Съдиите са вторите, които ще избират шестима свои представители във Висшия съдебен съвет. Миналата събота следователите избраха Петко Петков за член на съвета от тяхната квота (виж повече тук).

Общото събрание на съдиите се събра днес в НДК, за да изслуша 15-имата кандидати за кадровици – Антоанета Аргирова (АССГ), Атанас Атанасов (СГС), Васил Петков (председател на ОС-Ямбол), Владимир Вълков (СГС), Даниела Александрова (зам.-председател на СРС), Дора Михайлова (зам.-шеф на ОС-София), Иван Калибацев (ръководител на РС-Пловдив), Йордан Дамаскинов (ОС-Русе), Красимир Лесенски (РС-Пазарджик), Любомир Нинов (РС-Варна), Мария Терзийска (зам.-председател на ОС-Варна), Миглена Тянкова (шеф на ОС-Хасково), Младен Димитров (ръководител на РС-Велико Търново), Татяна Жилова (АССГ) и Явор Колев (председател на АдмС-Пловдив).

По закон събранието трябва да започне в 10 ч., ако са регистрирани повече от половината от имащите право на глас съдии. По избирателен списък те са 2198, което означава, че трябваше да има регистрирани поне 1100 души. Но в 10 ч. те бяха едва 170.

И тъй няма кворум, началото беше отложено с един час. В 11 ч. съдиите вече бяха 266 и събранието започна.

ВСС е безалтернативна институция. Този орган е въплъщение на независимостта на съдиите и заради това е постижение на правовата държава. Ние, съдиите, сме същинския форум за отстояване на правата и законните интереси на гражданите, а кадровата политика е най-важният и основен показател за ефикасността на системата. Именно заради това ВСС е крайъгълен камък на всички демократични и конституционни системи. Независимо от недостатъците на модела, няма по-добра практика за утвърждаване на самоупралението и за отстояване на независимостта на съдебната власт“, каза председателят на ВКС Галина Захарова при откриването на събранието.

Тя отбеляза, че условието, без което нито една институция не може да изпълни предназначениято си, е качественият човешки ресурс – отлично професионално подготвени и морално безупречни хора. Затова по думите ѝ решението, което съдиите предстоят да вземат, е от изключителна важност и с дългосрочни последици върху цялата съдийската общност, а от там и върху обществото.

Ние, съдиите, разпознаваме отговорността при вземане на решенията си. Това е нашият професионален живот и ежедневние. Осъзнаването на важните последици от нашите решения върху живота на хората изискват непрекъснато проява на дисциплина, отговорност и смелост, за да могат в крайна сметка нашите актове да бъдат справедливи, безпристрастни и мъдри. Как да определим естествените авторитети, за да вземем правилното решение? По мое мнение, използвайки една лесна житейска и утвърдена формула – делата, предходните прояви. Думите носят магията на очарованията, делата обаче са неотменимото макар и мълчаливо доказателство“, каза Галина Захарова.

И още: „Нека вземем решение с твърдото убеждение, че знаем какво искаме, че се борим за осъществяване на идеите си и че ясно разграничаваме преходното от устойчивото. Персоналният избор е едно огледало, едно реалистично отражение на самите нас“.

Председателят на ВАС Георги Чолаков на свой ред заяви, че днес трябва да говорят кандидатите, а не председателите.

Той даде нов прочит на абревиатурата ВСС – „Вие сте способни“. „Това е смисълът, който вярвам, че тези избори ще внесат, независимо от условията на работа и безсмисленото нагнетяване на обществено напрежение“, каза Чолаков.

Той изрази дълбокото си уважение към всеки съдия. „Вярвам в справедливостта и стойността на всеки един от кандидатите, в стойностните съображения на всеки кандидат. Всяка концепция разкрива тези идеи, които могат и следва да намерят отражение в действителността. Само това да вземем, може да кажем, че тези избори дадоха резултат, дадоха импулс и идеи. Властта не е състезание и самоцел. Тя има смисъл само когато е в полза на и заради другите. Който иска да бъде пръв сред вас, трябва да може да бъде и слуга“, каза още председателят на ВАС. Той призова за демократичност, разбирателство и професионализъм, съдиите да дадат различен смисъл на изборите от този, който обществото дава.

Да превърнем ВСС не във власт, а в стожер на справедливостта и независимостта, заключи Чолаков.

Той беше избран и за председател на Общото събрание на съдиите.

За членове на избирателната комисия, след мъчително гласуване заради технически проблеми, бяха посочени Мина Топузова и Тотка Калчева (ВКС), Сибила Симеонова (ВАС), Жана Маркова-Колева (ОС-Варна), Наталия Ангелова (АССГ), Виолета Парпулова и Мая Михайлова (СРС), Магдалена Давидова (РС-Варна) и Пламен Георгиев (РС-Хасково). Резервни членове на Марио Димитров и Емил Димитров (ВАС), Красимира Милачкова (АССГ), Свилен Иванов (СГС) и Калина Филипова (РС-Плевен).

Диана Коледжикова (САС), Асен Мингов (АССО) и Десислава Тодорова (СРС) влизат в секционната комисия за електронното гласуване, а Наталия Неделчева (ОС-Варна), Даниела Николова (РС-Хасково) и Емилиан Лаков (СРС) бяха избрани за членове на комисията за вота с хартиените бюлетини.

Кандидатите имат 10 минути да представят концепциите си (повече за тях виж тук и тук) и 10 минути за отговор на поставените от колегите им въпроси. Същевременно предварително бяха зададени пет въпроса към всички номинирани – кой университет са завършили и с какъв успех от държавните изпити; какво е отношението им към състава на парламентарната квота – нуждае ли се от промяна и в какъв смисъл; има ли място за специализирано правосъдие у нас, но не в контекста на специализираното наказателно правосъдие; какво може да направи ВСС за качеството на актовете от гледна точка на правописните грешки; какво мислят за видеострийма на съдебните заседания.

Изслушването

След като акцентира на проблемите със забавените конкурси, атестации, командироването, съдебната карта и разликата във възнагражденията, Антоанета Аргирова отговори на предварително зададените въпроси. Тя е завършила право в Бургаския свободен университет като е получила оценка „6.00“ на държавните изпити. Нито една позиция не е заемала без конкурс.

По отношение на съотношението на професионалната и парламентарната квоти, тя отбеляза, че то в момента е 6:6 и няма как да бъде променено без изменения в Конституцията. Затова заяви, че от НС трябва да бъдат излъчвани не толкова действащи магистрати, колкото хора с доказана репутация в юридическите среди – преподаватели, адвокати.

Аргирова допълни, че Конституцията допуска създаването на специализирани съдилища и би могло да се обсъдят например такива за детско правосъдие, каквито идеи е чувала.

Тя споделя наблюдението, че има граматически грешки в съдебните актове и след като ВСС отговаря за имиджа на системата, може да проведе семинари по темата. Не вижда пречка и да има видеострийминг на съдебните заседания, защото по Конституция и ЗСВ те са публични.

Милен Василев (САС) я попита дали, ако стане член на ВСС, би инициирала създаването на анкетна комисия, която да провери „полукриминалния проект“ за създаването на Единната деловодна информационна система (ЕДИС), как се е стигнало до усвояването на 2.2 млн. лв. по европроекта през 2015 г. без реално към онзи момент системата да е била внедрена. Вторият въпрос беше дали трябва да се въведе една единствена центарилизана система на съдилищата.

Аргирова заяви, че ЕДИС в момента не е въведена в административните съдилища. „През всичките години съм била за яснота, прозрачност и правила, които съм отстоявала с личните си действия и позиции, които съм защитавала публично и с актовете, които съм постановявала. Аз не искам вашата подкрепа като административен съдия, а като Антоанета Аргирова с нейната биография. След като ще установяваме върховенството на правото и чувайки фактите, които пораждат съмнения, бих подкрепила да се провери всичко с ЕДИС. Винаги съм била за това да имаме информационна система и административното правосъдие да не бъде откъсвано от нея“, каза Аргирова.

На финала тя призова колегите си да не слушат обещания, а да търсят доказателства за качествата на кандидатите. „Погледнете към миналото и се опитайте да разберете кой от нас какъв е и защо иска да стане член на ВСС“, каза Аргирова.

След представянето си, Атанас Атанасов каза, че е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с общ успех „5.53“ и „5.33“ от държавните изпити.

Той заяви, че парламентарната квота е прекалено голяма и осигурява прекалено влияние на политически и други фактори върху работата на ВСС. По думите му тя трябва да бъде намалена, за да влязат в съвета повече съдии, избрани от съдии. „Истинският смисъл на избирането на членове на ВСС от Народното събрание е да са представители на обществото, а не на професионалната общност“, посочи Атанасов. Той обясни, че НС трябва да бъде ограничено в това да избира действащи магистрати.

По думите му у нас има място за специализирано правосъдие. Той сподели, че е работил и участва в реформа на правосъдието, засягаща младежи и деца. Но повече от 10 години тази реформа е просто жадуван проект. Според него може да се мисли и за създаването на специализирани съдилища, разглеждащи трудови дела, може да има и данъчни съдилища, но всичко е въпрос на законодателна промяна, в рамките на която ВСС да е активен.

По отношение на правописа, Атанасов заяви, че е необходимо да се разшири философията на съпътстващите обучения в НИП. Те не трябва да са само по стриктно правни въпроси. Такива специализирани обучения има в редица други държави – на психологически техники, според делата, които съдиите гледат и лицата, които участват в процесите. И в рамките на тези обучения може да се засегне и въпросът за грамотността, посочи Атанасов.

Той не вижда пречка за провеждане на онлайн съдебни заседания, стига да се спазват ограниченията, засягащи интимния живот на гражданите и класифицираната информация.

Радослава Йорданова от РС-Ихтиман попита дали Атанасов чувства някаква персонална вина за състоянието на съдебната система, тъй като като председател на ССБ през 2015 г. заедно с бившия министър на правосъдието Христо Иванов е бил в основата на измененията в ЗСВ, които са довели до този хаос. А второто питане беше дали липсата на специализация води до по-ниско качество на правосъдието.

Атанас Атанасов определи първия въпрос като некоректен и уточни, че измененията в ЗСВ са били по времето на Екатерина Захариева. Той допълни, че вариантът на промените в закона, върху който НС се е спрял, е бил различен от този, който е бил предложен. И посочи, че не носи отговорност за „батака“ като уточни, че е имало отстъпление от първоначалните идеи за дейността на ВСС по атестирането и конкурсите. „Не поемам никаква отговорност за състоянието, то до голяма степен се дължи на невъзможността на ВСС да организира конкурсите въз основа на сегашната законодателна рамка. Участник съм в конкурса за наказателните отделения на апелативните съдилища. Този конкурс беше обявен през юли 2021 г. и една година по-късно няма сформирана конкурсна комисия. Считате ли, че ССБ, Христо Иванов или някой друг е виновен за това положение?“, попита Атанасов.

Що се отнася до втория въпрос, той заяви, че специализация трябва да има в окръжните съдилища. В районните съдилища такава не може да има, защото колегите му поради своя брой, гледат различни дела. Това не може да се отчита негативно, напротив, този фактор трябва да се отчита при определяне на коефициентите за натовареност и атестирането, защото показва доста по-сложна правораздавателна дейност.

На финала Атанасов призова колегите си да гласуват, защото по този начин съдиите ще покажат, че поемат отговорността за съпричастност към проблемите. И посочи, че са го питали какво ще стане с избора на парламентарната квота и отговори: „За мен е важно ние да си свършим нашата работа като достатъчно представително излъчим професионалната квота. Може би това ще е знак и за политиците да си свършат тяхната работа“.

Васил Петков е завършил юридическия факултет на Бургаския свободен университет с добър успех от държавните изпити. Преди това е завършил военно-въздушно училище и е работил във ВВС.

И той застъпи тезата, че съдиите, избрани от съдии, трябва да са повече в Съдийската колегия.

По отношение на специализираното правосъдие обясни, че може да се помисли по въпроса, но това е свързано със законодателни промени. И изтъкна, че в европейски държави има транспортни, трудови съдилища, но дали и у нас ще бъдат въведени такива, зависи от законадателя.

Доста често виждаме правописни и пунктуационни пропуски в актовете на колегите. Всичко това е свързано с личната подготовка на магистрата. Не виждам какви мерки може да вземе ВСС, за да подобри нивото на подготвеност по отношение на граматиката на магистратите“, отговори Васил Петков.

Той също споделя мнението, че няма никакъв проблем съдебните заседания да се излъчват онлайн.

Преди да зададе въпроса си към него, Милен Василев обясни, че той е свързан с бюджетните разходи. После уточни, че наскоро бяха гласувани промени в ЗСВ, с които се закриват органите на специализираното правосъдие. Същевременно ВСС е обявил две обществени поръчки за строеж на нова сграда за точно тези органи, които са общо 20 млн. лева. Тези обществени поръчки не са прекратени, дори след приемането на промените са подписани договори за строителство и строителен надзор. Това по думите му било пример за бюджетна разсипия. И попита Петков дали би прекратил тези поръчки. Вторият му въпрос беше дали би съдействал за въвеждането на хибриден модел за работа на съдиите – когато нямат заседания да работят от дома си.

По отношение на обществените поръчки, Васил Петков заяви, че не може да даде отговор, защото няма други данни, извън посочените от Милен Василев. Ако е така, както съдията от САС казва, то първо трябва да се извърши проверка и след това ако ВСС реши, поръчките може да бъдат спрени.

Що се отнася до хибридния модел на работа, Васил Петков се обяви за „голям фен“ на е-правосъдието и дистанционната работа. „Лично съм заинтригуван от този модел, който казахте“, заяви той.

Следващият кандидат – Владимир Вълков, заяви, че е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“ с успех „4.86“ от семестриалните изпити.

Мнението му не се различава от останалите по въпроса за съотношението между професионалната и парламентарната квоти. Съдиите, избрани от съдии, трябва да са повече, а членовете на ВСС, излъчени от НС, трябва да са освен специалисти юристи, и представители на обществото с утвърдени позиции за това как трябва да изглежда съдията.

По думите му специализацията е наложителна винаги, когато предметът на спора изисква специални знания. Особено необходимо е да се говори за специализиран съд в контекста на детското правосъдие. „За съдиите, които се занимават с детско правосъдие, това предполага придобиване на специални знания и умения“, изтъкна Вълков.

Той също заяви, че проблемът с правописа е съществен, защото със съдебното решение съдиите говорят от името на народа и е лошо, когато го правят неграмотно. И призна: „Когато бързам да свърша работа и да скокна на следващото дело, не откривам грешки, които после ми се набиват в очите“. Според него може да се мисли в насока да се въведат технологии, които да са в помощ на съдиите по отношение на правописа.

Владимир Вълков също подкрепя идеята на има онлайн излъчване на съдебните заседания, но само когато няма да се засегне друг значим интерес.

Милен Василев го попита дали трябва да има периодични срещи на магистратите с членовете на ВСС и не трябва ли предварително да се публикуват проектите за решения на съвета, а не само дневният ред.

Непосредствените контакти трябва да са регулярни. Когато има един проблем, освен да се събира отчети, ВСС и дължи такива“, отвърна Вълков. Той допълни, че когато има проблем и ВСС не може да намери решение, кадровиците са добре дошли да чуят мнението на редовите магистрати.

Що се отнася до втория въпрос, каза, че предварителното огласяване на проектите на решения ще позволи да се извършва контрол върху това как ВСС си върши работата.

И Вълков призова колегите си да бъдат активни, защото в тази ситуация е много важно представителството. „Да покажем, че освен че искаме и говорим, може да осигурим остров на стабилност и сигурност в условията на политическа турболенция. Да разпознаем идеите, в които има хляб и хората, които са се доказали, че са способни да се подчинят на силата на аргументите“, каза Владимир Вълков.

Освен предварително зададените въпроси, към Даниела Александрова не бяха отправени други. Тя заяви, че е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“ с общ успех от държавните изпити „4.67“.

Що се отнася до парламентарната квота във ВСС, Александрова заяви, че за да бъде намалена тя, са необходими конституционни промени. „Няма да бъде лесно, но има необходимост от такава промяна, защото усещането на съдиите е, че не са независими“, каза Александрова.

И тя споделя становището, че в България има място за специализирано правосъдие. „Моделът за специализация се прилага навсякъде в Европа, има държави, в които има трудови съдилища и такива за малолетни и непълнолетни“, допълни Даниела Александрова.

Що се отнася до правописа, тя отговори следното: „Не знам какви мерки може да предприеме ВСС за правописа. Съдиите са завършили „Право“ и са се преборили да бъдат съдии. Би следвало да са запознати с правописа и граматиката. Преодоляването на грешките може да стане чрез технологиите – например да се създаде правописен редактор. Този, който е въведен в ЕИСС, не е приложим и удачен. Вярвам, че има технология, с която да се постигне такова съвършенство“, обясни Даниела Александрова. И предложи при участието в конкурсите да се преценява и грамотността.

Даниела Александрова също не вижда проблем да има видеострийминг на съдебните заседания, още повече, че по време на пандемията това се е и случвало.

На финала тя се обърна към колегите си с думите: „Разчитам на разума на съдиите. Съдиите ще направят разумен избор и ще изберат тези кандидати, които отговарят на изискванията и на необходимостта за промяна в работата на ВСС“.

Дора Михайлова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. с общ успех от държавните изпити „5,33“. Тя говори за това, че има дефицит на порядъчност и това създава усещане за безнадеждност у съдиите и води до пасивност.

„В сенките на тези факти все по-често ни се налага да се убеждаваме в очевидното – че членовете на ВСС трябва да бъдат добросъвестни, почтени, устойчиви в етичната си преценка. Културата на зачитане на независимостта на съдебната власт минава през това, но тя у нас се гради бавно и мъчително“, каза тя.

Михайлова също застъпи виждането за намаляване на парламентарната квота във ВСС, но предложи и друго – „да бъде предвидено ограничението, когато някой не е успял да преодолее прекия вот на съдиите, да не се допуска неговото излъчване чрез парламентарната квота“.

Виждането ѝ е, че има място за специализираното правосъдие – т. нар. детско правосъдие, по трудови дела или свързани със семейни отношения.

„Ако нещо ни отличава от животинското царство, това е езикът, той е мощен катализатор на процеса на познание. Индивидуалната грамотност е проблем на всеки от нас. Не знам дали ВСС може да направи нещо, това е наш личен дълг, но не бих се противопоставила НИП да организира обучения“, каза тя.

Михайлова посочи още, че не намира разумни аргументи срещу идеята за видеострийминг на съдебни заседания.

На финала тя заяви: „Въпреки тежките проблеми, ние съдиите никога не сме си приписвали статуса на жертва. В момента, в който възлагаме вината на някой друг, подриваме собствената си решимост да изменим онова, от което недоволстваме. Нека бъдем разумни“.

Иван Калибацев е на 43 години и е завършил Югозападния университет „Неофит Рилски“ през 2002 г. с успех „Добър 4“.

„Всичко можем да постигнем заедно под формата на диалог, за да се намерят добрите решения. Да заложим на истински мотивирани магистрати, които имат опит и са достатъчно сериозни и отговорни за последиците от техните решения. Бъдете активни, липсата на активност ще даде лош сигнал, че ние, които искаме да увеличим съдийското самоуправление, сме апатични“, обърна се той към колегите си.

И посочи, че тази активност ще е основание за претенция за увеличаване на съдийската квота във ВСС. За специализираното правосъдие каза, че закриването специализираните наказателни съдилища е станало „малко емоционално“ от политиците, но винаги специализацията е била водеща.

Що се отнася до правописа и грамотността на съдебните актове, Калибацев заяви: „Малко се разочаровах, че се задава такъв въпрос, но това е сериозен сигнал всеки да е по-отговорен и внимателен. Но нека не се хвърляме в специални курсове, ще дадем лош сигнал“.

За видеострийминга на заседания каза, че би инвестирал в хардуер и в служители, а освен това излъчването би било от полза и на студентите по „Право“.

Милен Василев го попита дали е бил част от съдиите, консултирали изграждането на ЕИСС. „Екип от „Информационно обслужване“ се свърза с РС-Пловдив и поставяше въпроси за част от действията, които трябва да бъдат отчитани в ЕИСС. Нямахме възможност да видим готовия продукт и евентуално да дадем идеи за адаптирането му и ние го получихме изненадващо“, отговори Калибацев.

Димитър Демирев от СРС постави въпроса вярно ли е, че в РС-Пловдив той като председател, а не Общото събрание, разпределя съдиите по отделения и дали има случаи, когато неразпределени средства за ДМС са били преразпределени в съда, а не са върнати в бюджета.

Калибацев обясни, че през 2017 г. Общото събрание е разпределило щата по отделения, но след това съдиите са заявили, че не желаят да определят персонално кой кой състав да поеме. „Тогава колеги предложиха персоналното определяне на съдиите по отделните състави да става спрямо тяхната воля и да бъде извършвано от административния ръководител“, каза той и заяви, че е удовлетворил желанията на съдиите на 98%.

За парите за ДМС каза, че почти винаги има остатък, а за конкретната година, за която според него го пита Демирев, също е имало остатък, който е бил „разпределен на всички по равно“.

Весислава Иванова от САС го попита дали в съдилищата, на които е бил председател е създал диалогичен и добър климат и дали ако не бъде избран от съдийската квота, би приел предложение от парламентарните сили.

„Ако моята цел е била да се реализирам през парламентарната квота, нямаше да участвам в този избор“, каза Калибацев.

А за климата в съда отговори: „В голяма част от работата му решенията на Общото събрание са вземани с пълно мнозинство. От година и половина има недоволства от 3-4 колеги. Имаме проверки и всички констатират изключително добра организация на работа“.

Йордан Дамаскинов е завършил СУ „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. с успех „4,50“.

„Аз съм най-възрастният от кандидатите – на тази трибуна видях за пръв и последен път Тодор Живков да приветства студентите от СУ“, каза той.

Дамаскинов заяви, че съставът на ВСС в момента не отговаря на международните стандарти. „Съдиите, избрани от съдии, трябва да са мнозинство и аз бих предпочел това мнозинство да е квалифицирано“, каза той и допълни, че изборът на парламентарната квота не е прозрачен и остава съмнение за политическа обвързаност.

„Има място за специализирано правосъдие, но сега имаме труден опит. Освен това е луксозна идея, при положение че сме държавата с най-голям брой съдии на 100 000 души население“, каза Дамаскинов.

Според него, за да се подобрят съдебните актове, трябва да има модул в ЕИСС, който, освен корекции на правописни грешки, да предлага такива и на общия стил. „Тук трябва да се намесят ВКС и ВАС. Забравихме какви трябва да бъдат тълкувателните решения – кратки и ясни. Сега са много дълги, езикът е много тежък, а трябва да е достатъчно разбираем и за гражданите“, каза той и дори апелира за тълкувателно решение за съдържанието на тълкувателните решения.

За видеоизлъчването на заседания изтъкна, че трябва да се гарантира, че неразпитаните свидетели няма да гледат какво казват тези преди тях.

Като взе повод от интервюто за „Лекс“ на председателя на ВАС Георги Чолаков, Милен Василев попита Дамаскинов дали ВСС може да се конституира само с магистратската си квота и тримата големи.

„Съгласен съм с мнението на съдия Чолаков, че е доста проблематично ВСС да започне да работи само с професионалната квота. В СК на ВСС ще имаме 8 членове и се съмнявам, че ще има възможност да се вземат решения, но това пък е удобно, защото пленумът никога няма да събере достатъчно гласове за отстраняване на тримата големи. Гневен съм, че се занимаваме с такива неща – какъв е предметът на делото в КС – какво да се прави, когато един орган не изпълнява конституционните си правомощия“, отговори кандидатът.

Галина Николова от РС-Нови пазар го попита дали е нормално за съдилищата да действат три различни правилника за съдебната администрация и Дамаскинов отговори кратко: „Не“.

Красимир Лесенски е на 47 години, завършил е Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2002 г. с успех от държавните изпити „4,67“.

Той посочи, че не е седнал от студентската банка на съдийската, а е бил и разследващ полицай, и юрисконсулт. Лесенски заяви, че е разочарован, че няма кандидати за СК на ВСС от апелативно и върховно ниво, макар да призна, че върховните съдии в действащия съвет не са се справили с разрешаването на проблемите на съдиите от районните и окръжните съдилища.

Той призова за преосмисляне на виждането, че ВСС е нещо като началник в системата, защото той е там да служи на магистратите.

Лесенски заяви, че много харесва Хърватския съдебен модел. Техният ВСС има 11 членове. Седем от тях са съдии – двама върховни, един апелативен, трима окръжни и един районен. Двама са професори по „Право“, а двама се избират от Народното събрание – един от управляващите и един от опозицията.

За специализацията заяви, че ако има възможност за такава в самия съд, няма нужда да се откриват отделни органи.

Лесенски си спомни, че в НИП е имало лекционен курс, свързанс правописа и граматиката и каза, че той би трябвало да продължи да се води.

Що се отнася до видеострийминга на заседания, той заяви, че е по-скоро против, а вижда ролята му в ситуации като пандемията, когато в Пазарджик така са гледани всички дела на лишени от свобода, за да не бъде пренесена зараза в затвора.

Любомир Нинов е завършил Юридическия факултет на Икономическия университет във Варна с успех от държавните изпити „4,33“. „Аз няма да деля колегите си на завършили един или друг факултет, а ще се отнасям към всички като равни. Всички сме съдии. Много малко е значението за това кой с какъв успех или кой факултет е завършил. В изпитната ми комисия имаше академик“, каза той.

За парламентарната квота във ВСС, каза: „Аз бих подкрепил ВСС само с двама представители на Народното събрание. Винаги ми е било много странно как един магистрат ляга вечер независим и на другия ден бива предложен от политическа сила“.

Нинов заяви, че въпросът за специализираното правосъдие е пряко свързан с този за съдебната карта. И подчерта, че от времето, когато е била начертана действащата съдебна карта, населението на България е намаляло с 2 млн. души. Той посочи и че не вижда нужда от детско правосъдие. „България е малка страна – колко детски съдилища може да има? И тези деца кой ще ги мъкне из България?“, попита той.

И се обяви против видеострийминга на заседания, като посочи, че опитът му показва, че присъствието на медии смущава не само страните, но и адвокатите. „А и това ще е допълнително задължение за съдията – да следи кога да включва и да изключва излъчването. Съдиите имат достатъчно задължения“, заключи той.

Нинов заяви, че членовете на ВСС трябва да имат постоянна връзка със съдиите като ходят по места, а не да чакат съдиите да дойдат в София. И понеже към него нямаше допълнителни въпроси, направи следния коментар: „Никой не задава въпроси за зависимост, странно. Никой не каза какво стана с двата прокурорски конкурса, за които изтекоха казусите, отстраниха ли се причините или стоят по-умело скрити“.

Като човек, който работи оперативно, се представи Мария Терзийска. Тя заяви, че единствено по въпроса за прекрояване на съдебната карта трябва първо да се мисли, а после да се действа.

Тя е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“ с общ успех от държавните изпити „5.33“.

Нейното мнение по въпроса за съотношението между двете квоти в СК на ВСС напълно съвпада с това на колегите ѝ – превес трябва да имат съдиите, избрани от съдиите. Терзийска споделя и още едно становище – по-добре е Народното събрание да не избира действащи магистрати.

Що се отнася до създаването на специализирани съдилища, то Мария Терзийска отговори така: „Да, но когато е необподимо за обществото. Това може да е детски, трудови, а защо не и съдилища за дела по несъстоятелност. Знаете, че се готвят отново промени в Търговския закон. Но за целта трябва отлична финансова обстановка. Ако се установи и след преглед на всички критерии, че такава необходимост е налице, защо не“.

За правописа каза, че ѝ се иска да отдаде грешките на неправилно боравене със софтуерния продукт.

Мария Терзийска призна, че не се е замисляла дали да има видеострийминг на съдебните заседания. Но допълни, че те така или иначе са публични и ако се излъчват онлайн, то е добре това да става по правила в кои случаи и по какъв начин се прави.

И тъй като към нея нямаше други въпроси, тя завърши представянето си с думите, че не е успяла да присъства на дискусията по повод избора на нов ВСС, организирана от Българския институт за правни инициативи. Там била и Атанаска Дишева, която в отговор на въпрос какво ще стои на дневен ред пред новите кадровици, отвърнала, че в първото заседание те казват кой в коя комисия иска да участва. Дишева била казала още, че както на нея, така и на колегите ѝ от ВСС им е отнело време да се запознаят с работата, която е свършена от предходния състав.

Препоръката ми към колегите от сегашния състав на ВСС, независимо кой от нас ще бъде избран, е да ни предадат работата по подходящ начин – какви проекти са висящи, какви са приключени, кой в какви работни групи участва, какви решения трябва да се вземат от комисии. Това би свело до минимум липсата на приемственост“, каза Терзийска.

И на финала заяви: „Призовавам ви да бъдете активни. Всичко зависи от нас. Гласувайте за тези, чиито идеи споделяте. На всички пожелавам успех“.

Миглена Тянкова заяви, че е завършила право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със среден успех от държавните изпити „добър“.

Без изненади беше становището ѝ за парламентарната квота във ВСС – да се намали като най-удачно би било съотношението 8 към 4 в полза на професионалната. Т.е. 2/3 от съдиите да се избират от съдии, поясни Тянкова. Според нея не е добре във ВСС да участват адвокати.

Миглена Тянкова сподели, че към момента не е възможно да се създадат нови специализирани съдилища. Тук тя уточни, че създаването и закриването на спецсъда се дължи най-вече на политическо решение. Тянкова обаче категорично подкрепя специализацията на съдиите. Посочи, че в някои съдебни органи тя е тясна, но в други въобще липсва поради невъзможност и кадрова обезпеченост.

Що се отнася до видеострийминга на съдебните заседания, то Тянкова заяви, че по-скоро не подкрепя идеята, защото освен съображенията, посочени от други кандидати, стои въпросът и за защитата на личните данни.

Повечето от нас са държали изпити по български език и литература, други по езикова култура. В НИП има обучение, което се провежда по тази тема. Младшите магистрати още държат тест по граматика“, така Миглена Тянкова отговори на въпроса за правописа. Според нея обаче не е необходимо обучение на съдии, нито пък е работа на ВСС да се занимава с този въпрос.

Милен Василев (САС) я попита дали знае каква заплата ще получава ако стане член на ВСС. После отговори – колкото тримата големи в съдебната система. „Т.е. имаме 25 големи в съдебната система“, обясни той. Уточни, че преди години кадровиците са вземали колкото върховен съдия и в тази връзка попита дали членовете на съвета трябва да получават по-голяма заплата от върховен магистрат и хонорари по европроекти и то за възложени със закона задължения – например съдебната карта и е-правосъдието.

Не смятам, че членовете на ВСС трябва да получават повече от върховните съдии“, отговори Миглена Тянкова.

Що се отнася до допълнителните възнаграждения по проекти, Тянкова коригира въпроса – според нея трябва да се попита дали въобще кадровиците трябва да участват в проекти. Но след като сега това е възможно, то тя обясни, че средствата за хонорарите така или иначе са предвидени и те трябва да бъдат изплатени на ръководителите и на участниците в работните групи.

Тянкова приключи изслушването си с обещанието: „Ще положа максимални усилия това, което магистратската общност отчита като порочна дейност или практика да бъде преустановено“.

Младен Димитров също е възпитаник на Софийския университет, успехът му на държавните изпити е „4.67“.

Обясни, че като студент се е „сблъсквал“ с покойния вече проф. Александър Стойнов. „Той не подаряваше оценки. Късаше на изпити за една сгрешена дума. Но благодарение на него се чувствам комфортно в наказателното право. Качественото правосъдие следва да се основава и на юридическото образование, което е придобито при преподаватели, които имат завишени изисквания“, обясни Димитров.

Той разказа, че наскоро се е запознал с условията в Нидерландия за постъпване на един юрист в съдебната система. Там тестовете, през които преминава един кандидат, са свързани с неговото логическо и абстрактно мислене, с възможността да изпитва емоции, да бъде състрадателен и съпричастен. „Това са основни качества, които съдията трябва да притежава и без тях е неспособен да упражнява професията. Дори и да има някакъв дефицит по време на обучението, той може да бъде запълнен, но личностните качества не могат да бъдат придобити“, поясни Димитров.

Той каза, че е запознат с препоръките на Венецианската комисия и че се настоява да се намали политическото представителство във ВСС. Сподели, че е привърженик на тази идея като допълни, че ВСС преди всичко трябва да бъде излъчен от съсловието, а парламентарната квота е механизъм, който е в унисон на разделението на властите и на това, че всяка власт възпира другите.

Младен Димитров изтъкна, че Конституцията допуска създаването на специализирани съдилища. Но специализацията на самите съдии е много важна. Разказа, че е бил съдия в Свищов, където е гледал и граждански, и наказателни дела и си е мислел, че се справя добре. Но след приемането на страната ни в Европейския съюз нещата са се променили, защото сега съдията трябва да проверява всяка норма дали съответства на правото на ЕС. „Далеч съм от мисълта, че НС ще възприеме идеята за създаване на още съдилища. Административните съдилища са един вид специализирани такива. По-скоро трябва да има възможност в общите съдилища да се създадат такива състави“, каза Младен Димитров.

Според него ВСС не може да вземе радикални мерки и да изпрати хората, които допускат грешки, на опреснителни курсове. „Но може да се постави като тема и да се помисли, защото е свързано с престижа на съдебната власт и не е хубаво да се коментира, че актовете са написани от неграмотни хора. Но си мисля, че това е по-скоро плод на неволни грешки“, сподели Димитров.

И той подкрепя идеята за онлайн излъчване на съдебни заседания като посочи, че тя не влиза толкова в колизия със Закона за защита на личните данни, защото и сега заседанията са публични.

На финала Младен Димитров се обърна към бъдещите членове на ВСС с думите да не прекъсват контакта с колегите си, да се запознават с трудностите, пред които се изправят съдиите, защото освен глобални, има и специфични проблеми, които тежат на системата.

Пътят, по който може да изберем земни хора, е чрез гласуване. Моля, гласувайте за тези кандидати, за които прецените, че могат да се справят със задачата да разрешат проблемите и няма да бъдат откъснати от хората в системата“, призова Младен Димитров.

Завършила съм Софийския университет два пъти – първо българска филология, после право. Аз съм д-р по право на интелектуалната собственост и съм хоноруван преподавател в пети курс. Средният ми успех от държавните изпити е 5.33“. Така Татяна Жилова отговори на първия от предварително зададените въпроси.

Тя допълни, че административните съдии имат място във ВСС, защото, бидейки такива, имат цялостен поглед върху управлението на държавата и знаят как функционира тя.

Жилова се присъедини към колегите си, които подкрепят идеята за намаляване на парламентарната квота във ВСС. Според нея Народното събрание трябва да излъчва не повече от трима кадровици и то да не са действащи магистрати, защото обратното деморализира съдийското съсловие. „Друга идея, която подкрепям и беше споделена тук, е да се постави изискване кандидат, който не е събрал доверието на своите колеги, да не може да участва в процедурата за избор на член на ВСС от парламентарната квота. Това е много разумно“, каза Жилова. Самата тя никога не би приела такова назначение, защото то не отговаряло на нейните критерии за достойнство и самоуважение.

Според нея у нас има и други специализирани съдилища и това са административните и военните. А дали трябват още е въпрос на анализ и на нуждите на обществото.

Много е жалко, че изобщо се поставя въпроса за правописа. Като преподавател в НИП водя обучение на служители по български език и граматика, оформяме кореспонденция, какви обяви да се сложат в съда и т.н. Служители са ми споделяли, че съдии поправят това, което те правилно са написали. Това оставям без коментар. Но трябва да се обърне внимание и на синтактичните и стилистичните грешки, защото разпадът на синтаксиса е разпад на мисълта“, посочи Жилова. Тя сподели, че е питала в НИП защо няма курс и за съдии, на което ѝ отговаряли как ще канят магистрати на такова обучение.

Според нея онлайн излъчването на съдебните заседания няма да повиши доверието на обществото, това ще стане с много последователни и добре мотивирани, качествени съдебни актове.

Оказа се, че съдия Жилова участва в процедура за избор на съдия в единния патентен съд. В тази връзка шефът на ВАС Георги Чолаков я попита ако бъде избрана там и това стане в рамките на мандата ѝ като член на ВСС, какво ще направи.

Татяна Жилова обясни, че става дума за нов съд на ЕС, който тепърва се учредява. Процедурата за подбор на съдии започнала през 2019 г. и нивата на селекция са много. Тя е преминала всички, последно е било събеседването като е единствена от Румъния, България и Гърция е стигнала до последната фаза. Резултатите се очаквали в края на юли. Каза още, че става дума за два вида „работно време“. Съдиите, които са от държави, в които има много патентни спорове, ще бъдат на 100% заети в този нов съд. А такива, които са от страни, в които няма много такива дела, ще работят на 25% натовареност като през останалото време ще си бъдат национални съдии. България попада във втората група. Жилова изрази съжаление, че не са променили закона, за да стане ВСС непостоянно действащ. И обясни, че ще предпочете патентния съд пред ВСС, ако бъде одобрена на събеседването.

На финала Жилова се обърна към колегите си с думите, че най-голяма беда през последните години е апатията, която обзема съдийската общност и примирението с пороците. „Затова, моля ви, гласувайте, не за мен, а за когото пожелаете“, призова Жилова.

Като повечето кандидати, и Явор Колев е завършил право в СУ с успех „5.62“ от държавните изпити.

Очевидно трябва да се мисли върху намаляване на парламентавната квота. Парадоксът е такъв, че шестимата, избрани от съдиите, не могат да блокират дори предложенията за председатели на ВКС и ВАС. Желателно е по-революционно да се случи това – с упоритост да се представят моделите в останалите страни, включително и от бившия соцлагер, където квотите на политическото представителство са минорни. Председателите на ВКС и ВАС трябва да се избират от Съдийската колегия, а не от Пленума“, така Явор Колев отговори на въпроса за съотношението между професионалната и парламентарните квоти във ВСС.

Що се отнася до специализираните съдилища, то той заяви: „Вече 16 години работя в административен съд. Ако смятах, че специализираните съдилища нямат място, бих си задал въпроса какво правя аз в този съд“. Според него може да се мисли в насока за създаването и на други такива. Разказа, че с колеги е бил на посещение в Германия, където има много специализирани съдилища – финансови, семейни и др. Там обаче все още продължава дебатът за тях – дали наличието на толкова много спецсъдилища е удачно и дали да не тръгнат към тяхното окрупняване. По думите му трябва да има широка дискусия вътре в съсловието докъде да се стигне със специализацията.

По отношение на правописа Явор Колев посочи: „Ако ние запишем такъв семинар в НИП, това ще е една от първите новини в медиите. Навремето проф. Петканов ни казваше, че сме каймакът на обществото. Представяте ли си в един момент този каймак да не може да пише правилно. Това е проблем на всеки от нас – постоянно да ъпгрейдва и да поддържа нивото. Често се публикуват решения с несполучливо употребен правопис“.

Той заяви, че трябва сериозно да се обмисли идеята за онлайн излъчване на съдебните заседания като посочи, че по административните дела се изнасят факти, които представляват данъчно-осигурителна информация, която не трябва да е публична. Но иначе видеоконференцията е перфектен начин да се спестят много усилия и средства. Колев каза, че с надграждането на ЕИСС, ЕДИС и ЕПЕП един ден може да стигнем и до виртуални съдебни зали.

Анелия Щерева (СГС) го попита дали споделя мнението, което чува от различни колеги, че този състав на ВСС показва различна активност при провеждането на конкурсите за административните и общите съдилища – първите приключват по-бързо от вторите. Поиска да знае дали според Колев това е случайност, или ВСС има особено отношение към административните съдилища.

Вторият въпрос ѝ беше свързан с реплика от представянето на Явор Колев, който каза, че за съжаление ВСС няма законодателна инициатива. Щерева попита как това му мнение кореспондира с принципа на разделението на властите.

Явор Колев заяви, че не смята, че конкурсите за административните съдилища приключват бързо. Този за повишаване е застопорен по същите причини, по които се бавят и тези за общите съдилища, каза той. Поясни, че външните конкурси и за младши магистрати вървят ритмично.

Що се отнася до второто питане, то Колев изтъкна, че разделението на властите е разделение, но трябва да има и взаимодействие. Както Народното събрание участва в състава на ВСС като излъчва 11 членове, които могат да детерминират решенията на съвета, така няма пречка ВСС да има законодателна инициатива, която депутатите може да отхвърлят.

С това изслушването приключи, а председателят на ВАС Георги Чолаков се обърна към всички съдии: „Присъединявам се към всички колеги – гласувайте. Ние трябва да си свършим нашата част от задачата, да покажем, че сме отговорни и изпълняваме задълженията си. От тези избори зависи как ще изглежда съдебната система през следващите пет години.  Дали ще работим с 8 човека, дали ще има избори – това са последици, които не зависят от днешната процедура“.

Общото събрание продължава на 25 юни в Съдебната палата в столицата, където във фоайето ще има урни за онези от магистратите, които предпочитат да гласуват с хартиени бюлетини. До момента 1827 съдии са заявили, че ще упражнят правото с и на вот по електронен път, останалите 371 – с бюлетини.

Изборният ден започва в 8 ч. и приключва в 18 ч. По закон изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, включени в избирателния списък. Това означава поне 1100 от тях да са участвали във вота.

Ако това не стане, в неделя – 26 юни, трябва да има ново гласуване, което, за да е редовно, трябва да са гласували поне 33% от имащите право на глас, т.е. 726 магистрати.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако няма такива, при вота на следващия ден за избрани ще се приемат онези, които са получили най-много гласове.

137
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пирин
Пирин
20 юни 2022 22:08
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Правосъдие за никой
Правосъдие за никой
20 юни 2022 18:48
Гост

Откакто ЦРУ навлезе на разкаляния съдийски терен в ЦИЕ е те така!

Покупко-продажба без свян на всеки и всичко посредством А за Б.

Дежурен тикво-трол с каскет
Дежурен тикво-трол с каскет
20 юни 2022 16:31
Гост

Колеги, Шиши каза, че на всяка цена трябва да пробваме да намърдаме представител на Доган сарай в съдийската квота. Единственият шанс да излъжем ужасните независими съдии е мощно да оплюем цялата система на принципа, че всички са маскари, с надеждата, че драстично ще свалим избирателната активност и така има поне теоретичен шанс да изберем следващия Магдалинчев. Така че действайте, двоен надник, и по-добре пускайте само опорни точки от кафявите медии на шефа, а не линкове към статии, защото гадните юристи веднага ще се усетят.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:19
Гост

Значи и пет пъти да го напишеш това – пак си оставаш смешник и идиот! Друг е въпроса, че си безкрейно тъп и ограничен, за да го вгрееш това, Васе /Милене, Филипе и т.н./!!!

Така е...
Така е...
20 юни 2022 17:31
Гост

Троловете на ГЕРБ са доказани идиоти. Ама откакто закриха преПравен свят се вихрят тук. За съжаление.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
20 юни 2022 18:50
Гост

Все някой ви пречи да си покажете „качествата“.

Ако не е Доган и Магдалинчев ще е Путин и руския газ … затова … Трудът ще ви направи свободни хора!

Много мъка има в тези магистрати
Много мъка има в тези магистрати
20 юни 2022 15:36
Гост

Не виждам за кого да се гласува! Всички са еднакви и клиширани ! Откъде са взели самочувствие да се явят на избор ?

Луковитски свободен университет
Луковитски свободен университет
20 юни 2022 14:27
Гост

ако Аргирова и Жилова се махнат от АССГ, определено там правосъдието ще се подобри 🙂 (:)

7/8
7/8
20 юни 2022 14:20
Гост

Мисля,че в Бургаската Сорбона бе завършил цар Киро или някой от сорта:) 7/8 и ще си паднала, 7/8 и ще съм изкарала, бързо си лягам сама, понеже няма с кой 🙂

ала бала
ала бала
20 юни 2022 14:17
Гост

аз съм чул че в Бургаски свободен университет, да завършиш с 6.00 е правило 🙂

ала бала
ала бала
20 юни 2022 14:12
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Бай Ганьо
Бай Ганьо
20 юни 2022 14:06
Гост

оф, Аргирова от Бургаски свободен университет 🙂 леле,леле, пази Боже 🙂

Таблица
Таблица
20 юни 2022 19:12
Гост

А пък една която с половин уста каза,че била завършила с добър успех,може да е бил – добър 3,50.Даже не ни каза и къде е завършила!

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 13:58
Гост

Забележете, че сред коментаторите отличните студенти не обиждат студентите с по-нисък успех или по-посредствените си колеги. В живота е така, посредствените наричат отличните зубрачи, сметят им се, подиграват се, никога не признават, че успехите им се дължат на това, че са по-умни и по-трудолюбиви, докато за своята посредственост и мързел винаги намират оправдания. А после долазват, за да търсят лекции, помощ, съвети, а като се докопат до магистратски места, и помощ по делата. И пази Боже като им се даде и власт, а някои от тях доста драпат, за да я придобият, може би като компенсация. И точно тройкаджиите с… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 15:41
Гост

Бе стига ве комплексари! Стига с тоя успех и с тия факултети! Някой повече е вилнял по купони и мацки и има по-нисък успех. Друг е бил забито дърво и има по-висок успех. Докога ще ми правите идиотски изводи от тези неща? Тъпи и ограничени ли сте или да? И да ви кажа, обикновено, купонджиите са много по-готини от задръстеняците и дърветата с високия успех!
Престанете да се излагате – 2022 г. сме!!! Трансджендъри глупави

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 16:01
Гост

Ми … не си готин. Много си се обидил ли, какво?!

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 17:23
Гост

Дааа, навъдиха се такива … не бих го нарекъл колега, дано не е магистрат, но да речем – юрист, та навъдиха се в последно време много такива юристи, нагли, недоучили, но устати, не можеш да ги спреш да се изказват и там, където не разбират.

Намерил кой да се присмива
Намерил кой да се присмива
20 юни 2022 15:45
Гост

Блестящ коментар, много правилно. Бях в една изпитна комисия веднъж – най-посредственият, който не успя да измисли и да зададе нито един въпрос на кандидатите, пишеше най-ниските оценки. Хем мълча през цялото време, хем си пишеше тройките. И аз мисля, че който е бил отличник в следването, си остава такъв и в работата. И същевременно помага, прощава грешките на другите, раздава бланки и знания. Мнозина са се опитвали да ми кажат, че оценките не били важни и не били критерий. Ми като не са и е лесно, що не си ги изкарал отличните оценки и ти. Винаги има една тенденция… Покажи целия коментар »

Кандидат
Кандидат
20 юни 2022 12:06
Гост

А Красимира Милачкова, защо не е на първа линия ? Как ще ми правите избори без нея ?

Мирча Кришан
Мирча Кришан
20 юни 2022 11:48
Гост

Насам съдии – на евтините краставици! Във ВСС.

waikiki
waikiki
20 юни 2022 10:18
Гост

От слаб студент добър магистрат и изобщо добър юрист няма как да стане. Още по-зле е ако на такъв се даде власт да изпълнява поръчките на политическите сили в управлението на съдебната система.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 11:25
Гост

Какво общо има Гешев с настоящия казус?

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 15:44
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Картинката
Картинката
20 юни 2022 10:01
Гост

Какви избори, какви пет лева? Повече от ясно е, че административните съдии- кандидати, както и административните ръководители, избрани от този ВСС са на каишката на Чолаков. Хайде стига циркове! От другата страна всеизвестното НПО- ССБ! Цирк Монте Карло!

No more kasketi
No more kasketi
20 юни 2022 10:11
Гост

Тъй, тъй… Да не гласуваме, за да може задкулисието да намърда собствените си кандидати.

***
***
20 юни 2022 14:03
Гост

Че вие от ССБ си вървите като ясно очертана структура, е ясно за всички вече! Дотолкова ясно, че човек се обърква, кой точно е ЗАДКУЛИСИЕТО??? Едната мафиотска структура или другата???След като оправихте Калин Калпакчиев и жена му в годините, както и ред други знайни и потайни, интересно сега кой е на ход

Дежурен тикво-трол с каскет
Дежурен тикво-трол с каскет
20 юни 2022 9:50
Гост

Колеги, Шиши каза, че на всяка цена трябва да пробваме да намърдаме представител на Доган сарай в съдийската квота. Единственият шанс да излъжем ужасните независими съдии е мощно да оплюем цялата система на принципа, че всички са маскари, с надеждата, че драстично ще свалим избирателната активност и така има поне теоретичен шанс да изберем следващия Магдалинчев. Така че действайте, двоен надник, и по-добре пускайте само опорни точки от кафявите медии на шефа, а не линкове към статии, защото гадните юристи веднага ще се усетят.

Нострадамус
Нострадамус
20 юни 2022 9:33
Гост

ВСС в състав сред тези кандидати ще свърши кат правителството на цар Киро Канадеца.

за протокола
за протокола
20 юни 2022 9:28
Гост

Ликвидация на ВСС.

Съдийското самоуправление е мит.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 23:26
Гост

Лош материал

Ad nauseam
Ad nauseam
20 юни 2022 9:26
Гост

и кофти се работи с него. Не се подава на обработка.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 22:25
Гост

Някак си не ми се вярва другата събота да гласуват поне 1100 съдии. Сигурно всичко ще се реши в неделя

Павел
Павел
19 юни 2022 21:51
Гост

Май е време да спрем да им участваме като масовка в този театър на демокрация и съдийско самоуправление.
Няма да гласувам за никого, защото е крайно време да има истинска реформа във ВСС преди избори.
Ако изборите променяха нещо- отдавна да са ги забранили.

Ad nauseam
Ad nauseam
20 юни 2022 9:24
Гост

Истинската реформа скъпа значи да няма ВСС, т.е. така както е било в България от 1878-ма до 1991-а.

Кака
Кака
19 юни 2022 18:06
Гост

Много слаби академично. Не очаквах. Аз съм завършила през 90те години Юридическия Факултет на СУ със среден успех 5.93 от следването и 6 от държавните изпити и не смятам, че съм била уникално изключение. Имах доста колеги с подобни оценки. Отдавна не работя вече в България, не зная къде са другите с добра академична успеваемост, но ми е жалко да си мисля, че тези, които едвам едвам се справяха с теорията, се борят сега за господари на практиката.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 18:11
Гост

Така е, това били хората с опит.

Съдия
Съдия
19 юни 2022 20:16
Гост

Доста от тези с добра академична успеваемост са в съдебната система и си почиват без да пипат делата. На някои разпределят делата на други да им ги напишат, други излизат дългосрочни отпуски и така. Не ме разбирайте погрешно, успехът е много важен, теоретичната ми подготовка и досега ми помага много и ми е стабилна основа, но е глупаво да се поставя такъв въорос на опитни съдии. Просто това не е критерий в случая. Силни оценки се пишеха на децата на орофесорите и на съдиите от комисиите на държавните изпити, и това да го кажем.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 22:46
Гост

Някои от тях не са опитни. Напротив, повечето от времето си в системата да прекарали като началници.Същите тези са били и слаби студенти.

До съдия
До съдия
20 юни 2022 9:40
Гост

Браво, колега! Абсолютно вярно. До днес не съм забравила кои си взеха държавните изпити с блестящи оценки. Помня толерантното отношение на магистратите в комисиите и не толкова толерантното отношение на някои академици, които искаха студентите да знаят повече от тях, за да поставят оценка „добър“, а за по – висока е необходимо да има и друга причина, като съотношение „роднина – академик“. На колегата поставил този въпрос на действащи магистрати, които са доказали своя професионализъм с успешни ежедневни атестацци, а не със зубрене, препоръчвам филма „Мъже на честта“. доста показателен, че отличниците не винаги са най – добрите практици.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 21:52
Гост

И с тая отлична диплома от ЮФ на СУ какво точно бачкаш в чужбина, ако не е илюминатска тайна? По специалността няма как дае, щото не ги признават дипломите навън. Чинии ли миете или сте в бизнеса с разнос на пици с мотопедче?

До анонимен
До анонимен
20 юни 2022 9:45
Гост

Страхотен въпрос към юриста с отлична диплома. Познавам много такива, които не работят като юристи с отличните си дипломи. Навярно отличния успех се дължи на други причини.

Ad nauseam
Ad nauseam
19 юни 2022 17:25
Гост

Изход винаги има. Може и библейски да е.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 16:22
Гост

Аз от години не гласувам, защо няма смисъл. Повтаря се все едно и също. Без ВСС и с ВСС аз 19 години съм на районно ниво, защото родителите ми, съпругът ми, неговите родители и кумовете ни не са магистрати или близки кръгове до висши магистрати. Не мога да се навеждам толкова ниско и да възприемам някакво мнение, което е конюнктурно и полит- корекртно. Вече ми е все едно, а и всеки път се повтаря едно и също

пак ли
пак ли
19 юни 2022 17:12
Гост

Толкова ти е все едно, че си направи усилието да ни обясниш как и защо няма да гласуваш. Значи да гласуваш няма смисъл, а да драскаш анонимно във форума има? Ама много сте изобретателни бе! Ако има толкова глупави представители на съдийското съсловие, да се вържат. Може и да има такива съдии, които разбират функциите на ВСС само през собственото си кариерно (не)развитие. На тях имам да кажа следното: Съдиите са част от съдебната власт, което значи, че изпълняват обществени функции. Тези функции те не могат да изпълняват иначе, освен като ОБЩНОСТ. От тази гледна точка ти, драги анонимнико, ако… Покажи целия коментар »

хххх
хххх
19 юни 2022 17:44
Гост

Ееее, драги кандидате, хайде малко по-спокойно, без излишна агресия и без обиди. Вие умно-красивите се държите като комсомолци- не позволявате никой да има мнение, различно от вашето. С тези комунистически лозунги и кухи фрази няма да ме привлечете. Особено с обидите. И особено за Жилова и компания. Писна ми от вашата фарисейщина.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 20:22
Гост

До „пак ли“: Патосът Ви е излишен, а речника – груб и неподходящ за юрист (ако сте такъв). За мен реалността е такава. Считам, че мога свободно да изразя мнението си, без значение дали Ви се нрави. За сведение, даже магистратите, а в частност съдиите не работят само за чест и слава. Бъдете здрави и малко повече стъпили на земята!

Съдия
Съдия
19 юни 2022 20:39
Гост

И аз съм в подобна ситуация, крайно време е да обърнем вниманието на този въорос по някакъв начин, а не да си ходим по събрания-театри и да се оитаме с колко сме завършили университета. Крайно време е да креснем на тия от ВСС, зашото от там смърди. Как така не виждат как командироването се е превърнало в алтернатива на конкурсите и кадруват оредседатели на съдилища, общи събрания и всякакви ориятелски кръгове !!!

Паноптикум
Паноптикум
19 юни 2022 13:55
Гост

Четейки яростните постове на двете лобита във форума си давам сметка, че битката за кокала никогадосега не е била толкова драматична . Това означава само едно- че има какво да губят и едните, и другите. Несъмнено това е властта и всички облаги от нея- влияние, пари, постове и т.н.. Да не забравяме, че съдебната система е единствена от трите власти, която е в състояние да дърпа конците на останалите. Задайте си въпроса защо новите управляващи, които изградиха имиджа си само върху проблемите на съдебната система, не направиха през послдедните 2 години откакто са на власт никакви промени в модела на… Покажи целия коментар »

хххх
хххх
19 юни 2022 13:57
Гост

И аз поради същите причини, колега, няма да гласувам.
Колеги, ако не се съберат достатъчно гласове и не се избере новата квота, това ще е знак към управляващите, че първо трябва да променят модела, защото съдебната реформа започва именно от ВСС.

Сериозно
Сериозно
19 юни 2022 16:06
Гост

Как ще отговорите на аргументите, че отказът от гласуване всъщност подкрепя кандидатите, разчитащи на контролиран вот? Нали не се съмнявате, че такъв ще има?

хххх
хххх
19 юни 2022 17:50
Гост

Ще отговоря така: това са опорките, които бездарно повтаряте години наред. Контролиран вот има за кандидатите и на двете лобита. Няма нито един случаен сред тях. Бихте ли ми посочили поне един от тях, който не е от ССБ или от групата на Чолаков?
Има ли наистина някой независим сред тях, защото аз не разпознавам такъв. Няма случайни. Просто няма да го допуснат.
Затова- ПЪЛЕН БОЙКОТ, за да има отрезвяване. Нов модел на ВСС. В някакъв момент просто трябва да се спре.

Винкел
Винкел
19 юни 2022 17:58
Гост

Това е добра идея- да се принудят депутатите да променят законодателството и да се спре с тази властова корупция, тръгваща от ВСС.
И аз ще пасувам, няма да гласувам за никого.
Гневът на роба. Хайде, баста.

плебей
плебей
19 юни 2022 21:25
Гост

Ти освен, че си роб, си и прост. Затова си заслужаваш робството.

не на мен
не на мен
19 юни 2022 18:20
Гост

Лобитата наистина са две, но защо мислиш, че и двете лобита имат възможност да провеждат контролиран вот? Неправилно сравняваш кликата на Чолаков и монтираните от него началници със ССБ. Каква власт има ССБ да влияе решаващо върху вота? Да наложи на съдиите да гласуват за кандидати, които не са си избрали сами, ами са ги „убедили настойчиво“ да изберат? Май опорките ти ги пробутваш, а? „Сите са маскари“ и „Нов модел ВСС“ са откровени опорки на статуквото.
От пълния бойкот, към който зовеш, ще има не отрезвяване, а махмурлук, дано повече колеги го осъзнаят.

Спираме с промяната вече
Спираме с промяната вече
19 юни 2022 18:45
Гост

Освен лицемерие, умнокрасивите изглежда много подценявате интелекта на останалите като твърдите, че „НОВ МОДЕЛ НА ВСС“ било опорка на статуквото. Нима ДБ не дойдоха на власт именно с обещание да променят модела на ВСС?! Нали те лансират идеята за по-голяма съдийска квота? И защо когато нямате аргументи започвате с опорката за „опорките“? Отговорете ми какво точно се направи близо 2 години откакто статуквото не е на власт в посока да се промени модела на ВСС?! Нищо, абсолютно нищо. А накрая- отговорете дали сте съгласен с този модел? Явно ви оттърва, в това вече нямам съмнение. Същото като с главния прокурор-… Покажи целия коментар »

Пепи
Пепи
19 юни 2022 18:50
Гост

Моля, кажете кой в кое лоби е и да се свършва!

Цезар
Цезар
19 юни 2022 12:24
Гост

И нека договорките започнат сега!
И нека победят по-добрите!
По делата ще ги познаете кои са!

Дано
Дано
19 юни 2022 13:41
Гост

За да няма повече задкулисни договорки и йористи с каскети на отговорни постове в държавата, трябва да се гласува масово!

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 15:40
Гост

Яростна е борбата за кокала от страна на представителите на статуквото, защото осъзнават какво ще стане ако го изпуснат. за другите това е шанс за промяна.
Гласувайте, колеги. Това не са частичните избори за членове на ВСС. Мисля, че независимо от пасивността ни- породена от различни причини- апатия или своебразен начин на протест, избор ще има. Залогът е голям и съдиите в местата с контролиран вот са активирани.

Дежурен тикво-трол с каскет
Дежурен тикво-трол с каскет
19 юни 2022 11:35
Гост

Колеги, Шиши каза, че на всяка цена трябва да пробваме да намърдаме представител на Доган сарай в съдийската квота. Единственият шанс да излъжем ужасните независими съдии е мощно да оплюем цялата система на принципа, че всички са маскари, с надеждата, че драстично ще свалим избирателната активност и така има поне теоретичен шанс да изберем следващия Магдалинчев. Така че действайте, двоен надник, и по-добре пускайте само опорни точки от кафявите медии на шефа, а не линкове към статии, защото гадните юристи веднага ще се усетят.

Бек
Бек
19 юни 2022 10:57
Гост

Да си припомним. Кандидатката М. Тянкова преди години бе част от скандал, свързан с лобиране за определен член на предишния ВСС. Дали използва сега същите тактики, този път в полза на себе си? Защо медиите не задават въпроси? Ние късопаметни ли сме? Или така се провежда „кампания“?

Цеца
Цеца
19 юни 2022 11:20
Гост

Хайде, хайде,стига лицемерие- сякаш не виждаме как в определени медии се прави перфидно лобиране за точно определени кандидати от квотата на умно-красивите. Сякаш не се знае от всички, че за кандидатите на ССБ се прави масирано лобиране от останалите членове на съюза. И нека да признаем, че в подобна дейност няма нищо лош. Неслучайно в много държави има закон за лобизма. Разбира се, че повечето имаме фаворити и ни се иска точно те да спечелят. Защо да не убедим някой друг да го направи, ако припознае и прецени сам, че кандидата му харесва. Никой насила не кара някого да гласува.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 11:38
Гост

ССБ и съдийската независимост са най-голямата болка на задкулисието.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 10:48
Гост

Да бе….

Анон Ра
Анон Ра
19 юни 2022 10:39
Гост

Кандидат с диплома под 5 е недоразумение.
Специализираните съдилища са излишни.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 11:40
Гост

Има добри и независими професионалисти с под 5, които нямат нищо общо с поръчковите спецове, чиято диплома няма никакво значение, защото дисциплина „Морал“ все още не се изучава.

Слънце
Слънце
19 юни 2022 10:25
Гост

Из интернет вече циркулира списък с кандидати от ССБ виждащи „правилните“ проблеми в системата, а на страницата на ВСС раздел новини, се дадени резюмета от изказванията само на 10 от кандидатите избрани по неясен принцип, няма да се учудя ако има договорка 4 кандидата на статуквото и 2 на ССБ.

Любопитен
Любопитен
19 юни 2022 11:59
Гост

И как ще се осъществи тази договорка като резултатът от избора зависи от съдиите, как ще гласува всеки от тях? А, забравих – може да пробваме да отблъснем колкото може повече да не гласуват, за да се реши избора от т.нар. „твърди ядра“ – за кандидатите на статуквото ще гласуват феодализираните от административните ръководители съдии, а за реформаторите – привължениците на ССБ. Да видим дали сметката ще излезе и този път. Ще стане ясно доколко „съдийска независимост“ и „съдийско самоуправление“ са празни думи или има достатъчно съдии, които да ги изпълват със смисъл.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 9:05
Гост

Успехът по време на следването преди повече от 20 години няма никакво значение. Няма и никаква логика от т.нар. конкурси, защо никой не се интересува от стаж, авторитет и опит, а от родителите, съпрузите, кумовете, любовниците и пр. връзки. Тези кандидати са такива – членове на ССБ, съпруги, любовници и все началници. Преди М.Попова и Н.Куцкова да измислят конкурсната начало с изпитване, за да може техните кадри по-бързо да ги повишават в длъжност, кариерното израстване беше много по-справедливо. Старшинството се спазваше и така нямаше недостиг на кадри, нужда от командироване и затлачени, безрезултатни конкурси. Сега всякакви НИП звезди с жълто… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 9:11
Гост

„Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!“

Съдия
Съдия
19 юни 2022 10:11
Гост

Напълно споделям, и понеже не съм наивен, че нещо ще се промени, поне в някакво обозримо бъдеще – 10-20 г. , аз мога да направя само едно – да не участвам под никаква форма в тези отношения – нито като ходя на театри като на тези от снимката по горе, нито като гласувам. Призовавам свободните съдии също да не гласуват, като форма на протест срещу приятелските кръгове и обвързаностите.

Професор
Професор
18 юни 2022 23:16
Гост

Аз пък ще гласувам за тази кандидатура, която е завършила образованието си с най-нисък успех. Това означава, че още от тогава взема всичко от живота с пълни шепи и не е зубрач/ка/!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 23:41
Гост

То и такива като Вас, защото дереджето ни е такова, сигурно трябва да са представени в новия ВСС, но чак пък човек да заявява с гордост, че взема от живота нещо с пълни шепи, което очевидно не е знание, ми идва в повече.

Съдия
Съдия
19 юни 2022 2:35
Гост

Не е ли глупаво и инизително да ги питат с колко са завършили преди 20-30 години? Всъщност типично е за извратените отношения в Съебната система, където съдия с 15-20 години стаж го изпитват като ученичка на конкурсите.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 10:13
Гост

Според мен не е, това част от професионалната биография на кандидатите.

Йорданов
Йорданов
18 юни 2022 23:14
Гост

Същите заучени клишета, заучили ги като по сценарий. Никакъв хъс, мотивация, нещо така от самосебе си, едни и същи дрънканици, да ти писне вече!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 23:12
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 11:43
Гост

Това е форум за независими юристи, а не за щатни тролове от лайнометните „медии“ на Пеевски. Ако не сте го разбрали – преПравен свят отдавна го закриха след като спонсора ви попадна в „Магнитски“ и тук може единствено да предизвикате присмех с подобни „новини“ от кафявия извор.

Селски съдия
Селски съдия
18 юни 2022 22:37
Гост

Направо съм отчаян…. всичко е изгубено. Загубих си времето да слушам глупости. Само общи приказки и нищо по същество. Няма дебат, единствен Милен Василев поставя въпроси. Останалите- жалка картинка

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 22:40
Гост

Ми кой ти е виновен, че си ходил? Сърди се на себе си

Опа
Опа
18 юни 2022 22:07
Гост

Май наистина най-добре да не се гласува и този път. Само 2-3 стават. Другите са лели и чичовци с болни амбиции и жажда за слава и благоденствие. Говорят само общи приказки и не знаят какво трябва да се направи във ВСС, за да се решат проблемите бързо и разумно. Поредните мислители, смятат да обсъждат и дискутират 5 г., да лапат от проекти и да си клатят краката.

Цеца
Цеца
18 юни 2022 21:59
Гост

Колеги, не гласувайте за поредните алчни за власт и облаги. Нека покажем къде им е мястото.

Цаца
Цаца
18 юни 2022 23:46
Гост

Колко си подъл…“Колеги, не гласувайте“, за да може организираните от началниците трудови колективи под строй да ви изберат ВСС по подобие на сегашния.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 21:55
Гост

Близо 9 ч. продължи общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС!!! Цитат от дир.бг!

Добре, че не отидох! Свърших много задачи за тези 9 часа, а като гледам кои психопати пак са задавали въпроси и какви тъпотии са питали, нямаше да ми издържат нервите. Кандидатите също са мн.зле. То сегашните членове и членки в съвета са професори в сравнение с тях. Май ще се ходи за гъби другата събота и неделя.

Трудно им е
Трудно им е
18 юни 2022 22:23
Гост

Методи Лалов, обичаше да ходи за гъби на избори…и все пак вътрешната лична мотивация за някой звучи убедително, за други е замаскирана с клишета и кухи фрази като не е ясно какво точно се преследва…

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 21:25
Гост

Жилова е втора Дишева. Само дето е доста по- глупава.

хххххххх
хххххххх
20 юни 2022 12:35
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Тццццц
Тццццц
18 юни 2022 21:21
Гост

Изключителна посредственост и ниско ниво на по-голямата част от кандидатите.
Терзийска от Варна цитира Дишева, което означава, че какъвто ментора-такъв и ученика. Освен това отсега е зинала уста за проектите на ВСС.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 20:35
Гост

Тази лелка от ССБ – Жилова определено не става. Верно леля.

Колко па да си зле
Колко па да си зле
18 юни 2022 21:27
Гост

Така е, Жилова не става да ти сервира ракията, докато сменяш тв каналите от дивана. А ти определено не ставаш да схванеш качествата на изграден, почтен и доказал се съдия.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 21:32
Гост

Ох, майко! Трогна ме! Да й беше видял актовете й!

Тццццц
Тццццц
18 юни 2022 21:56
Гост

Определено и за това не става Жилова.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 22:44
Гост

Точно пък вие ще ни обяснявате кой е изграден, почтен и доказал се съдия. Нещастници съюзни.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 21:57
Гост

Да си ходи в единния патентен съд и тва е. Какво ни занимава?

Timi
Timi
18 юни 2022 22:19
Гост

Жилова не е леля, тя е достоен кандидат и председател на ССБ.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 20:27
Гост

Само да не е някой като Керелска и Дишева!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 20:28
Гост

Никога повече!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 19:19
Гост

Калибацев предлага районните съдии, които са с ранг на ВКС, да получават заплата съответна на този ранг, т.е. заплата на съдия от ВКС. Колеги, дали не иска да Ви купи и то с неизпълними обещания ?

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 19:32
Гост

Три кебапчета, две бири, между 30 лв. и 50лв. на глас и чалга концертът. Гласовете са „набрани“. Да ви е познато?

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 20:05
Гост

Калибацаев е мъжко момче!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 20:18
Гост

Това иронично ли?

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 20:29
Гост

Не. Мъжки. Ако не си от мъжкарите, не питай!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 20:43
Гост

Като го гледам как мънка, едва ли

Каскет ГОшев
Каскет ГОшев
18 юни 2022 22:28
Гост

Лютеницата е човек на Цацаров ЦУМ.

кики
кики
20 юни 2022 12:37
Гост

филикооооооооооооооон

Съдия
Съдия
18 юни 2022 18:56
Гост

Посредствени кандидати и фалш!!! Кворумът , който събират е меродавен за отношението на колегите към тези отношения!!!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 17:33
Гост

Посредственост!

Ad nauseam
Ad nauseam
18 юни 2022 17:14
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 16:20
Гост

Те хубаво са се натокали, ама дали ще се попълни квотата от НС. Да не стане, много шум за нищо

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 15:42
Гост

То облеклото на кандидатите показва отношението им към цялата история – модели на дрехи и костюми от ерата на Соца /някои вероятно купени още тогава/, зимни обувки на някои от мъжете, ефирни роклички като за плажа и обувки с равна подметка при „дамите“. Цяло чудо е, че не са по тениски, натъпкани в дънкови поли и маратонки, както се яви Гуглена в четвъртък в парламента. Да се чуди човек да се смее ли, да плаче ли – това ще са бъдещите кадровици?!????

Модна агенция Темида
Модна агенция Темида
18 юни 2022 17:31
Гост

Абсолютно сте прав/а.
Когато няма уважение към себе си и тези срещу теб, като облекло и спретната визия, а възможност финансова има , външния вид е огледало на вътрешното съдържание. Такова няма, за сметка на злоба и вредна амбиция. Тогата крие.

сова
сова
20 юни 2022 12:39
Гост

а някои дори гребен явно нямат вкъщи

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 15:08
Гост

И за какво да гласувам, след като няма да има парламентарна квота и ще си продължи стария ВСС след 3 октомври? Губене на време и пари…
Айде улево!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 14:14
Гост

Освен кандидатите в залата и някой особено открояващи се натегачи, воглаве с председателя на СРС, други няма. Напълно излишен, кух орган от самозванци. Затова от години не гласувам и сега ще е така.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 14:25
Гост

За кого да гласувам? За вечните началници? Как ли пък не!!!

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 12:53
Гост

Залата, гледам е фраш! От 260 души, поне половината не са от София, за да се разходят до столицата през уикенда по уважителен повод и да се позабавляват – хапнат, пийнат, някои и друго. Пародия на процедури и избори, като всичко друго в България. Кандидатите на първия ред – намусени, дори те са отегчени, че са си загубили два уикенда от времето си. Мъкааа……

гражданин
гражданин
18 юни 2022 11:05
Гост

Дано ги изберат всичките. Много са красиви.

ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
18 юни 2022 11:03
Гост

102 години от рождението на АКАДЕМИК ЯРОСЛАВ РАДЕВ (1920 – 2009) – български юрист, учен, политик, академик, заслужил юрист, професор по Конституционно право в ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски“. Акад. проф. Ярослав Радев е роден през 1920 г. в гр. София. От 1938 г. е член на РМС, а от 1945 г. и на БКП. Бил е секретар на РМС за кв. „Лозенец“ на София. Взема участие в Деветосептемврийския преврат като командир на боен отряд. Секретар е на Бюрото на седмия районен комитет на ЦК на БКП. През 1945 г. завършва „Право“ в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“. В… Покажи целия коментар »

ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
18 юни 2022 11:05
Гост

В периода 1946 – 1955 г. акад. Ярослав Радев е асистент, доцент и професор по Държавно право (Конституционно право) в ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски“. В периода 1955 – 1968 г. е секретар на Районното управление на ЦК на БКП. Председател е на Държавния съвет по изготвяне на Конституцията на НРБ. Почетен член на ЦК на БКП от 1971 г. Академик на БАН. Председател е на Законодателната комисия на ЦК на БКП и председател на Всеобщия законодателен фонд на Народна Република България.

ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
18 юни 2022 11:08
Гост

В периода 1947 – 1988 г. акад. Ярослав Радев чете лекции по „Конституционно право“ в Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски“. Под научното ръководство на акад. Радев е бил проф. Георги Близнашки – съвременен политик, учен, професор по Конституционно право, един от съставителите на Първата демократична Конституция на РБ.
Академик Ярослав Радев е почетен академик на БАН, заслужил юрист на Народна Република България, почетен член на Президиума на ЦК на БКП и на Политбюрото на ЦК на БКП. Почетен академик на Академията на СССР и на Чехословашката академия на науките.

ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
18 юни 2022 11:09
Гост

Награден с 60 отличия, ордени и грамоти. Акад. Ярослав Радев почива през 2009 г. на 88 – годишна възраст.

Анон Ра
Анон Ра
19 юни 2022 10:45
Гост

Айде пак тоя с безсмислените биографии по теми, в които това не се обсъжда.
Стига го натрапва твоя Близашки. Няма да стене/ш/ по-симпатичен.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 10:16
Гост

Съдиите са дезинтересирани и обезсърчени. И с всяка година става все по-зле

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 10:18
Гост

А аз всяка година се питам защо ни е въобще Висш съдебен съвет

Съдия ВКС
Съдия ВКС
18 юни 2022 12:14
Гост

По тази логика и обществото казва :“Защо са ни съдии!?“

Златни ти уста.....
Златни ти уста.....
18 юни 2022 13:45
Гост

Логиката е, че всеки следващ ВСС е по безнадежден от предния.
Съдии трябват, защото без тях не може. Без ВСС е могло и ще може.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 14:51
Гост

Точно така, без ВСС е могло и ще може. Да върнем Живковите времена, когато партията казваше кой да става съдия и кой-не. В по-нови времена, вместо ВСС, съдиите да се назначават и повишават, я от Бойко Борисов, я от Кирил Петко, според политическата конюнктура. Вие май съвсем изкукахте от писане на решения и неправене на нищо друго.

Шенай
Шенай
19 юни 2022 10:42
Гост

Ами то и сега съдии, прокурори, председатели и членове на ВСС се назначават централто.
Само че не е официално.
Като гледам, особено последните 15 г., нямат значение нито личните качества, нито професионалните, нито концепциите, нито нищо. Освен връзките.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 10:12
Гост

Голямо присъствие, няма що. Само 170 човека, 15 от които кандидати

Ани
Ани
18 юни 2022 10:55
Гост

Ама от Варна гледам има поне 30 човека. Искат хора във всяка комисия.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 9:48
Гост

Ако съдиите и прокурорите не гласуват ще остане този състав, а това много ще устрои Гешев

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 9:54
Гост

Не само. В този състав има и други, които ще се радват да получават високата заплата за неопределен период от време

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 9:57
Гост

КС още не се е произнесъл. Може пък да ни изненада и да не даде приоритет на непрекъсваемостта на функционирането

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 10:13
Гост

Нещо ме съмнява, както ме съмнява и качеството на решението с докладчик Филип Димитров

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 9:20
Гост

Пожелавам успех на кандидатите, пък за гласуването ще видим

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 9:03
Гост

Следователите избраха. Да видим сега дали и съдиите ще изберат, или ще бъде като през есента на миналата година

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 9:18
Гост

Би било глупаво да не гласуват на фона на случващото се в НС. Съдебната власт е по-отговорна.