Със 7 на 2 гласа Инспекторатът към Висшия съдебен съвет реши да не предлага председателя на Софийския апелативен съд Даниела Дончева за дисциплинарно наказание. Решението е взето в петък, съобщиха от пресслужбата на ИВСС.

В края на миналата година инспекторатът започна проверка в САС за спазване на принципа за случайно разпределение на делата. Повод за това стана заявление на съдия Милен Василев, разпространено сред колегите му от САС и публикувано по-късно в социалните мрежи. В него Василев отправи обвинения към Дончева, че е проявила „нездрав интерес“ към дело, свързано с КТБ. Василев говори и за корупция.

От написаното стана ясно, че през май 2017 г. той е бил определен на случаен принцип за докладчик по търговско дело, свързано с КТБ, „имащо за предмет установителен иск на значителна стойност – над 102 млн. лв.“. Спорът е между две търговски дружества, едното от които е на Бисер Лазов, който е един от основните свидетели на прокуратурата по наказателното дело за източването на КТБ. На първа инстанция Кюстендилският окръжен съд се произнесе в негова полза и другата страна обжалва пред Софийския апелативен съд. (Наскоро въззивната инстанция отмени решението на съда в Кюстендил и се произнесе в обратния смисъл).

Делото в САС е било насрочено за 27 септември 2017 г. Милен Василев разказва, че същия ден то е било изискано от Даниела Дончева. Заседание на тази дата е имало, но е било отложено, защото не е била готова съдебно-счетоводната експертиза.

На 3 октомври м.г. зам.-шефът на САС и ръководител на Търговското отделение Стефан Гроздев встъпи в длъжност като член на Висшия съдебен съвет. Със своя заповед Дончева, която е граждански съдия, първоначално поема състава на Гроздев в ТО на САС. Но по-късно, отново със своя заповед, прави следната рокада – Милен Василев взема състава на Гроздев, а тя този на Василев, като така при нея, заедно с всички други дела на Василев, отива и това, свързано с КТБ.

След като в медиите се появиха информации за случая, ИВСС се самосезира. Отделно Даниела Дончева сама поиска действията ѝ да бъдат проверени от инспектората и от прокуратурата (държавното обвинение вече се произнесе, че няма данни за извършено престъпление).

Първоначално инспекторите проверяваха интегритета на Дончева заради твърденията на Милен Василев в корупция. Но заключиха, че не са открити такива данни. После проверката продължи в друго направление – спазва ли се принципът за случайно разпределение на делата в гражданското и търговското отделения на САС.

Инспекторът от ИВСС Александър Мумджиев, извършил проверката, е установил, че председателят на САС Даниела Дончева е „допуснала сериозни отклонения“ от принципа за случаен подбор на делата в САС. Тя е издала заповед, в която „липсват фактически и правни основания, относими към промяната на 6-ти постоянен състав на Търговското отделение на САС и към изземването на всички висящи дела, разпределени вече чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип на доклад на съдия Милен Василев от същия постоянен съдебен състав“, твърди инспекторът.

Той допълва, че председателката на САС е издала още няколко заповеди, отново без правно основание, с които размества съдии в различни състави, които да поемат висящи дела на свои колеги.

Мумджиев твърди още, че Дончева е утвърдила вътрешни правила за случайно разпределение на делата в САС, с които е въвела нови основания за ръчно определяне на съдии докладчици, които на свой ред не съответстват на Единната методика за случайния подбор на делата, приета от Висшия съдебен съвет.

Той изтъква, че шефката на САС е действала в противоречие със ЗСВ и по друг въпрос, а именно с преместването си от Гражданското в Търговското отделение. Според съдебния закон от компетентността на общото събрание на съда е да определя броя и съставите в отделенията, както и тяхната специализация по материя.

Заключението на Александър Мумджиев е, че тези действия на председателката на САС представляват неизпълнение на други служебни задължения и покриват състава на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ. Затова той предлага тя да бъде предложена за дисциплинарно наказание.

Даниела Дончева е изготвила възражение, което изпратила на инспектората.

На 30 март главният инспектор Теодора Точкова е оставила без разглеждане като недопустими една част от възражението на шефката на САС, а друга е отхвърлила като неоснователни, става ясно от съобщението от ИВСС.

Точкова отбелязва, че Дончева не оспорва фактите, а само изводите на Мумджиев. Шефката на САС твърди, че не е нарушила случайния подбор, че заповедите, с които определя съставите са мотивирани и са в съответствие с вътрешните правила на съда и с единната методика, приета от ВСС, че вътрешните правила са били обсъдени от съдии на общо събрание и никой не е възразил, че при годишните проверки на ВКС и ИВСС не са констатирани противоречия между вътрешните правила на съда и методиката на съвета и т.н. Дончева казва още, че като административен ръководител на САС само тя може да председателства съдебни състави от всички отделения. Даниела Дончева счита, че „логиката на ЗСВ е, че председателят на САС не участва в разпределението на съдиите по отделения, а предлага на съдиите същото разпределение“, става ясно от доклада на Точкова. Шефката на Софийския апелативен съд изтъква още, че в акта на Мумджиев липсват констатации за настъпили вреди, нито пък мотиви за нейна вина.

Дончева е възразила и срещу това, че не е получила протокол за случаен избор на Мумджиев като човек, който ще извърши проверката. Според шефката на САС фактът, че съпругата на Мумджиев е заместник-председател на Софийския градски съд, я навеждал на извода, че той е заинтересован от изхода на проверката и е трябвало да си направи отвод.

Главният инспектор Теодора Точкова стига до извода, че има косвено нарушение на случайния подбор в случая, в който Дончева се разпорежда друг съдия в влезе в нейния състав и да поеме нейните дела, а тя се мести в състава на Стефан Гроздев. Според Точкова не е било наложително шефката на САС да влиза в състава на сегашния член на ВСС.

По отношение на изземването на делата на Милен Василев, главният инспектор казва, че в случая е нарушен принципът за случайно разпределение. Най-напред Дончева е взела еднолично решение да се прехвърли от Гражданското в Търговското отделение, въпреки законовите изисквания, става ясно от доклада на Точкова. Тя пояснява, че действително председателят на съда може да председателства всички състави, но при спазване на случайния подобор.

Не са били налице и никакви правни основания съдия Даниела Дончева да поеме на доклад неприключените въззивни търговски дела, разпределени на доклад на съдия Милен Василев, тъй като съдия Василев не е напуснал съда, а е останал част от търговска колегия… Изложените от Даниела Дончева съображения за целесъобразност на извършените промени в 6-ти и 1-ти състав на ТК, предвид определянето на съдия Бистра Николова за изпълняващ задълженията на председател на ТК по образуването и разпределянето на делата, са ирелевантни по отношение на извършената със заповедта промяна на докладчиците по вече разпределените чрез програмата за случаен подбор дела. Преместването на съдия Милен Василев от 6-ти състав, търговска колегия в 11-ти състав от същата колегия, не е причина разпределените му дела да се поемат от друг съдия“, изтъква Точкова.

И още: „С предвидената в т. 19.3 от Вътрешните правила в САС възможност, повторно разпределение на вече разпределено дело да се извърши при поемане на делата на съдия, преместен в друг съдебен състав, освен че се нарушава чл. 9 ЗСВ, поражда и съмнение за целенасоченост на извършената промяна. Преместването на съдия от един състав в друг състав не е основание разпределените на негов доклад дела да се поемат от друг съдия, тъй като това би обезсмислило разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. Определянето на съдия докладчик по делото предполага то да се разгледа и реши от същия, а когато делото е въззивно, то се докладва от определения чрез ЦСРД съдия-докладчик, който изготвя и решението по него. Въведената с т. 19.3 от ВПСРД в САС хипотеза за преразпределение на вече разпределено дело дава възможност във всеки един момент председателят на съда да извърши промяна на съдиите в съставите, като по този начин промени съдията-докладчик на вече разпределени дела, както и целия въззивен състав. Принципът на случайния подбор при разпределението на делата не е самоцел на законодателя, а гаранция за независимост, безпристрастност и прозрачност“.

Точкова казва, че по-логично е било Дончева да поеме делата на Стефан Гроздев. А изземването на делата на Милен Василев е направено без да има основания за това и така е нарушен чл. 9 от ЗСВ, регламентиращ принципа за случайно разпределение.

Според главния инспектор шефката на САС е нарушила още веднъж този законов текст и това е станало с прехвърлянето на граждански дела от един съдия на друг.

Точкова не е съгласна и с друго твърдение на Дончева, а именно, че председателят на апелативния съд е на длъжност административен ръководител, а не на длъжност съдия, от което следва, че той не се включва в разпределението на съдиите по отделения, а напротив, предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения. Според Точкова тези твърдения не намират законова основа. „Председателят на всеки съд е съдия и административен ръководител, като същият, с оглед задълженията му като председател на съда, разглежда дела, но с по-малка натовареност. Според чл. 169, ал. 1 ЗСВ за административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател, т. е. административният ръководител на орган на съдебната власт е съдия, прокурор или следовател, а не лице, имащо само административни функции. В този смисъл административният ръководител на апелативния съд, освен че осъществява общо организационно ръководство на съда, разглежда разпределените му на доклад дела в качеството си на съдия. Предвид това, не може да бъде споделено изложеното във възражението, че председателят на апелативния съд не се включва в разпределението на съдиите по отделения“, изтъква главният инспектор.

На финал Точкова казва, че ИВСС не е задължен да представя протоколи от случайно разпределение на преписки на инспектори. А що се отнася до това дали Александър Мумджиев е следвало да си направи отвод, главният инспектор изтъква: „Следва да се напомни, че отводът е личен акт, който не подлежи на преценка от страна на главния инспектор. От друга страна, фактът, че съдия Мина Мумджиева е съпруга на инспектор Александър Мумджиев и е заместник-председател на СГС, по никакъв начин не би могъл да обоснове извод за „заинтересованост” у инспектора по отношение на настоящата проверка. Друг би бил изводът, ако съпругата му работеше в Софийския апелативен съд“.

На 19 април Александър Мумджиев е внесъл предложение до колегиума на ИВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Дончева. То е било отхвърлено със 7 на 2 гласа. Двама от инспекторите са отсъствали по време на гласуването.

* Из вътрешните правила на САС
Раздел V
Отклонения от принципа на случайно разпределение чрез електронната система за разпределение
т.19.3 Повторно разпределение на вече разпределено дело може да се извърши когато: при поемане на делата на съдия, преместен в друг съдебен състав

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ядосан
ядосан
23 април 2018 16:26
Гост

Това си е чиста проба корупционна сделка! Много по- опасна от тази на Иванчева и за много повече пари. но двойния стандарт си работи. Ето, затова хората псуват и проклинат. затова ни пишат по докладите на департамента на САЩ!

Възмутен
Възмутен
23 април 2018 15:56
Гост

За това правосъдието ни е на този хал. Някои постоянно си минават между капките.

Анонимен
Анонимен
23 април 2018 15:40
Гост

Плачеше си за наказание, ама хайде.

Anonimen
Anonimen
23 април 2018 15:36
Гост

Знае ли човек това разпределение дали наистина е случайно.

5-ko
5-ko
23 април 2018 15:38
Гост

Programata im e bezkompromistna.