Бъдещият европейски главен прокурор трябва да е до 63 години, да има 15 години опит като активен член на прокуратурата или съдебната власт и поне 5 години с доказан успех на ръководна длъжност. А кандидатурите на жени са особено приветствани.

Това става ясно от откритата покана, която беше публикувана в Официалния вестник на ЕС.

В нея се дава срок на желаещите да оглавят Европейската прокуратурата да подадат документи до 14 декември 2018 г. в 12 ч. на обяд брюкселско време.

Изискванията към кандидатите не се изчерпват с това. Иска се те да притежават най-малко 5 години опит като прокурор, отговарящ за разследването и наказателното преследване на финансови престъпления. За допълнително предимство ще се считат постигнатите резултати при преследването на тежки трансгранични престъпления и такива против финансовите интереси на ЕС.

Освен това кандидатите трябва да демонстрират високи постижения във воденето на екип, мениджмънта и общуването както на стратегическо, така и на вътрешноуправленско ниво. Трябва да бъдат изявени и динамични професионалисти, „с точна преценка и висок идеен потенциал, способен да разработи, представи и изпълни ясна стратегическа визия за постигането на целите на Европейската прокуратура“.

Поставя се и изискване бъдещият европейски главен прокурор да притежава отлични междуличностни умения, такива за вземане на решения и водене на преговори, както и да бъде способен да създава основани на доверие работни отношения. Разбира се, той трябва да може да работи в сложна мултикултурна среда и да притежава умения за мотивиране и развитие на екипи за разгръщане на пълния им потенциал.

Не на последно място изискването към шефа на Европейската прокуратура е да има високи етични стандарти и почтеност. А в поканата се казва още, че всеки кандидат за поста трябва „да докаже разбирането и ангажимента си по отношение на независимостта и закрилата на основните права, които изисква ролята на европейската прокуратура, свързана с провеждането на разследвания“.

Освен това от кандидатите се иска да представят подходящи доказателства, свидетелстващи за годността им да изпълняват служебните си задължения, и „да са физически годни да изпълняват своите задължения“.

Сред основните предпоставки за заемането на високия пост е и задълбоченото владеене на един от езиците на ЕС и задоволителното на друг от тях.

Има и изискване избраният кандидат да притежава или да бъде в състояние да получи удостоверение за разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност EU Secret.

От кандидатите се изисква да декларират ангажимента си да действат независимо и в полза на обществения интерес, както и да обявят всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им. А избраният преди встъпването си в длъжност ще трябва да обяви и „всички лични интереси, особено семейни или финансови интереси, или интереси на трети лица, които могат действително или потенциално да накърнят неговата независимост при изпълнение на задълженията му и които следователно могат да доведат до действителен или потенциален конфликт на интереси от значение за тази позиция“.

Европейският главен прокурор се очаква да бъде назначен на 1 март 2019 г. Това става по общо съгласие от Европейския парламент и Съвета на ЕС след процедура по подбор. При нея специален комитет изготвя списък на квалифицирани кандидати и го предава на съвета и парламента. Кандидатите, които не са одобрени от комитета, се уведомяват за мотивите за това.

Комитетът по подбора ще се състои от дванадесет души, избрани измежду бивши членове на Съда на ЕС и Сметната палата, бивши национални членове на Евроюст, членове на националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ченалова
Ченалова
20 ноември 2018 15:30
Гост

Колегата Владимира Янева отговаря перфектно на изискванията за поста!

Anonimen
Anonimen
20 ноември 2018 14:38
Гост

Добра възрастова граница са определили.

Мая
Мая
20 ноември 2018 14:09
Гост

За първи път виждам предпочитание към жена. Сериозен напредък!

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2018 14:08
Гост

Сериозни изисквания. Интересно е кои ще са кандидатите.