Омбудсманът Мая Манолова атакува в Конституционния съд три разпоредби от обнародваните днес изменения в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), свързани с т. нар. забрана за свободно къмпингуване.

Според измененията в закона разполагането на палатки, кемпери и каравани ще може да се осъществява само на определени места, извън територията на плажовете, дюните и къмпингите.

Манолова иска за противоконституционни да бъдат обявени чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за Черноморското крайбрежие.

„Смятам, че същите са в противоречие с нормите на Конституцията относно принципите на демократичната и правова държава (чл. 1, чл. 2, чл. 4, ал. 1), задълженията за опазване и възпроизводство на околната среда и за разумно използване на природните богатства и ресурси (чл. 15), за уреждане на режима на земята със закон (чл. 22, ал. 3) и правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55)“, пише тя до КС.

Първата атакува от нея разпоредба – чл. 10а, гласи:

Ал. 1 В зона „А“ и в зона „Б“ извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

Ал.2 Местата по ал. 1 не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите – архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

Ал. 3 Условията и редът за определяне на местата по ал. 1, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

Ал. 4 Местата по ал. 1 не могат да попадат в границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.“

Според омбудсмана нормата „не предоставя в необходимия обем законова основа за определяне на местата за къмпингуване, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях“. Манолова пише още, че с предвиденото издаване на наредба не се поема политическа отговорност за приемане на цялостно решение, засягащо режима на земеползване. Това според нея противоречи на чл. 22, ал. 3 от Конституцията, който изисква режимът на земята да се определя със закон.

„Отстъплението от принципа за уреждане на режима на земята със закон отслабва и гаранциите за изпълнение на задължението на държавата съгласно чл. 15 от Конституцията за опазване и възпроизводство на околната среда и за разумно използване на природните богатства и ресурси. Недостатъчната по ранг уредба по смисъла на чл. 22, ал. 3,  е пречка да бъде дефинирано бланкетното съдържание на правото на здравословна и благоприятна околна среда, което гражданите имат право да изискват съгласно чл. 55 от Конституцията“, пише тя до КС.

Манолова настоява КС да обяви за противконституционна и въведената в чл. 17а, ал. 1 ЗУЧК забрана за поставяне на „шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1.“

Като твърди, че се стигало до вътрешно противоречие с чл.10а, защото се предвижда забрана с ограничен обхват, която засяга само бели, сиви и облесени дюни.

С пълния текст на искането ѝ до КС можете да се запознаете тук.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Хмм
Хмм
16 юли 2019 16:12
Гост

Мая Манолова да не се готви да става кмет на Синеморец, че се е хванала с къмпингуването. Мислех, че за София се готви.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 13:30
Гост

Браво на Омбудсманът. Отново застана зад хората и се застъпи за демократичните им права.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 13:28
Гост

Опазването и възпроизводството на околната среда може да се осъществи само, ако забраната за къмпингуването в тези зони остане.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 13:29
Гост

Ти чуваш ли се? Почти по цял свят това е разрешено. Да не са останали без природа? Друг е въпросът, че голяма част от тези хора наистина замърсяват плажовете.