До 17 май съдиите, прокурорите и следователите трябва да подадат ежегодната си декларация за имущество и интереси, напомниха от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). От там призовават документи да се подават по пощата, по електронен път или чрез пощенската кутия на входа на сградата на ИВСС с оглед спазване на мерките срещу разпространението на коронавирус.

Декларациите може да се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител (CD или USB флаш памет) лично в служба „Регистратура“ на ИВСС – всеки работен ден от 10 до 12 ч. и 14 ч. до 17 часа, по пощата или чрез пощенската кутия или по електронен път на имейл ivss@inspectoratvss.bg като документите трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис.

Декларациите се подават по образец, който може да бъде намерен на сайта на ИВСС (виж тук).

Едновременно с тях всеки магистрат може да подаде, ако реши, и декларация-съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) за разкриване на банкова тайна от лицата, чието имущество се декларира. Става дума за самите съдии, прокурори и следователи, техните съпрузи или лица, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и от ненавършилите пълнолетие деца. И за този вид документи за съгласие има образец, публикуван на сайта на инспектората, като не е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора (виж тук).