Законът за електронното управление (ЗЕУ) вече да се прилага в съдебната власт. Това предвижда проект за изменения на самия закон, огласен за обществено обсъждане.

Пълният текст на проекта за изменения в ЗЕУ

В момента т. нар. електронно правосъдие е уредено единствено в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и правилата на ЗЕУ не се прилагаха за съда, прокуратурата и следствието. ЗСВ задължи Висшия съдебен съвет да изгради единен портал за електронно правосъдие. Чрез него в електронна форма се заявява извършването на удостоверителни изявления, извършват се процесуални действия, връчват се съобщения и призовки и се дава е-достъп до електронните дела. Засега малко съдилища са свързани с него (кои са те виж тук). Предвидено е той да заработи в пълния си обем от възможности от 10 август 2019 г.

„Предвид силната степен на свързаност и прилагането на общи принципи между системите на органите на изпълнителната и органите на съдебната власт, последните следва да бъдат включени като субекти на Закона за електронното управление“, заявяват авторите на законопроекта от Държавната агенция „Електронно управление“.

Първият процесуален закон, който предвиди възможност гражданите да подават сигнали, жалби, молби и искове по електронен път е Административнопроцесуалният кодекс (АПК). Новите разпоредби обаче още не са влезли в сила, а е предвидено това да стане от 10 октомври 2019 г. (Статия от проф. Иван Тодоров за новата уредба на съобщенията по АПК виж тук. Статия на проф. Зарина Зиновиева за електронните съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт виж тук).

Най-общо след влизането в сила на промените всеки заявител, жалбоподател и въобще всеки заинтересован гражданин, който е привлечен или встъпил като страна, може да получава документи и съобщения от административния орган или съда по електронен път (чл.18а АПК). Възможностите това да стане са чрез:

  1. персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление
  2. електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване, или
  3. мобилен или стационарен телефонен номер, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, да позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението.

Остава и възможността за комуникация чрез факс.

Сега от Държавната агенция „Електронно управление“, която поддържа Единния портал за достъп до електронни административни услуги, заявяват, че уредбата в ЗЕУ трябва да се синхронизира с тази в АПК.

„Включването на информационната система за сигурно електронно връчване като нормативно регламентиран начин за изпращане на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги ще създаде предпоставка всички административни услуги да бъдат заявявани по електронен път. Отчитайки вече работещата информационна система за сигурно електронно връчване, подобна мярка ще допринесе значително за развитието на електронното управление в България“, пишат авторите на законопроекта.

В него, подобно на уредбата в АПК, се предвижда, че подаването на електронни документи от гражданите и организациите се извършва чрез персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на единния портал за достъп до електронни административни услуги, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ. А другата възможност е чрез електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване.

Законопроектът урежда, че подаването на документи и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване. Чрез нея се удостоверява моментът на изпращане, получаване и връчване, както и се гарантират „идентификацията, авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва е-документи или е-изявления“.

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 13:34
Гост

Подаването на сигнали, жалби, молби и искове по електронен път въобще не е сигурно. Каква е гаранцията, че са получили документа.

5-ко
5-ко
28 януари 2019 13:35
Гост

То сега като подаваш документ и ти издават изходящ номер по някога се губят, та камо ли по интернет.

Човек
Човек
28 януари 2019 13:25
Гост

Това означава ли, че ще има електронен призовкар?

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 13:27
Гост

Май ще е по-добре да нямаш регистриран профил, защото някога може да получиш призовка, която да не искаш да получаваш. А системата ще покаже, че ти е изпратена. Обаче как се доказва, че си я отворил? Ако въобще е предвидено да се изпращат призовки по този начин.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 13:24
Гост

Когато в съдебната система разберат какво е интегритет, тогава ще се случи и тази реформа.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 13:28
Гост

също конфиденциалност и достъпност…