От днес започна прием на документи по конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища. Той бе обявен от Съдийската колегия на 8 май 2017 г.

Местата са шест – по едно в районните съдилища в Провадия, Велинград, Средец и Козлодуй и две в Лом.

Желаещите да станат съдии имат 14-дневен срок да подадат заявление за участие в конкурса, т.е. трябва да сторят това до 29 май включително.

Кандидатите трябва да имат поне три години стаж. Документите, които трябва да подадат заедно със заявлението са следните: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверние, че лицето не се води на учет; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 за длъжността; най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата; попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на ВСС, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Минувач
Минувач
16 май 2018 11:50
Гост

Много високи изисквания имат. Като гледам какъв куп с документи трябва да приготвят.

Anonimen
Anonimen
16 май 2018 11:48
Гост

Три години стаж не е ли малко за такъв пост?

Очевидец
Очевидец
16 май 2018 11:53
Гост

Po-vajno e kakyv opit sa natrupali.