Полицейски синдикат атакува в съда и новата наредба, която регламентира заплащането на нощния труд.

Синдикалното сдружение „Защита“-МВР поиска Върховният административен съд (ВАС) да обяви за нищожна Наредбата за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР от 7 януари 2020 г.

Според сдружението наредбата е немотивирана и противоречи на европейска директива, на Конституцията, на Закона за МВР и на Кодекса на труда.

Пет години спорове

През последните години Министерството на вътрешните работи е приело четири такива наредби, но след тази от 2014 г, действала до 2 август 2016 г., в тях липсва една разпоредба, чието отсъствие провокира стотици дела на полицаи, както и оспорването на целия подзаконов нормативен акт в съда.

В наредбата от 2014 г. е предвидено, че общият брой часове положен труд между 22 и 6 ч. се умножава по 0.143, а полученото число се сумира с общия брой отработени часове за отчетния период. Т.е. това е коефициент, с който се увеличава заплащането на нощния труд.

В следващите три наредби за работното време в МВР обаче такава разпоредба липсва. Това накара много полицаи да заведат дела срещу министерството, тъй като твърдят, че са ощетени и са получили много по-малко за нощен труд, отколкото им се полага.

Те се позовават на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), която важи за всички трудещи се в България. В чл. 9, ал. 2 тя предвижда, че „при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място“. Целта на тази разпоредба е възнаграждението на всеки на 8-часов работен ден, положил 7 часа нощен труд, да е като за 8 часа.

Така се получава, че часовете за нощен труд трябва да се умножат с коефициент 1.143. Такъв коефициент в наредбата за работното време в МВР обаче липсва и неговите служителите се налага да водят дела, за да получат заплащане за работата си през нощта, като всички останали работещи.

Коефициент за нощния труд не е предвиден и в новата наредба за работното време в МВР, която е в сила от 10 януари 2020 г. и която сега Синдикалното сдружение „Защита“ атакува във ВАС.

Същевременно въпросът за отчитането и заплащането на нощния труд на полицаите стигна и до Върховния касационен съд, че и до Съда на ЕС в Люксембург.

През февруари 2020 г. тогавашният правосъден министър Данаил Кирилов се обърна към Гражданската колегия на ВКС с искане за тълкувателно решение по въпроса „При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерството на вътрешните работи приложими ли са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба) или следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?“.

ГК на ВКС образува тълкувателно дело №1 от 2020 г. като все още няма произнасяне (повече по темата виж тук).

Също миналата година съдът в Луковит пък отправи преюдициално запитване до СЕС, с което иска да се разбере дали е в съответствие с европейското право 8-часовата продължителност на нощния труд за полицаите, при положение че за всички останали е 7 часа.

Ех, този коефициент

Както вече стана ясно, в новата наредба отново не е заложен коефициент за изчисление на заплащането на нощния труд за полицаите. Именно това е и едно от основанията, с които Синдикалното сдружение „Защита“ иска съдът да обяви за нищожен целият подзаконов нормативен акт.

От полицейския синдикат посочват, че наредбата противоречи на Директивата относно някои аспекти на организацията на работното време.

В чл. 10 от директивата се казва, че държавите-членки могат да подчинят работата на определени категории работници, които полагат нощен труд, на определени гаранции при условията, определени от националното законодателство и/или практика, в случай на работници, които излагат на риск безопасността или здравето си, който е свързан с полагането на нощен труд.

В конкретния случай, в обжалваната Наредба не е спазено императивното изискване на чл. 10 на Директива 2003/88/ЕО, като е премахнато приравняването на положените часове труд през нощта към дневни така, както е предвидено в националното законодателство на България, съгласно което при сумирано изчисляване на работното време следва да се отчете тежестта на нощния труд и неговата реална продължителност да бъде намалена с един час – от осем на седем часа, като отработените часове от 22 ч. до 6 ч. да се умножават с коефициент 8:7 или нощните часове се превръщат в дневни с коефициент 1.143 и за същите тези нощни часове да се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд, така както е предвидено в националното трудово законодателство, а именно в чл. 261 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 1 от Закона за държавния служител и чл. 8 и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата“, пишат в жалбата си до съда от „Защита“.

Полицаите са дискриминирани

Освен че противоречи на директивата, от синдиката намират, че наредбата не отговаря на чл. 188, ал. 2 от ЗМВР, според който: „Държавните служители, които полагат труд за времето между 22.00 ч. и 6.00 ч., се ползват със специалната закрила по Кодекса на труда“. От сдружението изтъкват, че въпросната разпоредба е от нормативен акт с по-висок ранг и задължава министерството, в качеството му на работодател, да съобрази наредбата с Кодекса на труда, което обаче не е сторено.

И тъй като в подзаконовия нормативен акт не е възприет подходът в КТ за отчитане и заплащане на нощния труд, то от организацията посочват, че има нарушение и на Конституцията. Това е така, обясняват от „Защита“, защото основният закон утвърждава като основно достижение на социалната държава правото на труд и изрично прогласява гаранции за пълноценната му реализация. „Конституцията гарантира равенство на правата на лицата, предоставящи наемен труд без оглед на спецификите на правоотношението, в рамките на което реализират правото си на труд, поради което следва да бъдат поставени при еднакви условия всички служители, полагащи труд през нощта. Считаме, че това несъответствие на обжалвания ОАА е в пълно противоречие с основния правен принцип за равенство и недопускане на дискриминация, закрепен и в чл. 6, ал. 2 от КРБ и чл. 14 от ЕКЗПЧОС, както и с чл. 48, ал. 5 от КРБ – Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон“, изтъкват от полицейския синдикат.

Няма мотиви

Не на последно място от синдиката посочват, че проектът на наредбата не е бил мотивиран.

От една страна към него не е била изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското законодателство, като анализът е трябвало да включва и съпоставка кои норми от наредбата с кои норми на директивата са съобразени.

От друга – без ясни аргументи е бил определен кратък срок за обществено обсъждане. Според чл. 26, ал. 4 от ЗНА срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

В конкретния случай е бил определен 14-дневен срок за обсъждане на проекта за наредбата. От синдиката твърдят, че няма мотиви кое е наложило прилагането на изключението и определянето на по-краткия срок.

Изискванията за мотивираност на проекта на нормативен акт гарантират спазване на основните принципи при неговото изработване – обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Липсата на дефинираното от закона съдържание на мотивите, освен че е формално нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА, не осигурява възможност да се извърши проверка за спазване на принципите при подготовката на нормативния подзаконов акт. В текста на чл. 28, ал. 3 ЗНА е предвидено, че проектът на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. Допуснатото нарушение на императивни процедурни правила при издаване на процесната Наредба е съществено и е самостоятелно основание за отмяна на оспорения нормативен акт“, казват от „Защита“.

Върховният административен съд образува дело и го насрочи за 8 март 2021 г. и всеки с правен интерес може да се присъедини към него.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 януари 2021 13:34
Гост

По кодекса на труда нощният труд е 7 часа, затова е и коефициента, който да приравни тези 7 часа на 8. В МВР нощният труд е 8 часа, толкова се отчита и се плаща допълнително 1 лв. на час. Неразбирайки материята се търси този коефициент, при положение, че има безброй други каузи към, към които да се насочи енергията…

Хектор
Хектор
26 януари 2021 15:28
Гост

Какво представлява МВР? Това е ,,фирма“ в ,която 30% от състава са крайно натоварени(патрулни полицаи и др.)и същевременно с най-ниски заплати.Делата за нощния труд са заведени именно от тях. Останалите 70% даже и не знаят за ,какво са в МВР .Освен за големи заплати, без да полагат никакъв труд!Тия вторите са назначените по роднинска и политическа линия. Никакъв конкурс не съществува. Разликата в заплатите между тия в канцелариите и тия на улицата е двойна.В превес естествено за плъховете в канцелариите.Така,че заплатите в МВР въобще не са малки. Просто в МВР трябва да си,, калинка’!Бизнеса и местните политически велможи назначават ,… Покажи целия коментар »

Пурко
Пурко
26 януари 2021 13:18
Гост

Това е за отменената още през октомври 8121з-36/2020г. Тя бе отменена със 8121з-1174/2020г. която пък бе отменена с действащата от 01.01.2021г. №8121з-1353/2020г.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 12:28
Гост

Ако изчислявам правилно, при една трета нощни смени на месец става въпрос за разлика от около 20 лв. месечно. Интересно е как отделни полицаи са склонни да оспорват правото си да получават 20 лв повече на месец дори до СЕС. Същевременно когато става въпрос за тотална авторитарна репресия от тяхна страна срещу определени граждани, никой от тях не смее и дума да каже за закона.

Гост
Гост
26 януари 2021 11:19
Гост

Съгласен съм със всички което са изложили но пропускат една промяна в ЗМВР от миналата година, с която се прие че нормалната продължителност на труд през нощта е 8 часа. малко са закъснели и според мен следва да се атакува и нормата в ЗМВР.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 9:27
Гост

за толкова работа, толкова пари…

Кирилова
Кирилова
26 януари 2021 8:52
Гост

Работата не е лесна, грешките се плащат скъпо, а парите не са много. Реклама за служител в МВР.

Павлета
Павлета
26 януари 2021 8:52
Гост

На МВР кога им е пукало за служителите им извинете. Кой се застъпи за тях, че са на първа линия и не вземат допълнително пари, както медици и фармацефти?

Димитриева
Димитриева
26 януари 2021 8:51
Гост

МВР пак не иска да се погрижи за служителите си и не знам до къде смята, че ще го докара така.

Меринчев
Меринчев
26 януари 2021 8:51
Гост

Не се изненадвам

Kalinka
Kalinka
26 януари 2021 8:51
Гост

Не могат да се разберат

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 8:44
Гост

Не съм фен на полицаите, но през последната година и на тях им се събра много. Сега идат избори и пак те ще са на първа линия. А министерството нехае

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 8:36
Гост

Защо МВР не иска да се погрижи за служителите си, какъв е тоя инат. Хаби време и средства

анонимен
анонимен
26 януари 2021 8:36
Гост

ВАС за пореден път ще отмени и в МВР ще си го преместят… коефициента, де. Май трябваше в АПК да се вкарат и санкционни разпоредби за несъобразяване на НАА и ОАА със съдебни решения! Глоба лично за министъра, ама не от бюджета на МВР, а от личния джоб за всеки ден неизпълнение!
Но какво да говорим за министерство, на което върховен съд каза, че проверките му по границите са незаконни и то каза, че ще ги махне само от два пункта, въпреки ясни мотиви на съда.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 8:39
Гост

Какво очакваш от шапкари. Както казваш, само ако им бръкнат дълбоко в джоба може би ще разберат.

правова държава, ли
правова държава, ли
26 януари 2021 8:28
Гост

Истината е, че нужда от тълкувателно решение за целите на съдебната практика няма. Мисля, че има решения от търновско в обратен смисъл, но практиката е на 98% единна. Тук оказва се, че противоречието е между практиката на МВР и практиката на съда и туй ще е първият случай ВКС да оправя подобен проблем, защото някакво си министерство се мисли за по-хитро от съда. Правова държава, дами и господа…

Fredy
Fredy
26 януари 2021 8:26
Гост

Особено чувствителен е въпросът сега, след 6 месеца охрана на протести и близо година денонощни ангажименти покрай пандемията.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 19:06
Гост

най-глупавото е че по този закон се извършват плащания в две министерства МВР и Правосъдието (ГДИН и Охрана на съдебната власт) в едното има коефициент в другото няма

държавата губи
държавата губи
26 януари 2021 8:21
Гост

Упорството да се приложи коефициентът и за МВР е потресаващо! Въпросът е какво толкова се бави ВКС и не сложи край на тази агония. Всички, с някои малки изключения, от полицаите печелят делата си. Единственото, което се случва е, че държавата плаща разноски по тях! Някой ако вземе да направи едно грубо изчисление, може и да излезе, че вече е надминато, това което иначе щяха да платят с коефициента. Но това е твърде сложно за мозъците на върха на МВР

Адвокат
Адвокат
26 януари 2021 8:25
Гост

Толкова са им чести простотиите, че може би понякога наивно се съмнявам, че причината е някъде по-дълбоко, че се прави с някаква порочна, но мисъл…

Гост
Гост
26 януари 2021 11:21
Гост

това не е точно така 50/50 са делата.

Не е точно така
Не е точно така
26 януари 2021 13:34
Гост

Не е вярно. В началото бяха 98%, после Окръжен съд Хасково клекна на МВР и след него още няколко хранилки съдилища без собствена мисъл. Сега е над 70 %. В големите съдилища все още се печели- Пловдив, Варна, Бургас, Русе и т.н.