Трябва ли Съдийската колегия да спази закона или да го заобиколи, като се придържа към преобладаващата си практика? Този въпрос се чу на заседанието на Съдийската колегия днес по казус, който в продължение на повече от час беше във фокуса на вниманието на членовете ѝ, а решението, взето с 6 на 5 гласа, беше в превес на досегашната практика.

Всичко започна с изслушването на съдията от Софийския районен съд Георги Чехларов, който възрази срещу изготвената му комплексна оценка от атестацията „много добра“ с 95 точки. Той не беше съгласен с изводите на комисията по три критерия.

След като изложи виждането си и напусна залата, кадровиците изразиха желанието си да уважат възражението му, а Даниела Марчева предложи и оценката му да бъде коригирана, като му се даде максимален брой точки.

Атанаска Дишева обаче напомни как е уредена процедурата в Закона за съдебната власт и по-специално в чл. 205, ал. 3. Разпоредбата гласи: „Когато съответната колегия на Висшия съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия изготвя нова комплексна оценка“.

Затова тя предложи най-напред колегията да уважи възражението и после да върне материалите в КАК, която да изготви нова оценка. Аргументите ѝ бяха, че в атестационния формуляр трябва да бъдат коригирани не само точките по отделните критерии, но и самите мотиви.

Срещу това възразиха Даниела Марчева и Вероника Имова – така нещата ще се забавят, колегията е органът, който може да вземе решение и не е нужно въпросът да се връща на комисията.

Красимир Шекерджиев напомни, че и в наредбата има такава разпоредба. Припомни и че до момента Съдийската колегия е разгледала 21 възражения – две са отхвърлени, едно е върнато на КАК и 18 са приети директно от СК на ВСС.

„Ако няма да спазваме разпоредбите, дайте да променим наредбата и да инициираме законодателни промени“, каза Шекерджиев.

Севдалин Мавров обаче също застъпи тезата, че колегията може сама да коригира оценките, като посочи, че е стигнал до този извод, тълкувайки чл. 205, ал. 3 от ЗСВ. Според него, ако съдия Чехларов има нужда от тази оценка заради участието в някакъв конкурс, колегията ще го забави, ако върне материалите в Комисията за атестирането и конкурсите. „Работата на съдията не може да се оценява като в производствено предприятие“, каза Мавров и добави: „Ами ако КАК каже – не, ние сме прави и пак внесе същата оценка. Колеги, не се формализирайте. Законът говори за нова оценка, а не за поправка“.

„Не знам как тълкувате закона, но разпоредбата е много ясна“, отговори му Цветинка Пашкунова. Атанаска Дишева добави, че КАК е помощен орган. А председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков допълни, че няма как комисията да не изпълни решението на Съдийската колегия. Самият той също беше на мнение, че не може да се заобиколи законът и че материалите трябва да се върнат в комисията.

По Конституцията колегията взима решения по тези въпроси, вметна Даниела Марчева.

Не става въпрос за правомощия, а за процедура, коригира я Цветинка Пашкунова.

В залата се чу предложение да се гласува дали да се спази чл. 205, ал. 3 от  ЗСВ или колегията да се придържа към практиката си, на което Дишева реагира с думите, че е абсурден този въпрос.

Колегията на практика се раздели на административисти срещу пеналисти. Шефът на ВАС Георги Чолаков, Боян Магдалинчев и Атанаска Дишева застъпиха становището, че материалите трябва да отидат в КАК и тя да коригира формуляра с атестацията, а Севдалин Мавров, Вероника Имова и Красимир Шекерджиев не бяха съгласни с това. Първите двама твърдяха, че колегията може сама да коригира оценката, а третият – че няма как да каже на трима съдии да променят мнението си по критериите, по които се увеличават точките. А Мавров изрази притеснения, че ще трябва да се формира нова атестационна комисия, която да изготви нова оценка.

На финала председателят на ВАС предложи материалите да се върнат на КАК, на която да се даде 14-дневен срок за редакция на формуляра. Но с 5 на 6 гласа идеята му не беше възприета и колегията даде директно отлична оценка на Георги Чехларов.

 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 16:50
Гост

По принцип след толкова промени ЗСВ все още има трески за дялане.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 16:47
Гост

Формализирането наистина е излишно. А и ако се обърнат към КАК ще забавят колегата.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 16:36
Гост

Съласен съм с предложението на Шекерджиев. Би било добре да се промени разпоредбата. Така ще се пести и време.

анонимен
анонимен
19 февруари 2019 16:33
Гост

Мъдро решение. Все пак практиката дава опит и именно за това е редно да е водеща.