Не е логично допуснатото от съда предварително изпълнение на решението на Висшия съдебен съвет, с което Алексей Трифонов бе избран за председател на Софийския градски съд, да не подлежи на промяна или отмяна при настъпването на нови обстоятелства. Ако се окаже, че ръководител на съд е осъждан за умишлено престъпление, ВАС няма ли да спре предварителното изпълнение? Не може да се приеме, че актовете на съда са с по-голям авторитет и правна сила от тези на законодателната власт.

Това заявява съдията от СГС Евгени Георгиев в жалбата си до петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) срещу определението на тричленка, с което беше оставено без уважение искането му за спиране на предварителното изпълнение на решението за избора на Трифонов.

През ноември м.г. Съдийската колегия го предпочете пред Евгени Георгиев за шеф на СГС. Георгиев обжалва пред ВАС решението на колегията, като по закон жалбата му спира изпълнението на решението.

Три месеца по-късно СК на ВСС поиска от съда да допусне предварително изпълнение на решението на избора, което беше уважено и Трифонов встъпи в длъжност като председател на СГС.

В хода на делото пред ВАС обаче възникна въпросът дали Трифонов притежава българско гражданство, което е задължително условие за всеки съдия. Александър Кашъмов, адвокат на Георгиев, представи официални писмени документи от Министерството на правосъдието и столичния район „Илинден“, от които се установява, че родителите на Алексей Трифонов не са подавали съвместна молба за избор на българско гражданство в едногодишен срок от раждането му, както и че той не е придобил такова по натурализация.

На база на тази информация, както и на предложението на Трифонов за назначаване на негови заместници, в края на юли Евгени Георгиев поиска ВАС да спре решението за колегията с мотив, че има риск да се причинят труднопоправими вреди на него, а и на цялата съдебна система, ако Трифонов продължи да ръководи СГС.

С определение от 1 август тричленен състав на ВАС остави без разглеждане искането като недопустимо. „Молителят е формулирал искане за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Разпоредбата на чл. 166 от АПК не предвижда ред за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение“, каза тричленният състав с председател Марио Димитров и членове Василка Шаламанова (докладчик) и Росен Василев.

Нататък те обясняват, че чл. 166 от АПК предпоставя за допустимост на произнасянето на съда за спиране на предварителното изпълнение, то да е допуснато с разпореждане на административния орган или да е предвидено изрично със законова норма. „В настоящия случай не е налице нито една от двете хипотези, обхванати от чл.166 от АПК. Действително, при определени от закона предпоставки, предварително изпълнение на акта може да бъде спрямо при всяко положение на делото, но когато то е допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1 АПК, а не с акт на съда“, добавят тримата върховните съдии.

В жалбата си до петчленен състав на ВАС Евгени Георгиев изразява несъгласие като изтъква, че първата инстанция е направила само езиково тълкуване на чл. 166, ал. 2 от АПК, без да са съобразени други разпоредби в АПК, с целта на кодекса, нито с основните начала на правото. Според него текстът е неясен, което се потвърждавало и от Тълкувателно решение №5 от 2009 г. на общото събрание на двете колегии на ВАС. Негов предмет е бил именно  чл. 166, ал. 2 от АПК – дали е допустимо искането за спиране на предварително изпълнение на административен акт, когато самият закон предвижда предварително изпълнение на акта. Общото събрание на колегиите на ВАС казва, че чл. 166, ал. 2 от АПК се прилага не само за спиране на предварително изпълнение, допуснато от административен орган, но и допуснато по силата на изрична законова разпоредба.

Ограничаването на съда само до езиковото тълкуване на нормата е довело до резултат – недопустимо ограничаване на правото на защита от вреди, причинени от индивидуални административни актове с допуснато от съд предварително изпълнение – чието прилагане ще доведе до правни абсурди“, отбелязва Георгиев.

Пояснява, че чл. 166, ал. 2 от АПК трябва да се тълкува в смисъл, че е допустимо искането за спиране на предварително изпълнение на административен акт, независимо от органа, с чийто акт е допуснато това предварително изпълнение. Това е така, продължава Георгиев, защото винаги е възможно да настъпят нови обстоятелства – след постановяването на предварителното изпълнение, от които да е възможно да настъпят значителни и трудно поправими вреди за оспорващия административния акт или дори трети лица.

След постановяването на определението за допускане на предварителното изпълнение на обжалваното решение на СК на ВСС се събраха доказателства, че съдия Трифонов не притежава българско гражданство. Наличието на българско гражданство е основна законова предпоставка за избор на административен ръководител, чиято липса води до нищожност на административния акт на СК на ВСС за избор на такъв. Нищожността на избора на административен ръководител опорочава всички негови последващи правни действия като административен ръководител. Следователно от тях, могат да настъпят вреди за кандидата, обжалващ избора – в случая чрез избора на заместник-председатели, предложени от съдия Трифонов. Още по-важно, изключително големи вреди могат да настъпят и за правораздаването, защото всички правни действия на избрания за административен ръководител ще са опорочени“, се казва още в жалбата.

По думите на Георгиев тълкуването на тричленния състав на ВАС може да доведе до абсурдни резултати. Например, ако бъде допуснато предварително изпълнение на акт за избор на председател на съд, който се окаже осъждан за умишлено престъпление, откриването на това обстоятелство, според тълкуването в обжалваното определение, не би послужило като основание за спиране на изпълнението на решението.

В такава ситуация не е невъзможно институциите да бездействат, както е в настоящия случай, и избраният с оспорения акт да продължава да изпълнява функциите си на административен ръководител. В този случай, ако и ВАС приеме, че е недопустимо искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато от съд, е очевидно, че ще се достигне до напълно абсурден правен резултат, защото всички правни действия на избрания кандидат ще бъдат опорочени. Нито законодателят, нито правораздаването могат да имат за цел постигането на резултати, при които последиците от един незаконосъобразен административен акт се задълбочават и разпространяват като зараза в обществения живот, подкопавайки устоите на законността и правовата държава“, пише Георгиев.

И добавя, че не може да се приеме, че съдебните актове са с по-голям авторитет и правна сила от тези на законодателната и изпълнителната власт. „Липсва основание да се приеме привилегия за акт, постановен от съд, в сравнение с актовете на законодателя и изпълнителната власт. До такъв абсурден резултат би се стигнало обаче, ако се приеме, че е недопустимо искане за спиране на предварително изпълнение, допуснато от съд, след като са допустими искания за спиране на предварително изпълнение, допуснати от административния орган или от самия законодател чрез закона. Още повече, че в действителност могат да настъпят значителни и трудно поправими вреди от новонастъпили обстоятелства и когато предварителното изпълнение е допуснато от съда“, посочва Евгени Георгиев и иска от ВАС да отмени определението на тричленния състав и да спре изпълнението на решението на Съдийската колегия за избора на Алексей Трифонов за шеф на СГС.

 

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Съдия
Съдия
18 август 2019 11:58
Гост

Добре де, Акексей не става – зависим руснак е. Ами Евгени или както му викате Гената, той става ли? Как си го представяте да представлява СГС с този дразнещ диалект, който години вече не може да преодолее и с тези немахнати етикети по костюмите му?

Анонимен
Анонимен
19 август 2019 9:34
Гост

Наистина тАжна история… като няма за какво да се захванете – остана диалекта и етикетите на костюма. И все пак да изпълнява насоките, зададени от хората на Пеевски в съдебната система, е най-важно от всичко това, нали?

Съдия
Съдия
17 август 2019 0:02
Гост

Аз не се радвам на нищо в тази тажна ДС история, просто чета съдебна практика.

Съдия
Съдия
16 август 2019 15:41
Гост

За съдиите от онзи коридор / от 60 кабинет нагоре/, които са с претенциите за големи познавачи на правото: може да се хванвм на бас, че решението на ВАС няма да в полза на Евгени. Ще кажете – да ВАС са некадърни и зависими, ама не затова ще е така. Алексей може да е занзибарец, но е назначен със съответен акт за съдия. Този акт не е отменен и следователно е породил правни последици, нещо като неправилното съдебно решение, което е влязло в сила. Сега господа съдии-огицери, почвайте отново да слухтите, проследявате, манипулирате, за да откриете нещо друго от живота… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 август 2019 15:57
Гост

Вие се радвате, че е налице незаконосъобразен акт, който обаче е влязъл в сила и затова не може да бъде атакуван, въпреки че противоречи и е неправедлив? Не мога да повярвам, че наистина сте съдия, но ако сте, то вероятно сте и във ВСС, от тези, които винаги гласуват заедно с прокурорската колегия и другите послушници на Пеевски в този орган, чиято най-важна задача е да охраняват неговите интереси, независимо дали противоречат на морала и правото.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
20 август 2019 20:15
Регистриран

Какво решение е влязло в сила, та да представлява стабилен акт след като е налице оспорване на назначаването и същото е висящо. Правилно е това ,че назначаването му на председателя на СГС за съдия е влязло в законна сила и предвид на това е процесуално недопустимо да се обсъжда въпроса за липсата на българско гражданство.

Съдия
Съдия
16 август 2019 15:30
Гост

Евгени бил избран с ОГРОМНО мнозинство от ОС на СГС, а пък Алексей с мнозинство на ВСС, кое е законосъобразното? Крайно време е да се обясни нансъдиите-протестери, че съдийското самоуправление е в рамките на 5-6 точки. Ако искат повече власт да се самоуправляват да се надяват Лалов и компния да променят закона.

Анонимен
Анонимен
16 август 2019 15:43
Гост

Медиите и троловете на Пеевски лепват етикета „протестър“ на всеки, който се осмели да каже нещо в ущърб на неговите интереси, дори да е самата истина. Най-нормалното нещо е съдиите в един съд да бъдат ръководени от друг съдия, на който те имат доверие и който е доказал експертизата си през годините. А същевременно отвратително от морална гледна точка е някой „наш човек“ да бъде спуснат отгоре, за да представлява интереса на този, който го е спуснал.

Анонимен
Анонимен
16 август 2019 14:35
Гост

Само да припомня, че общото събрание на съдиите в СГС с ОГРОМНО мнозинство застана зад Евгени Георгиев. Но протежетата на олигархията във ВСС това не ги интересува и затова избраха „парашутиста“ Алексей Трифонов, въпреки че не са налице основни законови изисквания. И като цяло отзивите за Трифонов са положителни единствено в медиите на Пеевски, което е атестат за тежка зависимост.

Анонимен
Анонимен
16 август 2019 18:04
Гост

Е, колко пък да беше огромно мнозинството? Нямаше и повече от половината от съдийския щат! И Евгени ако си мисли, че може да бъде избран за шеф на СГС при този ВСС – значи много се е объркал и няма връзка с реалността!

Анонимен
Анонимен
16 август 2019 14:06
Гост

Ей, не се спря този човек да мъти водата на Пеевски! Алексей Трифонов дори с таджикистанско гражданство да е – щом е в угода на Пеевски, ВСС винаги ще го избере, независимо дали брутално се погазва закона.

Анонимен
Анонимен
16 август 2019 13:50
Гост

Може да няма харизма, но първо има българско гражданство, което е абсолютна законова предпоставка за заемане на длъжността, а освен това не е на хранилка при Делян Пеевски – което в днешно време е едно от най-ценните морални качества за един висш магистрат. А аз за пореден път се чудя каква чутовна наглост се иска, за да те назначат на такава длъжност, а ти да не отговаряш на най-основното изискване! Така че адмирации за колегата, дръзнал да се бори с недъзите и задкулисието в родната съдебна система!

16-ти април
16-ти април
16 август 2019 12:48
Гост

Изразявам съгласие с предния коментар на колега изцяло!

Колега
Колега
16 август 2019 4:58
Гост

Евгени, спри се! Много, много олекваш! Американските и европейските ти сертификати хвърчат до небето накасани на малки парченца! Има нещо много важно, което трябва да притежава председателят ма сгс – харизма и обаяние! Тива са качества, които ти се възпитават, а ти просто ги нямаш! Доказателство е настоящото ти поведение! Да-загуби, да-мислиш, че си по добрият, да – единственият ти ход са хистериите в залите и медиите, да-може да отмениш избора, но какво ще стане снъеб?! Ще придобиеш харизмата и обаянието?! – не мисля! Най- много да придобиеш авторитет да организираш подписки или митинги, както правеше безславно приллючвшият съдийската си… Покажи целия коментар »

Ххх
Ххх
15 август 2019 19:35
Гост

Поведението на Евгени е меко казано неадекватно. Какви са тези вреди, които той търпи от встъпването на Трифонов? Все едно, че ако отменят избора на Трифонов, ВСС ще избере Евгени за председател. Това е очевидно, че няма да стане – два пъти вече го отрязаха, защо да го гласуват третия път. Хубаво е, че Евгени иска да изясни въпроса за гражданството на Трифонов, но истерията му като ВАС не уважи някое негово искане, идва ми малко в повече.

Мазало
Мазало
15 август 2019 16:15
Гост

Защо ВАС така пази Алексей Трифонов? Ясно е на всички, че не отговаря на абсолютна предпоставка да бъде магистрат. Няма място в съда. Сега да седнат да измислят как да се минимизират щетите, които е нанесъл с нищожни актове през време на „кариерата“ си, а не да се чудят как да го държат още седмица-две на поста.

Анонимен
Анонимен
15 август 2019 12:43
Гост

За едно е прав Евгени Георгиев – в случая административния акт подкопава устоите на законността и правовата държава.

Анонимен
Анонимен
15 август 2019 12:39
Гост

Ей, не спря да рови този човек. Сега пък се е хванал за значителни и трудно поправими вреди като удавник за сламка.

Анонимен
Анонимен
15 август 2019 12:40
Гост

Не може да преглътне фактът, че избраха по-добрият.

Анонимен
Анонимен
15 август 2019 15:18
Гост

Дори да е така, той просто иска истината да излвзе наяве. Нещо лошо?