Юлиана Петкова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1991 г. За кратко е била адвокат, а от 1992 г. е прокурор. Минала е през всички нива в държавното обвинение и от 2012 г. е прокурор във Върховната касационна прокуратура. От 2018 г. е за заместник-директор на Националната следствена служба.
Юлиана Петкова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1991 г. За кратко е била адвокат, а от 1992 г. е прокурор. Минала е през всички нива в държавното обвинение и от 2012 г. е прокурор във Върховната касационна прокуратура. От 2018 г. е заместник-директор на Националната следствена служба.

Миналата седмица зам.-главният прокурор и директор на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов отправи призив до министъра на правосъдието Надежда Йорданова и до депутатите следователите да бъдат включени в работата по изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). С какво могат да допринесат следователите в законотворческия процес и какви са идеите им, попитахме зам.-директора на НСлС Юлиана Петкова.

„Ние нямаме претенции за разграничаване и своеобразни уникални приноси към законодателния процес, а също така – отчитаме водещата роля на народните представители в него. Насочеността на нашите предложения е към максимално прецизиране на процесуалните правила по начин, който да даде възможност те от една страна да създават гаранции за правата на всички страни в наказателното производство, а от друга – да осигурят неговата справедливост и защита на обществения интерес. Добре известно е разбирането, че закъснялото правосъдие е липсващо правосъдие, ето защо смятаме, че създаването на механизми за оптималното протичане във времето на делата би било в отговор на обществените очаквания“, обясни Петкова пред „Лекс“.

Зам.-шефката на НСлС специално се спира на нуждата от преодоляване по законодателен път на предпоставките за излишен формализъм на наказателния процес и подчертава, че това не следва да става за сметка на качеството. Какво има предвид: „Без претенции за изчерпателност такива са една част от процесуалните срокове, необходимостта от съгласуване или даване на предварително разрешение за провеждането на голям брой действия по разследването, участието на поемни лица в тях и т.н. Само като пример посочвам, че не е възможно да се обясни на колеги – магистрати от други страни с демократични и ефикасни правни системи, какво представлява фигурата на „поемното лице“, абсолютно непозната –за тях. Не е спорно, че присъствието на представители на обществеността създава известни гаранции, но би било уместно да се извърши преценка в кои случаи това е наистина необходимо, а не е самоцелно“.

Заявката на Министерството на правосъдието обаче е, че засега се работи само по измененията, необходими за закриването на специализираните съдилища и прокуратури, а не и по други промени, свързани с наказателния процес, на което Петкова отговаря:

„Нашата надежда е, че не се работи единствено по промените, свързани със закриването на специализираните структури. Ако бъде възприето такова решение, безусловно ще бъде необходимо освен промени в устройствения Закон за съдебната власт да бъдат направени такива и в Наказателно-процесуалния кодекс. Разпределянето на делата, разглеждани в Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и на тези, наблюдавани от Специализираната прокуратура, според нас представлява сериозно предизвикателство пред законодателя. Убедени сме, че никой не цели механичното им „прехвърляне“ към останалите структури , а желанието е това да стане по начин, който изключва възможен „провал“ на делата. Ето защо – изключително внимателно следва да бъдат изменени и допълнени разпоредби на Глава четвърта, Раздел втори от Общите правила на НПК, уреждащи подсъдността. Тъй като функционалната и териториална компетентност на органите на досъдебното производство е функция на правилата за подсъдност, намираме, че освен съдиите и прокурорите и следователите трябва да имат възможност да изложат своите доводи“.

Зам.-директорът на НСлС определя като изключително наболял въпроса за необходимостта от осъвременяване на Наказателния кодекс. „Публично известно е, че в началото на този век беше осъществен неуспешен и неудачен опит за изготвяне и приемане на нов кодекс. Въпреки положените усилия от една част от водещите юристи, разходваните време и средства, този опит се провали. Поради това остава с пълна сила необходимостта от иницииране на дебат за промени и на материалното наказателно право и формата, под която те следва да бъдат обективирани. Само по този начин би била преодоляна съществуващата сега възможност за ненаказуемост на деяния, които в много развити правни системи отдавна са криминализирани. Видовете наказания и техните размери за някои престъпления също биха могли да бъдат преосмислени и ревизирани, за да бъдат адекватни на обществената им опасност“, казва тя.

Какви други изменения за подобряване на наказателния процес предлагат следователите? „Изключително важно е разпределението на делата в досъдебното производство между разследващите органи, уредено в разпоредбите на чл.194 от НПК. Оптималното му регламентиране би било гаранция за правилно и сравнително равномерно натоварване на разследващите органи. В това отношение съществува потенциал за избягване на съществуващи дисбаланси, които се дължат на настоящата уредба“, отговаря Петкова. И определя като „позитивен парадокс“ желанието на следователите да бъдат ангажирани с повече и по-разнообразни дела.

Юлиана Петкова изтъква, че в момента е особено стеснена компетентността на магистратите от НСлС, които освен дългогодишен опит притежават и задълбочени познания и професионална рутина, които остават неизползвани в оптимална степен. „Ето защо допълването с по-голям брой престъпления на разпоредбата на  чл.194,ал.2 НПК (където изчерпателно са изброени делата от изключителна компетентност на НСлС) би било едно много прагматично решение“, казва тя.

Петкова дава пример с делата за трафик на хора (по смисъла на Раздел девети от Глава втора на Особената част на Наказателния кодекс). „Тяхното разследване в НСлС е било един от водещите приоритети през годините, като са били завършени и след това приключили в съдебна фаза със сериозни осъдителни присъди, редица знакови казуси – процесите срещу Иван Главчев – Ванко 1, Йордан Тонов и техните съучастници и т.н. Многократно в разговори със съдии, прокурори и разследващи полицаи е отбелязвано, че разследването на тези казуси в малки населени места, където е невъзможно изолиране на жертвите, на практика не е ефективно. Като резултат се достига или до осуетяване на наказателното преследване, или до налагане на символични наказания, чието изтърпяване се отлага при условията на чл.66,ал.1 НК“, казва тя.

Зам.-директорът на НСлС подчертава, че това са само примери за въпроси и теми, по които следователите искат да участват в дискусията по изменение на законодателството. „Особено важни в хода ѝ, за нас биха били разбиранията и становищата на народните представители и на колегите съдии, прокурори и адвокати по наказателни дела. Категорично и убедено смятаме, че само със съвместни и целенасочени усилия, при излагане и съобразяване на всички гледни точки, може да отговори на обществения интерес и да го гарантира в пълна степен“, заявява тя.

47
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Димитър
Димитър
26 януари 2022 1:32
Гост

Стига с тая мантра, за висококвалифицираните кадри на следствието. Тях отдавна ги няма. Преместиха се в съда и прокуратурата, напусаха, а тези които останаха, вече се пенсионираха, за което и останаха- да си дочакат кротко и без много работа пенсията. Волята на законодателя беше, следствието да бъде закрито. Случи се, без промени в Конституцията. Това е, край! Не коментирам защо и дали трябваше, да се случи. А тази женица, е прокурор. Какво разбира един прокурор от разследване?! Колко са тези, които са си оцапали крачолите на местопроизшествие? Пфу, чак ми е гнусно, да пиша за тези жалки кабинетни мишки! Да… Покажи целия коментар »

Кисел прокурор
Кисел прокурор
26 януари 2022 9:41
Гост

Димитър написа „Какво разбира един прокурор от разследване?! Колко са тези, които са си оцапали крачолите на местопроизшествие?“
Аз съм един от тези, преместените от 2006, но не се преместих, а бях преместен при една от реформите. Колкото до оцапването на крачолите, за 16 години в следствието съм извлякъл доста трупове, кръв и мръсни ВД, тъй че не приемам, че като прокурор нищо не разбирам от разследване.

Иванчо Хаджипенчович
Иванчо Хаджипенчович
26 януари 2022 17:36
Гост

Следовател с трупове, кръв, мърсотии. Хумор, сатира, забава.

Просто е. Следствието е пълно догоре с кръвта на жертвите неотмъстени, с деквалифицирани трупове на аматьори с купени дипломи „по право“ и мръсни игри с цел опазване за топлото местенце и рахатлъка.

Кисел прокурор
Кисел прокурор
27 януари 2022 14:58
Гост

Да Ви припомня, че до 2006г следствие в МВР нямаше! И не е тяхна вината, че бяха пратени нарочно в глуха линия!

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 20:39
Гост

Taka e, сега имат около 3 приключени на година, ако им дадат още едно ще станат 4 и не се знае това какви последици ще има. Разследващите полицаи директно при следователите. Създаване на един разследващ орган с повече фукции и правомощия. Прокуратурата извън съдебната власт. Тогава може да се говори за промяна и разделение на властите. Разследването ще тръгне в положителна посока и ще има едно активно работещо следствие. Дотогава принципа ще е следния: Прокуратурата образува ДП срещу шефа на ГДБОП, а МВР образува преписка срещу прокуратурата, която преписка ще бъде докладвана в прокуратурата, за да прецени прокурора дали да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 18:43
Гост

Нали натоварването им беше непосилно и затова получиха най-големи ДМС. Като се има предвид, че повечето са пенсионери, ако наистина ги претоварят с още някое и друго дело има опасност някой да се спомине от преумора. Така че по добре да не рискуват.

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 15:08
Гост

Цъкате си минусчетата. Дреме ми. Важно е заплатите да растат и бонусите да вървят.

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 13:16
Гост

Айде стига простотии. Важно е да се вдигнат заплатите и да се предприеме най-накрая нещо за свиване на ножицата. Другото е бошлаф.

Ad nauseam
Ad nauseam
24 януари 2022 12:26
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 13:14
Гост

Ако поне малко беше чел щеше да знаеш, че и сега разследващите задължително са с юридическо образование. Ама що пък да четеш, по-лесно е да даваш акъл

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 14:43
Гост

Тц. Може и с образование от АМВР да си разследващ полицай! Явно ти не четеш. Ето примерна стара обява за конкурс(вече приключен) -вижда се,че може и неюрист да е разследващ полицай , ако е завършил АМВР https://www.mvr.bg/vratza/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B2%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 15:10
Гост

Пич, то се вижда кой не чете. В момента всички разследващи са задължително юридическо. Къде е придобито е друг въпрос. Няма какво да цъкаш казуси. Интересно да те видим ти какъв експерт си та обсъждаш кой къде е завършил.

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 18:39
Гост

Може да се кандидатсва и с бакалавър, но само от АМВР, не е задължително да имаш дори юридическа правоспособност. Преди беше само юристи, но сега може и с АМВР да си разследващ.

Re:
Re:
26 януари 2022 17:48
Гост

E такива като теб с фуражки трябва по цял ден да метат улиците!

Понеже това е „разследването на МВР“. Образуват ти едно досъдебно и го слагат на трупчета и посмъртно в МВР се самоназначават роднини и милиционери. И така до второто пришествие. И нямало резултати.

Как ще стане?

„Завършилите“ на улицата и чистене му е майката! Пуцовете не ги коментираме изобщо. Купувай брате дипломи на кило!

Чел и знаещ
Чел и знаещ
26 януари 2022 17:43
Гост

Моля? Заварените и онези с купените дипломи броим ли ги? И „бакалаврите по право“. Нали? Не знам да има и по няколко с дипломи от ЮФ на СУ. Това са изключения: ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: Отдел “Разследване” – младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ – 6 (шест) вакантни длъжности. ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания: 1. Да имат само българско гражданство;… Покажи целия коментар »

Лазар
Лазар
24 януари 2022 11:28
Гост

Не виждам нищо кошо в това следователите да участват в дискусията по изменение на законодателството.

Лозан
Лозан
24 януари 2022 11:22
Гост

Тези пък на всяка манджа меродия.

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 11:19
Гост

Не знам откъде излязоха сега, но там стояха последните 20 години, по-ниски от тревата, и изведнъж като им запари, че могат да ги закрият и тях покрай Специализираните или да ги накарат да работят, решиха да се покажат на картата, за да си защитят спокойствието и високите заплати. Тук основна дума могат да имат единствено разследващите полицаи, които реално работят и разследват около 98 процента от всички досъдебни производства, а не някой, който едва прави около 2 процента на година – те си знаят как.. Казва, че „Особено важни в хода ѝ, за нас биха били разбиранията и становищата на… Покажи целия коментар »

помня много отдавна
помня много отдавна
24 януари 2022 13:16
Гост

Анонимен: Кога разследващите полицаи ще бъдат извадени от МВР и ще преминат в съдебната власт при следователите, където трябва да бъдат?
Ами питайте тези, които през 1995г извадиха следствието от МВР, а през 2006г вкараха разследването в МВР и ограничиха следствието!

Рори
Рори
24 януари 2022 11:05
Гост

Подкрепям предложението на Борислав Сарафов.

закривай! Плюс изпит за всеки следовател!
закривай! Плюс изпит за всеки следовател!
24 януари 2022 10:59
Гост

Огромни заплати за нищонеправене, в добавка-бонуси за ЧНГ, пари за дрехи, неплащане на осигуровки, 20 заплати при пенсиониране и напускане. Трябва да се сложи край на този рог на изобилието! Закриване, а уволненията да се извършат без плащане ан 20 заплати-къде при частника като те уволнят ти дават и една заплата? В добавка-всеки ,който е следовател от 2006г до днес трябва да се яви на атестационен изпит по цялото право, в т.ч. и ГП науки-по конспекта за дипломантите, с цел да докаже квалификацията си-16 години нищонеправене-дано поне са чели правна литература, аз вярвам,че четат ежедневно. Аз не се съмнявам,че всички… Покажи целия коментар »

Пеналист
Пеналист
24 януари 2022 11:01
Гост

Тогава всеки цивилист да положи изпит по Наказателно право, Наказателно-процесуално право и Криминалистика! Бая ще затънат…, ние имаме познания по ГП науки, ама те по НП – са АУТ отвсякъде!

Георги Ат.
Георги Ат.
24 януари 2022 12:11
Гост

Пеналисте, аз пък друго знам от колегите, които се пенсионираха и станаха адвокати. От гражданско към наказателно е по-лесен прехода от колкото обратното. Гражданското предполага по-обемна материя и повече познания в различни области, докато наказателното не толкова. И съм до някъде съгласен, макар и аз самият да съм пеналист.

Пеналист
Пеналист
24 януари 2022 12:30
Гост

Говориш глупости! Ами нали Особената част на Наказателното право включва широк диапазон престъпления, които съвместяват всички отрасли на правото- Престъпленията против финансовата и данъчната система – искат се познания по финансово и данъчно право, при Престъпленията против кредиторите – Облигационно право, дори и Търговско. Тъй че…

Георги Ат.
Георги Ат.
24 януари 2022 13:50
Гост

Какво се знае по данъчния и финансов отрасъл на правото? Нали използваме вещи лица и техните експертизи. Има колеги през цялата си кариера не са използвали цели раздели от Особената част на НК, даже и Глави (изключваме Глава I, тя е извън темата). Въпросът е, да работиш с по-голямо разнообразие от закони и то не един-два пъти на няколко години.

Re:
Re:
24 януари 2022 12:29
Гост

Всичко се свежда до един жалък опит да си опазят рахатлъка на вного висока цена.

Не са виновни те, а онези които ги търпят от Народното събрание!

Студент
Студент
24 януари 2022 10:38
Гост

Цитирам моя асистент по НП в ЮФ на СУ – Михаил Миков (БСП), когато го питахме веднъж дали трябва нов НК:
-Абе, кУеги, дайте ся да не се занимаваме с глупости, вижте к’во ‘убаво време е навънка!

Рики
Рики
24 януари 2022 11:14
Гост

Прав си е човекът.

Адвокат К.
Адвокат К.
24 януари 2022 10:34
Гост

Нека да припомня, че през 1886 г. д-р Константин Стоилов възлага на Александър Дякович – прокурор при Русенския окръжен съд, да изработи предварителен проект за наказателен закон, който да послужи като основа за законопроект, годен да се внесе за обсъждане и приемане от Народното събрание. При изработването на проекта прокурорът Дякович използва Унгарския наказателен закон и проекта за Руски наказателен закон. Освен това прокурорът използва и наказателните закони на Белгия, Холандия, Германия и Италия. Не му сработва плана, защото специализираната комисия от магистрати много, много не им се чини проекта на Дякович, но самият Дякович казва, че – България при… Покажи целия коментар »

мнение
мнение
24 януари 2022 11:01
Гост

Трябвало е да дадат проекта за НК да го напише Иван Вазов. Ако не знаете , известно време е бил наказателен съдия.

Anonimem
Anonimem
24 януари 2022 11:17
Гост

Щеше да е сто пъти по- добър от творенията на милите ни нормотворци.

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 10:25
Гост

Ами а участват, щот като гледам кадрите на ДБ-то един няма в час с материята, доцента им и министърката, ако са законотворците им стой та гледай, в НС също има 1-2 пеналисти. Няма никаква яснота в тези законопроекти кой участва, какво е експертното ниво и т.н. Използват се едни заучени фрази, цитирането на Колеви 2009 втръсна, аа и само се повтаря махнете гешев, махнете гешев и ще потече правосъдието, аз ще гледам как държавата от пустиня ще стане рай като махнат гешев!

Анонимен
Анонимен
24 януари 2022 10:23
Гост

Освен закриване на специализираните съдилища и прокуратури може да се предвиди закриване и на военните такива?

Жаки
Жаки
24 януари 2022 11:19
Гост

Би било много добре. И те са напълно излишни.

Цигулков
Цигулков
24 януари 2022 10:02
Гост

Смятам, че е добре да видим първо какво ще стане, преди да се филосовства

Цветков
Цветков
24 януари 2022 10:01
Гост

Само чрез дискусия и разговори, като зрели хора, може да се постигне някакъв прогрес и развитие.

Ошхан
Ошхан
24 януари 2022 10:00
Гост

Интересно мнение, честно

Стефка Хр.
Стефка Хр.
24 януари 2022 10:00
Гост

Магистратите от НСлС трябва да се използват повече, така е.

Борисов
Борисов
24 януари 2022 9:59
Гост

И таз женица е открила топлата вода ми се струва. Естествено, че е важно как ще се разпределят делата.

Десислава
Десислава
24 януари 2022 9:58
Гост

Разпределението на делата винаги е било важно, но явно се разпределя по нелеп начин.

Фики
Фики
24 януари 2022 11:21
Гост

Особено ако системата е бъгава като единната деловодна.

Temelko
Temelko
24 януари 2022 9:57
Гост

Определено интересно интервю

Севделина D.
Севделина D.
24 януари 2022 9:56
Гост

Те милите народни представители…

Николов
Николов
24 януари 2022 9:55
Гост

Какво му има на сегашния НК?

Младши прокурор
Младши прокурор
24 януари 2022 9:50
Гост

Промени в НК не се изискват…не виждам какво трябва да се измени, камо ли проект за нов НК. Материалният нак. закон е добър, но процесуалният наказателен закон е много калпав.

OMG
OMG
24 януари 2022 9:17
Гост

Доста елементарен опит за отклоняване на вниманието. Спецовете ще ги закрият, няма как да ги спасите с подобни акции. А, че има нужда от осъвременяване на НК, това е вярно, но е отделен въпрос, който можете да поставите спокойно и сериозно в следващ момент и може и да проработи, освен ако не ви припознаят като горещи поддръжници на Гешев.

Малка следователска димка
Малка следователска димка
24 януари 2022 9:10
Гост

Не, че не е права за всичко казано, но очевидно не е това топ приоритетът на НС и искането да се занимават с това ми прилича на диверсия. Малка следователска димка