Три, а не две, години юридически стаж, за да станеш адвокат, автобиография и събеседване с местния адвокатски съвет. Това са новите условия, които въвежда дългочаканият проект за промени в Закона за адвокатурата (ЗА).

Пълният текст на проекта за промени в Закона за адвокатурата (измененията са представени в курсив)

Той беше огласен в навечерието на Общото събрание на адвокатите в събота, но не от Висшия адвокатски съвет, a от Софийската колегия, която го публикува на сайта си, за да получи становищата на членовете си по предложените изменения.

Проектът предвижда, че изпит за вписване като адвокати ще полагат всички с по-малко от 10 години юридически стаж. Досега това право имаха юристите с над 5 години опит. Възможността да бъдат приети в адвокатска колегия без изпит губят докторите по право, сега тя е дадена само на хабилитираните научни работници по правни науки, т.е. на доценти и професори.

Освен това в законопроекта са заложени две нови забрани за адвокатите. Първата разширява съществуващата да е търговец, като изрично се посочва, че адвокатът не може и да е управител на дружество, овластен да го представлява, член на управителен орган, председател на кооперация или прокурист. Освен това като адвокат не може да се впише и невъзстановен в правата си несъстоятелен или този, който две години преди фалита е бил част от управата на фирма, след чиято несъстоятелност са останали неудовлетворени кредитори. Това ограничение ще важи за срок от две години от прекратяване на производството по несъстоятелност.

Бъдещите адвокати вече ще се заклеват и да зачитат интересите и авторитета на адвокатурата. ВАдС предлага клетвата вече да гласи: „Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да зачитам интересите и авторитета на българската адвокатура, да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се.“ Като се урежда на законово ниво полагането ѝ да става на тържествено заседание. Освен това за първи път се дава срок от два месеца на тези, за които адвокатският съвет е излязъл с решение за приемане в колегията, за да положат клетвата. Иначе ще трябва да подават ново заявление за приемане.

Адвокатската карта може да е електронна, предвиждат промените в ЗА. Точно какво ще представлява тя ще бъде определено от Висшия адвокатски съвет.

С промените се слага край на споровете и разнородната практика, предизвикани от празнота в действащите разпоредби, дали младши адвокат може да се явява пред административен съд. Сега в чл. 20, ал. 6 се записва: „Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните и административните съдилища, а заедно с друг адвокат – и по първоинстанционни дела в окръжните и административните съдилища“.

Адвокати, загубили професионализма и морала си, да не се връщат в гилдията

С проекта се дава законова възможност на гилдията да отпише хора, които са загубили необходимите професионални и нравствени качества, за да бъдат адвокати, каквото изискване има в чл. 4 от ЗА. Това е вторият опит на ВАдС да се направят такива промени в закона. Както „Лекс“ писа, той първо поиска това да стане чрез промени в Закона за правната помощ през лятото на миналата година. Правната комисия на парламента обаче не се съгласи.

В момента ЗА не предвижда като основание за отписване отпадането на някоя от предпоставките, заложени в неговия чл. 4 (където е и изискването за нравствени и професионални качества на адвоката), а препраща само към чл. 5 (където са описани други пречки, като например влязла в сила присъда на затвор за умишлено престъпление от общ характер). Сега проектозаконът предлага в чл. 22 от ЗА изрично да се запише, че адвокатът се отписва от колегията „при установена липса на предпоставките по чл. 4, както и при наличие или настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл. 5“. А отписването става с решение на адвокатския съвет след събиране на доказателства.

Нещо повече – предлага се при всяко временно лишаване от права на адвокат (за до 18 месеца или до 5 години), когато иска отново да се впише, той да трябва да приложи към заявлението си и документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата по чл. 4. Т.е. и за това, че притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на професията. Той ще трябва да докаже и че не дължи пари на колегията и на ВАдС.

Именно при тази процедура възниква възможност за съвета да прецени, че даден адвокат вече не притежава изискваните от закона професионални и нравствени качества.

Предвижда се и срок, в който наказаният с временно лишаване от права трябва да подаде заявление да бъде вписан отново в колегията. Това трябва да стане до 3 месеца след изтичане на наказанието, защото в противен случай, ако иска отново да практикува, той ще трябва да мине през общата процедура за прием в адвокатурата, т.е. с полагане на изпит и първоначални вноски за вписване в колегията.

Правила за определяне на минималните възнаграждения

Повече от година след като Съдът на Европейския съюз обяви, че минималните адвокатски хонорари в България в този им вид – определяни от самата гилдия (ВАдС) и задължителни за съда, биха могли да ограничат конкуренцията, с проекта за изменения в ЗА се предлага решение на проблема.

Идеята е, че в закона вече ще са регламентирани задължителни правила за ВАдС как определя минималните хонорари. Първо се записва, че това става „при зачитане обществения интерес и с оглед гарантиране качеството на  адвокатската дейност и защита достойнството на адвокатската професия“. Но освен това съветът се задължава, когато реши дали да промени хонорарите, да стъпи на „функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси и отговорността на адвоката“.

При прекратяване на договор не се връща хонорар

„Адвокатското възнаграждение е платимо при сключването на договор за правна помощ. Плащането може да бъде разсрочено на вноски“, предвижда законопроектът. Но заявява и нещо повече – при прекратяване на договора за правна защита и съдействие, платеното адвокатско възнаграждение не подлежи на връщане. А клиентът дължи заплащане на адвоката на пълния размер на уговорения хонорар и когато плащането му е било разсрочено. Това правило няма да важи само ако договорът е прекратен по вина на адвоката.

Правилата за отговорността на адвоката също са нови. Действащата разпоредба, според която адвокатът отговаря за причинените на клиента вреди при виновно неизпълнение на задълженията си по ЗА, Етичния кодекс на адвоката и наредбите на ВАдС, се заменя с по-детайлна уредба. Според нея (чл. 51) не се изисква неизпълнението да е виновно и освен това се посочва, че то може да е не само на задължения по посочените по-горе актове, но и на такива по договора за правна защита и съдействие.

Проектът въвежда и два лимита на отговорността на адвоката. Първият е, че тя „не може да надвишава интереса, на база на който е определено възнаграждението по сключения с клиента договор за правна защита и съдействие съобразно наредбата по чл. 36, ал. 2“.

А вторият е специален – в случай, че хонорарът не е платен. Тогава отговорността на адвоката не може да надвишава размера на уговореното възнаграждение с клиента.

В проекта е записано, че минималната застрахователна сума за адвокат е 100 000 лв. за застрахователно събитие и 200 000 лв. за всички събития за срок от 1 година.

По-дълги срокове за търсене на дисциплинарна отговорност

Една от важните промени е свързана с дисциплинарната отговорност на адвокатите. В момента преследването на нарушението се погасява по давност, ако не е наложено наказание в продължение на една година от извършването му. Заради този кратък срок нерядко преписки, дори за драстични прегрешения, се прекратяваха по давност.

Затова в проекта сроковете за търсене на отговорност на адвокатите се увеличават. В него е записано, че дисциплинарно производство се образува в срок до 1 година от откриване на нарушението и не по-късно от 2 години от извършването му. Нарушението са смята за открито от момента, в който адвокатският съвет е узнал за него. Абсолютната давност за санкциониране на адвокатите става 3 години.

Процедура за преместване в друга колегия

За първи път в ЗА се регламентира и специална процедура по преместване на адвоката от една колегия в друга. За целта той ще трябва да подаде заявление до новата, като докаже колко е адвокатският му стаж, че не дължи вноски на предишната си колегия и на ВАдС и че срещу него няма проверки и дисциплинарки. Иначе няма да бъде приет в новата колегия. Тя има един месец, за да се произнесе с решение дали приема адвоката за свой член, което подлежи на обжалване.

Проектът запълва и друга празнота в действащия закон – какво се случва с книжата на адвоката след смъртта му. Ако за нотариусите, например, има ясни правила какво се случва с архива им, за този на адвоката, в който се съдържат информация и документи, защитени от тайна, нямаше регламент. Затова сега в ЗА се предлага да се запише, че „по искане на клиент на починалия адвокат, адвокатският съвет може да изиска от неговите наследници да предадат по опис адвокатските му книжа“. След това местният съвет взема решение как те да бъдат разпределени между членове на колегията.

Освен това законът вече изрично задължава всеки адвокат да обяви в колегията за вписване в регистъра ѝ и в Единния адвокатски регистър електронния си адрес и телефонния си номер за комуникация с него.

В предложения за обсъждане от адвокатите проект липсват текстовете, които преди 4 години предизвикаха острата реакция на други гилдии. Тогава беше дадено ново по-широко определение за адвокатска дейност, включващо и „справки в съдебни административни органи, изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни, изпълнение на завещания, управление на имущество, изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри и извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица“. Като беше предвидено, че ако тези дейности се извършват от представители на други професии, ги заплашват глоби, които достигат до 10 000 лв.

Именно тези предложения станаха причина при първото внасяне на промените в ЗА, те да не бъдат приети окончателно от парламента.

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
иван
иван
28 март 2019 13:08
Гост

В адвокатските колегии се влиза лесно-назначават те две години юрисконсулт в дружество на твои познати и после се вписваш.Започват да лъжат хората, че ще спечелят делата им, казват им това, което те искат да чуят, само и само да вземат парите им и после си изключват телефона. Адвокатурата има нужда от тотална ревизия, за да останат в нея наистина само знаещи, грамотни адвокати, които имат доблестта и морала да кажат на клиента си, че в определени случаи няма шанс. Докато адвокатурата не се изчисти от вписани набързо „юристи“, които не знаят основни неща в правото, но имат огромно самочувствие, ще… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
25 февруари 2019 12:13
Гост

Време е адвокатурата да престане да бъде солунската митница.Приемът тряубва да се спре поне за 5-6 години.Кой е….л е…л,кака се омъжи!

юрист
юрист
25 февруари 2019 10:02
Гост

Нагла сгaн!

юрист
юрист
25 февруари 2019 10:00
Гост

Мдаа.. неслучайно наскоро тук имаше една друга статия колко несвободна е адвокатската професия. Не съм я чел и не знам какъв е фокусът там но заглавието е на място за тукашния контекст. Поредното мръснишко попълзновение да се въведат едни средновековни еснафски канони, изкопани от бунището на историята. 10 години стаж за вписване, а? Нашите хора се окопават да си пазят кокала, изплашени от конкуренцията. Интересно, хем уж презирате тези които де вписват по стаж, хем се чувствате застрашени. Нещо логиката ви издиша. И за какви се мислите, че да определяте кой имал морални качества? Вие да не би да имате… Покажи целия коментар »

ИЗПИТИ ЗА ВПИСАНИТЕ БЕЗ ИЗПИТ!
ИЗПИТИ ЗА ВПИСАНИТЕ БЕЗ ИЗПИТ!
25 февруари 2019 6:40
Гост

Крайно време е да бъдат изпитани ВСИЧКИ ВПИСАНИ БЕЗ ИЗПИТ! Изпити за началниците в адвокатурата-нали са много знаещи, ще изкарат пълни шестици, вероятно!, изпити за участинци в изпитните комисии за младши адвокати. С цел обективност-изпитващи да са магистрати и университетски преподаватели-невписани като адвокати. При провал-да отпадат от колегията з , и да се анулира дипломата им, и да връщат всички хонорари ,получени от клиентите им-със задна дата плюс съответната законова лихва-момента на безизпитното им вписване! При успех-нов атестационен изпит-ежегодно-защото правната материя е необятна, подготвения не се страхува от изпит!

юрист
юрист
25 февруари 2019 9:34
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
alo.alo
alo.alo
23 февруари 2019 10:33
Гост

15 000 (и повече) вноски по 20 лв. са 300 000 лв. на месец и 3 600 000 лв.на година за ВАдвС,а те гаф след гаф.Нов гаф e проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата изготвен от Висшия адвокатски съвет .Текстът на проекта е орязан и цензуриран.Липсват текстовете за адвокатска дейност и мерки срещу нелоялната конкуренция от страна на кои ли не-не адвокати, които най спокойно работят като адвокати. Видно е че ВАдвС гледа интересите на брокерите на имоти,счетоводителите,нотариусите и на всеки друг, но не и на Адвокатите. Рефорна нулева , да те е срам да… Покажи целия коментар »

Изпити за лицата от Висшия адвокатски съвет!!!!
Изпити за лицата от Висшия адвокатски съвет!!!!
23 февруари 2019 7:36
Гост

Колеги -да кажем мощно НЕ на изпитите за адвокат,не изпита, а клиента определя кой става за адвокат- може да имаш шестица на изпит, но клиентите да не те търсят може да имаш двойка на изпит, но пък като се впишеш след време без изпит-да си прекрасен адвокат, търсен от клиентите. Но, ако ще ги има-да бъдат изпитани и господарите в адвокатурата, участниците в изпитните комисии, вписаните без изпит.

Бай Иван
Бай Иван
23 февруари 2019 14:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Изпитан
Изпитан
25 февруари 2019 5:16
Гост

Айде

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2019 0:48
Гост

Ха-ха-ха, едно голямо БРАВО за бъдещите промени! Тъкмо към 35/40-годишна възраст, завършилите специалност „Право“ ще могат да упражняват така престижната адвокатска професия, като след малко повече от 10-на години от вписването си към съответната колегия ще могат да се радват на „плодовете“ на своя труд! Преди да въвеждате каквито и да е промени, свързани с получаването на титлата „адвакат“, си отсейте арсенала от вписани „компетентни“ адвокати, повечето от които са станали такива от времето, когато нямаше изпити, като който не можеше да се реализира на друга позиция, ставаше адвокат! На следващо място при все, че тази професия е „intuitu personae“… Покажи целия коментар »

alo.alo
alo.alo
23 февруари 2019 0:40
Гост

Опитите за изменения в закона за адвокатурата са неуспешни заради пасивността на Висшия адвокатски съвет.

неАдвокат
неАдвокат
23 февруари 2019 0:24
Гост

15 000 (и повече) вноски по 20 лв. са 300 000 лв. на месец и 3 600 000 лв.на година за ВАдвС,а те гаф след гаф. Нов гаф на ВАдвС от 21.02.2019г. Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата изготвен от Висшия адвокатски съвет , който е изпратен на Софийски адвокатски съвет за получаване на становища от членовете на Софийска адвокатска колегия.Текстът на проекта е орязан и цензуриран.Видно е че ВАдвС гледа интересите на брокерите на имоти,счетоводителите,нотариусите и др., но не и на Адвокатите.След години на надежда за рефорна …………а бе просто казано, да те е… Покажи целия коментар »

Пламен
Пламен
22 февруари 2019 23:45
Гост

Хаха, безумие!

На чужд гръб
На чужд гръб
22 февруари 2019 23:45
Гост

А кръв от девственица не трябва ли?

Жълто
Жълто
22 февруари 2019 20:46
Гост

Съгласен съм, но да задължат и всички, които са се вписали свободно да положат изпит!

Не знаен
Не знаен
22 февруари 2019 19:26
Гост

Пародия ! По-големи глупости не съм чел скоро. Проблема е още от висшето образование. Университетите бълват всяка година хиляди юристи. Една огромна част от тях нямат нужния минимум знания за успешно завършване на 1 курс, да не говорим за повече. Имах колеги от турски произход, които не можеха да говорят правилно български език и въпреки това завършиха, незнайно как ? Други пък на държавен изпит по ППН не знаят нищо и за да им пишат оценка среден ги питат – Колега, кажи ми един удостоверителен документ, който притежаваш. Шах, пълно мълчание. Питат го, лична карта имаш ли. Отговор – Да.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 17:56
Гост

Много са се задълбали в детайлите. Оставаше да изготвят списък с необходимите нравствени и професионални качества.

Безобразие
Безобразие
22 февруари 2019 17:44
Гост

Премахнете фигурата на младши адвоката. Това е обричане млрадите хора на 3 години глад. Второ-премахнете изпита! Достатъчно изпити има в университета, има три държавни изпита, теоретико практическия изпит вече става много тежък. А ако ще го има изпита да се проведе ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ ЗА ВПИСАНИТЕ БЕЗ ИЗПИТ.

Вasilevs
Вasilevs
22 май 2019 0:33
Гост

Напълно съгладен съм с колегата..

Безобразие
Безобразие
22 февруари 2019 17:40
Гост

Текстът на клетвата значи,че ако адвокат критикува началниците в адвокатурата , структурата на адвокатурата, тоя я нарушава, което е основание да бъде дисциплинарно наказан.

xxx
xxx
22 февруари 2019 17:28
Гост

Истината е, че минималните хонорари не може да се определят като се гледа към луната. Истината е и че не виждам кой ще го направи този функционален анализ, но ще е интересно едно обжалване на наредбата и дело с експертизи във ВАС. Но да видим какво ще мине през Дани Кирилов и компания, защото там нищо не се знае, с или без снимки на Негенцова на килимчето

Сантон
Сантон
22 февруари 2019 17:25
Гост

И кво пишем в автобиографията: роден съм в семейство, в което са ценени всички права на членуващите в последното, имам умения за работа в екип, работя с MS office

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 17:49
Гост

Или, че родителите му са адвокати. Това сигурно ще е в плюс за кандидата.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 17:25
Гост

УСЕЩАМ, ЧЕ СОФИЯНЦИТЕ МАЙ ИЗДЪНИХА ВИСШИТЕ…

шах с пешка
шах с пешка
22 февруари 2019 17:24
Гост

Хахахахахаха хаха, за какво, бе, хубостници, ви е автобиография. Нали човекът доказва юридически стаж, какво ви интересува дали като студен е бил сервитьор или чистач? А това със събеседването е върхът, какво ще гледат -дали си симпатичен? И какво, ако си издържал изпита, а не минеш събеседването, ще ти откажат вписване?

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 23:04
Гост

Пълен абсурд! Значи колеги, които са работили 5 години и повече като юрисконсулти, магистрати и др. трябва да се явяват на изпит. По мое мнение тези промени са инициирани от един олигархичен кръг от адвокати, които целят преяждане. Не е необходимо да се постави подобно ограничение. Който си е компетентен ще се бори за залъка си и с усилия ще си събере клиенти, а който не е ще се отпише и ще се занимава с друго. Мисля че това си е така към днешна дата. Защо обаче тези промени са инициирани от САК, а не от Висш адвокатски съвет ????????

advocat
advocat
23 февруари 2019 9:46
Гост

Авторитетът на адвокатската гидияо е сринат за десетилетия напред и подобни промени не биха променили ситуацията. Десетки юридически ПУЦ-ове бълват юристи, в резултат на което броят на адвокатите е почти колкото българската армия. На този фон: полуикономика и обедняващо население вследствие ширещата се корупция. Шегата, че има два вида адвокати: едни, които познават закона и други, които познават съдията, отдавна не е шега, а жива истина. Факт е, че преди 30г. клиентите ни уважаваха, а днес повечето се отнасят крайно пренебрежително.

Бай Иван
Бай Иван
23 февруари 2019 14:38
Гост

му-ха-ха,ами ще полагаш,какво като си бил юрисконсулт във ЕТ-то на бащата,регистрирано с единствената цел да ти тече юридически стаж? адвокатите които кандидатсват за съдия огат стаж,сначи и съдията който иска да става адвокат,ще полага изпит