В Наказателната колегия на Върховния касационен съд е създадена добра организация на работата. Не са констатирани нарушения по образуването, разпределението, движението и приключването на делата. Това е установил Инспекторатът към Висшия съдебен съвет при извършената комплексна планова проверка на дейността на НК на ВКС. Ревизията е обхванала периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г., съобщиха от ИВСС.

Проверката е показала, че процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. Разпределението на делата се извършва на случаен принцип и в съответствие с действащите в съда правила. В НК на ВКС няма обособени постоянни състави, те се формират на случаен принцип два пъти годишно.

Председателите на отделения насрочват делата в срок от 30-40 дни от образуването им, в първия възможен свободен заседателен ден на съдията-докладчик. При насрочването се съобразява броят на производствата с тяхната правна и фактическа сложност.

Разглеждането и приключването на делата се извършва по реда и в сроковете, предвидени в НПК, като най-често това става в едно съдебно заседание. Отлагат се само при наличието на законоустановените предпоставки.

За двете години, които са проверени от ИВСС, няма спрени и прекратени по давност наказателни производства, както и разгледани по реда на чл. 354, ал. 5 НПК, с възобновено съдебно следствие.

Няма постановени оправдателни присъди по дела за корупционни престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности.

Съдебните актове се изготвят в срок. Има единични случаи с дела, които са с фактическа и правна сложност или при наличие на обективни причини. Но това не се отразява на дейността на НК на ВКС като цяло.

Запазва се съотношението между свършените и разгледаните дела през всяка от проверените години, като през 2016 г. е 82.5%, а през 2017 г. – 80.5%. През 2016 г. са разгледани 1638 дела, а през 2017 – 1637. Приключените със съдебен акт дела през 2016 г. са 1352, а през 2017 г. – 1317“, съобщават още от ИВСС.

От там уточняват, че с цел спазване на принципа за разглеждане на делата в разумен срок, председателят на ВКС Лозан Панов е издавал заповеди, с които е задължавал заместниците си в определен срок да представят писмен доклад за необявените съдебни актове и причините за забавените производства. Определял е и срок, в който съдиите да си изпишат делата.

От ИВСС казват още, че предприетите от Панов и от заместника му и ръководител на НК на ВКС Павлина Панова мерки са се оказали ефективни и са постигнали необходимия резултат.

Инспекторатът е препоръчал на шефа на ВКС и на заместника му да продължат с предприетите мерки за контрол по спазването на сроковете за изписване на делата до преодоляване на забавянията.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Магистрат
Магистрат
29 ноември 2018 12:03
Гост

Показателно е за безпристрастността на колегите, че няма оправдателни присъди по дела за корупционни престъпления и срещу лица, заемащи висши държавни длъжности

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2018 11:56
Гост

Въобще не ме учудва резултатът. Добре организирана дейност от съдия Панова.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2018 12:06
Гост

Тя направи много за ВКС най-вече като зам. председател.

Мишо
Мишо
29 ноември 2018 12:27
Гост

И сега какво ще правим без нея? ВКС, за разлика от ВАС, не случи на административен ръководител.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2018 12:32
Гост

Ще чакаме търпеливо да му изтече мандатът. През тези години какво ли не изтърпяхме. Вижда му се краят.