Липсата на процесуална възможност за отстраняване, след разпоредителното заседание по наказателно дело, на неясноти и непълноти, които опорочават съдържанието на обвинителния акт и нарушават правото на обвиняемия на подробна информация за обвинението, противоречи на правото на Европейския съюз. Това постанови Съдът на ЕС в отговор на преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд (СНС) (пълния текст на решението виж тук).

Забраната да се правят възражения за допуснати отстраними съществени процесуални нарушения след разпоредителното заседание и съответно за връщането на делото на прокурора за отстраняването им, беше въведена в българския Наказателно-процесуален кодекс (НПК) през 2017 г.

Питането на българските магистрати до СЕС беше конкретно за проверка за съответствието на чл. 248, ал. 3 НПК с чл.6 ал.3 от Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство и чл. 47 от Харта на основните права на ЕС.

Чл. 248, ал. 3 НПК предвижда: В съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени“.

СНС поиска от евросъдиите и насоки как трябва да бъде преодоляна забраната в чл. 248, ал. 3 НПК – като даде възможност на прокурора за изменение на обвинителния акт по чл. 287 НПК или като директно я пренебрегне и върне делото.

В решението си съдът в Люксембург дава следните указания: Първо българският съд доколкото е възможно, да направи съответстващо тълкуване на националното законодателство относно изменението на обвинението, което тълкуване да даде възможност на прокурора в съдебното заседание да отстрани опорочаващата съдържанието на обвинителния акт неяснота и непълнота по начин, при който правото на защита на обвиняемия е действително и реално защитено. И само ако приеме, че съответстващо тълкуване в този смисъл не е възможно, запитващата юрисдикция следва да остави без приложение националната разпоредба, която забранява прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора за съставяне на нов обвинителен акт.

Следва да се припомни, че след промените от 2017 г. съдебната практика не възприема, че е налице забрана да се правят възражения за допуснати нарушения, защото макар това да става след разпоредителното заседание, ако те са съществени и е компрометирана досъдебната фаза, тогава независимо от етапа на делото, то трябва да бъде върнато, ако нарушението е отстранимо.

Що се отнася до института за изменение на обвинението в чл. 287 НПК, съдебната практика приема, че то не е възможност за прокуратурата да поправя грешки, които да е допуснала, а да реагира адекватно на новоустановени обстоятелства в хода на съдебното следствие, като им предаде правно значение.

В решението си СЕС най-напред припомня константната си практика, че чл. 6 от Директива 2012/13 определя правила във връзка с правото на информация относно обвинението, които имат за цел да се гарантира справедливостта на производството и да се осигури ефективното упражняване на правото на защита, както и че произтичащите от тази разпоредба на Директивата права трябва да бъдат гарантирани в хода на цялото наказателно производство и следователно в случая и след разпоредителното заседание по наказателно дело.

„Съдът приема, че законодателство, което не предвижда процесуален ред за отстраняване на пороци в обвинителния акт след разпоредително заседание не е в съответствие с Директива 2012/13, нито с член 47 от Хартата на основните права на ЕС, тъй като е пречка обвиняемият да се запознае достатъчно подробно с повдигнатите срещу него обвинения и това може да възпрепятства ефективното упражняване на правото му на защита“, заявява съдът в Люксембург.

В решението си СЕС припомня, че правото на Съюза не уточнява кой национален орган е длъжен да гарантира, че обвиняемите се ползват от правата, закрепени в Директива 2012/13, нито коя е съответната за целта процедура, а това е въпрос на процесуална автономия на държавите членки, при спазване на принципа на равностойност, който изисква националните правила да не са по-неблагоприятни от правилата, уреждащи аналогични вътрешноправни положения, и на принципа на ефективност, който изисква националните процесуални правила да не правят практически невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правата, предоставени от правото на Съюза.

Съдът отбелязва, че правото на обвиняемите на информация за обвинението трябва да бъде гарантирано или от прокурора след връщането на делото на досъдебна фаза, или от съда, когато делото бъде внесено за разглеждане. Освен това на обвиняемия и неговия адвокат трябва да се предостави достатъчен срок, за да се запознаят с тази информация, и възможност ефективно да подготвят защитата, да представят евентуално становища и при необходимост да направят всякакви допустими съгласно националното законодателство
искания, по-специално за събиране на доказателства.

 

36
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 октомври 2021 16:30
Гост

Начи -тоз СЕС е смотан – за разлика от ЕСПЧ, тук многословието не води до детайлизация на мотивите, а до тяхната неразбираемост. Добре, Националният съд ще пренебрегне процесуалната преклузия – ами нали после като се обжалва в ЕСПЧ, БХК точно това ще твърди – явно нарушение на националния закон, което води до непредвидимост и несправедливост на процеса….Казано иначе, нищо смислено не казват – за мен изхода е да се отмени чл.248,ал.3 НПК.

Съдия
Съдия
21 октомври 2021 20:03
Гост

Повечето европейски страни в процесуалните си правила по наказателни дела нямат възможност за връщане на делото на прокурора или на долната инстанция. Ето защо в решението връщането се коментира като голямо изключение, тъй като авторите му не знаят, че в България това е често прилаган процесуален способ- ВКС се е случвало и три пъти да върне дело на апелативна инстанция. Кой е по фактите, кой по правото не ми обяснявайте! Кажете ми как да приложим решението

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 18:48
Гост

Практическият смисъл на решението е прокурорът да може да поправи в движение, след разпоредителното заседание, недогледани процесуали нарушения в обвинението. Да не се пропилява времето и трудът на всички с безсмислено отменяне от горната инстанция. Че то и там има лимити. Изобщо много безсмислени лимити има в този процес.

Като цяло и
Като цяло и
21 октомври 2021 14:08
Гост

Изобщо прокурорският НПК се разпада….

умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
21 октомври 2021 13:27
Гост

Не става ясно дали съдът трябва да помоли прокурора да направи съответно изменение на обвинението. Ако да, то веднага отвод на съда. По натам- изменение на обв. при обстоятелства разкрити в съдебното следствие, а не проспани от прокурора на ДП. На следващо място изм. на обв. относно времето, начина на извършване и на предмета на пр-ето едновременно- тогава за какво е ДФ на НП- само да се мъчат обвиняемите ли? Та те не са се защитавали на ДП срещу това реално изцяло ново обвинение, а не изменено такова.

§!!!
§!!!
21 октомври 2021 14:10
Гост

За мен се обсъжда изменение на обвинението като институт, съществуващ към момента в процесуалния закон със съответната процедура.Ясно е, че той е неприложим универсално, което автоматично значи 100 % възможност за връщане на делатата.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 18:27
Гост

В западни правни системи е напълно възможно да се стигне до уточнение на обвинението по инициатива на съдията, когато става дума за грешки и неясноти. И това не значи, че съдията трябва да се отведе. Вашият коментар сочи към един предвидим риск – това решение на СЕС да се приложи по начини, който противоречи на основното заключение на СЕС, а именно че поправката трябва преимуществено да се направи без да се връща делото на ДП, и само ако е невъзможно да се направи на съдебния стадий делото да се върне на досъдебния. СЕС явно си няма понятие от правните обичаи… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 17:25
Гост

Няма значение дали са се защитавали по обвинението на ДП…

Емил
Емил
21 октомври 2021 12:03
Гост

Супер

адвокат от САК
адвокат от САК
21 октомври 2021 12:03
Гост

Това решение на СЕС възстановява баланса в наказателното производство и с това биха могли да се отстранят причините за повечето дела на български граждани в ЕСПЧ срещу българската държава. Да видим как ще се развият по-нататък на ниво законодателна промяна тези насоки и указания….

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 13:03
Гост

Безспорно е полезно коригирането на законодателните недоразумения на доскорошните управляващи, приети под давлението на Цацаров и Гешев.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 октомври 2021 13:07
Гост

Не са само цацаров и гешев- ВСИЧКИ, които са назначени с политически протекции, са под съмнение за професионалната им пригодност. Да припомня ли, че 45 и 46 НС побързаха първо да си вдигнат заплатите и това беше единственото им законосъобразно решение, което е бетон- не можете и с кран да го атакувате или премахнете, създадено е леге артис- за разлика от всичките им останали “законотворчески“ решения…

Адвокат
Адвокат
21 октомври 2021 14:14
Гост

Винаги е имало неизпипани закони, но такава законотворческа свинщина като последните 10 години никога не е била.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 октомври 2021 14:50
Гост

До “Адвокат 21 октомври 2021 14:14“ Мислите така, защото не сте се сблъсквали със структурата ДФЗ по време на управлението на дпс… Как Ви звучи това-Държавен фонд земеделие юридически не причисляваше служителите в него на държавни служители, съответно- неговите служители не се подчиняваха на ЗДСл, а само на КТ…

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 19:10
Гост

И тя се дължи на Цацаров и Гешев?

Христакиева
Христакиева
21 октомври 2021 12:02
Гост

Добър отговор

Demireva
Demireva
21 октомври 2021 11:59
Гост

Ами да. Добра работа.

Хахахах
Хахахах
21 октомври 2021 11:57
Гост

Говоря с апелативен съдия …
И му казвам …
– Добре, всички доказателства сочат, че подсъдимият е извършил престъплението, но в досъдебното производство са му нарушили процесуалните права на защита, както и са извършени нарушения при събирането и проверката на доказателствата.
Не е ли редно или да върнете делото на прокурора или да оправдаете подсъдимия …
Като подскочи …
– А бре колега, много американски филми гледате … все ще намерим за какво да го осъдим …
Призля ми …

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 12:03
Гост

Е, тоя съдия не е никакъв съдия. Ако иска да работи в съдебната система, да се премести в прокуратурата

Цеци
Цеци
21 октомври 2021 12:31
Гост

И там няма да е кой знае какъв прокурор.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 13:47
Гост

Нали целта на процеса е виновните да бъдат осъдени, а невинните – оправдани. Ако процесуалните правила изискват да бъде оправдан доказано виновен, значи нещо в тях не е наред.

Хахахах
Хахахах
21 октомври 2021 15:03
Гост

НПК чл.13(2) Обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в този кодекс. Що за справедлив процес е това, когато обективната истина не е разкрита по реда и средствата на НПК. Прокурорите да спрат с политиката и да си налягат парцалите по НПК и НК. Защото … сега не мога да го намеря, но има едно решение на ВКС и е от 2020г., в което … навира там дето слънце не огрява прокурор от ВКП, който не прави разлика между продължено и продължавано престъпление. Вие представяте ли си какво е това колега … Студент ако не знае разликата… Покажи целия коментар »

Минавам
Минавам
21 октомври 2021 19:28
Гост

Е хайде сега, що съдии от вкс не правят разлика между маловажност и малозначителност. Много бисери има на съдии, ама нали, да посочим чуждата грешка….

Ваня
Ваня
21 октомври 2021 16:54
Гост

Целта на процеса е справеливост.

Несведущ
Несведущ
22 октомври 2021 8:54
Гост

Ако на Вас Ви е казал, че гледате много американски филми, то колегата съдия от САС вероятно чете много наръчници на Светата Инквизиция и тези на Вишински.
Все пак разни хора, разни идеали. А в крайна сметка обвиняемия кучета го яли.
По това, което се твърди, че е казано от съдията излиза, че не е важно онова, което показват доказателствата, а това, което вижда съдията (или по-точно иска да види).

Мюлеш
Мюлеш
21 октомври 2021 11:56
Гост

Ако Европа не ни оправи няма кой. Няма

Дичо
Дичо
21 октомври 2021 12:36
Гост

Защото тук нашите толкова си могат.

Попев
Попев
21 октомври 2021 11:56
Гост

Да се надяваме, че ЕС ще ни даде шанс да имаме нормално право

Димитър
Димитър
21 октомври 2021 12:37
Гост

Не разчитай много на това.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 11:55
Гост

Всъщност вече има практика и на нац.съдилища, респ на САС да върне дело за СПН, което гледа по същество и които СПН вече са коментирани на първата инстанция, отхвърлени от нея и потвърдени от втората при обжалване. Така че , тази забрана е абсолютна само на теория,но не и на практика.

Дрен
Дрен
21 октомври 2021 11:51
Гост

Не е лошо

Bimol
Bimol
21 октомври 2021 11:49
Гост

Ами хубаво, че се изясни

Емилиева
Емилиева
21 октомври 2021 11:49
Гост

ЕС да ни каже

Геро
Геро
21 октомври 2021 12:39
Гост

Като ние не можем.

Хахахах
Хахахах
21 октомври 2021 11:45
Гост

Хахахахахахахаха …
Дани Белята … къде си бре отличнико …
Като ми каже някой, че е завършил с пълно 6 право и веднага почвам да мисля, че е връзкар, подмазвач или е плащал яко …
Освен това …. не познавам и един читав юрист с пълно 6, но познавам некадърници с пълно 6, но не са адвокати … те са на държавни службици

Димитров
Димитров
21 октомври 2021 12:41
Гост

Да, има нещо гнило…в Дания.