Висшият съдебен съвет обяви къде ще проведе писменият изпит в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури. Местата са 15, а кандидатите – 299.

Писменият изпит ще се проведе на 31 март от 9 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, аудитория 272. В сградата на университета ще се влиза откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор.

Допускането в залата ще започне в 7.45 ч., след представяне на лична карта, входящ номер и подпис в присъствен списък.

Според Наредбата за конкурсите до изпита няма да бъдат допускани кандидатите с мобилни телефони, компютри или други техническа средства. По време на самия изпит може да носят нормативни актове, но не се разрешава ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. За всяко от изброените нарушения, както и за подсказване и преписване, наказанието е отстраняване от залата. Организаторите на конкурса нямат ангажимент за осигуряване на съхранението на мобилните телефони и друга техника.

Всеки от участниците в конкурса ще получи голям плик, съдържащ десет подпечатани бели листа, както и малък плик с фиш, в който ще трябва да попълнят трите си имена, ЕГН, входящ номер, издаден от ВСС, както и датата на изпита.

Писменият изпит продължава 5 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване или раздаване на казуса и теста.

С казуса се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, а с теста – знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

До устния изпит се допускат само онези кандидати, които имат не по-ниска от оценка 4.50 на писмения.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви