Главният инспектор Теодора Точкова е утвърдила образец на декларация-съгласие за разкриване на банкова тайна от засегнатите магистрати при установяване на несъответствия в имуществените декларации.

В началото на 2018 г. Законът за съдебната власт беше променен, за да може Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да получава по-лесен достъп до банковите сметки на онези магистрати, за които се установят несъответствия в декларациите. Инспекторатът, чрез информационната система на БНБ, ще получава данни и за номерата на сметките, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със тях, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Този достъп обаче ще става само след изричното съгласие на проверявания магистрат. Ако някой съдия, прокурор или следовател не желае да даде съгласие, тогава инспекторатът ще иска разрешение за разкриване на банковата тайна от съответния районен съд.

В тази връзка Точкова е утвърдила образеца на декларацията-съгласие като това е станало след запитване до всички банки у нас. Пет финансови институции обаче са заявили, че това ще става само ако съгласието за разкриване на банкова тайна бъде с нотариална заверка на подписа на титуляра на сметката, в случай, че същото не се дава пред служител на банката. Става дума за следните кредитни институции – Централна кооперативна банка АД, Интернешънъл Асетбанк АД, Общинска банка АД, Инвестбанк АД и Райфайзенбанк България ЕАД.

Останалите банки не са поставили изискване за нотариално удостоверяване на подписа на декларатора.

От ИВСС обясняват, че декларацията-съгласие не е задължителна част от декларацията за имущество и интереси. „Целта на съгласието е да не сe иска от ИВСС по съдебен ред разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна за целите на проверката на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите. В случай, че лицето изрази съгласието си за разкриване на банкова тайна, декларацията-съгласие се подава едновременно с декларацията по чл. 175а ал. 1 т. 1 от ЗСВ“, обясняват от инспектората.

Същевременно Теодора Точкова е актуализирала и образеца на декларациите за имущество и интереси. Промяната е минимална. В Таблица №29, която се отнася до обявяване на информация за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити, вместо да се посочва датата, на която задължението подлежи на погасяване, ще се съобщава равностойността в лева на задължението преди предсрочното му погасяване.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пешо
Пешо
07 януари 2019 16:01
Гост

И сега магистратите със съмнителни сметки ще ги прехвърлят в банките, които искат нотариална заверка.

Минувач
Минувач
07 януари 2019 14:49
Гост

Със сигурност много магистрати няма да дадат съгласието си за разкриване на банкова тайна.

Анонимен
Анонимен
07 януари 2019 14:42
Гост

Нещата щяха да се улеснят, ако само при несъответствия в имуществените декларации се искаше разрешение за достъп до информация.

5-ко
5-ко
07 януари 2019 14:46
Гост

По-скоро разкриването на банковата тайна от съответния районен съд ще проточи проверката.