Вече са ясни размерите на допълнителните трудови възнаграждения за натовареност на съдиите, прокурорите и следователите.

По 2,7 заплати отгоре ще вземат магистратите в изключително натоварените органи. Съдилищата са шест – Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Софийският градски съд, административните съдилища в Пазарджик и Перник, както и районният съд в Нова Загора.

Прокуратурите са 10 – Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, апелативните прокуратури в София, Велико Търново и Пловдив, окръжните прокуратури в Русе, Сливен и Пловдив и районните прокуратури в Ямбол и Шумен.

Изключително натоварените следствени отдели са в ОП-София, Благоевград и Силистра, както и Националната следствена служба.

Следващата степен е високо натоварени органи на съдебната власт, които ще вземат допълнително 2,3 основни заплати, съгласно чл. 233, ал. 6, изр. първо от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Такива са 13 съдилища – АС-София, Софийският районен съд, административните съдилища София-град, Кюстендил, Пловдив и Враца, както и районните съдилища в Ихтиман, Лом, Пазарджик, Чирпан, Бургас, Пловдив и Перник.

32 пък са високо натоварените прокуратури – окръжните в Благоевград, Търговище, Хасково, София, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Бургас, Стара Загора, Шумен, Монтана, Разград, Кюстендил, Кърджали, Габрово и СГП, както и районните прокуратури в Сливен, Пловдив, Силистра, Видин, Добрич, Самоков, Русе, Пазарджик, Стара Загора, Търговище, Монтана, Хасково, Враца, Кърджали, Ихтиман, и Софийска районна прокуратура.

В тази графа попадат и 13 следствени отдела – в ОП в Русе, Велико Търново, Бургас, Пловдив, Враца, Ямбол, Сливен, Кърджали, Монтана, Стара Загора, Разград, Габрово и Добрич.

По 2,3 основни заплати ще получат и магистратите и служителите от специализираните съдилища.

Всички останали съдии, прокурори и следователи, както и всички служители в съдилищата ще вземат по заплата и половина коледна премия.

Решенията бяха взети на извънредно заседание на Прокурорската колегия по-рано днес, както и на редовното заседание на Съдийската колегия.

Окончателното произнасяне обаче е на Пленума на ВСС, който ще разгледа всички предложения този четвъртък.

Миналата сряда комисията по натовареност към СК на ВСС определи степента на натовареност на съдилищата и даде срок до 22 ноември на административните съдилища да кажат мнението си по въпроса (виж повече тук).

Председателят на комисията Даниела Марчева напомни днес, че Инспекторатът към ВСС е извършил проверка само в 22 районни съдилища заради необяснимо разминаване в статистиката. Но някои магистрати са възразили срещу резултатите. Тя добави, че сега няма как да се установи дали данните на ИВСС са коректни и дали няма грешка и в тяхната информация и дали правилно е извършена проверката. Заради това, по думите на Марчева, не може да се каже, че разминаванията в големи съдилища като тези в София, Бургас и Пловдив не се дължат на неволна грешка.

С пълната условност по този въпрос сме приели, че ще коригираме изходните данни, още повече, че тези корекции не са довели до сериозно отклонение в крайния извод за степента на натовареност на тези съдилища – те продължават да са в първите 10 районни съдилища по натовареност. Доколкото в средно натоварените и ниско натоварените съдилища не е правена проверка на ИВСС, затова и на работното заседание на СК приехме еднакъв размер на допълните възнаграждения за тях. В този смисъл практически в случая се игнорира делението на средно и ниско натоварени само и единствено с оглед настоящия въпрос“, каза още Марчева. Добави, че именно заради непрецизната статистика предложенията за допълнителните възнаграждения на практика са много близки по размер за различните категории съдилища, а разликата между най-високо и най-ниското е по-малко от една заплата. „Разликата има символично значение, за да открои по-натоварените съдилища, за да не  поставя категорични разделителни линии, които по обективни причини не можем правилно да очертаем на този етап, макар приблизително да знаем къде са“, каза още тя.

Марчева поясни, че след като комисията е определила степента на натовареност във ВСС са постъпили възражения от десетки съдилища в шест направления.

Първото е срещу самите правила за определяне на ДТВ по чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ и реда и условията, определени в тях, според които се определя степента на натовареност на съдилищата. Съдилища не са съгласни, че в правилата не се отчита натовареността по щат, и е направена препоръка да се вземат предвид и професионалните и етични критерии свързани със съдията, качество на съдебните актове, видове разглеждани дела.

По този повод от Съдийската колегия заявиха, че правилата са изготвени от 20-членна работна група и те са съобразени с чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ.

Втората група възражения е срещу начина на прилагане на въпросните правила. Някои председатели на съдилища не са съгласни с определената степен на натовареност и са на мнение, че има технически грешки при определяне на средните стойности за нивото, базирайки се на средноаритметичната стойност, определена съгласно броя на съдилищата за съответното ниво. Освен това те изтъкват, че не може да се направи извод на кой от критериите (постъпили, за разглеждане и решени дела) е придадена по-голяма тежест. Магистратите казват, че това трябва да са данните за броя на постъпилите дела, после дела за разглеждане и накрая решени дела, тъй като натовареността по първите два критерия и предметът на делата безспорно се отразяват на третия критерий.

В Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите се съдържат указания относно начина на определяне на средната натовареност. Посочено е, че същата не следва да се определя като средноаритметична стойност, тъй като тя ще бъде значително повлияна от данните на екстремалните стойности. В подкрепа на горното, използването на средноаритметична натовареност води до получаването на една по-висока средна стойност, която би била нехарактерна за нито едно съдилище, поради което използвания показател е среднопретеглена стойност“, обясни Даниела Марчева. Тя добави, че при използването на среднопретеглена стойност е взет под внимание всеки елемент, а именно брой дела (било то постъпили, свършени, актове по същество и др.) и отработените човекомесеци.

Следващите възражения са свързани с това, че не са взети предвид данните от анализа за натовареност за 2020 г., обобщените статистически форми за дейността на съдилищата към него, не са отразени информациите за натовареността за първите шест месеца на тази година.

Но Съдийската колегия отхвърли всички тези възражения като обясни, че анализът на натовареността ще изготвя въз основа на една методика, а степените за натовареност – въз основа на друга.

Последното възражение е за това, че е трябвало да бъдат взети предвид данните от Системата за измерване на натовареността на съдилищата (СИНС). В тази връзка Даниела Марчева отбеляза, че комисията напълно се солидализира с това мнение и напомни, че от 1 януари 2022 г. ще се използва само и единствено информацията от модула за натовареност в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и СИНС (виж повече тук).

Атанаска Дишева допълни, че текстът в чл. 233, ал. 6, изр. първо е отдавна в Закона за съдебната власт и както този състав на ВСС, така и предходният многократно е упрекван, че не го прилага.

Това е първият опит. В един от докладите за върховенството на правото на Европейската комисия бяхме критикувани за това, че административните ръководители имат съществена роля при определянето на допълнителните трудови възнаграждения. В този смисъл и в съответствие с приложението на чл. 233, ал. 6, изр. първо бяха приети правилата, които на практика игнорират ролята на административните ръководители при определяне на възнагражденията. В същия текст е предвидено, че съдиите от специализираните съдилища получават ДТВ в размер, определен по правила от съответната колегия, но не повече от 6 заплати. С тези две изречения законодателят създава условия за различно третиране на магистратите. Съдиите от специализираните съдилища са поставени в по-благоприятно положение като размерът е определен до 6 заплати. За останалите нищо подобно не е казано. Това, което се опитваме да направим, е освен приложението на законовия текст, и опит да преодолеем заложената в закона дискриминация, различното третиране на съдиите от специализираните съдилища и останалите. Като начало е твърде вероятно да допуснем грешки, но нямаме друг начин да проверим дали тези правила работят, освен да направим опит да приложим закона“, заяви Дишева.

На финала на дискусията Съдийската колегия единодушно остави без уважение възраженията на съдилищата, прие степента на натовареност и определи размера на допълнителните трудови възнаграждения.

Наред с това беше внесено и едно уточнение. Във ВСС беше постъпило писмо от Националното сдружение на съдебните служители, които също възразяват срещу начина на определяне на ДТВ.

По този повод Даниела Марчева напомни, че законовата разпоредба се отнася само до магистратите, но не и до служителите. Затова Съдийската колегия остави без разглеждане писмото.

Но председателят на ВАС Георги Чолаков напомни, че всички служители в съдилищата ще вземат по заплата и половина за Коледа.

 

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Как така?
Как така?
24 ноември 2021 12:38
Гост

РС Ямбол, ОС Ямбол и РС Сливен и ОС Сливен защо ги няма сред изброените след като прокуратурите им са сред най натоварени

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2021 13:49
Гост

Ами щото сами се сезират и после си пишат откази до откат

Джо
Джо
24 ноември 2021 9:38
Гост

Статистиката е много измамно нещо.Тези бонуси обосновани със статистически данни са голяма,много голяма грешка.

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2021 11:04
Гост

ВСС иска да го запомнят с добро на изпроводяк, а какво по-добро от това да изсипеш на куцо и сакато по една торба незаслужени пари.

баба яга
баба яга
24 ноември 2021 9:28
Гост

Браво на ВСС, ЗСВ и магистратите. Някои ще си тръгнат за празниците с по 15 хи. лева джоб. Въведете voice to text немедлено, съкратете служителите, узаконете ползването на скайпове, майпове, вайбъри, фейсбуци и инстаграми и сответе магистратте да работят спокойно. Служителите в по-голямата си част, са хора с висше образование, някои с повече от едно. Защо са избрали тази неблагодарна работа, си е тяхна работа. Но…за разлика от другите администрации, те не получават възнаграждение за ценз. Функционалната неграмотност, ползването на фонетична азбука, незачитането на БДС във воденето на кореспонденция и съдебни книжа, води само до опростачване на българския език и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 18:56
Гост

РС Трявна – натоварен съд!!! Тези избиха рибата, че то това е един от съдилщата курорти!

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 16:33
Гост

Бонусът се превърна в нарицателно за магистратите.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 16:52
Гост

Тези новите, които в момента дебатират за правосъдие ще им счупят меркантилните им мераци,като бонуси, пари за дрехи , обезщетения и какви ли не още благинки от последните години.

Унуфрий
Унуфрий
23 ноември 2021 16:28
Гост

И какво излиза сега – прокурорите и следователите се писаха по-натоварени от съдиите и ще вземат по-голяма част от общите кинти. Свръх и високо натоварените съдилища са 19, а прокуратури и следствени служби – 48.
Докато умните се наумуват, лудите се налудуват.
А съдиите лапат мухите и се драпат за глупости, както обичайно.
Пак ги минаха тънко.
Пък народа нека плаща тлъсти бонуси, като не иска съкращения на съдилища и прокуратури по места.
За върховно ниво – 2,7 х 7000 лв. = 18 900 лв.
На печелившите – честито!

киро
киро
23 ноември 2021 16:47
Гост

Унуфрий, на върховно ниво вече са 8000, не 7000 лв. Значи общо ще се облажат с по 21 600 лв.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 17:11
Гост

Много са гладни тeя.
Хак да им е.

Пешо
Пешо
24 ноември 2021 10:41
Гост

Не е вярно. 5 465 лева е щата на върховен съдия. Щата, ако въобще разбирате от тези неща. Тези възнаграждения се определят не върху брутния доход, а върху заплатата за длъжност, която ви написах каква е.

Незнаещ
Незнаещ
23 ноември 2021 15:42
Гост

Магистратите 2 и нещо, служителите 1 и нещо-май не е много справедливо?

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 14:59
Гост

Ами нека прокурорите и следователите, при тези възнаграждения, да вършат работата и на специализираната администрация. Изглежда, че само магистратите работят, а след тях ИЗобщо няма работа и администрацията Изобщо не носи на гърба си цялата институция!

ехиден
ехиден
23 ноември 2021 14:47
Гост

За престъпното си бездействие по сигналите срещу Тиквата и неговата клика ли ?

Хари
Хари
23 ноември 2021 12:49
Гост

Добре е, че това се случва преди празниците. Обаче за служителите от общата администрация нищо не е предвидено.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 19:42
Гост

Те точно с каква натовареност са обвързани освен регулярните им задължения?! Да не би да стоят след работно време или да идват по-рано от началото на работния ден, за да имат повече време да свършат максимално срочно работата си?! И без това взимат неоправдано високи щатове …

Гери
Гери
23 ноември 2021 12:30
Гост

Заслужили са си ги с честен труд.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 12:29
Гост

Последно ще има ли нещо за Нова година или това ще е всичко. Понеже тук става въпрос за чл. 233 ЗСВ, който е отделно нещо

Чочо
Чочо
23 ноември 2021 12:22
Гост

E, може ли да гласуват бонуси на магистратите, пък тези да останат назад.

Тити
Тити
23 ноември 2021 12:18
Гост

Браво. Със здраве да си ги харчят.

Дидо
Дидо
23 ноември 2021 11:39
Гост

А за служителите по една студена вода?

Линкаря
Линкаря
23 ноември 2021 11:37
Гост

Драпава работа. Ще видим какво ще излезе

Чепата
Чепата
23 ноември 2021 11:36
Гост

Ужас

Варна
Варна
23 ноември 2021 11:36
Гост

ВСС не трябва да съществува. Сложени са хора които не знаят какво е да работиш в оперативна прокуратура – РП и ОП и да изнасяш всички резултати на институцията на гърба си. Когато по телевизията дават че Прокуратурата е предала на съд или е взела мярка на някой, да се знае че е заради работата на някой прокурор от Окръжна или Районна прокуратура. Светла Коледа на членовете на ВСС, за техните бонуси нищо не се чува

Рундев
Рундев
23 ноември 2021 11:35
Гост

Поискали са си и им дават пари. А че не са толко претоварени е друга тема

JJ Oper
JJ Oper
23 ноември 2021 11:33
Гост

Определено трябва да получат повече щом са преуморени. Как не.

Боби Босов
Боби Босов
23 ноември 2021 11:32
Гост

Еми заслужили са

Temelko
Temelko
23 ноември 2021 11:35
Гост

Е не е сигурно

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 11:01
Гост

Предлагам да бъде изграден паметник на прокурорите и следователите, осигурили обща килия на Тиквата и Каскета му.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 11:35
Гост

Дали ще се случи? Не вярвам

Чепата
Чепата
23 ноември 2021 11:36
Гост

Е мечти да се случи. Не вярвам де, но все пак.

Ррр
Ррр
23 ноември 2021 18:28
Гост

Предлагам и на теб един паметник да ти направим,ще съберем пари и ще те увековечим,понеже се много „умен“…

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 10:56
Гост

Смех голем – свръхнатоварени прокурори от ВАП!
ВАП е курортната зона на ПРБ, но и да се почива не е лесно – факт!

Рундев
Рундев
23 ноември 2021 11:34
Гост

Имаме една колежка в офиса, която не става за нищо. Тя се скатава от работа, ако е там изобщо не работи добре. Обаче тя взема повече от останалите служители. Това само по себе си е абсурд. Но какво казва тя. „Ами вижте бе – аз съм си поискала. Никой не е виновен на вас, че не сте си поискали. Не мис стигат 1500 лв и съм си поискала увеличение.“ Всички останали движещи фирмата са на по 1500 лв. Шефа е за убиване, но въпроса е, че си е поискала. Тия като са им дали сега, защо да не ги вземат… Покажи целия коментар »

Zeta
Zeta
23 ноември 2021 11:36
Гост

Ма това вярно ли е бе? Има ли я тая фирма още ?

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2021 14:23
Гост

Човеко не е въпрос за парите бре .Като гледаме статистиката на някой административни ръководители не се различават много от така наречената Тиква “ иляда дела“ фантоми бре. Или квито са в тая държава министрите ,депутатите, медиците (лъжливи) такива и магистратите. Жалка работа