Единственият кандидат за главен прокурор Иван Гешев обещава да положи усилия за изграждането на хармонични отношения със съда и всички разследващи органи в „името на общата цел – успешно противодействие на престъпността“. Защото, по думите му, българските граждани са работодател на магистратите, които са длъжни да дадат „продукта, който те очакват от нас“. Този продукт се нарича „справедливост“, казва Гешев в концепцията си за управление на прокуратурата през следващите седем години, ако бъде избран за главен прокурор.

Вчера, в последния възможен момент, кандидатът за обвинител №1 внесе във Висшия съдебен съвет концепцията си, която днес беше публикувана на сайта на съвета. Тя е съпроводена от няколко приложения със статистически данни (пълния текст на концепцията виж тук).

На 32 страници Гешев излага вижданията си като описва концепцията си с две думи – надграждане и промяна.

Той отбелязва, че подкрепата на цялата Прокурорска колегия, която го номинира за поста и тази на колегите му, с които работи, „техният труд и старание“ не бива за остават напразни и заради това е решил да приеме предложението да бъде издигнат за главен прокурор.

Началото, поставено от колегите, трябва да бъде развито и продължено и залогът за това е всички ние да живеем в по-справедлива и правова държава. Добрите практики следва да бъдат запазени, а недостатъците – отстранени“, пише Гешев.

Това, върху което ще акцентира, ако бъде избран за главен прокурор, са теми, засегнати в последните годишни доклади за дейността на държавното обвинение – законодателни изменения за по-голяма ефикасност в работата на прокуратурата и за преодоляване на формализма в досъдебното производство, обучения, засилени проверки на контролните органи, международно сътрудничество, съвместни екипи с представители на други институции, продължаване на действията по въвеждането на унифицирания модел за реформа на районните прокуратури, публичност и прозрачност в работата на обвинителите и гарантиране на тяхната независимост, проблемите с вещите лица и не на последно място – отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка.

В концепцията си той е засегнал и въпроси за автомобилния парк на държавното обвинение, който по думите на Гешев, трябва да се подобрява още, като обещава да влезе в диалог с изпълнителната власт за по-голямо финансиране.

Заместник-главният прокурор предлага и да се създаде организация за подаване и отработване на сигнали за корупция и за престъпления по чл. 108 от НК (свързани с антисемитизма, фашизма и други форми на антидемократични идеологии) в реално време чрез въвеждане на „гореща“ телефонна линия и имейл.

„Продължавам да смятам, че съдебната власт, и в частност прокуратурата, е длъжник на българското общество и може, и трябва да направи още много, за да компенсира липсата на достатъчно справедливост. Цената за т.нар. „криминален преход“ не може и не трябва да бъде плащана само и единствено от обикновените български гражданин и данъкоплатци“, казва Гешев.

Отпадане на мониторинга на ЕК

Иван Гешев обещава да положи всички усилия и да предприеме необходимите мерки за окончателното отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка.

„Продължителното функциониране на мониторинговия механизъм в настоящата му форма постепенно започва във вътрешен план да се ползва като инструмент за политическо противопоставяне и не мисля, че е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение и между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост“, отбелязва кандидатът.

По думите му прокуратурата се реформира и той ще финализира този процес. Обещава и още нещо – да положи усилия за премахване на усещането, че „главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата“, като допълва, че това на практика и по закон е невъзможно.

В тази връзка заявява, че поради естеството си преобладаващата част от прокурорските функции не предполага публичност и затова често има съмнения за начина, по който се води едно досъдебно производство, което по дефиниция е „тайно“.

Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis – „господар на досъдебното производство“, следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза на наказателното производство.

Функцията на прокурора е обвързана от дейността по наказателно преследване, с цел предаване на съд и наказване на виновни за извършени престъпления“, казва Гешев.

И обещава да насърчава публичността, включително и с участието на наблюдаващите прокурори, а не само на говорителите, защото „представянето на информация от публичен интерес е гаранция за правото на информираност на гражданите и следва да продължи да се осъществява“.

Нормативни проблеми

В концепцията си кандидатът за главен прокурор е отбелязал и някои спънки в работата на държавното обвинение, провокирани от законодателни решения.

Например сочи, че от години се говори за изцяло нова наказателна политика, но до момента не е приет окончателно нито един от проектите за изменения на Наказателния кодекс. Това се дължи на липсата на подкрепа на законодателя и на представители на академичните среди.

Според Гешев обаче това не означава, че е отпаднала необходимостта от приемането на комплекс от законодателни промени, които да отговорят на новите социално-икономически условия. „Необходима е нова актуализирана наказателна политика, която да редуцира съществено наказателната репресия чрез декриминализиране на подходящи за санкциониране по административен ред състави на престъпления от Особената част на НК“, казва той.

Наред с това е на мнение, че са необходими промени и в процедурите, по които се провеждат наказателните производства, особено тези за корупционни престъпления и за организирани престъпни групи. От една страна, казва Гешев, трябват изменения за премахване на прекаления формализъм в досъдебната фаза на процеса, както и да се предвидят стимули за доброволно сътрудничество в разследванията на корупцията по високите етажи на властта и на организирани престъпни групи.

И дава пример – човек, който е дал подкуп, да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание, ако доброволно съобщи за престъплението. И още – според него трябва да отпадне наказателната отговорност за провокацията към подкуп.

„Доброволното сътрудничество на член на организирана престъпна група е от съществено значение за разкриване и документиране на цялостната й престъпна дейност със средствата и способите на НПК. На практика, това е единственото възможно алтернативно решение на използването на специални разузнавателни средства – „служител под прикритие“. Стимулирането на подобна форма на съдействие на правоохранителните и правоприлагащите органи, чрез изключване на наказателната отговорност или въвеждане на задължителна редукция по чл. 55 НК, би подобрило съществено ефективността на разследванията“, казва още Гешев.

Контролните органи и надзорът за законност

Според него разследвания се бавят заради ненавременното изготвяне на веществените доказателствени средства за резултатите от прилагането на СРС поради липса на кадри и ресурс в ДАТО и ДАНС. „Нерядко този проблем се отразява и на обема на доказателствата, представяни на съда в производствата по вземане и контрол на мерки за неотклонение. Това се отнася основно за делата от компетентност на Специализираната прокуратура“, пише Гешев.

По думите му трябва да се засили прокурорският надзор за спазване на правата и задълженията на задържаните лица в арестите в поделенията на МВР.

Наред с това той предлага да се засили и дейността на всички контролни органи в държавата, защото прокуратурата не може да се намесва навсякъде. „Доверието на гражданите и очакването, че прокуратурата може и трябва да разреши всеки техен проблем, независимо от неговия характер, не съответства на нормативно предвидените ѝ правомощия. Сезирането със сигнали, отнасящи се до гражданскоправни спорове, междуличностни проблеми, допринася за повишения брой решени преписки с отказ да се образува досъдебно производство“, казва Гешев. Затова предлага общият надзор за законност да се концентрира единствено върху дейността и изпълнението на функциите на контролните органи, а не прокуратурата да носи отговорност за всички правонарушения в държавата.

Закриване на районни прокуратури, обучения, вещи лица

В концепцията си кандидатът за главен прокурор маркира и вече предприетите стъпки за окрупняване на районните прокуратури. И обещава, че ще продължи с въвеждането на унифицирания модел. „Ще работя за завършване на този процес съвместно и със Съдийската колегия (при пълно зачитане на самостоятелната ѝ компетентност в тази насока), с оглед осигуряване на необходимата предвидимост за функциониране на териториалните отделения“, заявява той.

Гешев смята да въведе задължително периодично обучение за „всички магистрати и съдебни служители“ и методология за постоянен мониторинг и оценка на ефективността от него.

Той отбелязва и дългогодишния проблем с осигуряването на вещи лица. Като посочва, че от една страна има дефицит на експерти със специфични познания в определени области, а от друга – финансовият ресурс на разследващите от МВР и митниците е недостатъчен, а това ограничава възможностите за възлагане на определен вид експертизи.

Гарант за свободата на прокурора

Кандидатът за обвинител №1 обещава да бъде гарант за професионалната свобода на прокурора. „Професионалната свобода на прокурора да формира решенията си свободно, следва да е ограничена единствено и само от правилното приложение на закона. Тя обаче не може да служи като основание за отказ да се вземе решение или да се вземат решения, които не отговарят на стандартите за ефективно и качествено правоприлагане. Затова не считам да толерирам подобно поведение и ще бъда гарант за професионалната свобода на прокурора“, отбелязва Гешев.

По-добра комуникация

Той изтъква, че от голямо значение за доброто правосъдие е споделянето на общи принципи за законност и морални ценности от представителите на всички професии, участващи в този процес.

„Разширяването на взаимното доверие, при ясно съблюдаване на разделението на функциите, е гарант за безпристрастност не само на съда, но и на органите на досъдебното производство. Влошената комуникация се отразява негативно на резултатите от изпълнението на възложените правомощия, а и на общата оценка на гражданите за работата на съдебната власт и на правоохранителните органи. Без да се засяга тяхната независимост и без да се създават условия за съмнение в непредубедеността и безпристрастността им, ще положа усилия за изграждане на хармонични отношения както със съда, така и с всички разследващи органи, в името на общата цел – успешното противодействие на престъпността“, пише Иван Гешев в концепцията си

И заявява, че ако бъде избран за главен прокурор, ще насърчава колегиалния диалог между институциите и всички форми на взаимно сътрудничество – обучения, работни срещи и др. „Убедено считам, че включването в тези форми на сътрудничество и на представители на адвокатските колегии ще допринесе за „ постигане на правосъдие с най-високо качество“ и „ще даде възможност за създаването на основата на обща съдебна култура“, казва кандидатът за главен прокурор.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Живко Йорданов
Живко Йорданов
19 август 2019 16:19
Гост

Най-важния въпрос – изваждането на Прокуратурата от съдебната влат обаче въобще не се коментира! Прокуратурата трябва да бъде контролирана от изпълнителната власт по отнощение на бездействията й както е във всички „бели“ държави. Ако Правителството контролира Прокуратурата, а Парламента контролира Правителството – тогава ще бъде осъществена основната цел – „възпиране на власт от властта“ идеята още на Русо и Монтескьо, която отдавна се практикува в европейските държави!

Анонимен
Анонимен
14 август 2019 12:13
Гост

„Хармонични отношения“ този полуидиот може да има само с господарите си от Пеевски и сие и със Специализирания съд, който е притурка на Цацаратурата, която уважава всяко искане за задържане и репресия. Никой нормален магистрат не би уважил правните безумия на този повярвал си индивид, на който му липсват не само основни правни познания, но и мъжество – защото преди няколко месеца беше обещал, че 99% нямало да се кандидатира за главен прокурор, но явно мъжката дума за него не значи нищо.

Де да знам
Де да знам
14 август 2019 11:05
Гост

Може би ако дежурните полицаи по РПУ-тата не се чудеха как да те разубедят да подаваш сигнал за разни по-дребни престъпления (примерно, че са ти откраднали колелото), то и прокуратурата щеше да има възможност да си върши по-добре работата в името на „справедливостта“ и в полза на гражданите.

----
----
14 август 2019 7:04
Гост

Отчайващо признание за трагичното състояние на прокуратурата е , че не се намериха поне два или три работещи професионалисти от прокуратурата , които да са припознати от колегите си за достойни за Главен. И сега това унизително подкрепяне от първични звена. .. Ялова прокуратура , жалка кандидатура .

Николай
Николай
14 август 2019 9:14
Гост

Не е, че не са се намерили, а че не са търсили. Има читави прокурори!

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 17:58
Гост

Голям гарант е обаче. Ако ми се наложи да взема заем, ще го имам впредвид.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 18:07
Гост

Думата е предвид. Два предлога един след друг е проява на лош вкус и липса на начално образование. Но тези неща не ги разбирате.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 17:56
Гост

От Гешев да мине – ще приеме предложението да бъде издигнат за главен прокурор. Ама не се дърпа много.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 16:46
Гост

всичко е копи-пейст от докладите на Цацаров от последните години. не приемственост, а преписвачество

Николай
Николай
13 август 2019 16:30
Гост

„…законодателни изменения за по-голяма ефикасност в работата на прокуратурата и за преодоляване на формализма в досъдебното производство…“
Тоест вече да се бие свободно, без протокол?! 😀 😀
А това, че със „законодателни изменения“ не може да накараш кътил да работи е отделен проблем. Но ние сме си свиканли да променяме правилата, а не да сменяме действащите лица…

Nekoi
Nekoi
13 август 2019 16:25
Гост

АБЕ ТОЯ ЗНАЕ ЛИ /ИЛИ ТИЯ ДЕТО СА ПИСАЛИ КОНЦЕПЦИЯТА/ ЧЕ АРЕСТИТЕ И ЗАТВОРИТЕ СЕ ОХРАНЯВАТ ОТ ГДИН, А НЕ ОТ ГД ОХРАНА-КАКТО Е ПИСАНО В КОНЦЕПЦИЯТА ВИЖ-ЛИСТ 24-ТИ.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 17:04
Гост

Явно не и много лошо го подхлъзнаха лицето Гешев. Да си беше приготвил сам концепцията и нямаше да се издтни така.

Николай
Николай
13 август 2019 22:00
Гост

Абе като слушам какви ги разправя в интервютата, май е по-добре, че не я е (пре)писал сам.