно положение без да дадем шанс на някого. Винаги стои въпросът, че сме уморени от разочарования и даването на шансове, но каква алтернатива имаме?

123
123
19 април 2022 14:14
Гост

Според повечето, алтернативата е да не даваме шанс на никого и да си чакаме някой спасител да ни падне от небето. Безспорно системата ни затъна дълбоко заради кадри от ВСС. Но всъщност пасивността и безразличието ни кара да затъваме най-дълбоко.

Темеруда
Темеруда
19 април 2022 11:19
Гост

Изумителна е логиката на анонимни кресливци, дето призовават за бойкот. Знае се, че има избори, знае се редът, по който се провеждат и кога. Като сте такива умни, морални, красиви, нечленуващи в ССБ, що не се организирахне и да издигнете някой отговарящ на високите ви изисквания. ССБ ли ви попречи или това, че сте мишки? Кандидатите добри, лоши, членове, нечленове са се съгласили да застанат до стената и да ги заливате с помия. Само това е достатъчно, за да хванете и да прочетете какво обещават и после да ходите пред ВСС и да настоявате да се изпълни. Отношението към кандидатите… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
19 април 2022 11:59
Гост

Те са си направили сметка за помията, не си мисли, че са големи алтруисти.

Васко Кръпката
Васко Кръпката
19 април 2022 12:38
Гост

Вашият коментар е безумен, а не призивите за бойкот. Всички колеги, които преценят, че нито един от кандидатите не е подходящ, е най-нормално да не участват в изборите. Вашето мнение, че всички издигнати са изключително смели и достойни, защото са се съгласили да ги издигнат, си го запазете за себе си, защото е абсурдно. Освен това обещанията, нямат нищо общо с реалните действия на впоследствие избраните кандидати – доказателство действащи членове на ВСС. Докато в ЗСВ не се предвиди процедира за отзоваване на нищоправещите членове на ВСС на втората година от избора им, призовавам да не се участва е абсурдни… Покажи целия коментар »

Темеруда
Темеруда
19 април 2022 13:12
Гост

Безумно или не, какво правим? Седим и чакаме някой да дойде да ни спаси. И не съм казала, че всички са достойни. Аз лично смятам да направя избор след преценка на това какво предлагат и след като ги видя, как ще го представят. Мисля, че един истински съдия следва да има интуиция и да анализира поведение, предложение, представяне. Но след товя, коета чета, нивото е трагично. Живуркайте си.

Васко Кръпката
Васко Кръпката
19 април 2022 13:53
Гост

Доказа се, че по време на изслушванията или се говорят празни приказки от сорта, че „Гешев е позор“, „Цумгейт“ и т. н., които нямат връзка с правомощията на съдийската квота на ВСС, или се лъже без най-нагло. Мислите ли, че някой при изслушването ще признае, че е човек на нотариуса от Балчик, че е ходил на сгледа при „Пълното момче“, което отслабна, или че няма да е безпристрастен когато трябва да избира между кандидат дружка от ССБ и колега, който няма нищо общо с тази организация. Нищо лично срещу ССБ, но тази организация се провали поради двойния си аршин –… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 април 2022 13:45
Гост

Добре, така или иначе тези избори ще са фарс. Аз път призовавам – гласувайте само за кандидатите на ССБ, за да се види какво ще направят с цялата отговорност на властта, когато са мнозинство. Да застанат с лицата си и всички да ги видят, какви ще са последиците от този социален експеримент.

стига смях
стига смях
19 април 2022 20:25
Гост

ейййй да бе да им дадем власт за 5 години, че те ще счупат държавата,която и без това едва крета.

Анонимен
Анонимен
19 април 2022 10:36
Гост

Вече е изнесено на сайта на ВСС кой за кого се е подписал и подкрепил. Положението е трагично – основно проксита на ССБ с подписали се за тях едни и същи муцуни от СГС, САС и ВКС, както и няколко от АССГ.

Анонимен
Анонимен
19 април 2022 10:13
Гост

ССБ да спре да дискридитира кандидатите.Калпакчиев нали беше във ВСС и какво видяхме? Видяхме само как нареди кариерата на жена си. Голям избор имаме, няма що! От една страна ССБ, от друга Гешово- Чолаковските проксита! Ами по- добре бойкот!

Слънце
Слънце
19 април 2022 8:32
Гост

Имам един въпрос към всички кандидати, в колко конкурса за проверка на професионалните им знания са участвали.

Съдия
Съдия
19 април 2022 7:44
Гост

За Влади Вълков страхотно представяне от Царицата на Луковит 😯😯😯 Галя да не го изгони от вкъщи 😯😯😯
Цялата работа много смешна и пионерска 😄😄😄

"жизнена" позиция :)))) смях или плач ....
"жизнена" позиция :)))) смях или плач ....
19 април 2022 9:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Някой
Някой
18 април 2022 23:02
Гост

А аз мислех, че сегашният ВСС е дъното…

Съдия
Съдия
18 април 2022 22:37
Гост

Никога членове на ССБ в Съвета!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 22:11
Гост

Извинете, а женени с деца може ли да се кандидатират?
То пък изпуснахме срока! Трябваше по- рано да ни „светнете“!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 22:29
Гост

Зависи от кой са децата и дали ставаш за …

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 23:01
Гост

Може ли грамотно? КоИ са децата

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 23:37
Гост

Женени, а не омъжени! Осмисляй думите! Или и това не можеш!
Не правиш ли разлика?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 21:26
Гост

Ауууууу, каква голяма смрад се носи от СВОБОДНОТО СЛОВО И ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ на някои преждепишещи индивиди!!!!!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 22:15
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 23:47
Гост

А от теб какво усещане /аромат/ се разнася?
Сигурно си най-умния/умната; най-красивия и най, най, най , та чак до край! Покажи се да видим!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 21:18
Гост

На Велики Понеделник Христос е изгонил търговците от Храма. За жалост, всичките 15 кандидати са търговци от Храма. НИКОЙ НЯМА ДА ПОДКРЕПЯ!!! БОЙКОТ!!!!!!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 22:08
Гост

Добре, дай някой кандидат- нетърговец! Предложи себе си! Или ако те е срам, кажи си имената – ще те презложа веднага!!!!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 22:12
Гост

Не можеш да ме предложиш, защото заради ССБ вече не съм съдия. Има много такива като мен.

нека се знае
нека се знае
18 април 2022 21:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
съдия
съдия
18 април 2022 22:29
Гост

А така също както беше и преди 10 години. Помним ги изборите в НДК през 2012 г., които започнаха в 10 и завършиха на другата сутрин в 5 ч. Между двата тура точно ВКС-арите се туткаха и се чудеха дали да подкрепят Калпака или Влади Вълков, за да вкарат оне един от двамата. Ясно е кого подкрепиха тогава. Оттогава са и знамените думи на Пенгеза за кака Нела: „От 97-ма все реформи прави и все сме доникъде.“

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:57
Гост

Гласуваш за калибацев – получаваш уволнение ако два дни не отидеш в съда /примерно пишеш вкъщи/

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:58
Гост

Представяте ли си ако тоя стане член на ВСС!?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:55
Гост

Който е тъп да гласува…
Е, има и такива, който ще гласуват със съвсем явното съзнание, какво ще получат. И те не са малко. И не са тъпи.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:53
Гост

Изключителните, свестните и стойностните магистрати няма да ги видим като кандидатури за ВСС, те са по съдебните зали да заседават и не могат да вдигнат глави от делата си, че да мислят за търсене на подкрепа. Ръководителите и техните зам. са тези, които се кандидатират, защото не искат да решават дела, че то работа е това. Друго е намаленото постъпление, разтягане на локуми и колективна безотговорност. Аз лично в никой до сега не виждам достоен кандидат, може би защото ВСС като идея, изпълнение на функции и състав е дълбоко компрометиран орган за мен, както и напълно излишно ненужен.

Опа
Опа
18 април 2022 20:40
Гост

Смятам, че кандидатурата на колегата Жилова-председател на ССБ е изключителна. Гласувайте за нея!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 21:50
Гост

Професионалистите нямат гръб кой да ги придвижва, защото те не слушкат.

!!!
!!!
18 април 2022 19:44
Гост

Все пак в окончателния списък на кандидатите, освен всички посочени минуси, има и един огромен плюс. Няма нито един от ВКС, тази черна дупка на системата.

съдия
съдия
18 април 2022 19:50
Гост

Има още по-огромен плюс. Няма нито един кандидат от ВАС. Но пък злото може да ни бъде сторено от парламента.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:53
Гост

Те вече дейсват с проксита, за да не се злепоставят лично. Кой с любовница, кой по линия ССБ. Не се радвай.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:42
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
гласоподавател
гласоподавател
18 април 2022 19:42
Гост

От сайта на ВСС е видно кои кандидатури се поддържат от сесебейските вождове и активисти. Остава да гласуваме за нормалните кандидати.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:41
Гост

Интересни предложения в последния момент. Дамаскинов е кандидат, на когото си заслужава да се даде шанс. Ще пропусна обичайните и патетични „неповторим професионалист“, „изключително морален“. Такъв е. Но той ме спечели със своята скромност. Същата скромност, която ВСС интерпретираха като „липса на амбиция“. Така че, хайде, амбицирайте се, колега, и ходете да се предлагате наляво – надясно като цветарка, пък дано да стане.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 20:13
Гост

Скромността никога не е била цел тук. Тя е качество, което понякога отстъпва на чувството за дълг и желанието да се опиташ да направиш нещо по-добро. Сравнение между Гешев и този просто няма как да става. Не обвинявайте колегата, че все още има вяра и смелост.

...
...
18 април 2022 20:22
Гост

Даваме ви път на вас, непробитите, които не са маскаради. Ама не ви стиска и само знаете щракате по клавиатурата.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 21:08
Гост

Кои сте Вие да давате път? я си кажете?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:21
Гост

Най-лошият избор е Иван Калибацев-дъно, абсолютно дъно. Цял живот председател на нещо. Аман от такива нефелници. Добре е, че се появиха и други кандидати.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 18:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 18:24
Гост

Сега като изберат съдии само от районно и окръжно ниво тия от ВСК какво ще правят? Или то така са оплетени кандидатите, че няма значение от кое ниво са?

съдия
съдия
18 април 2022 17:39
Гост

Кандидатурата на съдия Михайлова никак не е за пренебрегване, както някой се е опитал да пише по-долу. Изключително стойностен човек. Изключителен юрист.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 18:18
Гост

Само като се почнат със суперлативите и думичките „изключителен“ по няколко пъти е ясно, че нещо не е естествено. Никой не я подценява – напротив. Пишем, че момичето е услужливо и се справя отлично.

Кака
Кака
18 април 2022 18:50
Гост

Очевидно имаш фиксация с полова ориентация. Клепането явно е основно занимяние на анонимниците. Що не се кандидатираш ти като си толкова осведомен.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 18:39
Гост

Хахах, егати вица. На колко ракии си?

Направо ме в гнуда да чета такива латино сериали
Направо ме в гнуда да чета такива латино сериали
19 април 2022 6:10
Гост

Офффф, Уфффф , то с такива възклицания ти личи , че външе не си юрист, а някоя домакиня начална учителка в някое селце

$£¥
$£¥
18 април 2022 17:37
Гост

КРЕАТУРИТЕ НА СЕГАШНОТО ВСС В РУСЕ ИЗДИГАТ КАНДИДАТИ ЗА НОВ ВСС. БРАВО БРАВО! ПОНЕ НА ДАМАСКИНОВ НЕ МУ ЛИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:34
Гост

Аз съм впечатлен от това, че този Дамаскинов се пробва след сеира на изслушването за председател на Русенския съд. Колегата се представи толкова добре и показа качества, а ВСС се постара да го унижи, както подобава. Браво за смелостта и успех!

…….
…….
18 април 2022 17:39
Гост

А трябва да се впечатлите че избраната от ВСС в районен съд след онзи цирк сега издига Дамаскинов

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:46
Гост

Ехе, всички сте много наясно (по-наясно от самите кандидатите даже) кой кого издигал.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:32
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Съдия
Съдия
18 април 2022 17:40
Гост

Единственото правилно решение!

Явно
Явно
18 април 2022 18:00
Гост

Само ти ставаш, ама даже и името си не смееш да напишеш. Затова избираме от тези дето имаха смелост, а ти си стой на върховното ниво, вземай по 10 хиляди, пиши решения по 2 години и се моли да не намалят ножицата на заплатите, каквото сегашните не свършиха 5 години. Ама те бяха избрани за друго, а не да решават проблеми на колегите от първите инстанции или извън София.

Финалът казва всичко
Финалът казва всичко
18 април 2022 17:23
Гост

„Прави впечатление, че нито един върховен или апелативен съдия не е номиниран, поне засега, за член на съвета“… Да не са луди да си развалят „рахата“. Нали се наиграха мераклиите да реформират системата. Честно казано изброените в края на статията звучат най-обещаващо, като изключим варненския Влади В.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 18:25
Гост

Така де, в края на статията са все началници воглаве с Калибацев. Мноооого са обещаващи, няма що. От всичките 15 кандидати един единствен е смислен и той за щастие не е административен ръководител или заместник на административния.

Ха ха подкрепа чак от Луковит :))))
Ха ха подкрепа чак от Луковит :))))
19 април 2022 6:16
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Варна - Ливит - ......
Варна - Ливит - ......
19 април 2022 6:30
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
съдия
съдия
18 април 2022 17:21
Гост

Със сигурност няма да гласувам за Иван Калибацев, както и за всикчи останли съдии, които са председатели, с изтичащ втори мандат, избрани от предхония ВСС. Причините са ясни, хора, които се натискат за постове, нямат място във ВСС.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:21
Гост

Уникално просто. Коментари за различните кандидати под статии: Този защо бил от провинцията? Онзи защо бил от София? Тоя защо е от ССБ? Тия защо са председатели с изтичащи мандати? Ония защо са редови съдии? Тоя бил опитен ръководител, но не бил чист. Следващия не могъл да се домогне до административна власт, ама пък чист. Тоя как му изглеждала физиономията и колко бил жалък. Ама вие изглеждате най-добре и не сте жалки ни най-малко. И, разбира се, пищите, че това си е ваше лично мнение. Въпросното мнение: обезкуражаваме и отхвърляме всекиго, на когото ни попаднат очите. Липсата на вяра е… Покажи целия коментар »

Комосмолския наивизъм отблъсква
Комосмолския наивизъм отблъсква
19 април 2022 6:21
Гост

Е как да вярвам като чета тия смел и наивни до наивизъм мотиви . За това общесвото не ни харесва решенията за ниското ниво на писане и разсъждения амааааа тоооо всичките са описани като едни светци само дето досега никой не се в серил за тях

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:13
Гост

За да е ясна цялата картинка трябва да има изискване кандидатите да посочват с кого са имали сексуални контакти през последните пет години – официално, както се декларират други обстоятелства пред сметната. Защото, когато се касае за висши държавни длъжности това не е лична информация, а явен признак за зависимости. Както се декларират фактическите съжителства и и децата. Тогава да видим, с какво съдържание ще бъде изпълнено понятието „морал“ и „етика“.

Свежо
Свежо
18 април 2022 17:47
Гост

На някои тези списъци може да са по-дълги отколкото списъците на издигналите ги за кандидати. Поне ще се види кой за каква работа става, а кой и за нея не става

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 18:22
Гост

ха ха ха 🙂 точно:) а при някои двата списъка могат „изключително“ да съвпадат особено ако са „изключителни“ хора и „изключителни юристи.

Варна - Ливит - ......
Варна - Ливит - ......
19 април 2022 6:26
Гост

Ах ах ах :)))) така да е щото има една таква “.. :)))) ..” от Луковитския съд, иначе родом от Варна, та тя доста може да попише в декларцията си , с кого……..

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:13
Гост

Ако това е окончателната листа с кандидати, положението е от зле, та по-зле. През 2017, имаше читави кандидати, които не им стигнаха гласове да бъдат избрани, а сега се очертава да влязат на 2-ри тур хора, които не стават и за чеп за зеле, та сегашните членове на СК на ВСС ще ни се сторят академици и член-кореспонденти в сравнение с тях. Трагедията е древногръцка, мале-мале…. :(((

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:07
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:21
Гост

С електронното гласуване мачът е свирен.

Съдия
Съдия
18 април 2022 16:58
Гост

Колеги това е стратегия на ССБ да пусне де що има хора. В никой случай не трябва да се допускат такива хора, които ще се грижат само за себе си

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 16:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:00
Гост

Пълна трагедия! Гледа да е добре с всички! Не става така.

Стига простотии !
Стига простотии !
18 април 2022 17:29
Гост

И как трябва да се държи човек след банкета, освен да си тръгне? Явно тази част от лекцията по протокол и етикет е била за избрани.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:36
Гост

С тръгване след банкета не се стига до ВСС.

..........
..........
18 април 2022 17:33
Гост

Кое обслужване, казваш….?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 16:05
Гост

Той ще се бори с мафията.
В голяма драма ще се вкара човекът да хапе ръката, която го храни.

Скромник
Скромник
18 април 2022 16:03
Гост

Опааа. Вижте сайта на ВСС. Вечният кандидат пак е кандидат.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 16:13
Гост

Ха ха ха 🙂 Влади ли? Той този накрая ще вземе да влезе – от съжаление хората ще гласуват за него.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 17:04
Гост

Още ходи с патерици, ама не се спира! Сам той и Нинов са вечните кандидати /справка – 2017 г./. Еми не е сериозно, съжалявам!

Скромник
Скромник
18 април 2022 17:11
Гост

Не само 2017 г. Виж и 2012 г.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 16:17
Гост

Даже и лекса ги е срам да отразят, че Влади Вълков пак е кандидат.

Край на свинщината!
Край на свинщината!
18 април 2022 15:26
Гост

Аз пък пожелавам успех на съдия Атанасов! Очаквам от него, ако го изберат, да направи много за изхвърлянето от съдебната система на недоразумения, като Гешев и себеподобните му мафиоти от съда, които хич не са по-малко, отколкото в прокуратурата!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 16:00
Гост

Ма какво ще направи съдията Аанасов против Гешев? Вие какво пишете? Как съдия ще изхвърля „мафиоти“ чрез участието си във ВСС? Какви са тези глупости, които пишете? ВСС е кадрови орган. Няма функции по борба с Гешев и мафията, колкото и да искате ССБ поддръжниците да го използвате за тази цел и да създавате война между институциите и в тях…както казва Ицето да „клатите държавата“. Накрая сами ще се изклатите точно поради такива изказвания.

Край на свинщината!
Край на свинщината!
18 април 2022 17:09
Гост

Ами попрочетете ЗСВ, правомощия на пленума и на СК относно отстраняване на магистрати и адм. ръководители при данни за престъпления, дисциплинарни нарушения или действия накърняващи престижа на съдебната власт и може и да ви стопли междуушието, но за съжаление едва ли!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 19:39
Гост

Пленума. Не съдия Атанасов лично. Е, разбира се с оглед на личните му отношения с Министерство на правосъдието може да спретнат още някой пасквил, но тези неща не ги пише в ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 15:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 15:22
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Етика, моля!
Етика, моля!
18 април 2022 16:12
Гост

Все пак е професионален форум. Какво общо имат тези подмятания с професионалните качества на колегата ?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 18:28
Гост

Просто така е известен от 15 г.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 14:16
Гост

Като гледам каква помия се лее по всички кандидати, ясно става защо кандидатите са само 9. Това, че кандидат е от провинцията, от СРС, ССБ или от върховен съд не го прави нито лош, нито добър. Важни са личните качества, опитът, концепцията и представянето. Изключително неколегиално и неетично да се сипят груби обиди и клевети по адрес на кандидатите. Ако имахме по толерантно отношение и позитивна кампания, кандидатите щяха да са сигурно повече

Методи
Методи
18 април 2022 14:41
Гост

Не е помия, а лични мнения и коментари. Поне свободата на словото ни остана в анонимни форуми като този. Прав път на тези, които имат с какво да похвалят кандидатите. Aз нямам и предупреждавам за дълбане на достигнатото дъно!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 14:46
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 13:16
Гост

Лошото е, че освен да се пишат кометари по форумите за това, какво се сервира като меню за гласуване друго не ни остава. До там ни докараха борците за свобода и независимост от ССБ. Свобода на словото само за обслужващия ги партиен вестник лекс. Сега на всичките тези „независими кандидати“ ще им се даде възможност да обикалят съдилища и паланки и да проучват колегите, да ги вербуват и да бълват либерална гнус. На всеки нормален му се драйфа.

Мики
Мики
18 април 2022 13:02
Гост

Драйфа ми се.

Гастро
Гастро
18 април 2022 13:16
Гост

Препил/а си на Цветница.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 13:23
Гост

Явно тези, които защитават ССБ кандидатие така правят- пият на Цветница и по всеки възможен повод…защото явно не могат да допуснат, че на някой може да му се гади от друг по морални съображения.

Методи
Методи
18 април 2022 12:52
Гост

Ако това са само това са кандидатите – обявените до сега 9, то действително по-добре изборите да се бойкотират. Как може да са само 9, като повечето напълно абсурдни. Аз няма как да гласувам за нито един от обявените кандидати до сега. Преди пет години гласувах за Шекерджиев, Кирелска, Пашкунова и се проклинам за този си глас. Сега поне няма да имам участие в тази бутафория.

Да бе, да?
Да бе, да?
18 април 2022 13:19
Гост

Защо да е бойкот ? За да останат сегашните, в непълен състав.

Методи
Методи
18 април 2022 14:17
Гост

А мислите ли, че като изберем – Калибацев, Петков, Колев, Тянкова и Александрова – хора на Нотариуса от Балчик и компания, както и Атанасов, Нинов и още някой – хора на другия лагер – ССБ и т.н., ще стане по-добре? Не бъдете наивни колеги, няма смисъл да си давате гласа!

Америка за България
Америка за България
18 април 2022 12:50
Гост

Да, България!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:43
Гост

А какво става, ако не подпишеш списъците, които се разнасят от Цариградска за тази кандидатура?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:48
Гост

Не питайййй….

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:57
Гост

И да спечелиш конкурс по някаква стечение на обстоятелствата няма да те гласуват. Независимо, че ССБ твърдят, че ВСС не е тяхно. Нещата са такива от години.

Рони
Рони
18 април 2022 13:34
Гост

Черната овца…

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:42
Гост

Този е толкова зле, че според мен е контролна кандидатура на ССБ – за да преброят електората си ха ха ха. Не ми се вярва сериозно да искат да го вкарат в съвета. Даже и на тях няма да им свърши работа, защото освен лоялност към лобито се изискват и някакви качества.

Димитров
Димитров
18 април 2022 13:03
Гост

Въобще не е подходяща кандидатура според мен.

Пак ли ?
Пак ли ?
18 април 2022 12:25
Гост

Типичният профил на съдебното задкулисие : съдия от София, по възможност – наказателен, член на ССБ, минал като преподавател в НИП, никога не управлявал нищо (недоказал се, но пък чист ). Само дето не е върховен, та нахалството да е пълно…Резултатите от тези ни предходни избори са провали по всички значими теми в съдебната власт : Конкурси, атестационни процедури, „ножицата“ в заплащането, безпринципно орязване на щатовете навсякъде, натовареност, оптимизация на съдебна карта, реформа в администрациите, ЕИСС… Докога ще ни пробутват все едни и същи ?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:32
Гост

Няма да се оправи. Докато не се забранят лобистите и спонсорирането на ексурзии и карирери от либералните лобита нямад а има промяна. Все по- зле ще става.

Мики
Мики
18 април 2022 13:04
Гост

Напълно съм съгласен.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:22
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Димо
Димо
18 април 2022 12:40
Гост

Не може всички да ги поставяте под един знаменател.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 13:01
Гост

Те не са под един знаменател. Те са под ССБ. Каквото им кажат говорят и пишат.

съдия
съдия
18 април 2022 11:26
Гост

Най-накрая да номинират и един наистина свестен и знаещ човек. Успех на Наско!

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 13:03
Гост

Ако си ял и пил с него на една маса разбирам коментара ти. Човекоугодието е мотив за повечето хвалби за съжаление – когато се касае за кандидати за постове. Жалка работа.

Ха ха подкрепа чак от Луковит :))))
Ха ха подкрепа чак от Луковит :))))
18 април 2022 11:00
Гост

Много е слаба подкрепата му и разпръсната ? Основно от Ловеч , даже и Луковит …???? Какво ли общо Ина Луковиъския съд с този човек и СГС , къде е връзката , че да се подпишат за него ? Явно става въпрос за личностни отношения някакви

анонимен
анонимен
18 април 2022 11:25
Гост

Подкрепата му е там където са разпръснати членовете на ССБ. В Луковит подкрепата му е от съдия Цариградска.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:20
Гост

Цариградска си е подала документите за голям скок в СГС и сега ще събира подписи и гласове на Наско, въпреки че всъщност за да го направи този скок вероятно няма да са й необходими големи усилия – тя е в управителните органи на ССБ от години и е роднина на Лазар Груев. Все едно гласувате за Калпака и Нели Куцкова. Няма значение дали Насето е свестен или не. Точно както Емил Дечев – това са напълно зависими съдии от спонсорите от Америка и лобистите ССБ.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 11:30
Гост

То така ли се става от Луковит в СГС? напиняне трябва и мазнене много яко

съдия
съдия
18 април 2022 11:29
Гост

Връзката е Владислава Цариградка и ССБ.Имаше голям натиск да се подпишем

Лицемерно е
Лицемерно е
19 април 2022 9:58
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 10:13
Гост

Този пък кой е?

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 10:25
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 април 2022 12:45
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Каменова
Каменова
18 април 2022 10:13
Гост

Любопитно ми е да не стане само новото ВСС да е като старото. Защото масово всички чакаме да се разформирова сегашното ВСС, а какво ни дава гаранция, че новото ще е по-добро.

Чипер
Чипер
18 април 2022 10:12
Гост

Интересно ще е кой ще влезе в новото ВСС.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 10:08
Гост

Вкарват си пак техни хора

Рики
Рики
18 април 2022 13:07
Гост

Класика в жанра.

Интересно!
Интересно!
18 април 2022 10:06
Гост

Какво ли е управлявал през живота си този колега, че ще иска да участва в управлението на съдебната система? Разпадащата се клика, все още титулуваща се съюз не спря с експериментите на гърба на всички ни.

Нинов
Нинов
18 април 2022 10:11
Гост

Да си го кажем – кога това се е смятало за важно в страната? В частния секот масово шефовете не са лидери, те са шефове, просто защото това им дава власт да наемат и уволняват хора, да си избиват комплексите, да си лекуват еректалната дисфункция, а също така да могат да решават кога да ходят на работа и кога не, без да се отчитат пред някого и да молят за отпуски. Затова и биезнеса ни е на тоя хал. Няма високи заплати, защото масово не знаят как да управляват печелившо фирмата си. В държавата няма как да е по-различно.

Браво, Фройд - Нинов !
Браво, Фройд - Нинов !
18 април 2022 10:40
Гост

Лидерът си е лидер, навсякъде. Който си има качества, си му личат. Който си няма – също. Колегата на снимката никога не ги е имал лидерските качестава, където и да е бил. Явно си запознат с еректИлната дисфункция… Успех в разрешаването й!

анонимен
анонимен
18 април 2022 9:59
Гост

Искаме да видим имената на подписалите предложението, защото това всъщност си е кандидатура на ССБ.

Харалампи
Харалампи
18 април 2022 10:09
Гост

Надали ще видим.Знаем методите за управление, внедрявани в държавата ни с години

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 11:50
Гост

Би трябвало да се видят на сайта на ВСС до няколко дни. Ще е полезно четиво, макар, че колегите си ги знаем и изненади не вярвам да има.

Анонимен
Анонимен
18 април 2022 9:55
Гост

Девет души за шест места за момента. Много слаб интерес към ВСС нещо

Меуш
Меуш
18 април 2022 10:09
Гост

Няма как да е слаб интереса. Привилегиите, които дава постът са много

Тодорина
Тодорина
18 април 2022 10:09
Гост

В България всеки се бута да е началник. Дори да няма нужния опит.

Дени
Дени
18 април 2022 10:12
Гост

Обичайната работа