Адвокатите ще са длъжни да участват в обучения за поддържане и повишаване на квалификацията си най-малко за осем учебни часа всяка година. А дали изпълняват задължението си, ще контролират адвокатските съвети по  места.

Двойното увеличение на часовете за задължително обучение е предвидено в проект за изменения на Наредба № 4 от 9 януари 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите, публикуван от Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Всеки заинтересован има 30-дневен срок, за да даде становище и предложения по него.

Как точно ръководствата на колегиите по места ще контролират дали адвокатът е покрил задължителния минимум от часове и как адвокатите ще го удостоверяват, предстои да определи Висшият адвокатски съвет.

Основната част от промените в наредбата са насочени към увеличаване на контрола на ВАдС над Центъра за обучение на адвокати (ЦОА) „Кръстю Цончев“. Действащата наредба също предвижда, че съветът упражнява цялостен контрол над адвокатското училище, както е по-известен центърът и някои от предложенията само претворяват в наредба действащи практики. Други показват, че ВАдС поема по-голям контрол. Например, вече управителният съвет на училището няма сам да приема правилника за дейността на ЦОА, а в последствие той трябва да бъде утвърден и от ВАдС.

В проекта са разписани следните правомощията на Висшия адвокатски съвет по контрол над училището: съветът приема устава на центъра, утвърждава правилника му, одобрява бюджета му, избира и освобождава членовете на управителния му съвет и определя възнагражденията им, утвърждава стратегията за обучение, плана и учебните програми, може да изисква информация за финансовото състояние на адвокатското училище, за заетостта на персонала му и работата на проектите. ВАдС одобрява и списъка на постоянните лектори и обучаващи специалисти.

Важен момент е, че наредбата се синхронизира със Закона за адвокатурата, според който решенията във ВАдС се приемат с обикновено мнозинство. Така вече няма да е необходимо мнозинство от две трети от членовете на съвета, за да бъде променен уставът на ЦОА.

В проекта подробно се регламентират съставът и изискванията към членовете на управителния съвет на адвокатското училище. В него е предвидено, че мандатът на управителния съвет на ЦОА е четири години и съвпада с този на ВАдС. Съветът се състои от петима адвокати със стаж не по-малко от 15 години и с изявени професионални и нравствени качества и практически опит в различни области на правото. Поне един от членовете на УС трябва да бъде адвокат, хабилитиран по правни науки. Проектът дава възможност в УС на адвокатското училище да влязат и членове на Висшия адвокатски съвет, но те не трябва да са повече от трима.

Освен това се въвежда изрична забрана в управата на училището да бъдат избирани роднини на членове на ВАдС. Тя важи за съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до четвърта степен.

Предвидено е също, че Висшият адвокатски съвет избира председателя на Управителния съвет на ЦОА.

С проекта се дава възможност на ВАдС със свое решение да прекрати мандата на всеки член на управителния орган на адвокатското училище. Това е самостоятелно основание за освобождаване, извън останалите като оставка, загубване на качеството на адвокат, трайна фактическа невъзможност да участва в работата на УС повече от три месеца, смърт  или поставяне под запрещение.

Изрично е предвидено, че мандатът на действащия Управителен съвет на ЦОА изтича с този на настоящия Висш адвокатски съвет.

Междувременно от протокола от извънредното заседание на ВАдС на 23 март 2018 г., публикуван на сайта му, става известен друг факт, свързан с адвокатското училище. Изпълнителният му директор Ели Христова е подала оставка. Тя обаче не е гласувана от ВАдС, а той е създал работна група, която да извърши проверка по фактите, изложени в оставката. В нея са избрани главният секретар на съвета Стефка Въжарова, Христо Христов и Валентина Адиркова.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 април 2018 13:48
Гост

А не си ли задават въпроса от ВАдвС че има огромни разлики в знанията на адвокатите. Ще дойде някой определен от съвета адвокат примерно да чете данъчно право на известен професор и адвокат по данъчно право. И последният ще си загуби 8 часа за този дето духа. Практиката определя кои адвокати и адвокатски фирми са добри и кои лоши. Да правят обучение на завършилите с удпех под 4,50 и в недобри университети. Трябва да има критерии кой да бъде обучаван, кой може да бъде обучител и да не се губи ценно време на тези, които знаят. Може би далеч по-ефективна… Покажи целия коментар »

Николов
Николов
14 април 2018 21:05
Гост

Тази нова „система“ би била АБСУРДНА, ако не се предвидят възможности за online обучение! евентуално УСЛОВИЕ – да се посещава адвокатското училище в БУКВАЛЕН смисъл е налудно, дори да става въпрос за 8 (осем) часа! Online обучението е разумната и рационална възможност! В края на е жегодното обучение – нека се решава ТЕСТ, но също да е възможно да става и Online, т.е. с отдалечен достъп! другото са архаизми, ползата от които би била единствено, че ще се осигури редовен поминък на група лица… Жалко, ако ТОВА се окаже „каузата“…

АТЕСТАЦИОННЕН ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИТЕ!
АТЕСТАЦИОННЕН ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИТЕ!
14 април 2018 19:57
Гост

Ежегодно адвокатите трябва да се явяват на задължителен АТЕСТАЦИОННЕ ИЗПИТ-същия изпит като изпита за адвокати и младши адвокати-където успеваемостта е под 20 процента. Подготвения не се страхува от изпит. При провал да се губи адвокатската правоспособност. Прогноза-масов провал на изпита, издържали до 20 процента-поради изключително ниската подготовка на вписаните без изпит. Това е добре-ще останат подготвените-. Некадърниците ще отпаднат. Защото днес-вписаните без изпит поддържат изпита за адвокати. чудесно-ще бъдете изпитвани ежегодно-с цел атестация.

Криво да седим, право да съдим
Криво да седим, право да съдим
15 април 2018 23:50
Гост

Най обичам подобни злобни коментари от хора, които едва ли за цялата си адвокатска практика биха дори докоснали дела от делата на невлезлите с изпит в предадвокадския им период и след него. В Адвокатурата се влиза не зазубрен, а подготвен!

Младши
Младши
14 април 2018 13:26
Гост

А къде извън училището може да се вземат тези часове?

Анонимен
Анонимен
14 април 2018 13:21
Гост

Осем часа са нищо! Ако искаш да си в час и да работиш, но някои и толкова не отделят да научат нещо ново. Може и да се озорят 😉

Анонимен
Анонимен
14 април 2018 11:56
Гост

По-любопитен момент е оставката на Христова и доколко е свързана с тежкия скандал между ВАдС и училището.

Анонимен
Анонимен
14 април 2018 11:44
Гост

досега на практика нямаше контрол, въпреки че им атакова изискване по наредба. някои колеги не са прочели нищо не от години, а от десетилетия. но да не стане сега търговия със сертификати?

питащ
питащ
14 април 2018 11:39
Гост

Сертификати ли ще трябва да представяме?