Мнозинството във Висшия съдебен съвет (ВСС) подкрепи становището на главния прокурор Иван Гешев, че прехвърлянето на дълготрайните материални активи на Бюрото по защита към Министерството на правосъдието е противоконституционно.

С  11 на 4 гласа (против бяха председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд Лозан Панов и Георги Чолаков, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева) кадровиците решиха, че §25 от ПЗР на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство противоречи на четири конституционни разпоредби – чл. 8 (принципът за разделението на властите), чл. 106 (правителството организира стопанисването на държавното имущество), чл. 117, ал. 2 (независимостта на съдебната власт) и чл. 130а, ал. 2, т. 6 (Пленумът на ВСС управлява съдебните имоти).

През лятото на тази година Народното събрание отне Бюрото по защита от главния прокурор и го прехвърли към Министерството на правосъдието.

През октомври главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявен за противоконституционен §25 от ПЗР на ЗЗЛЗВНП, който предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да бъдат предоставени на министерството (виж повече тук).

На днешното заседание на ВСС бяха представени два варианта за становище, като първият беше в подкрепа на искането на Гешев, а вторият – че разпоредбата не противоречи на Конституцията.

В подкрепеното от мнозинството становище се казва: „В практиката си Конституционният съд многократно е обсъждал, че трите власти – изпълнителната, законодателната и съдебната, са равностойни, независими и функционират в определена взаимовръзка. В термина „разделение на властите“ има известна условност, но той се употребява и днес по традиция, създадена под въздействието на определени исторически и политически фактори. Става дума за трите основни функции на държавната власт, за разграничаване компетентността между трите групи органи, а не за някакво тривластие, изключено от управлението на съвременната държава. В този смисъл разделението на властите е метод за оптимално функциониране на върховната държавна власт и средство за предотвратяване на евентуален произвол от страна на другите държавни органи“.

Отбелязва се още, че според чл. 106 от Конституцията едно от основните правомощия на Министерския съвет е да организира стопанисването на държавното имущество. В свое решение от 1993 г. КС е приел, че това е „типично управленска функция“, а стопанисването се определя като „съвкупност от разнородни и неизброими изчерпателно дейности“, като КС намира, че кабинетът „нито е необходимо, нито е възможно да се нагърби изцяло с тях“. Именно заради това, едно от правомощията на правителството е да определи субект, който следва да извърши стопанисването на дадено държавно имущество, сочат от ВСС.

Нататък кадровиците казват, че в съответствие с принципа за разделение на властите (чл. 8 от КРБ), НС осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол (чл. 62 от КРБ). В изпълнение на правомощията си Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения, като задължителни за всички са законите и решенията (чл. 86 от КРБ).

Извън обсега обаче на неговата компетентност е отнемането на конституционно възложено правомощие на друга власт, което в конкретната хипотеза е налице с разписването от законодателя на §25 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, която предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор да се предоставят на Министерство на правосъдието“, казват още от ВСС.

Нататък изтъкват, че съобразно практиката на КС, „за да изпълни закона, Министерският съвет би трябвало да издаде съответните актове, с които да отнеме ползването“ на държавното имущество от един орган „и да го предостави на друг държавен орган“. Освен това Народното събрание може да задължи със законова разпоредба МС в определен срок да предприеме действия за осигуряване на сграда – публична държавна собственост, за осъществяване на дейността на съответен държавен орган. „Законодателната власт обаче не може да навлиза в разпоредителни правомощия на изпълнителната власт, свързани с организирането на стопанисването на държавното имущество“, посочват от съвета.

Кадровиците обясняват защо са на мнение, че има нарушение и на принципа за независимост на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от КРБ). Това според тях е така, защото той е ключов за функционирането на съдебната власт и единствено за съдебната власт Конституцията прогласява независимостта като иманентен белег. А в свое решение от 2002 г. КС постановява, че „понятието „независима“, употребено за съдебната власт в чл. 117, ал. 2 от Конституцията, включва и независимостта в стопанисването на предоставеното ѝ имущество“.

Освен това ВСС напомня, че по Конституция Пленумът управлява недвижимите имоти на съдебната власт, а по този повод КС през 2008 г. казва, че „поради особеното място на съдебната власт… в конституционната система на разделението на властите разпореждането“ с държавно имущество „не би могло да се осъществи без съгласието на институцията, чиито интереси… се засягат“.

Извън правомощията на Народното събрание е да решава въпроси, свързани с отнемане и предоставяне на държавни имоти, тъй като подобно действие е в нарушение на основни конституционни принципи. В случаите когато Министерският съвет изпълнява конституционно възложените му правомощия, но с актовете си засяга материалните предпоставки за функциониране на държавни органи, тези актове, според Конституционния съд влизат в противоречие с принципа за разделение на властите. В Решение № 14 от 12 септември 1995 г. по к.д. № 23/1995 г. Конституционният съд указва, че е необходимо издаването на подобни актове да става в условията на съгласуваност със заинтересованите институции. В конкретиката на поставеният за разглеждане пред Конституционния съд казус следва да се има предвид, че при приемане на оспорваната разпоредба не е изисквано и не е давано становище от Пленума на ВСС относно управляваните от него дълготрайни материални активи, сред които и държавен имот“, се сочи още в становището на ВСС.

Министърът на правосъдието каза днес, че споделя обратното мнение, а именно че въпросната разпоредба от закона не противоречи на Конституцията. Той напомни, че през 2014 г., когато бюрото е преминало от МП в прокуратурата, това е станало с всички активи. Министърът каза още, че в момента активите все още не са на разположение на ведомството, а това е проблем, защото например има само два бронирани автомобила, които обаче в момента не могат да бъдат използвани за защитата на застрашени лица. Проблем има и със сградата, която все още не е приета от правосъдното ведомство.

Други 13 автомобила също все още не са разположение на министерството, а пет от тях са нужни за охрана на магистрати. Това не е прищявка, а необходимост, каза министърът и добави, че бюрото не е имало функции, които да се оприличават на такива на органите на съдебната власт и имуществото му трябва да премине към ведомството.

Атанаска Дишева също обяви, че подкрепя варианта, според който оспорената разпоредба не противоречи на основния закон.

Същественото е това, че въпросното имущество се гледа като имущество на орган на съдебната власт, като лично имущество и в този смисъл се тълкува закона като нарушаващ независимостта на съдебната власт“, каза Дишева. Тя добави, че целта на бюрото по защита не е да обслужи нечии интереси, а е свързана с дейности, осъществявани от прокуратурата, но самото имущество не може да бъде разглеждано като такова, което принадлежи на държавното обвинение.

Според нея независимостта на съдебната власт не е засегната с §25 от ПЗР на ЗЗЛЗВНП, защото целта на разпоредбата е да осигури възможността един орган да осъществява пълноценно пълномощията си.

По отношение на твърдението, че преходната разпоредба противоречи на чл. 130а, ал. 2, т. 6 от КРБ, според която Пленумът на ВСС управлява съдебните имоти, Дишева заяви, че ВСС не може да взема самостоятелни решения кое имущество да бъде негово, той само го управлява. Тя напомни, че винаги когато един орган преминава към други, има подобни разпоредби в законите.

Мнозинството обаче прие, че §25 от ПЗР на ЗЗЛЗВНП противоречи на четири конституционни разпоредби.

 

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 13:05
Гост

Judiciary си е чиста и просто съдебна власт като в повечето държави там е само съдът. Така, че, толкова

Ихааааа
Ихааааа
25 ноември 2021 12:57
Гост

Чолаков извъртя задника бърже бърже

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 16:20
Гост

Лицето от Сливьен, дето си яде ноктите пред камерата по време на пандемия и казва – прИценья и дивитнайсе, не е извъртял дир..ка. Такъв му е сценария. Дал е ценни укадания на тамагочитата му, как да гласуват, а той, борецът за правда и свобода – против. Хей така, за разкош и да покаже и на новите, колко е гъвкав в кръста, не само на отслабналия.
Същият цирк изигра и при уж недопустимата процедура за Гешев.
Толкова елементарни номера!

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 12:07
Гост

Това е абсурдно просто.

Харалампи
Харалампи
25 ноември 2021 12:07
Гост

А дано тия ги разкарат!!!!!!!

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 12:07
Гост

Нещастници

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 12:06
Гост

Бе какво ме занимавате с тия глупаци бе? Тия са там за да бранят мафията

Елиора
Елиора
25 ноември 2021 12:06
Гост

Е Гешев и ВСС трябва да си подадат незабавно оставките, защото никой не ги иска.

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 18:19
Гост

Утре вечер, по икиндия. Ще има да чакаш.

Агов
Агов
25 ноември 2021 12:06
Гост

ВСС – ОСТАВКА!

Ananieva
Ananieva
25 ноември 2021 12:05
Гост

И така ще каже ВСС и Гешев и когато поискат да преместят пожарната и гражданска защита да не са към МВР, да се случат други реформи. Защото сега ги слушам какво планират новите управници. Ама старите в лицето на Гешев и ВСС ще се пънат!

Димитър
Димитър
25 ноември 2021 16:18
Гост

И слава богу,вие представяте ли си ГДПБЗН-изпълнителна агенция като тая по горите,какви пожари очаквате да гаси? Въобще виждам че повечето тук сте адвокати което е супер от юридическа гледна точка обаче тактиката за всичко друго в живота куца яко. Последици: 1. Пожарната ПРЕСТАВА ДА Е ПЪРВА КАТЕГОРИЯ ТРУД. 2. Като агенция те стават обикновени държавни служители с работа от 9 до 5 в повечето случаи,отпадат част от правомощията им,експертизите за палежи ще останат в МВР ,А НИТО ЕДИН КРИМИНАЛИСТ НЯМА ПОДГОТОВКА ЗА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА! Въобще ,да Гешев не е радост,ок, трябва да си ходи ама не съсипвайте всичко просто щото… Покажи целия коментар »

Филипа
Филипа
25 ноември 2021 12:05
Гост

Докато Гешев не се махне няма как да вървим напред. Той се плюнчи за всяка реформа за доброто на България

Димитров
Димитров
25 ноември 2021 12:07
Гост

Дано министърът си удържи на думата и да го изчегърта този.

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 18:22
Гост

И как точно министъра ще го махне? С бой и стригане?

Малко остава
Малко остава
26 ноември 2021 0:22
Гост

Ми той Каскета си е остриган, защото е плешив, значи остава само боя!

Стаматова
Стаматова
25 ноември 2021 12:04
Гост

Ох, това ще е проблем за ПП. Те искат да направят някакви промени и реформи, но Гешев за всяко нещо ще жали, че е противоконституционно

Заки
Заки
25 ноември 2021 12:09
Гост

Надявам се да се преборят и наистина да направят положителни промени.

Дори
Дори
25 ноември 2021 12:04
Гост

Изненадан има ли ?

Наколенков
Наколенков
25 ноември 2021 12:10
Гост

Въонще. Точно това очаквах от ВСС.

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2021 12:03
Гост

Като за последно преди да бъде разформирован този позорен ВСС куклите на конци на Доган сарай отново защитават не обществения интерес, а интересите на господарите си. Сезирайки КС, в който през годините бяха назначени доста калинки на ГЕРБ и ДПС, но пък Братиньото вече не е председател.

Лазар
Лазар
25 ноември 2021 12:12
Гост

Което е добре.

Димо
Димо
25 ноември 2021 12:00
Гост

E, oставаше ВСС да не подкрепи Гешев.

Панталей
Панталей
25 ноември 2021 11:59
Гост

Тия пътници май не усещат, че ските им са намазани и следва шута отзад!
Виж Чолаков колко е съобразителни и умен!